Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı"— Sunum transkripti:

1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HASSAS GÖREVLER Rabia Gizem DAĞLI Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Temmuz 2014

2 SUNUM PLANI Hassas Görev Nedir? Hassas Görev Neden Tespit Edilmelidir?
Hassas Görev Nasıl Tespit Edilir? Hassas Görev Belirleme ve Sonrası İş Sürekliliğinin Sağlanması Örnekler

3 Hassas Görev Nedir? Kamu yönetiminde yürütülen görevlerden bazıları; gerek doğası gereği ve gerekse idarenin itibarı, yolsuzluk riski, gizli bilgilerin açığa çıkması ve benzeri yönlerden diğer görevlerle kıyaslandığında çok daha büyük önem taşımaktadır. Bu türden görevleri yürüten personelin niteliği ve söz konusu görevlerin kesintisiz ve sağlıklı ifa edilebilmesi, diğer görevlere nazaran daha fazla önem arz eder. Bu tür görevler;

4 Hassas Görev Nedir? hassas görevdir.
Birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler içeren, Zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde ise karar alma süreçlerini güçlendiren, Kaynakların etkin kullanımını sağlayan, Kritik öneme sahip sınırlı sayıdaki görevler hassas görevdir.

5 Hassas Görev Neden Tespit Edilmelidir?
Hassas görevlerin tespit edilmesi; Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerinin tespit edilmesini, Tespit edilen kritik faaliyetlerin gözden geçirilmesini aksaklıklar varsa tespit edilmesini, Tespit edilen kritik faaliyetler için gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını, temin eder. Böylece; Birim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine, Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına ve hizmet kalitesinin artmasına yardımcı olur.

6 Hassas Görev Nasıl Tespit Edilir?
Hassas görevler tespit edilirken birimlerin soracakları başlıca sorular şunlar olabilir. Hangi görevler gizlilik statüsündedir? Hangi alanlardaki faaliyetlerde hata veya usulsüzlük yapılması ihtimali daha fazladır? Hangi görevlerin belli bir zaman süreci içinde yerine getirilmesi önemlidir? Hangi alanlarda bilgi ve eğitim ihtiyacı çok yüksektir? Hangi görevler iç ve dış etkenlere yüksek derecede maruz kalır? 

7 Hassas Görev Nasıl Tespit Edilir?
Hangi görevler yerine getirilmezse kaynak israfına neden olur? Hangi işler yüksek maliyetlidir? Hangi işlerin yada süreçlerin aksaması birimin dışarıdan olumsuz tepki almasına neden olur? Hangi işlerde hesap verme yükümlülüğü fazladır? Hangi işler için çok fazla mesai harcanmalıdır? Hangi alanlarda çıkacak sorunlar, birimin fonksiyonunu yerine getirmesine engel olur? Kimlerin çok fazla sorumluluğu vardır?

8 Hassas Görev Nasıl Tespit Edilir?
Bu sorulara verilen cevaplarla tespit edilen görevlerin, hassas olup olmadığı değerlendirilirken şu soru da sorulmalıdır: «BİRİMİN FONKSİYONUNU YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN HANGİ İŞİN AKSAMAMASI GEREKİR?» Örneğin; Personel kayıtları gizlidir ancak görmemesi gereken bir kişinin bu kayıtları görmesi birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mı? Cevap, evet ise bu hassas görev olarak belirlenmelidir. Birimler bu sorulardan da yararlanarak yapılan işlem ve süreçlerden hangilerinin “Hassas“ olduğuna karar verirler. 

9 Hassas Görev Belirleme Ve Sonrası
5018 sayılı Kanunda İç Kontrol Hassas Görev Belirleme Ve Sonrası Öngörülen Eylem KOS “Tüm birim yöneticileri kendi birimlerine ilişkin hassas görevleri listeleyecek ve hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemek amacıyla her bir hassas görev için hazırlayacağı süreç analiz formlarını personele tebliğ ederek uygulamayı yakından takip edecektir.” kapsamında Hassas görevler listesi çıkarılır. Bu görevler gözden geçirilir. Hangi aşamalarda aksaklıkların olabileceği tespit edilir. Bu aksaklıkların önlenebilmesi veya en aza indirilebilmesi için ne gibi önlemler alınabileceğine karar verilir. Görevlerdeki etkinliğin sağlanması için alınan önlemler sürekli olarak izlenir. Bu kontrollerin hayata geçirilmesi ile birim daha güçlü bir şekilde görevlerini yerine getirmeye başlar.

10 İş Sürekliliğinin Sağlanması
Görevden ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması o alanda işlerin aksamasına sebep olabilir. Bu nedenle görevden ayrılan personelin durumunu hassas olarak görmek gerekmektedir.

11 İş Sürekliliğinin Sağlanması
Hassas görevlerin yürütülmesinde iş sürekliliğinin sağlanması esastır. Harcama yetkilileri sorumluluk alanlarındaki hassas görevlerde iş sürekliliğinin sağlanması ve hassas görevden geçici veya kesin ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi olmasını sağlayacak tedbirleri alır. Hizmetin herhangi bir aksama olmadan sürdürülebilmesi için görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Prosedür Taslağı oluşturulmuştur.

12 İş Sürekliliğinin Sağlanması
Görevinden ayrılan personelin ilgili harcama yetkilisinin bilgisi dahilinde bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim etmesi gerekir. Raporda; Görevle ilgili devam eden işler, Önemli ve süreli işler, Yapılması gereken işler, Devredilen evrak olup olmadığı belirtilmelidir.

13 ÖRNEK -1 x otamasyon sistemindeki personele tüm sisteme giriş yapma yetkisi verilmişse ve bu görevdeki bir aksaklık, birimin çok büyük maddi zarar, itibarin zedelenmesi, faaliyetlerini tamamlayamaması ile karşılaşmasına neden olacaksa bu personelin işi hassas olarak belirlenebilir.

14 ÖRNEK-2 Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimini yapan Ön Mali Kontrol Birimi için mevzuata aykırılığın fark edilmemesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi ve üniversitenin itibarını zedelemesi gibi sonuçlar nedeniyle bu birimde çalışan personelin işini hassas görev yapabilir.

15 ÖRNEK-3 Muhasebe Yetkilisi Mutemedinin yürüttüğü görevlerden olan “Değerlerin geçici olarak alınması,alınan değerlerin muhafazası muhafaza edilen değerlerin iadesi” işlemleri para ve para benzeri değerlerin şahsi kullanılması ya da kamu zararına sebebiyet verme riski taşıması nedeniyle hassas görev olarak nitelendirilebilir.

16 ÖRNEK-4 Kütüphanede ödünç işlemi gerçekleştirilmemiş materyalin dışarıya çıkarılmaması, Kütüphanede verilen hizmetler, Bilimsel Yayın Kataloğu Veri Tabanı otomasyon programı üzerinden yürütüldüğünden materyal kayıtlarının eksiksiz yapılması ve hizmete sunulması bu birimde görevli personel için hassas görevler arasında sayılabilir.

17 ÖRNEK-5 Öğrenci notlarının Öğrenci bilgi sistemine girilerek değiştirilebilme olasılığı nedeniyle sisteme erişim, sistemin güvenliği, yetkili kişilerin oto kontrolü, Mezuniyet ve diploma verilmesi ile ilgili işlerde öğrencilerle veya aldıkları dersler ve ders kredileriyle ilgili eksik veya hatalı bilgiye yer verilmesi gibi riskler nedeniyle bu işlerin yürütülmesi hassas görev sayılabilir.

18 ÖRNEK-6 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde yaklaşık maliyetin hesaplanması ve kaydedilmesi sürecinde görev alan personelin işi hassas görev olarak belirlenebilir. İhale dokümanlarının hazırlanması, ihale komisyonunca yürütülen işlemler hassas görevler arasında sayılabilir.

19 ÖRNEK-7 Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen akademik ve idari personelin özlük dosyalarının gizli tutulması birim için hassas görev olabilir.

20 ÖRNEK-8 Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığının düzenleyeceği mezuniyet töreni, konser, konferans, sergi vb. organizasyonlarda etkinliğin devamlılığını sağlamaya yönelik görevleri hassas görevler arasında sayılabilir.

21 ÖRNEK-9 Alınmamış malı alınmış, yapılmamış işi yapılmış, gerçekleştirilmemiş hizmeti gerçekleştirmiş gösteren her kişi Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanır. Bu nedenle, Muayene Kabul Komisyonunda yürütülen görevler hassas görevlerdir.

22 ÖRNEK-10 Fakültelerde sınav sorularının hazırlanması, basılması, sınav salonlarına dağıtımı, sınav sonrasında toplanması görevlerini yürütecek olan personel, sınavların güvenirliliğinin sağlanması açısından hassas görev yürütmektedir.

23 ÖRNEK-11 Harcama Yetkililiği görevi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için gerek bütçe büyüklüğü gerekse iş yoğunluğu açısından hassas görev olmamakla birlikte Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları için bütçelerinin büyüklüğü ve iş yoğunluğu dikkate alındığında hassas görevdir.

24 Teşekkürler…


"Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları