Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN F İ LOZOFLAR. “ Filozoflar ş imdiye kadar dünyayı sadece erkeklere göre yorumladılar.Fakat onun insanlık bakımından de ğ i ş tirebilmesi kadınca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN F İ LOZOFLAR. “ Filozoflar ş imdiye kadar dünyayı sadece erkeklere göre yorumladılar.Fakat onun insanlık bakımından de ğ i ş tirebilmesi kadınca."— Sunum transkripti:

1 KADIN F İ LOZOFLAR

2 “ Filozoflar ş imdiye kadar dünyayı sadece erkeklere göre yorumladılar.Fakat onun insanlık bakımından de ğ i ş tirebilmesi kadınca da yorumlanmasını gerektirir.” Irmtraud MORGNER

3  -Miletli ASPAS İ A  -Mantineal D İ OT İ MA  -Hipparchia  -Arete Ve Lais  - İ skenderiyeli HYPAT İ A ANTİKÇAĞ’DAKİ KADIN FİLOZOFLAR

4

5  Sokrates’in hocasıdır.Sokrates diyalog yöntemini Aspasia’dan ö ğ renmi ş tir.

6  Sokrates’in hocasıdır.

7  Antikça ğ ’ın sonlarının en etkili bilginidir.  ‘Özgürlü ğ ü savunan’ ilk kadındır.  Tarihte bilinen ilk kadın matematikçidir.  Sonradan “cadı avı” olarak anılacak olan kanı susamı ş lık derecesine varan kadın dü ş manlı ğ ının ilk kanlı kurbanı olmu ş tur.  Onun ölümü,Roma imparatorlu ğ unun Hıristiyanla ş masını kesin i ş areti,”pagan” felsefenin son bulması anlamına gelir.

8 AGORA F İ LM İ NDEN GÖRÜNTÜLER

9 I.Ortaça ğ kadınlara çok büyük baskıların yapıldı ğ ı bir ça ğ olarak tanınmı ş tır. II.Kilise egemendi.Bilim ve felsefe ile u ğ ra ş an kadınlar cadı olarak anılıyordu. III.Kadınlarının kendi ça ğ larının kültürel hayatının etkin ş ekilde katılma olanakları çok azdı.Çok az olanaklardan biri olan manastıra girmekle bu katılımı sa ğ layabiliyorlardı.

10  Hildegard von Bingen  Mechthild von Magdeburg  Katharina von Siena  Christine de Pizan

11 Mechthild von Magdeburg “Aptallık, kendi halinden memnundur; bilgelik soruları sormakla bitiremez.”

12 Katharina von Siena “ İ nsan iradesi özgürdür; insanın kaderi önceden belirlenmi ş de ğ ildir.”

13 Christine de Pizan İ lk Fransız kadın yazardır.

14 İ talyan rönesansı süresince yani antikça ğ kültür gelene ğ inin “yeniden do ğ u ş u” ile,14. ve 15. yüzyılda yeni bir kadın tipi “Virago” kültürlü “erkek kadın” tipi ortaya çıktı. Rönesans felsefi tarihi bakımından hiçbir yeni sistemin ortaya çıkmadı ğ ı bir geçi ş dönemi sayılır. Rönesans bütünüyle alındı ğ ında kadınlar için oldukça geriye atılmı ş büyük bir adımdı.Antikça ğ ın dü ş ünce da ğ arcı ğ ının yeniden do ğ u ş u bu ça ğ ın kadın dü ş manı dü ş üncelerinin de rönesansı olmu ş tur.

15 “ Cadı takipleri” adı verilen davalar yüzünden bir milyondan fazla kadın i ş kenceye u ğ radı ve yakıldı.”

16 İ sotta Nogarola Tullia D’Aragona Teresa von Avila

17 “Havva ile Adem’in Günahının E ş itli ğ i ya da E ş itsizli ğ i Hakkında Diyalog” Isotta Nogarola

18 Tullia D’aragona “A ş kın Sonsuzlu ğ u Üzerine Diyalog” adlı eseri Platonik diyalogun yeniden ke ş fi olarak görülür.

19 Teresa von Avila ‘Vida’ adlı eseri Montaigne’in ke ş fetti ğ i dü ş ünülen deneme formunun ilk örne ğ idir.

20  Aydınlanma Ça ğ ı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda do ğ up benimsenmeye ba ş ladı ğ ı dönemdir  Bu ça ğ da kadınlar hala eskiden oldu ğ u gibi, mal edinme, özgürlük ya da dü ş üncesini serbestçe söylemek hakkından yoksundu.  Aydınlanmanın birkaç erkek kuramcısı, örne ğ in Jean De Condorcet kadına da e ş it haklara sahip olma olana ğ ı verilmedikçe devrimin amacına ula ş mayaca ğ ını ileri sürmü ş tür  Bilgi teorisinin iki dü ş ünme yolu, aydınlanma felsefesinde egemen rol oynar.Rasyonalizm Almanya ve Fransa’da onun yolunu hazırlamı ş tır

21  Fransız devriminin ideali olan “özgürlük,e ş itlik,karde ş lik” hiçbir ş ekilde kadınlar için geçerli olmayınca “kadınlar yeniden ocak ba ş ına gönderildi.”onlar erkeklere hizmet etmeli annelik rolüne yo ğ unla ş malıydılar anlayı ş ı vardı.  Dü ş ünsel romantik akım felsefenin büyük sistemler kurma gelene ğ inden ayrıldı.Romantik akım zaman bakımından aydınlanmanın son zamanlarıyla kesi ş ip Alman idealizm felsefesiyle yapılan hesapla ş malar içinde olu ş mu ş ve geli ş mi ş tir.  Kadın ve erkek romantikler aydınlanmacıların ideali olan ho ş görü ve e ş itli ğ i silmek istemiyor,duygularla beslemeyi istiyorlardı.

22 Mary Astell Olympe de Gouges Mary Wollsonecraft

23 Mary Astell “E ğ er Tanrı kadının anlayı ş yetene ğ ini kullanmasını istemeseydi, ona bunu vermezdi; çünkü o hiçbir ş eyi bo ş yere yapmaz.”

24 Mary Wollsonecraft İ lk kez İ ngiltere’de kadınların toplumsal hakları üzerine bir kitap yayınladı. Böylece feminizmin temelleri atılmı ş oluyordu.

25 Olympe de Gouges ” Kadının idam sehpasına çıkma hakkı var; aynı ş ekilde bir konu ş ma kürsüsüne hakkı da verilmeli ona…”

26 Bettina von Arnim Hedwig Bender Rosa Mayreder Karen Horney

27 19.Yüzyılın sonlarında Aydınlanmanın ba ş langıçlarındaki kadının da erkek gibi akıl yetene ğ ine sahip oldu ğ u dü ş üncesi silinerek,geleneksel kadın imgesine geri dönüldü.Bu durum,kadın haklarını savunanların harekete geçmesine neden oldu.

28 Rosa Mayreder “Kadınların ne oldu ğ u ancak onların ne olmaları gerekti ğ i önceden belirlenmezse bilinebilir.”

29 Karen Horney Freud’un feminism kar ş ıtlı ğ ını ilk ele ş tirenlerdendir.

30 20.yy’da Varolu ş çuluk felsefesi, Fenomenoloji, Analitik felsefe gibi felsefe akımları egemen olmu ş tur.

31 Dönemin önemli dü ş ünürlerinden biri Hannah Arendt’tir.

32 Simone de Beauvoir “Benim için bir dü ş ünce, teorik bir ş ey de ğ ildir; o ya ş anır ya da teori olarak kalır ve geçerli de ğ ildir.”

33 Sartre ile üniversitede tanı ş mı ş ve ölünceye kadar onunla ya ş amı ş tır.


"KADIN F İ LOZOFLAR. “ Filozoflar ş imdiye kadar dünyayı sadece erkeklere göre yorumladılar.Fakat onun insanlık bakımından de ğ i ş tirebilmesi kadınca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları