Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erdoğan TOPCU Şube Md. (İnş. Müh.) Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erdoğan TOPCU Şube Md. (İnş. Müh.) Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ETÜD VE PROJELENDİRİLME ÇALIŞMALARINA GENEL BAKIŞ
Erdoğan TOPCU Şube Md. (İnş. Müh.) Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atıksu Arıtma Proje Grubu

2 BÖLÜM 1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

3 ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERİ
Fiziksel arıtma yöntemleri Kimyasal arıtma yöntemleri Biyolojik arıtma yöntemleri

4 Fiziksel Arıtma Yöntemleri
Kirlilik unsurunun fiziksel özelliklerine (maddenin boyutları, vizkositesi ve özgül ağırlığı) bağlı olarak uygulanan arıtma yöntemleridir. Bunlar; Izgaralar Kum tutucular Çökeltme tankları Filtrasyon havuzları’dır

5 Kimyasal Arıtma Yöntemleri
Kirlilik unsurunun kimyasal özelliklerine bağlı olarak, dışarıdan kimyasal madde eklemek suretiyle yapılan arıtma yöntemleridir. Örneğin; Koagülasyon ve Floklaştırma İyon Değiştiriciler Klorlama veya Ozonlama gibi

6 Biyolojik Arıtma Yöntemleri
Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. Örneğin; Biyolojik filtreler Aktif çamur ve modifikasyonları Stabilizasyon havuzları ve modifikasyonları. Anaerobik sistemler Membran Teknolojisi Doğal Arıtma AKR (Ardışık Kesikli Reaktör)

7 EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA TEMEL İŞLEMLER
Ön Arıtma Üniteleri Kaba ızgaradan geçirme İnce ızgaradan geçirme Debi ölçümü Atık suyun terfi edilmesi Kum tutucudan geçirme Ön çökeltme

8 İkincil Arıtma Üniteleri
Biyolojik arıtım Son çökeltme Dezenfeksiyon

9 Üçüncül Arıtma Üniteleri
Azot giderimi Fosfor giderimi

10 Ön Arıtma Üniteleri Kaba ızgaralar: Uzaklaştırılmadıkları takdirde, arıtma tesisinin ızgaradan sonraki ünitelerinde tıkanmalara yol açabilecek büyüklükte olan kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için kullanılırlar. Kaba ızgaralarda çubuklar arası genişlik 4 cm’nin üzerindedir ve yatayla 30-60° açı yapacak şekilde yerleştirilirler. Kaba ızgaralar genellikle manuel (el ile) olarak temizlenirler. İnce ızgaralar: İnce ızgaralarda çubuklar arası genişlik 0,5-3,0 cm arasında değişmektedir ve yatayla açı yapacak şekilde yerleştirilirler. İnce ızgaralar manuel veya mekanik olarak temizlenebilir. Çubuk ızgara tipinden başka, yay tipi, döner elek tipi, döner tambur tipi ince ızgara tipleri mevcuttur.

11

12

13

14

15

16

17

18 Kum tutucular Arıtma tesisine gelen pissuda bulunan kum, çakıl vb gibi kolayca çökebilen maddeler, pompaların aşınmasına, kanallar, borular, çökeltme havuzları ve çamur çürütme tanklarında tıkanmalara sebebiyet vereceğinden kum tutucular vasıtasıyla pissudan uzaklaştırılırlar. Kum tutucular dairesel veya uzunlamasına çökelten (sabit hızlı), havalandırmalı tipte olabilirler. Temel amaç 0,2 mm’den büyük kum tanelerinin tutulmasıdır. Kum tutucuda yatay hızın 0,3-0,4 m/sn olması temin edilmeli, organik menşeli katıların çökelmesine izin verilmemelidir.

19

20

21

22

23 Atıksu terfi üniteleri
Atıksu arıtma tesisinde proses üniteleri arasında atıksuyun enerji kaybetmesi neticesinde oluşacak yük kaybını telafi etmek ve tesise gelen atıksuyu belirli bir kottan sisteme alabilmek için yapılan pompa üniteleridir.

24

25 Ön çökeltme havuzları Kaba organik ve inorganik maddelerden çoğu ızgara ve kum tutucularda alıkonulduktan sonra, organik esaslı ve büyük ölçüde kirletici karakterde olan geriye kalmış askıdaki katı maddelerin atıksudan uzaklaştırılması gerekmektedir. On çökeltme havuzunun başlıca amacı atıksuyu iki temel bileşene; çamur ve çökelmiş atıksuya ayırmaktır. Böylece bu iki bileşen ayrı ayrı arıtılabilir. Ön çökeltme havuzlarında askıdaki katı maddelerin %50-70'i ve BOİ'nin % 25-40'ı uzaklaştırılabilir. Çökeltme havuzları dikdörtgen ve dairesel biçimde olabilirler. Çökelen çamurun biriktirilmesi için çamur konisi ve bu koniye çamuru sıyıracak sıyırma ekipmanları gerekmektedir. Ön çökeltme havuzlarında atıksuyun bekletilme süresi 1,5-2,5 saat arasında değişebilmektedir.

26 İKİNCİL ARITMA YÖNTEMLERİ
- Ön arıtma metotları ile uzaklaştırılamayan çözünmüş ve kolloidal organik maddelerin uzaklaştırıldığı arıtma basamağıdır. Çözünmüş ve kolloid organik maddeler basit çökeltme metotları ile arıtılamayacağı için, bu maddelerin çökelebilen katılara dönüştürülmesi gerekmektedir. Söz konusu dönüşüm bu maddeler ile mikroorganizmaları (bakteriyi) bir araya getirmekle gerçekleşir. - Mikroorganizmalar çözünmüş ve kolloid maddeler üzerinde beslenirken büyürler ve çoğalırlar bu arada da çözünmüş ve kolloid maddeleri de çökelebilen katılar haline dönüştürürler. İşte ikincil arıtım yöntemleri bu işlemleri gerçekleştiren biyolojik prosesler ve gerekmesi durumunda kullanılan son çökeltme tanklarını içerirler.

27 Aktif Çamur Sistemi Bu arıtma sisteminde ön arıtmadan geçirilmiş atıksu havalandırma tanklarına alınır. Bu tanklara dışarıdan oksijen verilerek (yüzeysel havalandırıcılar veya difüzör havalandırıcılar ile) aerobik mikroorganizmaların atıksu içindeki çözünmüş ve kolloid organik maddeleri ayrıştırarak arıtım işlemini gerçekleştirmesi temin edilir.

28 Havalandırma tankından çıkan atıksuların son çökeltme tankında durultulması yani arıtılmış su içindeki mikroorganizmaların sistemden ayrıştırılması gereklidir. Ayrıca havalandırma tankında belirli bir mikroorganizma konsantrasyonunu temin etmek üzere son çökeltme tankından alınan çökelmiş çamurun (mikroorganizmaların) havalandırma tankının başına geri devredilmesi gereklidir. Sistemde oluşacak fazla çamur ise sistem dışına alınarak çamur arıtım işlemlerine tabi tutulması gerekir.

29 Seçim Kriteri: Yeterli büyüklükte arazi yoksa
Arıtma veriminin iklim koşullarından etkilenmemesi isteniyorsa Alıcı ortam yüksek arıtma verimliliği gerektiriyorsa (%90-95)

30 Kullanılan tipleri: Klasik aktif çamur sistemi
Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi Oksidasyon hendekleri CARROUSEL hendekleri

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Damlatmalı Filtreler Temel prensibi belirli bir tank hacmine doldurulan kırma taş, plastik veya herhangi bir malzemenin üzerinde bakteri tabakası oluşturarak, bu malzemenin üzerinden ön arıtmadan geçirilmiş atıksuyu filtre etmek ve bu sayede atıksu içindeki kompleks organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanmasını temin etmektir. Dairesel veya dikdörtgen geometride tanklar kullanılabilmektedir.

44

45 Seçim Kriteri: Yeterli büyüklükte arazi yoksa
İklim koşulları uygun ise Alıcı ortam yüksek arıtma verimliliği gerektirmiyorsa (%70-80)

46 Stabilizasyon Havuzları
Bu arıtma yönteminde atıksular ön arıtma ünitelerinden geçirildikten sonra havuzlara alınır. Temel prensip sisteme dışarıdan enerji vermeden (havalandırma yapmadan) doğal ortamda arıtımın gerçekleştirilmesidir. Sistemin avantajları, aşırı derecede basit ve işleminin güvenilebilirliğinden kaynaklanmaktadır. Doğal arıtma neticesinde oluşan çamur miktarı diğer atıksu arıtma yöntemlerine kıyasla çok daha azdır ve oluşan çamur stabil halde olduğu için ayrıca bir çamur arıtım işlemine tabi tutmaya gerek yoktur. Bununla birlikte, doğal arıtma yavaş cereyan ettiğinden büyük havuz hacimlerine ihtiyaç vardır. İklimin ise sıcak olması tercih sebebidir.

47

48

49 Seçim Kriteri; • Yeterli büyüklükte arazi mevcutsa
• İklim koşullan müsait ise • Alıcı ortam yüksek arıtma verimliliği gerektirmiyorsa (% 70-80) • Tesisin inşa edileceği bölgeye yakın yerleşim alanları yoksa • Belediyenin yüksek teknolojili tesisi işletemeyeceği endişesi varsa

50 Doğal Arıtma Doğal arıtma, organik maddelerin toprak, su, bitkiler, mikroorganizma, gunes, yardimiyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik sureclerde giderilmesi prosesidir. stabilizasyon havuzları, arazide arıtma, yeraltında bırakma, yeraltına sızdırma buharlaştırma havuzları yapay sulak alanlar

51

52

53

54 Membran Biyoreaktörler:
- Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şekli olup, biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, katı/sıvı ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. - MBR’ler özellikle debisi az olan, otel ve tatil köyü gibi yerleşim yerleri için çok uygun bir sistemdir. Evsel atıksuların geri kazanılmasında yaygın kullanımı söz konusu olduğu gibi endüstriyel atıksuların arıtılmasında da bir çok alanda kullanılmaktadır. Son zamanlarda büyük kapasiteli tesislerde de kullanılmaya başlanmıştır.

55 - Membran biyoreaktörlerin en önemli özelliği, yüksek organik yükleri karşılayabilmesidir (10 kg KOİ/ m3. gün’e kadar). Membranın tipine bağlı olarak, havalandırma havuzunda biyokütle miktarı, mg/L mertebesine çıkabilmektedir. Bundan dolayı, havalandırma havuzunun hacmi ile oluşan çamur miktarı çok azalır. Biyokütleye dönüşüm oranı, klasik aktif çamur sistemlerinde, 0.5 kg AKM/kg KOİgiderilen mertebesinde iken, membran biyoreaktörlerde bu değer, kg AKM/kg KOİgiderilen civarındadır. - MBR prosesinin optimum tasarımı oldukça komplekstir. Zira membran performansı ve maliyeti, enerji tüketimi ve çamur arıtımı gibi birçok faktör göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca, bunların çoğunluğu birbiri ile alakalı olup yatırım ve işletme masraflarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. MBR'nin avantajı, yüksek biyokütle konsantrasyonunda sistemi kullanabilme imkanıdır. Bu nedenle, hacimsel yükü arttırmak da mümkündür. Yüksek biyokütle konsantrasyonu ise oksijen transferi ve çamur viskozitesini, dolayısıyla enerji masraflarını etkilemektedir.

56 Membran seçimini etkileyen en önemli faktör, membranın akısıdır
Membran seçimini etkileyen en önemli faktör, membranın akısıdır. Diğer önemli bir faktör de, membranın maliyetidir. Atıksuyun türüne bağlı olarak, membran seçimi değişebilir. Arıtılacak atıksu geri kazanılacaksa, daha iyi kalitede su üreten membranlar seçilebilir. Ayrıca, membranların tıkanma eğilimi az olmalı (hidrofilik) ve kolay temizlenebilmelidirler.

57 MBR sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılan en önemli parametre akıdır. Boyutlandırmada, boşluklu elyaf membranlar için akı değeri olarak L/m2.sa (ortalama 13 L/m2.sa), levha halindeki membranlar için ise L/m2.sa (ortalama 17 L/m2.sa) değerleri alınabilmektedir. Oksijen transfer katsayısı, biyokütle konsantrasyonu arttıkça azalmakta, enerji ihtiyacı ise artmaktadır. Enerji ihtiyacı olarak boşluklu elyaf membranlar için kWsa/m3, levha halindeki membranlar için ise kWsa/m3 değerleri alınabilmektedir. Enerji ihtiyacı, mg/L biyokütle konsantrasyonuna kadar sabit kalmakta, mg/L’nin üzerindeki biyokütle konsantrasyonlarında ise artmaktadır. MBR sistemlerinde gerekli membran alanını bulmak için akı değeri seçilmekte ve debi, seçilen bu akı değerine bölünmektedir.

58 MBR sistemlerinde, azot giderimi de yapılabilmektedir
MBR sistemlerinde, azot giderimi de yapılabilmektedir. Havalı reaktör öncesinde, anoksik bölme ilave edilebilmektedir. Anoksik bölme olmadan bile, havalı reaktördeki yüksek biyokütle konsantrasyonlarından dolayı, havalı reaktör içerisinde yer yer anoksik bölmeler oluşabilmekte ve konvansiyonel aktif çamur sistemlerine göre daha yüksek azot giderimleri meydana gelebilmektedir.

59

60

61

62 AKR (Ardışık Kesikli Reaktör)
Sıralı Biyolojik Reaktörler (SBR) aşağıdaki bileşenlerden oluşan atıksu arıtma sistemleridir. 1. Biyolojik arıtmada aktif çamur oluşumu mevcuttur (aktif çamur arıtma prosesi). 2. Biyolojik arıtma işlemi ve aktif çamurun arıtılmış atıksudan ayrılması işlemi aynı reaktörde gerçekleşmektedir. 3. Reaktördeki su seviyesi doldur-boşalt prensibine göre artırılıp azaltılmaktadır. 4. Arıtılan atıksu reaktörden kesikli olarak deşarj edilmektedir.

63

64

65 ATIKSU ÇAMURU BERTARAF YÖNTEMLERİ
Atıksu arıtma tesislerinde gerek ön çökeltme havuzlarında gerekse son çökeltme havuzlarında çamur oluşmaktadır. Tipik bir evsel ilk çökeltme çamuru grimsi siyah renktedir, rahatsız edici bir kokusu vardır ve yaklaşık %4 kuru madde içerir. Bu kuru maddenin %70-80’ni organik ve uçucu maddedir. Organik madde, yağlar, bitkisel yağlar, yiyecek kalıntıları, dışkı, kağıt ve deterjanlardan oluşmaktadır. İnorganik madde ise başlıca silisli kumu içerir. Atıksuyun biyolojik arıtılması son çökeltme çamuru denilen diğer organik katı malzemenin (çamurun) üretilmesi ile sonuçlanır. Bu son çökeltme çamuru biyolojik filtre çamuru veya fazla aktif çamurdur.

66 Çamur Susuzlaştırma Yöntemleri
Aerobik veya anaerobik olarak çürütülen çamur son işlem olarak susuzlaştırma işlemine tabi tutulur. Bu amaçla kullanılan sistemler şunlardır; Çamur kurutma yatakları Çamur lagünleri Çamurun araziye yayılması Belt filtreler Santrifüjler Vakum filtreler Filtre Presler

67

68

69

70

71

72 BÖLÜM -2 BANKAMIZCA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ATIKSU ARITMA TESİSİSLERİNE AİT ETÜD VE PROJELENDİRME ESASLARI

73 BÖLÜM 2-1 ETÜD ÇALIŞMALARI
Daha önce yapılan çalışmalar ve alınan sonuçlar

74 Alıcı ortam özellikleri (Alıcı ortam akarsu ise mevsimsel debi değişimleri ve feyezan kotları, göl ise en düşük ve en yüksek su kotları, kuru dere yatağı olması halinde sınırları, yer altı suyu ile ilgisi, devamlı veya devamsız olup olmadığı belirtilmelidir. Alıcı ortamın balıkçılık, rekreasyon, ulaşım gibi ekonomik kullanım amaçları varsa özel, yoksa genel atıksu deşarj kriterleri verilecektir. Alıcı ortam kirletici parametreleri belirtilmelidir. )

75 Mevcut kanalizasyon şebeke durumu (birleşik, ayrık olma durumu, kimin tarafından yapıldığı, yılı ve kullanılabilirliği)

76 Atıksu arıtma tesisi yeri özellikleri ve kamulaştırma durumu (Kanalizasyon tatbikat projesinde önerilen atıksu arıtma tesisi yeri ile seçilen yerin aynı olup olmadığı, aynı değilse saha hakkında gerekli bilgiler verilmesi, tesis yeri bulunmaması halinde başka seçeneklerin önerilerek yer tespitinin yapılması, enerji temin mesafesi hakkında bilgi verilmesi)

77 Atıksu arıtma tesisinin ÇED kapsamına girip girmediği:
Kapsam dışı projeler: (17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmî Gazete) Çevre ve Orman Bakanlığının çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği geçici madde 3 – (1): 7/2/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış projelere veya bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projelere Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

78 Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler listesine göre (Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin ek–1 listesi ); Kapasitesi eşdeğer kişi ve/veya m3/gün altı kapasiteli atık su arıtma tesisleri ÇED kapsamına girmemektedir.

79 Nüfusla ve Nüfus Artış Hızı ile İlgili Yerel Bilgiler
NÜFUS HESAPLARI Nüfusla ve Nüfus Artış Hızı ile İlgili Yerel Bilgiler

80 SONUÇ VE ÖNERİLER Önerilen atıksu arıtma tesisi tipi,yeri büyüklüğü ve mülkiyet durumu ÇED gerektirip gerektirmediği Enerji temin mesafesi (Terfi gerektiriyorsa) Tesise ulaşım durumu, içme ve kullanma suyu durumu Tavsiyeler

81 RAPOR EKİ 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine
Kanalizasyon şebeke sistemiyle atıksu arıtma tesislerinin bağlantısı Atıksu arıtma tesislerinin yeri Kanalizasyon kollektör hatları Belediye ve harita tahdit sınırları

82 BÖLÜM 2-2 PROJELENDİRME ESASLARI

83 Ön Proje (A Etabı) - İklim koşulları - Jeoloji ve Topoğrafya
- Beldenin tanıtılması - İklim koşulları - Jeoloji ve Topoğrafya

84 - İçmesuyu ve Kanalizasyon Durumu
- Arıtılacak suyun deşarj edileceği alıcı ortam özellikleri ve analizleri - Endüstrilerin tetkiki - Nüfus, debi ve kirlilik yüklerinin hesaplanması - Proses hesaplarının yapılması

85 Arazi çalışmaları ve zemin etüdleri (B Etabı)
Kesin Proje Raporu, Proses-Mimari Projeler (C Etabı) -Kesin Proje Raporu -Proses Ünitelerine ait Mimari Planlar, -Kesitler ve Detay Projeler

86 - Genel Yerleşim Plan ve Kesitleri - Boru Genel Yerleşim Planı ve Kesitleri - Proses Akış Diagramı - Saha Tanzimi, Yol, Saha Drenaj Projeleri - Peyzaj Projeleri

87 Mekanik Projeler (D Etabı)
Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri ((Jeoteknik raporun sonuçlarına göre, gerekmesi halinde zemin iyileştirme projelerinin hazırlanması) (E Etabı) Kesin Proje, Keşif-Metraj, Şartnameler ve Orijinallerin Teslimi (F Etabı)

88 > KABUL İŞLEMLERİ

89 Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
İHALE DOSYASINDA BULUNAN DÖKÜMANLAR İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Sözleşme konusu işin niteliğine uygun standart formlar

90 Teknik Şartnameler: - Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanmasına Dair Esaslar - Atıksu Arıtma Tesisi Proje Hazırlanmasına ait Özel Hükümler - Proses Özel Şartnamesi

91 - Atıksu Arıtma Tesisi Proje Özel Şartnamesi
- Proses Genel Şartnamesi - Kanalizasyon İşlerinin Planlanması ve Projelerin Hazırlanmasına ait Talimatname - Mimari Projelerin Hazırlanmasına ait Teknik Şartname

92 - Jeoteknik Etüt Amaçlı Sondaj Kuyusu ve Araştırma Çukuru Açılması ile Yerinde Deneylerin Yapılması ve Numune Alınmasına ait Teknik Şartname - Jeoteknik Araştırma Amaçlı Sondaj Kuyusu ve Araştırma Çukuru Açılması ile Yerinde (IN-SITU) Deneylerin Yapılması ve Örnek Alınması Talimatı

93 - Arıtma Tesisi Mekanik Atıksu Tesisat Proje Teknik Şartnamesi
- Atıksu Arıtma Tesisleri Elektrik Proje Genel Teknik Şartnamesi - Betonarme Projelerinin Hazırlanmasına ait Teknik Şartname

94 Bankamızca Projesi Tamamlanan ve Devam Eden İşler (2004-2011)
Projesi Biten İş Sayısı : 112 Projesi Devam Eden İş Sayısı Proje Geliştirme Dairesince Devam Eden İş Sayısı: 50 Bölgelerce Devam Eden İş Sayısı: 15 Belediye Talep Sayısı : 560

95 Biz bu dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık.

96 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim…


"Erdoğan TOPCU Şube Md. (İnş. Müh.) Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları