Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST ÜRİNER SİSTEM VE ÜRETERİN ÜROEPİTELYAL TÜMÖRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST ÜRİNER SİSTEM VE ÜRETERİN ÜROEPİTELYAL TÜMÖRLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÜST ÜRİNER SİSTEM VE ÜRETERİN ÜROEPİTELYAL TÜMÖRLERİ
Dr. Ayhan Verit, FEBU İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Araş. Hastanesi TÜD İstanbul, Mayıs-Haziran-2014

2 Temel Biyoloji: Alt üriner sistem (AÜS) tm.lerine göre farklar
Mesane Değişici Epitel Kanserlerine (DEK) göre daha az gözükür Bazı ailesel sendromlarla birliktelik vardır Anatomik zorluklar nedeni ile doğrudan görülmesi, müdahale edilmesi ve topikal tedavi uygulaması güçtür Anatomik katların alt üriner sisteme göre ince olması evre tanımlaması ve prognozu güçleştirir

3 Epidemiyoloji ve Etiyoloji 1
Üst ürner sistem (ÜÜS) DEK tüm renal tm.lerin %5-7’sini oluşturur Tüm DEK ise %5’dir Ancak bu oran Balkan ülkeleri için %40’a ulaşır !.. ÜÜS DEK’lerinin sıklığı yıllar içinde artmaktadır Ancak tedavi başarısı ve survey uzaması var

4 Epidemiyoloji ve Etiyoloji 2
Erkek/Kadın: 2/1 Kadınlarda hastalığa bağlı ölüm %25 daha fazladır AÜS DEK sonrası karsinoma in situ ve yüksek derece olanlarda ÜÜS DEK için risk faktörüdür Balkan nefropatisi (Dejeneratif intersitisyel nefropati) ÜÜS DEK için risk faktörüdür

5 Epidemiyoloji ve Etiyoloji (riskler) 3
Sigara: (en önemli risk faktörü) 7 kat Kahve: (7 ve üzeri kupa) 2 kat Analjezik kötü kullanım: En iyi kanıtlanmış risk Latent period 2 yıl Renal papiller nekroz birlikte bulunması riski 20 kata çıkarır Ör: Fenisetin

6 Epidemiyoloji ve Etiyoloji (riskler) 4
İçme suyunda Arsenik, Tayvan Meslek: Kimya, petrol endüstrisi: 4 kat Anilin boyaları ile temas KT ajan; Siklofosfamid Kronik enflamasyon, enfeksiyon, taş Heredite; genç kolon tm.lerle birliktelik

7 Doğal süreç: Lokasyon ve dağılım 1
ÜÜS DEK alt üreterde daha sık bulunur (%70) %25 orta, %5 proksimal üreterdedir Dolayısı ile Nefroüreterektomi hepsinde endike !.. ÜÜS DEK’ler 5 yıl içinde %15-75 Metakron Mesane Ca’ya yol açma riski taşır Öte yandan, Mesane Ca’ların ÜÜS DEK riski %2-4’dür: Bu risk multifokalite, yüksek evre ve derece, reflüks, karsinoma in situ varlığı, orifise yakınlık ile ilişkilidir

8 Doğal süreç: Lokasyon ve dağılım 2
ÜÜS DEK’lerin %19’u başlangıçta metastatiktir ÜÜS DEK’ler daha invazif, daha agresif ve kötü prognoza sahip gibi gözükmek ile birlikte, mesane Ca’ya göre progresyon daha az ve kansere bağlı ölüm eşit olduğu konusunda güçlü kanıtlar vardır Renal pelvis tm’leri üretere göre daha iyi prognozludur

9 Doğal süreç: Progresyon, metastaz ve yolları
Kas tabakasının ince olması penetrasyonu kolaylaştırır Dağılım yolları; Epitelyal; mono-multi klonal teori sırası ile desenden yayılım ve multifokaliteden sorumlu Lenfatik; Para/aortik-kaval, common ilyak ve pelvik nodlar. Rutin lenfadenektomi tartışmalı Hematojen; AC, KC ve kemik

10 PATOLOJİ Normal ÜÜS ve AÜÜ aynıdır ancak ince kas tabakası ve renal pelviste daha belirgin az olan ürotelyum dikkat çekicidir ÜÜS DEK’leri Hiperplazi » Displazi » karsinoma in situ şeklinde progresyon gösterir DEK oranı %90’dır, Uni/multifokal, papiller-sesil olabilir

11 PROGNOSTİK FAKTÖRLER Survey konusunda en önemli prediktör: Evre !.
Derece; Mesane kanserindeki gibidir, progresyonda en önemli faktör Lokasyon: Renal pelvis DEK’ler üreterdekine göre daha iyi prognozludur Birlikte Ca in situ varlığı kötü prognozdur Lenfovasküler invazyon kanser spesifik survey için bağımsız prognostik faktördür P53, COX-2, heterozigotide kaybı diğer Ca’larda olduğu gibi kötü prognozu gösterir

12 TANI Mikro/makro hematüri %30 flank ağrı %15 insidental
Künt; dereceli hidronefroza bağlı Kolik; pıhtı koliği %15 insidental İlerlemiş hastalık; abdominal ve kemik ağrıları, kilo kaybı

13 GÖRÜNTÜLEME BT IVP’nin yerini almakta Görüntüde;
Ancak BT’nin klasik 5mm.lik kesi formatı bazı tm.leri atlayabilir Bu neden ile BT ürografi tekniği kullanılmalıdır Görüntüde; Dolum defekti Obstrüksiyon Nonvizualize toplayıcı sistem, olabilir Diğer böbreğin araştırılması fonksiyon ve bilateral patoloji açısından önemlidir

14 SİSTOSKOPİ ve ÜRETEROSKOPİ-BİYOPSİ
Eşlik eden tm olasılığı yüzünden sistoskopi zorunludur Görüntüleme ile tanı konma doğrulu %75 iken üreteroskopi eklenmesi ile %85-90’a çıkar Mesane Ca’lar gibi %55-75 düşük derece ve evrededir ve yine %85 papillerdir Kullanılan aletlerin küçük olması nedeni ile biyopsi spesmeni bulgusu derece, direkt ve radyolojik görüntü ile evreleme birlikte kullanılmalıdır

15 SİTOLOJİ ve DİĞER TM MARKIRLARININ ROLÜ
Sitoloji önemlidir Doğruluğu Derece 1-3 arası sırası ile % ’dir Kromozom anormallikleri Kromozom 3,7, 17 CDKN2A (9P21) Sitolojiye göre çok daha iyidir spesifite %100’dür

16 EVRELEME Kabaca mesane Ca TNM ile benzerlik gösterir. T’de ince tabakalar nedeni ile A-B ayırımı yoktur Multiple rekürensler proksimalde daha çoktur İpsilateral rekürens multifokalite nedeni ile sıktır Mesane Ca önce ve sonra olması başlangıç tedavi kararını etkiler Balkan nefropatisi ve analjezik kötü kullanımına bağlı tm.lerde multifokalite ve bilateralite daha sıktır

17 TEDAVİ ÜÜS DEK’ların nispeten düşük sıklıkla gözükmesi yeterli bilgi birikimine engeldir Kesin önerili tedavi stratejileri oluşmamıştır… Tanı, Takip ve tedavide pratik kısıtlamalar söz konusudur !...

18 Olası tedavi stratejileri
Hastaya ve hastalığa özel olarak tedavi stratejisi belirlenir: Açık/Laparoskopik nefrüreterktomi Açık/Retrograd endoskopik/Perkütanöz nefron koruyucu tm ablasyon teknikleri En az invazif ve en etkili strateji seçilir

19 Olası tedavi yaklaşımları
Renal Pelvis tm.leri için açık nefron koruyucu cerrahi: Pyeletomi, Tm. Ablasyonu ve parsiyel nefrektomi T2N0M0 büyük bir Tm için yukarıdaki yaklaşım yerine soliter bir böbrekte bile Radikal nefroüreterektomi ve diyaliz yerinde olabilir Yukarıdaki evrede büyük bir tm. İçin ‘Radikal nefroüreterktomi’ + ‘Mesane kaf- Bladder cuff’ çıkarımı standarttır

20 Açık radikal nefroüreterktomi
Kesi cerrahın tecrübesine göredir Standart Flank kesinin pelvise uzanan uzantısını içerir Adrenelektomi gereksizdir Mesane kafı mesane içinden veya dışından kesilerek alınabilir Bölgesel lenfadenektomi gereklidir Aynı işlemin laparoskopik versiyonu kullanımdadır

21 Subtotal üreterektomi
Böbreğin fonksiyon kaygısı nedeni ile bırakılıp üreterin proksimale kadar çıkarılmasıdır Baori flap ile üreter replase edilebilir Ancak ipsilateral rekürens %35-55 gibidir

22 Endoskopik yaklaşımlar
Daha az invazivdir Extraluminal yapılar tm seeding açısından korunaklıdır Ancak retrograd yaklaşımlar ince teknolojik aletler gerektirir; pahalı ve nazik instrumanlardır

23 ADJUVAN TEDAVİLER Organ koruyucu yaklaşımlar için
Perkütan drenden intraluminal kemo/immunoterapatik uygulaması Mesane Ca ile aynı ajanlar kullanılır Belli bir protokolü belirlenmemiştir

24 Adjuvan Radyoterapinin rolü
Yüksek dereceli tm.de Tek başına radikal nefroüreterektominin koruyuculuğu yüksektir Ek RT uygulaması relaps uzak metastaz açısından koruyucu üstünlüğü yoktur Lokal nüks değil ama uzak metastaz survey ile ters orantılıdır

25 TAKİP Seçilen tedavi yöntemine göre takip yöntemi seçilir
Yüksek dereceli tm’lerde idrar sitolojisi takibin bir parçası olmalıdır Uzak metastazlarda tedavi prensipleri Mesane Ca’daki gibidir

26 KAYNAK Campbell-Walsh UROLOGY, 2012


"ÜST ÜRİNER SİSTEM VE ÜRETERİN ÜROEPİTELYAL TÜMÖRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları