Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK KULLANIM YÖNETMEL İĞİ Prof.Dr. İ rfan ŞENCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK KULLANIM YÖNETMEL İĞİ Prof.Dr. İ rfan ŞENCAN."— Sunum transkripti:

1 ORTAK KULLANIM YÖNETMEL İĞİ Prof.Dr. İ rfan ŞENCAN

2 Konu akışı 1. Ortak kullanım yönetmeli ğ inin hazırlık süreci 2. Yönetmelik 3. Mevcut ortak kullanımlar 4. İ htilaf alanı olarak görülen noktalar 5. Geliştirmek için öneriler

3 Hazırlık Süreci Uzlaşma öncesi teklif: Araştırma fonu için kaynak ayrılamaz hastanelerde bunun için ek bir ödeme yok, bunun için ayrılacak tutar: 13.5 milyar x 0.05 = 675 milyon TL 675 milyon = SB’nın 2009, 2010 ve 2011 yılı ilk altı ayda Genel Bütçeden aldı ğ ı makine- donanım yatırım bütçesi + Döner sermayeden harcadı ğ ı bütçe+ HSSGM kaynaklarından kullanılan miktar

4 YILLARA GÖRE TIBB İ C İ HAZ, MALZEME HARCAMA TUTARLARI(TL) YıllarGenel BütçeDöner Sermaye Toplam 2009 90.957.26315.173.622106.130.885 2010 165.768.75712.205.000177.973.757 2011 75.336.64720.911.38296.248.029 332.062.66748.290.004380.352.671

5 Hazırlık Süreci Uzlaşma süreci; önce, araştırma fonuna ancak tıp fakültesi için kullanılmak üzere kaynak aktarılabilir. Son durum: Herhangi bir sınırlama olmaksızın %2,5 araştırma fonuna kaynak aktarılıyor.

6 Hazırlık Süreci-2 Uzlaşma öncesi teklif: E ğ itim hastaneleri içinde üniversite tarafından gelecek ikinci bir otorite kabul edilemez. Lisans e ğ itimi üniversite tarafından,uzmanlık e ğ itimi SB e ğ itim hastanesi kapsamında verebilir. Çünkü zaten SB e ğ itim hastanesinde uzmanlık e ğ itimi verilebiliyor, ikili idare sistemi zorlaştırır. Sonrası: lisans e ğ itimi dışında uzmanlık e ğ itimide tamamen üniversite tarafına bırakılmıştır.

7 Hazırlık Süreci-3 Uzlaşma öncesi teklif: Lisans e ğ itimi için hastane döner sermayesinden kaynak ayrılmaz, lisans e ğ itimi ile hastane DS tamamen farklıdır. Sonrası: Lisans e ğ itimi sırasında ihtiyaç duyulacak kaynaklar hastane DS den ayrılabilir.

8 Hazırlık Süreci-4 Temel bilimler ö ğ retim elemanlarının ek ödemesi, hastane hizmetlerine katılmadıkları için yapılabilir mi? Sonrası; Bu konuda çözüm üretildi.

9 Hazırlık Süreci-5 Hastane Başhekimini kimin atayaca ğ ı: Teklif: üniversiteye sorularak Sa ğ lık Bakanı atasın. Sonuç: Bakan üniversite ö ğ retim üyeleri içinden görevlendirilen birini, yada SB kadrosunda olan birini atar.

10 Yönetmelik 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü ğ e girmiştir. “Sa ğ lık Bakanlı ğ ına Ba ğ lı Sa ğ lık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İ lgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İ şbirli ğ i Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”

11 Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – c) Birlikte kullanım: Bakanlık sa ğ lık kurum ve kuruluşları ve/veya üniversiteye ait ilgili birimlerin kaynaklarının, sa ğ lık hizmet sunumu, e ğ itim ve araştırma hizmetleri veya sair ortak gaye ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve ilgili üniversite arasında imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını, d) İ şbirli ğ i: Bakanlık ve/veya üniversitelerin görev ve hizmetlerinin yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için tarafların e ğ itim, hizmet, teknik gibi alanlarda birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,

12 Uygulama ve plânlama usul ve esasları MADDE 5 – (1) a) ….. toplam il nüfusu 850.000’e kadar olan illerde e ğ itim ve araştırma hizmetleri…yalnızca birisi tarafından verilebilir. Bu illerde Bakanlık ve üniversite tıp lisans e ğ itimi ve/veya tıpta uzmanlık e ğ itimi için ortak kullanım ve işbirli ğ ine gider. Bu bent kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin yeni sa ğ lık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, Bakanlı ğ ın uygun görüşü ile Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından birlikte kullanım çerçevesinde de ğ erlendirilir ve uygulama buna göre yapılır.

13 MADDE 5 b) Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge sa ğ lık hizmeti plânlamasına göre o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık e ğ itim ve araştırma hastanesi veya üniversite sa ğ lık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle birlikte kullanım çerçevesinde de ğ erlendirilir.

14 Uygulama; c) Birlikte kullanılacak sa ğ lık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK' ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir

15 Ne kadar işbirli ğ i? ç) İ şbirli ğ i ve birlikte kullanımda insan gücü ve di ğ er tüm kaynakların kullanımı vali ile rektör veya yetki verecekleri kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

16 E ğ itim hizmetleri MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sa ğ lık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans e ğ itimleri, Bakanlık asistanları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumlulu ğ undadır.

17 Sa ğ lık tesislerinin işletilmesi MADDE 7 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sa ğ lık tesisleri… Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir. (2) Sa ğ lık tesisindeki her türlü sa ğ lık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sa ğ lık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere başhekimin sorumlulu ğ undadır.

18 Klinik, laboratuvar ve e ğ itim sorumlularının görev ve yetkileri MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımda….. sa ğ lık hizmetleri ve e ğ itim hizmetleri ayrı sorumlular tarafından yürütülür. Klinik/laboratuvar e ğ itim sorumlusu ilgili anabilim dalı başkanıdır. … sa ğ lık hizmeti sorumlusu ise … başhekim tarafından …görevlendirilir. E ğ itim hizmetleri sorumlusu aynı zamanda sa ğ lık hizmetleri sorumlusu olarak da görevlendirilebilir.

19 Mali hususlar MADDE 9 – (1) Birlikte kullanımdaki sa ğ lık tesisleri sundukları sa ğ lık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.

20 Araştırma fonu deste ğ i; (3) Birlikte kullanımdaki sa ğ lık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gere ğ ince Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı, Bakanlık merkez payı ve üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ayrılır. Bakanlık merkez ve bilimsel araştırma projeleri payları matrahın yarısı üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

21 Yöneticiler için ek ödeme; (5) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gere ğ ince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, da ğ ıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte kullanımdaki sa ğ lık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.

22 Lisans e ğ itimine destek; (6) Birlikte kullanımdaki sa ğ lık tesislerinde uygulamalı e ğ itimle ilgili giderler sa ğ lık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır

23 İ şbirli ğ ine ait usul ve esaslar MADDE 10 – (1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve ba ğ ımsız olmak suretiyle işbirli ğ i yapabilirler.

24 Personelin özlük işleri MADDE 11 – (1) Sa ğ lık tesisinde görev yapan personelin sicil, disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulundu ğ u kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülür.

25 Yürütme MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sa ğ lık Bakanı yürütür.

26 ORTAK KULLANIM PROTOKOLÜ YAPILAN VE ORTAK KULLANILAN HASTANELER BAKANLIĞIMIZ HASTANESİÜNİVERSİTE HASTANESİ İMZALANDIĞI TARİH Kırşehir Devlet HastanesiKırşehir Ahi Evran Üniversitesi08.07.2010 İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiMarmara Üniversitesi26.08.2010 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul Medeniyet Üniversitesi25.05.2011 Ordu Boztepe Devlet HastanesiOrdu Üniversitesi07.07.2010 Sakarya Eğitim ve Araştırma HastanesiSakarya Üniversitesi05.06.2009 Rize Eğitim ve Araştırma HastanesiRize Üniversitesi 01.02.2011 Ankara Atatürk ve Araştırma HastanesiYıldırım Beyazıt Üniversitesi10.03.2011 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi31.03.2011 Muğla Devlet HastanesiMuğla Üniversitesi26.04.2011 Erzincan Mengücek Gazi Devlet HastanesiErzincan Üniversitesi11.05.2011

27 İ htilaf alanları; ….tıpta uzmanlık ve lisans e ğ itimleri, Bakanlık asistanları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki…. SB kadrolarındaki e ğ iticilerin yetkilerinin elinden alındı ğ ı gerekçesiyle itirazları var

28 İ htilaf alanları; Bakanlıkça atanan başhekim …tarafından yönetilir. Üniversite tarafının itirazı söz konusu

29 İ htilaf alanları; Sa ğ lık tesisindeki her türlü sa ğ lık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sa ğ lık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere başhekimin yetkisi… tüm iş ve işlemlerin e ğ itim hizmeti kapsamında de ğ erlendirilip sa ğ lık hizmeti ile ilgili kuralları üniversite kadrolarının kabullenmek istememesi, (özellikle hasta hakları konularında)

30 İ htilaf alanları; sa ğ lık hizmetleri ve e ğ itim hizmetleri ayrı sorumlular tarafından yürütülür. Klinik/laboratuvar e ğ itim sorumlusu ilgili anabilim dalı başkanıdır. … sa ğ lık hizmeti sorumlusu ise … başhekim tarafından …görevlendirilir. ö ğ retim üyeleri için Anabilim dalı başkanı dışında sorumluluk duyacakları başkası kabullenilemez.

31 İ htilaf alanları; Sa ğ lık tesisinde görev yapan personelin sicil, disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulundu ğ u kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülür. Protokollere konulan maddeler ile aşılabilmektedir.

32 İ htilaf alanları; Bu Yönetmelik hükümlerini Sa ğ lık Bakanı yürütür. Üniversite yöneticileri yönünden sorun olarak algılanmakta.

33 ORTAK KULLANIM HASTANELER İ MEVZUATI VE EK ÖDEME DURUMU

34 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır

35 Uygulama ve plânlama usul ve esasları Birlikte kullanım ile işletilen sa ğ lık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından Bakanlık için e ğ itim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sa ğ lık uygulama ve araştırma merkezi olarak kabul edilir.

36 Sa ğ lık tesislerinin işletilmesi Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir.

37 Mali hususlar Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

38 Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı, Bakanlık merkez payı ve üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ayrılır. Bakanlık merkez ve bilimsel araştırma projeleri payları matrahın yarısı üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

39 Yasal kesintilerden sonra kalan tutarın %50'sini geçmemek üzere Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre görevli personele ek ödeme yapılır.

40 Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır

41 2547 sayılı kanunun 58 inci maddesine göre Yönetici Payı Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, yönetici payı olarak yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde 200’ünü geçemez.

42 YÖNET İ C İ PAYI Unvan Tavan oran % Tavan Ek Ödeme Tutarı Rektör600 Rektör Yardımcısı300 Genel Sekreter200

43 Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunmayan (gelir getirici faaliyetlerde bulunmayan) öğretim üyelerinin üçüncü basamak sağlık kurumlarında kadro-unvan katsayıları profesörler için 1.50, doçentler için 1.20 ve yardımcı doçentler için 1.00 olarak; Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (oo) bendi çerçevesinde ek ödeme dağıtılması durumunda ise söz konusu kadro- unvan katsayıları profesörler için 1.60, doçentler için 1.45 ve yardımcı doçentler için 1.30 olarak uygulanır.

44 KADRO UNVAN KATSAYILARI GELİR GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNMAYAN/PUAN ÜRETMEYEN (Rize E. A. ) Ünvanlar Kadro Unvan Katsayısı Alabileceği Ortalama Net Ek Ödeme Profesör1,6 4.175 Doçent1,45 3.783 Yardımcı Doçent1,3 3.392

45 Ek Ödeme Yönetmeli ğ ine göre puan üretme imkânı bulunan profesörler için klinik şefi kadro-unvan katsayısı, doçentler için ise klinik şef yardımcısı kadro-unvan katsayısı kullanılır.

46 Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar Katsayı Baştabip6,00 Baştabip yardımcısı3,50 Klinik Şefi/Profesör2,60 Klinik şef yardımcısı/ Doçent2,20 Başasistan 1,85 Uzman tabip1,85 Yan dal asistanı1,85 Asistan1,00 Tabip, diş tabipleri1,00 Genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar 1,85 Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan uzman tabipler 1,85 Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler 1,00 Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve tabipler 0,80 Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) 0,80

47 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre Tavan Ek Ödeme Katsayıları ve Tavan Ek Ödeme Tutarları Unvan Tavan oran % Ek ödeme matrahı Mesai içi tavan ek ödeme tutarı TL (Brüt) Mesai Dışı tavan ek ödeme tutarı TL (Brüt) Gelire katkısı olan öğretim üyesi (profesör 1/4)8001.98015.8447.922 Araştırma görevlisi5008554.2772.138 Gelire katkısı olmayan öğretim üyesi (profesör 1/4) 6001.98011.8835.941 Araştırma görevlileri3008552.5661.283 Dekan (profesör 1/4)5002.12710.6375.318 Dekan Yardımcısı (profesör 1/4)3002.0786.2353.118 Uygulama Hastanesi Başhekimi (profesör 1/4)5001.9809.9024.951 Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı (profesör 1/4) 3001.9805.9412.971 Hastaneler başmüdürü ve eczacılar2509002.2501.125 Başhemşireler2007501.500750 Özellikli birimler2006001.200600 Diğer personel150600900450

48 Ek Ödeme Ortalamaları

49 SORUN ALGILANAN KONULARLA İ LG İ L İ ÖNER İ LER;

50 Dayanak MADDE 3 – (1) En sorunlu maddelerden birisidir. Sayılan dayanaklar Yönetmelikte tanımlanan maddeleri karşılamamaktadır. 2547 ve özellikle nüfus yönünden yapılan kısıtlamalar dayanaksız kalmaktadır. Ayrıca YÖK performans yönetmeli ğ ine de atıf yapılmalıdır. MADDE 5 – (1) a) Nüfus kısıtlaması açısından da ciddi sorunlar mevcuttur. Yönetmeli ğ in bu maddesinin iptal edilmesi olasılı ğ ı çok kuvvetli oldu ğ undan kaldırılabilir. Di ğ er r. olasılık nüfus sınırı 500.000 indirilir (bu durumda etkilenen il sayısı 41’e iner) fakat aşa ğ ıda sıralanan başta Başhekim atanması olmak üzere di ğ er maddelerde anlaşılması durumunda kabul edilebili “Bu illerde Bakanlık ve üniversite tıp lisans e ğ itimi ve/veya tıpta uzmanlık e ğ itimi için ortak kullanım ve işbirli ğ ine gidebilir”. Bu maddedeki “gider” yerine “gidebilir” olmalı

51 MADDE 5 – (1) planlama; b) maddesinin aşa ğ ıdaki şekilde olması önerilmektedir: “Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge sa ğ lık hizmeti plânlaması dikkate alınarak ve YÖK’ün uygun görüşüyle o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık e ğ itim ve araştırma hastanesi veya üniversite sa ğ lık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle birlikte kullanım veya işbirli ğ i çerçevesinde de ğ erlendirilir. Her il için kapasiteler YÖK ve Sa ğ lık Bakanlı ğ ının ortaklaşa kuraca ğ ı merkezi komisyon tarafından belirlenir.

52 MADDE 7 – (1) Başhekim görevlendirmesi De ğ iştirilmesinin şart oldu ğ u en önemli maddedir. Üç alternatif model önerilmektedir; Başhekim Rektör tarafından Sa ğ lık Bakanlı ğ ı görüşü alınarak atanır. Başhekim; Rektör tarafından önerilen Ö ğ retim Üyeleri arasından Sa ğ lık Bakanlı ğ ı uygun görüşüyle atanır. Başhekim; Rektörün uygun görüşüyle Tıp Fakültesi ö ğ retim Üyeleri arasından Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından atanır. Devamında aşa ğ ıdaki de ğ işiklik önerilir; Başhekim yardımcılarının yarısı Üniversitenin uygun görüşü ile Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından atanır. Bu kişiler atama nedeniyle herhangi bir akademik hak elde edemezler ve bu yönetmeli ğ e aykırı olmamak üzere Sa ğ lık Bakanlı ğ ının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak görev yaparlar.

53 MADDE 8 – (1) Bu madde de en ciddi sorun yaratacak maddeler arasındadır. De ğ işikik önerisi aşa ğ ıdadır; “Birlikte kullanımdaki tesislerde, klinik ve laboratuvarlarda sa ğ lık hizmetleri ve e ğ itim hizmetleri birlikte Anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür”

54 Mali hususlar MADDE 9 (3) Bu maddede daha önce belirtti ğ imiz Bakanlık Merkez payına ait çekincemiz geri çekilmiştir. ÜEAM eski borçlarının ne olaca ğ ı konusu burada da gündeme gelmektedir. (6) Buraya eklenmesi ve çıkarılması önerilen kısım aşa ğ ıdadır: Birlikte kullanımdaki sa ğ lık tesislerinde uygulamalı e ğ itimle ilgili giderler e ğ itim ve araştırma için sa ğ lık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

55 MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sa ğ lık Bakanı ve YÖK Başkanı yürütür.


"ORTAK KULLANIM YÖNETMEL İĞİ Prof.Dr. İ rfan ŞENCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları