Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKC İĞ ER KANSER İ TANISINDA ENDOBRONŞ İ AL ULTRASON EŞL İĞİ NDE TRANSBRONŞ İ AL İĞ NE ASP İ RASYONUN ROLÜ F. Alataş 1, E. Dündar 2, H. Yıldırım 1, M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKC İĞ ER KANSER İ TANISINDA ENDOBRONŞ İ AL ULTRASON EŞL İĞİ NDE TRANSBRONŞ İ AL İĞ NE ASP İ RASYONUN ROLÜ F. Alataş 1, E. Dündar 2, H. Yıldırım 1, M."— Sunum transkripti:

1 AKC İĞ ER KANSER İ TANISINDA ENDOBRONŞ İ AL ULTRASON EŞL İĞİ NDE TRANSBRONŞ İ AL İĞ NE ASP İ RASYONUN ROLÜ F. Alataş 1, E. Dündar 2, H. Yıldırım 1, M. Metintaş 1, G. Ak 1 ESOGÜ Tıp Fak. Gö ğ üs Hastalıkları AD 1 ve Patoloji AD 2, Eskişehir

2 Bu çalışma ESOGÜ Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Araştırmacıların çıkar çatışması yoktur.

3 GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ Akci ğ er kanser şüpheli hastalarda CT’de saptanan mediastinal/hiler lenf nodlarının ve özellikle klasik bronkoskopi ile endobronşial lezyon saptanmayan hastalarda paratrakeal, parabronşial kitle lezyonlarının ayırıcı tanısı oldukça önemlidir. Silvestri GA et al. Chest 2007; 132: 178S-201S.

4 DUYARLILIKÖZGÜLLÜK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER İ BT5782 PET8489 KLAS İ K BRONKOSKOP İ / TBNA 3999 MED İ AST İ NOSKOP İ 81100 MED İ AST İ NAL LENF NODLARININ DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ NDE Silvestri GA et al. Chest 2007; 132: 178S-201S. Toloza EM et al. Chest 2003; 123: Suppl 1, 137S-146S. Holty JE et al.Thorax 2005; 60: 949-55. Sihoe AD et al. J Surg Res 2004; 117: 92-106.

5 Günümüzde endoskopik yöntemler (EBUS-TBNA) minimal invaziv bir yöntem olmaları ve hospitalizasyon gerektirmemesi nedeniyle mediastinoskopiye alternatif olarak görülmektedir. EBUS-TBNA endikasyonları: Akci ğ er kanserinde mediastinal evreleme İ ntrapulmoner tümör tanısı Etyolojisi bilinmeyen lenf nodlarının tanısı Mediastinal tümörlerin tanısı Herth FJF et al.Thorax 2006; 61: 795-8. Gomez M et al. Proc Am Thorac Soc 2009; 6: 180-6. Herth FJF et al. Eur Respir J 2006; 28: 1264-75.

6 AMAÇ Akci ğ er kanser şüpheli hastalarda CT’de kısa aks çapı 1cm üzerinde saptanan mediastinal/hiler lenf nodlarının tanısında ve bronkoskopi ile endobronşiyal lezyon gözlenmeyen paratrakeal, parabronşiyal kitle lezyonların tanısında konveks prob EBUS-TBNA’nin rolünün belirlenmesidir.

7 MATERYAL METOD Çalışma Nisan 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında klini ğ imize başvuran ve yazılı onay veren 56 akci ğ er kanser şüpheli hastada prospektif olarak gerçekleştirildi. İ şlem lokal anastezi altında aynı bronkoskopist tarafından yapıldı. Olimpus marka konveks problu EBUS bronkoskop (XBF-UC160F- OL8) ile Olimpus marka 22 gauge transbonşial i ğ ne (NA201SX- 4022) kullanıldı.

8 Kontaminasyonun engellenmesi amacıyla öncelikle N3, daha sonra N2 ve N1 lenf nodları örneklendi. Kitle lezyonları ayrıca örneklendi. Alınan örnekler özel solüsyona konuldu ve ayrıca cam preparata yayılarak havada kurutuldu. Örneklerden sitoblok incelemesi de yapıldı. Örnekler aynı patolog tarafından de ğ erlendirildi. Spesifik tanı konulamayan hastalara mediastinoskopi önerildi. Mediastinoskopiyi kabul etmeyenler PET ve klinik takip sonuçları ile de ğ erlendirildi. SPSS programı kullanılarak istatistiksel de ğ erlendirme yapıldı.

9 BULGULAR Hasta sayısı 56 Erkek/Kadın47/9 Ortalama yaş60.8 yıl Son tanı Adenokarsinom13 Büyük hücreli karsinom 1 Skuamöz hücreli karsinom 12 Küçük hücreli karsinom13 Küçük hücreli dışı karsinom17 Örneklenen lenf nodu97 Örneklenen kitle lezyonu 9

10 47 hastada sadece lenf nodu örneklemesi 5 hastada hem kitle hem de lenf nodu örneklemesi 4 hastada ise sadece kitle lezyonu örneklemesi yapıldı.

11 Mediastinal/hiler lenf nodlarının EBUS-TBNA sonuçları Lenf nodu lokalizasyonu Lenf nodu (n)Kısa aks çapı (cm, ort±SD) Spesifik tanı 2R 4R 4L 7 10R 10L 11R 11L 2 20 8 40 13 6 5 3 2,5 ± 0,7 2,7 ± 1,0 2,07 ±1,0 2,25 ± 0,6 2,28 ± 0,6 1,58 ± 0,5 2,0 ± 0,3 2,16 ± 1,0 2 20 8 40 13 6 5 2

12 Akci ğ er kanser tanısı alan 3 hastanın (her birinde tek lenf nodu mevcuttu) EBUS-TBNA örneklemeleri malignite negatif olarak bildirildi.  2 hastada mediastinoskopi yapıldı. Birinde malignite gösterilemedi (EBUS ile aynı), *Birinde adenokarsinom metastazı tanısı kondu.  1 hasta mediastinoskopiyi kabul etmedi ve PET’de tutulum olmaması ve klinik izlemde radyolojik de ğ işiklik gözlenmemesi üzerine benign (EBUS ile aynı) kabul edildi.

13 Histopatolojik tiplere göre sonuçların da ğ ılımı Histopatolojik tipLenf nodu (n) EBUS ile kesin tanı n (%) BenignMalign Adenokarsinom24* 23 (%95,8) Skuamöz hc. karsinom 19 3 (%15,8) 16 (%84,2) Büyük hc. karsinom3 3 (%100) NSCLC27 27 (%100) Küçük hücreli karsinom24 24 (%100) * 1 hastada yanlış tanı

14 56 hastanın 12’sinde (%21.4) N3 lenf nodunda malignite gösterildi ve bu vakalar KT-RT programına alındılar. 56 hastanın 25’inde (%44.6) klasik bronkoskopi ile endobronşial lezyon saptanmadı ve bu vakalara EBUS- TBNA ile tanı kondu.

15 Akci ğ er kanser şüpheli hastalarda mediastinal/hiler lenf nodlarının de ğ erlendirilmesinde EBUS-TBNA’nin; Duyarlılı ğ ı %98.9, Özgüllü ğ ü %100, Etkinli ğ i %98.9, PPV %100, NPV %67 olarak bulundu.

16 11L’de LAP: Adeno Ca

17 FOB: İ ntrabronşial lezyon yok 7 numaralı LAP: Large cell Ca

18 9 hastada CT’de gözlenen kitle lezyonundan EBUS- TBNA ile örnekleme yapıldı. 2 hastada tanıya ulaşılamadı ve di ğ er tanı yöntemleri ile malignite tanısı kondu. EBUS-TBNA işlemi sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon saptanmadı.

19 FOB: İ ntrabronşial lezyon yok.Kitle: Adeno Ca

20 SONUÇ EBUS-TBNA mediastinal ve hiler lenf nodlarının, paratrakeal-parabronşial lezyonların tanısında oldukça effektif minimal invaziv bir yöntemdir. Ancak spesifik tanı bildirmeyen sonuçlar mutlaka başka yöntemlerle do ğ rulanmalıdır.


"AKC İĞ ER KANSER İ TANISINDA ENDOBRONŞ İ AL ULTRASON EŞL İĞİ NDE TRANSBRONŞ İ AL İĞ NE ASP İ RASYONUN ROLÜ F. Alataş 1, E. Dündar 2, H. Yıldırım 1, M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları