Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK HUKUKU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK HUKUKU."— Sunum transkripti:

1 MESLEK HUKUKU

2 Meslek Hukuku Mevzuatı
(5786 sayılı Kanunla değişik) 3568 sayılı Kanun*, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, Sınav Yönetmeliği, Staj Yönetmeliği, Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik, Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği, Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Meslek Mensuplarınca Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik, Mecburi Meslek Kararları, Meslek Mensuplarının Uyması Gereken Kurallar. _________________________________________________________________________________________ * 3568 sayılı Kanunda 5786 sayılı Kanunla yapılmış olan değişiklikler nedeniyle mevcut yönetmeliklerin tamamına yakınında değişiklik yapılması gündemdedir. Bu nedenle mevcut slaytlarda (henüz değiştirilmedikleri için) yukarıdaki bahsi geçen düzenlemelerin hepsi değil, sadece sayılı Kanunla değişik 3568 sayılı Kanun incelenecektir.

3 5786 sayılı Kanunla Değişik 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun Kapsamı Kanun, 4 bölümden ve 52 maddeden oluşmaktadır. I. Bölüm (md ): Genel Hükümler II. Bölüm (md ): Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları III. Bölüm (md ): Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği IV. Bölüm (md ): Çeşitli Hükümler Kanunun ayrıca 14 geçici maddesi bulunmaktadır. 51 ve 52. maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir.

4 3568 sayılı Kanunun Amacı (md. 1)
Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek üzere, "Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik" ve "Yeminli Malî Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir.

5 I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

6 Muhasebe Meslek Mensupları
5786 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “serbest muhasebecilik” mesleğine son verilmiş olup 3568 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ele alınan meslek mensupları artık iki grupta toplanmaktadır (md. 1/II): Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM), Yeminli Mali Müşavirler (YMM). Bu unvanların veya bunlarla karışıklık yaratacak diğer unvan ve ibarelerin, kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından kullanılması yasaklanmış olup odalar, bu kurala aykırı davranışları Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmek zorundadırlar (md. 3).

7 Muhasebe Meslek Mensupları
5786 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “serbest muhasebecilik” mesleğine son verilmiştir. 3568 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11. madde, bu değişiklikten önce “serbest muhasebeci” unvanını almış olanların ve “serbest muhasebecilik” stajına devam edenlerin durumunu düzenlemektedir: “GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar; altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Mesleki uyum eğitiminin konuları ve ücreti ile yapılacak özel sınavın usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB tarafından müştereken belirlenir. Söz konusu sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanlar ise sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabilirler, "serbest muhasebeci mali müşavir" unvanını kullanamazlar. Bunlar, 2 nci maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar, 45 inci maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda olup, meslek mensuplarına ilişkin düzenlemelere tabi tutulurlar. Ayrıca, bunların yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretler 46 ncı maddeye göre tespit edilmeye devam edilir. Bu madde uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazananların; a) Yeminli mali müşavirlik sınavına katılabilmeleri için 9 uncu maddede belirtilen şartlara, b) İlgili kanunları uyarınca bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapabilmeleri için söz konusu mevzuatta belirtilen şartlara, ilave olarak 5 inci maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları zorunludur.” Geçici 11. maddenin birinci fıkrasındaki sınavı başarmayanlar ya da bu sınava girmeyenler, bu işi yaptıkları sürece, “serbest muhasebeci” unvanı ile çalışabilecekler ve defter tutma dışında, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan işleri yapamayacaklardır.

8 Meslek Konuları Yeminli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
(md. 2/B) Müşavirlik, denetim ve tasdik yetkilerine sahiptirler. Buna karşılık defter tutma yetkileri yoktur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (md. 2/A) Defter tutma, müşavirlik ve denetim yetkisine sahiptirler. Buna karşılık tasdik yetkileri yoktur.

9 MESLEĞE GİRİŞ ŞARTLARI
Genel Şartlar (md. 4) Özel Şartlar *Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Açısından md. 5, Geçici md. 2 *Yeminli Mali Müşavirler Açısından md. 9, Geçici md. 3

10 Meslek mensubu olmanın genel şartları (md. 4)
T.C. vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak., Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

11 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları (md. 5)
Eğitim şartı: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dalında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, Staj şartı: En az üç yıl staj yapmış olmak, Sınav şartı: Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak, Ruhsat şartı: Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.

12 Yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Şartları (md. 8)
Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiiyetindeki kişilerin, T.C. tabiiyetindeki serbest muhasebeci mali müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, Kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2. madde kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci mali müşavir unvanı altında Türkiye’de de yapmalarına Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Başbakan’ın onayı ile izin verilebilir.

13 Yeminli Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları (md. 9)
Süre şartı: En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, Sınav şartı: Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, Ruhsat şartı: Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak.

14 Yeminli Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartlarından Süre Şartına İlişkin İstisnalar (md.9/II ve III. fıkralar) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi (10 yıl) tamamlamaları şarttır.

15 Staj (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı) ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler (md. 6)
Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır.

16 Staj (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı) ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler (md. 6)
Aşağıdaki bentlerde sayılan hizmet süreleri staj süresinden sayılır. a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri, b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri, c) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri, d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri, e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri, f) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri,

17 Staj (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı) ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler (md. 6)
g) Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri, h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri, ı) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri, i) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri.

18 Sınavlar Kanun’un birinci bölümünde sınavlara ilişkin iki düzenleme bulunmaktadır: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı (md. 7) Birlik (TÜRMOB) tarafından yapılır, Yazılıdır, Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur. Üyelerin 2'si Maliye Bakanlığını temsil eder. Diğer 3 üye Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday arasından diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek 4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından seçilir. Komisyon üyelerinin hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idari bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.

19 Sınavlar Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı (md. 10)
Yeminli malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından yapılır, Yazılıdır, Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, tarafsız ve mevzuatına uygun bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere 7 üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; dördü Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanları arasından, biri Yükseköğretim Kurulunca önerilecek iki aday arasından, ikisi ise Birlikçe önerilecek dört aday arasından Maliye Bakanı tarafından seçilir. Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık veya idarî bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda en az onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır. Sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınav sonuçlarının yargı mercilerine intikal etmesi ve mahkemece bilirkişi incelemesine gerek görülmesi halinde, sınav komisyonunda görev almamış olmaları kaydıyla, biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu, biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir bilirkişi heyeti tayin edilir.

20 Yeminli Mali Müşavirlere İlişkin Olarak Birinci Bölümde Yer Alan Özel Düzenlemeler
Yemin (md. 11), Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk (md. 12).

21 Yemin (md.11) Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesi’nde içeriği 11. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yemini ederler. "Yeminli malî müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, meslekî kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

22 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk (md. 12)
Tasdikin Kapsamı (md.12/I) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin Mevzuat hükümleri, Muhasebe prensipleri ile Muhasebe standartlarına uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiği hususları tasdik edilmiş olur. Tasdikten Doğan Sorumluluk (md. 12/IV) Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptırım: Tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

23 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI
II. BÖLÜM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

24 II. Bölümde Düzenlenen Konular
Odaların Nitelikleri ve Faaliyet Sınırı (md. 14), Odaların Kuruluşu (md. 15), Odaların Gelirleri (md. 16), Odaların Organları (md. 17 – 27). - Organların oluşumu, - Organların görevleri, - Organların toplantıları.

25 Kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler odalarını ifade eder (md. 14/II).

26 Odaların Kuruluş Amacı (md. 14/I):
Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak. Odaların Niteliği (md. 14/I): Tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu.

27 Odaların Kuruluşu (md. 15)
Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç) bir oda kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları ilin veya ilçenin adıyla anılır. Ancak, ilçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır. Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en yakın odaya bağlanmasına Birlik’çe karar verilir. Bu karar Maliye Bakanlığı’na bildirilir. Odalar kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye Bakanlığı’na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. Amaçları dışında faaliyet gösteren Odaların sorumlu organlarının görevlerinin son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Maliye Bakanlığı’nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir, bunlar eskilerin süresini tamamlarlar. Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı cezai sorumlulukları saklıdır.

28 Odaların Gelirleri (md. 16)
Odaya giriş ücreti, Yıllık üye aidatları, Yardım ve bağışlar, Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler. (Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)

29 Odaların Organları (md. 17)
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu.

30 Oda Genel Kuruluna İlişkin Düzenlemeler
Oda Genel Kurulunun Teşekkülü (md. 18), Oda Genel Kurulunun Görevleri (md. 19), Oda Genel Kurul Toplantısı (md. 20).

31 Oda Genel Kurulunun Niteliği ve Teşekkülü (md. 18)
Genel Kurul, odanın en yüksek organıdır. Teşekkülü: Genel Kurul, odaya kayıtlı* bütün meslek mensuplarının katılımıyla oluşur. ______________________________________ * Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar (bk. md.15/IV).

32 Oda Genel Kurulunun Görevleri (md. 19)
Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli karar ve tedbirleri almak. Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek. Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satımı hususunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek. Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak. Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları onaylamak.

33 Oda Genel Kurulunun Görevleri (devam)
Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde disiplin soruşturmasına karar vermek. Odaya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını tespit ederek ödenecekleri tarihleri belirlemek. Oda Yönetim Kurulu çalışma raporunu incelemek, kabul etmek. Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

34 Oda Genel Kurul Toplantısı (md. 20)
Toplantı Zamanı (md. 20/I): Yılda bir defa Mayıs ayı içinde toplanır. Toplantıya Davete Yetkili Kişiler (md. 20/II): Oda Yönetim Kurulu Başkanı (Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talepleri halinde en geç 15 gün içinde toplantıya davet etmesi zorunlu), Yönetim veya Denetleme Kurulu. Toplantıya Davet Şekli (md. 20/III): Toplantıya davet, yazılı şekilde yapılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gerekir. Davetiyede toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır.

35 Oda Genel Kurul Toplantısı (devam)
Toplantı Yetersayısı (md. 20/V): Oda genel kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz. Karar Yetersayısı (md. 20/VII): Genel kurul toplantılarında kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Başkanlık Divanı (md. 20/VI, VIII): Genel Kurul toplantılarında ilk iş olarak bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden kurulu başkanlık divanı seçilir. Oda Yönetim Kurulu başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.

36 Oda Yönetim Kuruluna İlişkin Düzenlemeler
Oda Yönetim Kurulunun Teşekkülü (md. 21), Oda Yönetim Kuruluna Seçilme Yeterliği (md. 22), Oda Yönetim Kurulunun Görevleri (md. 23), Oda Yönetim Kurulu Toplantıları (md. 24).

37 Oda Yönetim Kurulunun Teşekkülü (md. 21)
Üye Sayısı ve Görev Süresi (md. 21/I): Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında İşbölümü (md. 21/II): Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini seçer. Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır (md. 21/III). Yönetim Kuruluna Yeni Üye Seçimi (md. 21/IV): Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde Oda genel kurulu, oda denetçileri veya Maliye Bakanlığı tarafından toplantıya çağrılır ve düşen kurulların görev süresini tamamlamak üzere seçimler yapılır. Yedek Üyelerin Göreve Gelmesi (md. 21/IV): Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.

38 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilme Yeterliği (md. 22)
Seçilme Yeterliği (md. 22/I): Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Görevin Kendiliğinden Sona Ermesi (md. 22/II) Seçim yeterliliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

39 Oda Yönetim Kurulunun Görevleri (md. 23)
Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak. Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurulu Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek. Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak.

40 Oda Yönetim Kurulu Toplantıları (md. 24)
Toplantı Zamanı (md. 24/I): Yönetim Kurulu normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır. Toplantıya Davetin Şekli (md. 24/IV): Yönetim Kurulu üyeleri, mektup ile toplantıya çağrılır. Toplantı Yetersayısı (md. 24/II): Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Karar Yetersayısı (md. 24/II): Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Başkan’ın bulunduğu taraf üstün tutulur. Başkan ve üyeler, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar. Kararın Şekli (md.24/III): Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara Karşı İtiraz (md.24/V) Oda yönetim kurulu kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz olunabilir.

41 Oda Disiplin Kuruluna İlişkin Düzenlemeler
Oda Disiplin Kurulunun Teşekkülü (md. 25), Üyelerin Görev Süresi (md. 25), Toplantı ve Karar Yetersayıları (md. 25), Oda Disiplin Kurulunun Görevleri (md. 26).

42 Oda Disiplin Kurulunun Teşekkülü
Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50’ye kadar olan Odalarda üç, 50’den fazla olan Odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda bir, 5 olan odalarda 3 yedek üye seçilir (md.25/I). Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine en çok oy alan yedek üyeler getirilir (md.25/III). Oda Disiplin Kurulu Üyelerinin Görev Süresi (md. 25/II) Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Toplantı Yetersayısı (md. 25/IV) Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Karar Yetersayısı (md. 25/IV) Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

43 Oda Disiplin Kurulunun Görevleri (md. 26)
Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında soruşturma yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek. Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmak.

44 Oda Denetleme Kuruluna İlişkin Düzenlemeler
Denetleme Kurulunun Teşekkülü (md. 27), Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri (md. 27), Denetleme Kurulunun Görevleri (md. 27).

45 Oda Denetleme Kurulunun Teşekkülü (md. 27)
Oda Denetleme Kurulunun Teşekkülü ve Üyelerinin Görev Süresi Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz (md.27/I). Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçerler (md.27/II). Oda Denetleme Kurulunun Görevleri (md. 27/III) Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve, Bu hususta Genel Kurula rapor vermek.

46 III. BÖLÜM TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

47 III. Bölümde Düzenlenen Konular
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Niteliği (md. 28), Birliğin Görevleri (md. 29), Birliğin Gelirleri (md. 30), Birliğin Organları (md. 31). - Birlik Genel Kurulu (md. 32), Görevleri (md. 33), Genel Kurul Toplantıları (md. 34), - Birlik Yönetim Kurulu (md. 35), Görevleri (md. 36), Toplantıları (md.37), - Birlik Disiplin Kurulu (md. 38), - Birlik Denetleme Kurulu (md. 39).

48 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB; bkz. md. 1 son cümle) (md. 28) Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün odaların katılacağı Birliktir (Kanunda “Birlik” deyimi kullanılmaktadır.). Tam adı, “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği”dir. Birliğin kısa adı TÜRMOB’dur (bkz. md. 1 son cümle). Birlik, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Birliğin merkezi Ankara’dadır. Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

49 Birliğin Görevleri (md. 29)
Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak, Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek, Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak, Milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak, Maliye Bakanlığı’nca verilecek görevleri yerine getirmek, Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek.

50 Birliğin Gelirleri (md. 30)
Birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar, Birliğe ait malvarlığından sağlanan gelirler, Ruhsatname ücretleri, Genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve yardımlar.

51 Birliğin Organları (md. 31)
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu.

52 Birlik Genel Kurulu (md. 32)
Kurulun Teşekkülü: Birlik Genel Kurulu Odaların üyeleri arasından seçecekleri temsilcilerden meydana gelir. Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında temsilci ve aynı sayıya kadar yedek temsilci seçer. Bu oranın yarısından az olanlar nazara alınmaz, fazla olanlar ise tüme tamamlanır (md. 32/I). Kurul üyelerinin görev süresi: Temsilciler, her odanın olağan genel kurul toplantısında üç yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek mümkündür (md. 32/II).

53 Birlik Genel Kurulunun Görevleri (md. 33)
Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak, Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlayan lüzumlu tedbir ve kararları almak, Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşüp karara bağlamak, odalardan alınacak pay miktarını belirlemek, Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek, Uyulması mecburi mesleki kararları almak, Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumlu kişiler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek, Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

54 Birlik Genel Kurul Toplantısı (md. 34)
Toplantı zamanı: Genel Kurul üç yılda bir Eylül ayında Birlik Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti üzerine toplanır (md. 34/I). Toplantıya davete yetkili kimseler (md. 34/I, II): Olağan toplantıya davet Birlik Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır. Ayrıca genel kurul, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplantıya davet edilebilir. Mevcut temsilcilerin 1/5’inin yazılı talebi üzerine genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması zorunludur. Toplantıya davetin şekli (md. 34/III): Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı yüzbinin üzerinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir.

55 Genel Kurul Toplantıları (devam)
Toplantı Yetersayısı (md.34/IV): Birinci toplantı için: Temsilcilerin tamsayısının salt çoğunluğu. İkinci toplantı için: Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıda temsilci sayısı Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz. Karar Yetersayısı: Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir (md. 34/VII).

56 Genel Kurul Toplantıları (devam)
Toplantı ve Gündemi (md.34/V, VI): Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Temsilciler Birlik Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar (md. 34/VIII). Toplantıda, önceden belirlenen gündemdeki konular ele alınır. Ancak Birlik Genel Kurul temsilcilerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme eklenir. Toplantıda hazır bulunan temsilcilerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

57 Birlik Yönetim Kurulu (md. 35)
Birlik Yönetim Kurulunun Teşekkülü: Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler (md. 35/I). Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler (md. 35/II). Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer. Yönetim Kurulu Başkanı en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar yeminli mali müşavirler arasından seçilir (md. 35/III). Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır (md. 35/IV). Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi: Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler (md. 35/I). Boşalan asıl üyeliklere yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplantıya çağırılır (md. 35/IV).

58 Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri (md. 36)
Genel kurul kararlarını yerine getirmek, Birlik adına kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde iktisap ve yüklenmelerde bulunmak, Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde ayni hak kurmak, kaldırmak; bu konularda Yönetim Kurulu Başkanı veya bir üyenin yetkilendirilmesi, Bütçeyi yapmak ve uygulamak, Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık üye aidatları ile mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak , Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanlığı’nın onayına sunmak, Bu Kanun hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak, Mesleki ruhsatları vermek, Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak.

59 Birlik Yönetim Kurulu Toplantıları (md. 37)
Toplantıya Davet Şekli: Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır (md. 37/I). Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile toplantıya çağrılır (md. 37/IV). Toplantı Yetersayısı: Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır (md. 37/II). Karar Yetersayısı: Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır (md. 37/II). Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır (md. 37/III).

60 Birlik Disiplin Kurulu (md. 38)
Birlik Disiplin Kurulunun Teşekkülü: Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün yeminli mali müşavir olması mecburidir. Genel Kurulda bu sayıda yeminli mali müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir. Disiplin Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer (md. 38/I). Toplantı Yetersayısı: Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır (md. 38/IV). Karar Yetersayısı: Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur (md. 38/IV).

61 Birlik Disiplin Kurulunun Görevleri (md. 38/II, III)
Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir. Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığı’nın tasdiki ile kesinleşir.

62 Birlik Denetleme Kurulu (md. 39)
Birlik Denetleme Kurulunun Teşekkülü Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir (md. 39/I). Kurulun Görevleri: Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta genel kurula rapor vermek (md. 39/II). Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar (md. 39/II).

63 IV. BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

64 IV. Bölümde Düzenlenen Konular
Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (md. 40), Oda ve Birlik Organlarının Denetimi (md. 41), Odalar ve Birlik Organlarının Yurtdışında Temsili (md. 42), Meslek Sırları (md. 43), Mesleki Geliştirme Eğitimi (md. 44), Yasaklar (md. 45), Ücret (md. 46), Görevle İlgili Suçlar (md. 47), Disiplin Cezaları (md. 48), Ceza Hükmü (md. 49), Yönetmelikle Düzenlenebilecek Konular (md. 50).

65 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (md. 40)
Odaların ve Birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim Listelerinin Belirlenmesi: Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az 15 gün önce üyeleri belirleyen liste toplantıya ilişkin bilgileri (toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair husular) içeren bir yazıyla üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. Hakim, gerekli incelemeleri yapıp üye listesini ve diğer hususları onaylar. Bu belgeler Oda ve Birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenip en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Kesinleşen listeler ve toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili Oda veya Birliğe gönderilir.

66 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam)
Seçim Sandık Kurulu: Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder (md. 40/VI). Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulunun görevi, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnif edilmesidir (md. 40/VII). Seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir (md. 40/XII).

67 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam)
67 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam) Adaylık ve Oy Verme: Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Kurul üyelikleri ve Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için ayrı oy pusulaları oluşturulur. Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır, grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır (md. 40/IX).

68 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam)
68 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam) Adaylık ve Oy Verme (devam): Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe… şeklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır (md. 40/X). Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler (md.40/XI).

69 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam)
69 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam) İtiraz: Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenerek kesin karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Oda ile Birliğe bildirir (md. 40/XIII).

70 Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları (devam)
Seçimlerin İptali: Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileceği Pazar gününü tespit ederek oda ve Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür (md. 40/XIV).

71 Oda ve Birlik Organlarının Denetimi (md. 41)
Denetime Yetkili Merci: Maliye Bakanlığı Denetim Konusu: Oda ve Birlik organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıkları ve Mali işlemleri. Odalar, her yıl sonu itibarıyla mevcut üyelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca talep edilecek bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür. Odalar ve Birlik her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar internet sitelerinde yıl sonuna kadar kalmak üzere yayımlar. Denetim Usulü: Denetim, hazırlanacak Yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yürütülür.

72 Odalar ve Birliğin Yurtdışında Temsili (md. 42)
Odaları ve Birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak, Maliye Bakanlığı’nın iznine tabidir.

73 73 Meslek Sırları (md. 43) Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir. Adlî veya idarî her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır. Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz. Yukarıdaki hükümler Oda ve Birlik personeli hakkında da uygulanır.

74 MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ (md.44)
74 MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ (md.44) Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur. Meslek içi eğitimle ilgili konular, eğitim programları ve süreleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

75 Yasaklar (md. 45) Serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle, Kanunun 2. maddesinde yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. Bilirkişilik,tasfiye memuru, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevle bağdaşmayan işler sayılmaz.

76 Yasaklar (devam) Yeminli mali müşavirler, eşi, usul ve füruğundan biri ve 3. dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, bu yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler. Birden çok meslek mensubu çalışmalarını, serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılacak işler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde yapılan işlerden doğan cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir. Meslek mensupları, iş elde etmek için reklâm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.

77 Ücret (md. 46) Ücret, meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder. Ücretin Belirlenmesi: Ücretin asgari miktarı tarife ile belirlenir. Bu miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, disiplin cezasını gerektirir. Her odanın yönetim kurulu, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere meslek mensuplarının yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak Birliğe gönderir. Birlik Yönetim Kurulu, bu teklifleri de göz önünde bulundurarak çeşitli gruplara uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Maliye Bakanlığı’na gönderir. Maliye Bakanlığı’nın onayladığı tarife Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

78 Görevle İlgili Suçlar (md. 47)
Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre, Türk Ceza Kanunu'nun "kamu görevlilerine" ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

79 Disiplin Cezaları (md. 48)
Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Kişiler: Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunan, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan, yahut görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları. Uygulanacak Disiplin Cezası Türleri: Uyarma: Meslek mensubuna, mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gereğinin yazı ile bildirilmesidir. Mesleki kurallara, meslek onuruna aykırı veya güven sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensubuna ilk defasında uyarma cezası verilir. Kınama: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası uygulanan fiillerin tekrarı halinde kınama cezası verilir.

80 Disiplin Cezaları (devam)
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma: Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymaktır. Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut bu kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları ile tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığı’nca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında uygulanır. Yeminli Sıfatını Kaldırma: Yeminli mali müşavirin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır. Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığı’nca ilk defa tesbit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirin hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, fiilinin tekerrür etmesi durumunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde yeminli sıfatının kaldırılması cezası verilir.

81 Disiplin Cezaları (devam)
Meslekten Çıkarma: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir. Mükellefle birlikte kasten vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensupları ile beş yıllık dönem içinde iki defa meslekli faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında uygulanır.

82 Ceza Hükmü (md. 49) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrananlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur. Kanun’un aşağıdaki hükümlerine aykırılık, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur: Md. 12/IV (yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluğu), Md. 13 (meslekle ilgili konularda çalıştırılamayacak olanlar), Md. 15/IV (odaya üye olmadan mesleki faaliyette bulunamama), Md. 41/II (Odaların Maliye Bakanlığı’nın talep ettiği bilgileri verme yükümü) Md. 43/I (meslek sırlarını ifşa etmeme), Md. 43/II (suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburiyeti), Md. 45/I (meslek unvanıyla gerçek ve tüzel kişilerin yanında hizmet akdi ile çalışamama, ticari faaliyette bulunamama, meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşamama) Md.45/V (reklam yasağına aykırı hareket). 12 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki hükme aykırı davranışta bulunan kişi hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur.

83 Yönetmelikle Düzenlenebilecek Konular (md. 50)
3568 sayılı Kanunla ilgili olarak çeşitli hususlarla ilgili olarak yönetmelik çıkarılması öngörülmektedir: a) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ve yeminli malî müşavirliğe ait çalışma usul ve esasları. b) 7 nci maddeye göre sınav için teşekkül ettirilecek komisyonun çalışma usulleri, sınav esasları, sınavın konuları, serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında çalışma şekli, süresi (staj) ile ilgili diğer hususlar. c) Yeminli malî müşavirlerin tasdik işlerine dair işlemler. d) Müracaat usulleri. e) Ruhsat verilmesi ve unvanın kullanılması. f) Üye kayıt defteri, meslek kütüğü ve meslek sicil numarası. g) Üye aidatları, h) Taşınmaz mallara sahip olma i) Müşavirlik ve muhasebecilik ücretinin esasları. j) Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtlar ile bunların bildirim mecburiyeti. k) Disiplin kovuşturması yapılması konusunda karar verecek merci, disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler, disiplin cezalarına kaşı yapılacak itirazın usul ve şartları ve disiplinle ilgili diğer hususlar. l) Oda ve birlik personelinin istihdamı ve özlük hakları ile ilgili hususlar. m) Kanunun uygulaması ile ilgili diğer hususlar. n) Değerlendirme ve sınav komisyonlarının çalışma usul ve esasları, bunların kimlerden oluşacağı, nerelerde ve ne zaman çalışmaya başlayacakları ve diğer hususlar.


"MESLEK HUKUKU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları