Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek savaş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek savaş."— Sunum transkripti:

1

2

3 “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek savaş döneminde, gerekse barış döneminde hedeflere ulaşmak için milli gücü kullanır.

4 “Ben 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir güç yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir güç vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım”

5 Milli gücü oluşturan unsurlar nelerdir? Askeri Güç Sosyo-Kültürel Güç MİLLİ GÜÇ Ekonomik Güç Siyasi Güç

6 Millî ordu, millet birliğinin ve devlet varlığının en göze çarpan örneğidir. Ordu, dışarıya karşı devletin varlığını temin eder ve gerektiğinde içeride büyük asayişsizliği ortadan kaldırır. Ordu, cumhuriyet aleyhine girişimlere karşı, devlet ve hükûmetin irade ve kuvvetini belirtir. Ordunun devlete karşı en birinci vazifesi, azamî kudret ve kabiliyete sahip olmaya çalışmaktır.

7 Atatürk askeri gücü geliştirmek için neler yapmıştı? Kuvai Milliye birliklerini kaldırarak düzenli orduya geçiş yaptı Erkan-ı Harbiye Bakanlığı yerine Genel Kurmay Başkanlığını kurdu Ordunun en gelişmiş silahlarla donatılması için bütçe ayırdı

8

9 Atatürk döneminde ekonomik gücü geliştirmek için neler yapılmıştı? İzmir İktisat kongresi toplanarak milli bir ekonomik politika hazırlandı Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye kaldırıldı Ülkedeki yabancılara ait kuruluşlar millileştirildi

10 Siyasi güç; ‘’Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimidir. Atatürk’e göre güçlü bir devlet olmanın şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.

11 Atatürk döneminde siyasi gücü güçlendirmek için neler yapıldı? TBMM açıldı 1 Egemenliği halka veren anayasa hazırlandı 2 Yeni Türk devletinin varlığı uluslar arası anlaşmalarla kabul ettirildi 3

12 Sosyo-kültürel güç iyi bir eğitim almış teknik bilgiye ve kültürel birikime sahip insanların oluşturduğu bir güçtür. Atatürk sosyo-kültürel gücün artması için eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapılmasını gerekli görmüştür. Sosyokültürel güç; bilim sanat ve diğer alanlarda gelişmeye ortam hazırlar Güçlü ve çağdaş bir ülke olabilmek için tüm milli güç unsurlarının birlikte kullanılması gerekir

13 Siyasi partilerle ilgili haklar Çalışma HaklarıÖzel hayatın gizliliği Kamu hizmetlerine girme hakkı Sendika kurma hakları Konut dokunulmazlığı Düşünce ve inanç özgürlüğü Dilekçe HakkıGrev hakkı Haberleşme özgürlüğü Toplantı ve gösteri yürüyüş hakları Seçme ve seçilme hakkı Eğitim ve Öğretim Hakları Kişi dokunulmazlığı VatandaşlıkAilenin korunmasıYaşama Hakkı KİŞİ HAK VE ÖDEVLERİ SOSYAL VE EKONOMİK HAK VE ÖDEVLER SİYASİ HAK VE ÖDEVLER

14 Anlıyoruz ki, hakkın bulunduğu yerde görev ve görevin bulunduğu yerde hak vardır. Yani, her insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir, hem de başkalarına ait hakların kendine yüklediği birtakım görevlere sahiptir. İnsanlar, toplumsal yaşamda haklardan ve görevlerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir.

15

16 Askerlik nasıl bir vatan görevi ise vergi de vatandaşların kesinlikle yerine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. Vatandaşı millete karşı, milletin gelişmesini ve ayakta durmasını, sağlayacak önlemlere karşı koymak en büyük bir ihanettir

17 Toplumun düzenli bir şekilde yaşaması için çeşitli kurallar konmuştur. Vatandaşlık görevlerimizden birisi de kanunlara uymaktır.

18 Siyasal haklarımızdan birisi olan Seçme Seçilme hakkı aynı zamanda bizim vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisidir

19 ASİMKK 25 Mayıs 2001 Madde 13 Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

20 ASİMKK 25 Mayıs 2001 Madde 15 Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

21 Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde temel haklar sınırlandırılabilir. Hangi durumlarda temel haklarımız sınırlandırılabilir? Bu durum temel hak ve özgürlüklerin kamu sağlığı ve Kamu güvenliği için sınırlandırılabileceğini gösterir

22 Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik Laiklik İnkılapçılık Atatürkİlkeleri

23 Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet, millet ve millet, hükümettir.

24 Yönetim Şekillerinin Karşılaştırılması Monarşi Tek kişide HalktaBelirli bir grupta OligarşiCumhuriyet Yönetim kimdedir?

25 Yönetim Şekillerinin Karşılaştırılması Monarşi Tek kişide Babadan oğula Halkta Halkın seçmesi Belirli bir grupta Bir grubun seçmesi OligarşiCumhuriyet Yönetici nasıl başa gelir?

26 Yönetim Şekillerinin Karşılaştırılması Monarşi Tek kişide Babadan oğula Halkın hakkı yok Halkta Halkın seçmesi Eşit haklar var Belirli bir grupta Bir grubun seçmesi Halkın çoğunun Hakkı yok OligarşiCumhuriyet Hakların durumu nasıl

27 Egemenliğin bir kişi veya bir gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimine “Cumhuriyet” denir.

28

29 Halk seçimler sonucu seçtiği temsilcileri aracılığı ile ülke yönetimine katılır. Seçilenler yasalarla belirlenen süre içinde görev yaparlar.

30 Bu bilgiye göre Cumhuriyetin temel özellikleri nelerdir? Halk egemenliği Seçim Toplum yararı

31 Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyetin en en önemli özelliği halkın seçtiği millet vekillerinden oluşmasıdır. Cumhuriyet en iyi demokrasilerle idare edilir. Ancak her demokratik devlet Cumhuriyet idaresi ile yönetilmeyebilir.

32 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, Anayasamızda ilanından sonra değişmesi ve değiştirilmesi hiçbir surette mümkün olmayan, teklif dahi edilemeyen maddelerden biridir. Bu hüküm yeni kurulan devletin şeklinin cumhuriyet olarak ebedi ve değişmez olduğunu ifade etmektedir.

33 Devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olmasını ve cumhuriyeti koruma yüceltme ve yaşatma fikrine Cumhuriyetçilik denir Cumhuriyetçilik ilkesi, devletin biçimini belirleyerek devlet düzen ve yönetiminde kişiselliğin egemen olmasını önleyen en sağlam güvencedir.

34 Egemenlik hakkını eşit bir şekilde halka tanıdığı için Toplumun millet bilincine ulaşması ile oluşan bir yönetim olduğu için. Akıl ve bilimi esas aldığı için Her alanda yeniliği öngördüğü için Halkçı Milliyetçi Laik İnkılapçı

35 Milli egemenlik 1 Seçim 2 Demokrasi 3 Ulusal irade 4 Çoğunluk 5 Çok Partili Hayat 6 Kadınlara seçme seçilme 7 Yönetim şekli 8

36

37 Eğer yapılan işler önemliyse, gösterilen başarılar belliyse, inkılaplar dikkati çekmişse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük işleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir

38 Millet nedir?

39 Bu üç unsurun herhangi birinden yoksun olan bir toplumun millet olabilmesi mümkün değildir. Bir Toplumun “MİLLET” Olabilmesinin Üç Ön Şartı 1- Millî Benlik2- Millî Tarih3- Millî Dil

40

41 Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.

42 Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, milli birlik ve beraberliği sağlayarak bunun devamını sağlamaya çalışma azminde olmaya Milliyetçilik denilir

43 Benim Benim karakterim bağımsızlıktır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

44 Irkı düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen kişi Türk’tür Ne Mutlu Türk’üm Diyene! Anayasamıza “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şekliyle yansımıştır.

45 Toplu bir milleti istila etmek, darmadağın bir milleti istila etmek gibi kolay değildir

46 Atatürk milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar nelerdir? Milli kültür ve milli eğitim Türklük şuuru Manevi değerler Dil, tarih kültür ve ülkü birliği Misak-i Milli

47 Misak-ı Milli Kararları Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde saptanıp olgunlaştırılan ilkeler doğrultusunda 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin gizli oturumunda oybirliği ile kabul edilen ve Türkiye'nin kabul edebileceği barış koşullarını açıklayan 6 maddelik bildiridir. Misak-ı Milli temelde Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşının bir programı niteliğindedir. 6 maddelik Misak-ı Milli Kararları özetle şu şekildedir: Arap kökenli halkın oturduğu ve Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte yabancı devletlerin işgali altında bulunan bölgelerin geleceği, halkın serbest oyuyla belirlenecektir; mütareke sınırları içinde Osmanlı-İslam çoğunluğun yerleşmiş bulunduğu kısımların tümü, gerçekte ya da hükmen hiç bir nedenle birbirinden ayrılamayacak bir bütündür. İlk serbest kaldıkları zamanda kendi istekleriyle anavatana katılan Kars, Ardahan ve Batum illerinde gerekirse yeniden halkoylaması yapılabilecektir. Batı Trakya'nın hukuksal durumu da, halkın tam bir özgürlük içinde verecekleri oylarla saptanmalıdır. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulacak, Boğazların ticaret gemilerine açık tutulması, ilgili devletlerin aralarındaki antlaşmalarla sağlanacaktır. Antlaşmalarla belirlenen ilkeler çerçevesinde azınlıkların hukuku, komşu ülkelerdeki müslüman halkların aynı haklardan yararlanmaları koşuluyla güvence altında olacaktır. Türkiye'nin siyasal, adli, mali tam bağımsızlığı kabul edilecektir; bu konularda hiçbir kayıt ve kısıtlama getirilemez.

48 Bu milliyetçilik anlayışı, toplumumuzu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyacak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracak, Türk milletinin medeniyet yolunda barış içinde ilerlemesi ve gelişmesini sağlayacak olan tek yoldur.

49 Atatürk Milliyetçiliğinin Özellikleri: Atatürk Milliyetçiliğinin temelinde milletin bağımsızlığı vardır Atatürk Milliyetçiliği ırkçı değildir Atatürk Milliyetçiliğinin temellerinden birisi de milli birlik ve beraberliktir. Atatürk milliyetçiliği ayırıcı değil birleştiricidir

50 TBMM’nin açılması 1 Yeni Türk Devletinin kurulması 2 Kapitülasyonların kaldırılması 3 Yabancı okulların kapatılması 4 Misak-i İktisadi kararları 5 İstiklal Marşının Kabulü 6 Kabotaj Kanunu 7 Türk Tarih ve Dil Kurumları 8

51 Milliyetçiliğin Türk Toplumuna faydaları neler olmuştur? Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır Türk toplumunu din, mezhep, ırk, ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir

52 Milli bağımsızlık 1 Vatan sevgisi 2 Millet sevgisi 3 Tarih birliği 4 Ulusal birlik, beraberlik 5 Irkçılığa karşı olma 6 Kendi kültürümüz 7 Misak-i Milli 8

53 LAİKLİK

54 Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önemlilerinden tanınmalıdır.

55 Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, dar anlamda din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır Laiklikte devlet, dini inançlar karşısında tarafsızdır. Devletin görevi din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, halkın inancını yaşamasına fırsat vermektir

56 Din bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece, din işlerini devlet ve ulus işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz Bizim dinimiz en makul ve en tabii dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur

57 Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.Bütün yurttaşların vicdan,ibadet ve din hürriyeti demektir Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir

58 Din ve devlet işlerinin ayrı olması 1 Akıl ve mantık 2 İlim, Bilim, Fen 3 Din ve vicdan özgürlüğü 4 Dini Kural 5 Din ve Mezhepler 6 İnanç özgürlüğü 7 İbadet 8

59 1.Saltanatın kaldırılması 2.Halifeliğin kaldırılması 3.Tevhid-i Tedrisat Kanunu 4.Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması Diyanet İşleri başkanlığının kurulması 5.Tekke ve Zaviyelerin kapatılması 6.Kılık Kıyafet inkılabı 7.Medeni Kanunun Kabulü 8.1928’de anayasadan ‘Devletin dini İslam’dır’ maddesinin çıkarılması 9.1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

60 LAİKLİĞİN TOPLUMA FAYDALARI  Din ve mezhep ayrımı yapmadığı için toplumsal birliği sağlamıştır  Akla ve bilime dayanan uygulamaları kabul ettiği için çağdaşlaşmayı sağlamıştır  Dini duyguların kullanılarak halkın kandırılmasını engellemiştir  Farklı dinlere özgürlük tanıdığı için iç işlerimize karışılmasını engellemiştir  Hukuksal alanda birlik sağlanmıştır

61 DEVLETÇİLİK

62 ‘ ‘ Bu günkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tam sağlanabilmesi ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin aslı bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayatı bölümlerinde bağımsızlık sakat durumdadır.

63 Savaşta işgal edilen yerler yakılıp yıkılmıştı. Uzun süredir savaştan dolayı üretim faaliyetleri bitecek hale gelmişti. Halkın elinde sermaye yoktu, sanayi ve alt yapısı yetersizdi. Ticaret ve demir yolları yabancıların kontrolündeydi.

64 Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalara Devletçilik denir. Dar anlamda devletçilik devletin ekonomiye müdahalesini öngören sistemdir

65 Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeyler yapılmadığı göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. Asırlardan beri şahsi ve özel teşebbüslerle yapılamamış olan ekonomik faaliyetleri bir an önce yapmak

66 Ekonomi politikamızın önemli amaçlarından biri de; toplumun genel faydasını doğrudan doğruya ilgilendirecek kuruluşlar ile ekonomik alandaki teşebbüsleri mali ve teknik gücümüzün ölçülerine uygun olarak devletleştirmektir.

67 Devletçilik anlayışı siyasi, ekonomik ve sosyal zorunluluktan ortaya çıkmıştır 1 Özel sektörün yapamadıklarını devlet yapacaktır 2 Devlet özel sektörün gelişmesi için çalışmalar yapacaktır 3 Halkın yararına yapılmalı ve ekonomik faaliyetlerin dağılımı eşit olmalıdır 4

68 Devletin yatırım yapması 1 Ekonomi 2 Özel sektörün yapamaması 3 Devletin bankalar kurması 4 Kamulaştırma 5 Karma Ekonomi 6

69 Beş yıllık kalkınma planlarının yapılması 1 Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması 2 İş Bankası Sümerbank ve Etibank’ın kurulması 3 Çeşitli fabrikaların kurulması 4 Yabancı işletmelerin satın alınması 5

70 Planlı ekonomiye geçilmiştir Özel sektörün yapamadığı kuruluşlar devlet eliyle yapılmıştır Ekonomik yatırımların eşit dağılımına çalışılmıştır Devletçilik ilkesinin sağladığı faydalar

71 HALKÇILIK

72 ‘ ‘ Bugün haklı olarak övünebileceğimiz bütün başarının sırrı, Yeni Türk Devletinin yapısındandır. Gerçekten Türkiye Devleti’nin dayandığı esaslar, nitelik bakımından kendinden önceki tarihi kuruluşların esaslarından başkadır. Bunu bir kelime ile ifade etmek gerekirse diyebiliriz ki Yeni Türkiye Devleti, bir halk devletidir, halkın devletidir

73 Halkçılık, millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.

74 Halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği için Toplumun dayanışma içinde olması için Cumhuriyetçilik Milliyetçilik

75 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, halkın maruz bulunduğu sefalet sebeplerini gidererek saadet ve refahını temin etmeyi esas ilke sayar”

76 Bizim bakış açımız -ki halkçılıktır- gücün, erkin egemenliğin yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Yönetim biçimimiz, kayıtsız şartsız egemenliğine sahip olan halkın yazgısını kendisinin doğrudan doğruya yönetmesi anlayışına dayalıdır.

77 Halkçılık demek, devletin bütün kudret ve egemenliğinin halktan geldiğini, Türk camiası içinde, fert, aile ve sınıf ayrıcalığı bulunmadığını, kanun önünde herkesin eşit olduğunu ifade etmek demektir.

78 Biz, Türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz.

79 Hükümetin iki amacı vardır: Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını sağlamaktır.

80 Milli egemenlik 1 Kanun önünde eşitlik 2 Sınıf, Grup, Zümre ayrımı olmaması 3 Halkın yararı 4 Kadınlara da haklar verilmesi 5 Sosyal dayanışma 6

81 Cumhuriyetin İlanı 1 Medeni Kanunu’nun kabulü 2 Kadınlara siyasal haklar verilmesi 3 Soyadı Kanunu’nun kabulü 4 Aşar vergisinin kaldırılması 5 Unvan ve lakapların kaldırılması 6 Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi 7 Kılık Kıyafet Kanunu 8

82 Halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulmuştur Toplumda barış ortamının kurulması sağlanmıştır Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur. Halkçılık İlkesinin Faydaları

83 KAYNAK : http://www.destekilkogretim.com


"“Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek savaş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları