Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TARİHÇESİ
Yabancı İşler Daire Başkanlığı önceden Tasarruf İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş bir Şube Müdürlüğü iken 1978 yılında Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı adı ile müstakil bir başkanlık olarak teşekkül etmiştir.

3 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ:
1) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve işlemlerini yürütmek, 2) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve kayıtların güncel şekilde tutulmasını sağlamak, 3) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak, 4) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek, 5) Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmaları, diğer birimler ve kurumlarla koordinasyon sağlayarak yürütmek, 6) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

4 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Birimi
YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ BİRİMLERİ Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Birimi Yurtdışı İşlemler Birimi Yabancılar ile İlgili Mevzuat Birimi İnceleme, İzleme ve Değerlendirme Birimi İdari-Mali İşler ve Koordinasyon Birimi Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ
a) Genel Müdürlüğün Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerini ve işlemlerini yürütmek, b) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası düzeyde yapılacak toplantı, seminer ve benzeri faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, c) Yurtdışında düzenlenecek toplantıları takip etmek ve katılım için gerekli düzenlemeleri yapmak, d) Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili konularda Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili çalışmaları yürütmek ve bu konuda Genel Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, e) Avrupa Birliği ile uyum konusunda Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılacak müzakereleri koordine etmek, imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda ilgili birimlerle koordineli çalışmak, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

6 f) Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konulardaki projeler için Avrupa Birliğinden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunmak, g) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak. h) Uluslararası her türlü anlaşma, emlak müzakereleri ve protokol ön çalışmalar hakkında Kurum görüşünü hazırlamak, ı) Devam eden anlaşmalarla ilgili dosyalama, envanter oluşturma, toplantılar düzenleme gibi her türlü çalışmayı yapmak, i) Türkiye Mısır Müşterek Komisyonu toplantılarına katılmak ve Türk Heyetine bağlı sekretaryanın görevlerini yerine getirmek, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

7 YURTDIŞI İŞLEMLER BİRİMİ
a) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek, b) Yurt dışında oluşturulacak birimler için yurtdışında bulunan Türk vatandaşları ile Yabancı uyruklu gerçek kişilerin yurt içinde bulunan taşınmaz yoğunluğuna göre öncelik sırasını tespit etmek, c) Yurtdışında oluşturulacak birimler için gerekli çalışmaları yapmak üzere yerinde incelemelerde bulunmak, iş ve işlemleri hazır hale getirmek ve yürütmek, d) Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden gelen bilgi ve belge taleplerinin mevzuat incelemesi ve değerlendirmesini sağlamak, e) Yurtdışında yaşayan gerçek kişilere yapılacak (Mirasın intikali işlemleri hariç) tebligatların gönderilmesini sağlamak, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

8 YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, yabancı sermayeli ticaret şirketleri ile dışarıda yerleşik Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal iktisabı ve tasarrufları ile her çeşit tapu ve kadastro işlemi ile ilgili olarak merkez ve taşra birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelen soru ve konuları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak, b) Tapu Kanunu 35. Madde kapsamında Bakanlar Kurulu kararı alınmasını gerektiren her türlü öneri ve teklifi incelemek, sevk ve koordinasyonunu sağlamak, c) Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen teftiş raporları ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü ve bu görüşe uygun talimatı hazırlamak, d) Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimiyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak, e) Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge taslaklarını hazırlamak, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

9 f) Merkez ve taşra birimlerinden, mahkemelerden, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden intikal eden kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri Tapu Kanunu 35. maddesi yönünden inceleyerek Başkanlık görüşünü bildirmek, g) Kamu kurum ve kuruluşlarının Tapu Kanunu 35 ve 36. Maddeleri kapsamındaki her türlü taleplerine ilişkin Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak, h) Merkez ve taşra birimlerinden intikal eden ve soru konusu edilen konularla ilgili olarak Başkanlık görüşünü bildirmek, ı) Başkanlık görev kapsamına giren ve mevzuatı yeteri kadar açıklanmamış konulara ilişkin olarak, Başkanlık ve Birimler arasında bilgi alış verişi yapılmak suretiyle Başkanlık görüşünü oluşturmak, i) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ya da sevkini gerçekleştirerek cevaplanmasını sağlamak, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

10 İNCELEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimlerine ilişkin istatistiki bilgileri hazırlayarak hükümet politikaları çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili mercilere sunmak, b) Genel Müdürlük bilgi işlem merkezi ile koordinasyon sağlamak, c) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümü ve kişi başına ülke genelindeki edinim miktarlarının oranlarını izlemek ve değerlendirmek, d) Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlığı’ndan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen listelerin gereğini yapmak, e) Meclis Soru Önergelerine cevap vermek, f) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü taşınmaz sorgulamasını gerçekleştirmek ve istatistiki bilgiyi sağlamak, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

11 İDARİ-MALİ İŞLER VE KOORDİNASYON BİRİMİ
a) Başkan ve birimler ile diğer personel arasındaki koordinasyonu sağlamak, b) Başkanlığın diğer proje ve önerilerinin girişim ve takibini yapmak, c) Hizmetin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için kalkınma planları çerçevesinde strateji geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek, d) Başkanlığın personel, mutemetlik ve özlük işlerini yürütmek, e) Gelen yazıları ilgili birimlere dağıtmak, başkanlıktan gönderilen yazıların çıkış defterine kaydedilerek zamanında gönderilmesini ve dosyalama sistemine uygun olarak dosyaların tanzim ve muhafazasını sağlamak, f) Ayniyat, Demirbaş, devir teslim ve terkin işlemleriyle Büro makinelerinin ve elektronik cihazların bakım ve onarımını yaptırmak kontrol çizelgelerinin takibini yapmak, Demirbaş kayıtlarının sağlıklı olarak tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak, g) Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş, kırtasiye ve sarf malzemelerini ilgili birimlerle yazışma yaparak temin etmek, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

12 FAALİYETLERİMİZ

13 TÜRK-MISIR MÜŞTEREK KOMİSYONU TÜRK HEYETİ SEKRETERYASI
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Türk Mısır Müşterek Komisyonu Sekretaryası görev yapmakta olup; Genel Sekreterlik görevi Tapu ve Kadastro Genel Müdürü tarafından yürütülmektedir. tarihinde imzalanıp tarihinde yürürlüğe konulan “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine İlişkin Anlaşma” kapsamında tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan Türk Mısır Müşterek Komisyonu Sekretaryası, “Mısır’da devletleştirme, el koyma, toprak reformu gibi kanun ve tedbirler sebebiyle hakları zayi olan Türk gerçek ve tüzel kişilerinin Mısırdaki gayrimenkullerde ve vakıflardaki mal, hak ve menfaatlerinin tazminine yönelik girişimleri koordine etmek ve bu kapsamda gerekli yazışmaları yapmakla görevlidir. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

14 Sekretarya’nın kuruluşu sonrası anlaşma süresinde Türk gerçek ve tüzel kişilerinin müracaatı üzerine 1590 adet dosya oluşturulmuştur. Bu dosyalardan 491 adedi hak kanıtlayıcı hiçbir bilgi ve belge ibraz edilmediğinden işlemden kaldırılmıştır adet dosya Mısır tarafına intikal ettirilmiş olup, bunlardan 256 adedi olumlu bulunmuştur. Bugün için Mısır tarafı sadece vakıfları ele almakta diğerlerini anlaşma kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle reddetmektedir. Bu nedenle geri kalan 843 dosya ise hak talep edilen vakfın bulunmadığı, vakfın hayrı olduğu, vakfın kurucusunun zürriyetsiz öldüğü gerekçeleri ile reddedilmiştir. Olumlu nitelikte 31 adet vakıf bulunmakta olup, bunlardan bazı vakıflarla ilgili sadece 72 kişi adına ABD Doları ve Mısır Lirası para transferi gerçekleşmiştir. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

15 6083 sayılı Teşkilat Kanunumuzun 5 nci maddesi (ç) bendinde görevleri belirtilen Başkanlığımızın “İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak” görevini yürütmek üzere gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası emlak müzakereleri ve anlaşmalar konusunda ilgili Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar ile hak sahipleri ve ilgililerle koordinasyonun sağlanması, Uluslararası emlak müzakereleri ve anlaşmalar konusunda kurulan komisyonların yapılacak toplantılarına katılımın sağlanması, Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

16 Yabancı Gerçek kişiler, Yabancı Tüzel kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine yönelik yapılan mevzuat çalışmalarını ilgili kurum ve birimler ile koordineli olarak yürütmek. Yabancı Gerçek kişiler, Yabancı Tüzel kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin verilerin TAKBİS ortamında eşleştirme çalışmalarının yürütülmesi ve bu verilere ilişkin istatistiklerin ilgili birimlerle paylaşılması. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

17 Yabancıların taşınmaz edinimi sonrasında tapu müdürlükleri tarafından düzenlenerek Başkanlığımıza gönderilen bilgi formlarının TAKBİS sitemine tüm Türkiye’de geçilmesi ile birlikte Başkanlığımıza gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir. Böylece iş ve zaman bakımından tasarruf sağlanırken kırtasiyecilik azaltılmıştır. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

18 6302 sayılı Kanun ve bu Kanunla ilgili olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimine ilişkin olarak 2012/12 ve yabancı tüzel kişilerin taşınmaz edinimine ilişkin olarak da 2012/13 sayılı genelgelerle uygulama açıklanmıştır. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

19 PROJELERİMİZ

20 Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Ediniminin Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi
AB müzakereleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan “Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı” kapsamındaki “Yabancıların Ülkemizde Taşınmaz Edinimi” konusunda, fasıl müzakereleri esnasında AB tarafından talep edilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesine altlık oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi ile birlikte hazırlanan “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi” konulu proje TÜBİTAK tarafından onaylanmış ve halen devam etmektedir. Projenin 31 mart 2013 tarihinde bitmesi planlanmaktadır. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

21 İdarenin izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi,
Bu proje ile; Bazı ülkelerde yabancılar ve Türk vatandaşlarının taşınmaz ediniminin analizi, Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ediniminin tarihsel gelişimi ve seçilmiş ülke örnekleri ile karşılaştırmalı analizi, Türkiye’de yabancıların taşınmaz ediniminin etkilerinin değerlendirilmesi, (etki değerlendirme ve norm analizi çalışması) İdarenin izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi, Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimine yönelik ulusal strateji modelinin geliştirilmesi, sağlanmış olacaktır. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

22 2013 Hedeflerimiz

23 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatının Kurulması Çalışmaları
Belirlenen 10 ülkede (Almanya, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya ve Belçika) tapu ve kadastro hizmetlerini yürütecek uzman müşavir görevlendirmesi yapılacaktır. Dışişleri Bakanlığı ile Kurumumuzun bilişim altyapısı ve TKGM TAKBİS alt yapısının karşılıklı entegrasyonu sağlanarak sanal bir konsolosluk ortamı oluşturulacak ve tapu işlemlerinin nasıl yapılacağının pilot çalışması yapılacaktır. Pilot çalışma tamamlandıktan sonra uygulama tüm konsolosluklara yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

24 Yabancı ediniminin yoğun olduğu Bölge Müdürlüklerinden başlayarak, tüm Bölge Müdürlüklerinde yabancıların taşınmaz edinimi konusunda mevzuat eğitimi verilmesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak bir eğitim programı hazırlandıktan sonra sonra eğitim süreci başlamıştır. Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

25 Yabancı edinimlerine ilişkin olarak yapılan TAKBİS veri girişlerinde eksiklikler ve hatalar olduğundan Tapu Müdürlüklerinde eğitimler verilmesi ve bu konuya yardımcı olması amacıyla eğitim modülü hazırlanarak TAKBİS’e entegre edilmesi Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

26 TAKBİS sistemi ve Yabancı Mülkiyet Programındaki verilerin eşleştirilmesi, eksik ve yanlış kayıtların düzeltilerek düzenli kontrol ve takibine yönelik çalışmalar yapılması Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

27 İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, Çince, İspanyolca dillerini aktif bir şekilde kullanabilen kurum personelinin belirlenmesi ve Kurumsal yetenek havuzunun oluşturulması Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

28 Suriye uyruklulara ilişkin envanterin çalışmaları
Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

29 Arap ülkelerindeki kadastro durumunun araştırılması ve ülke olarak yapabileceğimiz katkılar araştırılarak ortak projeler üretilmesi Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

30 BM üyesi olan 193 ülkenin detaylı araştırması yapılarak ülkelere ilişkin bilgi bankası oluşturulması
Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

31 Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı arşivinin dijital ortama aktarılması çalışmaları
Dr. Bekir Tarık YİĞİT/ Şubat 2013

32 Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı E-posta: yabanciisler@tkgm.gov.tr
Arz ederim Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İletişim: (0312) – 53 E-posta:


"YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları