Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı 2002-2006 (17.5 Milyar €) Yaşam Bilimleri, Genombilim, Sağlık için Biyoteknoloji - Tematik Alan I (2.255 Milyar €)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı 2002-2006 (17.5 Milyar €) Yaşam Bilimleri, Genombilim, Sağlık için Biyoteknoloji - Tematik Alan I (2.255 Milyar €)"— Sunum transkripti:

1 1 Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı 2002-2006 (17.5 Milyar €) Yaşam Bilimleri, Genombilim, Sağlık için Biyoteknoloji - Tematik Alan I (2.255 Milyar €) Prof. Dr. Meral Özgüç Ulusal İrtibat Noktası

2 2 Proje Özellikleri ‘Avrupa araştırma alanı’nın oluşmasına katkı Araştırmalarda entegrasyon ve koordinasyon Avrupa boyutunda katma değer yaratma ‘transnational’ proje geliştirme Strateji AB ekonomisinin rekabet gücünü artırmak AB politikalarını destekleyici nitelikte olmak Tematik alan Öncelikli olarak seçilmiş alanlarda çağrılı projeler

3 3 Proje yönetimi Araştırma konsorsiyumu - Araştırma gruplarından oluşur Koordinatör - Komisyon nezdinde bütçe ve planlama ile ilgili sorumlu kişi Konsorsiyum anlaşması - Proje öncesi bütçe ve fikri mülkiyet ile ilgili konsorsiyum üyeleri arasında anlaşma imzalanır BAŞARI= Doğru proje konsorsiyumu

4 4 Yaşam Bilimleri,Genombilim ve Sağlık için Biyoteknoloji (LifeSciHealth) Europe should become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world Lisbon,2000 Biotechnology is a frontier technology driving the knowledge-based economy Stockholm,2001 Stockholm,2001

5 5 LifeSciHealth-Hedefler Biyoloji Bilimi İnsan Sağlığı Endüstriyel ve ekonomik etkinliklerin güçlendirilmesi

6 6 LifeSciHealth-Hedefler İnsan Genom Projesi ve ilgili genom araştırmaları TRANSLATIONALAraştırmalar Biyomedikal ve biyoteknolojik uygulamalar Multidisipliner çalışmalar Kamu/özel sektör araştırma kapasitesinin entegrasyonu (kritik kitle oluşumu)

7 7 Araçlar Yeni Araçlar  Networks of Excellence-NoE (mükemmeliyet ağları)  Integrated Projects-IP (bütünleştirilmiş projeler) Eski araçlar  STREP- özel hedefli projeler  CA - koordinasyon projeleri  SSA -destek projeleri

8 8 Mükemmeliyet ağları Amaç  Belli bir araştırma alanında var olan ve geliştirilmesi planlanan mükemmeliyet merkezlerini insan kaynakları açısından birleştirerek rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak ve uzun vadeli,çok merkezli bir işbirliği ağı oluşturmak  Birkaçyüz araştırıcı,1milyon €/50 araştırıcı/yıl

9 9 Bütünleştirilmiş projeler Amaç  Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak,toplumun gereksinimlerine cevap vermek üzere yeni ürünler, servisler ve bilgi üretmek ve bilgi üretmek

10 10 Bütünleştirilmiş projeler Bütünleşme  Dikey: Bilgi üretimi teknoloji  Yatay: multidisipliner etkinlikler  Etkinlikler: temel ve uygulamalı araştırma, bilginin dağılımı,eğitim  Sektörler: Özel, kamu, kobiler(SME)  Bütçe: Kamu, özel, Avrupa Yatırım Bankası

11 11 Eski araçlar  STREP- küçük ölçekli IP projeleri araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon  CA-küçük ölçekli NoE projeleri veritabanlaı/bilgi ağları oluşturma, toplantı, konferans düzenleme  SSA-AB 6. çerçeve programının etkinliğini artıracak projeler

12 12 Katılım IP, NoE, STREP, CA En az 3 ülke-3 farklı üye veya asosiye ülke 2 üye ve 1 asosiye aday ülke SSA: 1 üye veya asosiye ülke olabilir Üye: AB üye ülkeler Asosiye: programa maddi katkıda bulunmuş ülke Asosiye aday: AB’ye aday,maddi katkıda bulunmamış Üye ve asosiye ülke eşit haklara sahip Üye ve asosiye ülke eşit haklara sahip

13 13 LifeSciHealth programı 1. Genombilim ve sağlık alanında uygulamaları 1.1. Temel bilim-Tüm organizmalarda genombilim araştırmaları 1.2. Uygulama-sağlık için biyoteknoloji 2. Hastalıkların önlenmesi 2.1. Tıpta genombilim yaklaşımları 2.2. Kanser 2.3. Bulaşıcı hastalıklar (HIV, sıtma, tüberküloz)

14 14 LifeSciHealth programı Bütçe 1. Genombilim ve sağlık alanında uygulamaları 1.1. Temel bilim-Tüm organizmalarda genombilim 121 129 151 araştırmaları 1.2. Uygulama-sağlık için biyoteknoloji 116 168 131 2. Hastalıkların önlenmesi 2.1. Tıpta genombilim yaklaşımları 109 118 231 2.2. Kanser 92 0 2.3. Bulaşıcı hastalıklar (HIV, sıtma, tüberküloz) 75 0 44 TOPLAM (M€) 513 415 564 TOPLAM (M€) 513 415 564 Mart Kasım 2004 (M€) (M€) (M€)

15 15 LifeSciHealth – EoI Dökümü 1. Genombilim ve sağlık alanında uygulamaları 1.1. Temel bilim-Tüm organizmalarda genombilim 523 araştırmaları 1.2. Uygulama-sağlık için biyoteknoloji 401 2. Hastalıkların önlenmesi 2.1. Tıpta genombilim yaklaşımları 702 2.2. Kanser 302 2.3. Bulaşıcı hastalıklar (HIV, sıtma, tüberküloz) 69 TOPLAM 1997 TOPLAM 1997 Türkiye’nin payı: %2

16 16 LifeSciHealth program içeriği Genombilim ve sağlıkta uygulamalar Temel araştırmalar Temel araştırmalar gen ekpresyonu ve proteomik gen ekpresyonu ve proteomik yapısal genombilim yapısal genombilim karşılaştırılmalı genombilim ve populasyon genetiği karşılaştırılmalı genombilim ve populasyon genetiği biyoinformatik biyoinformatik biyolojik süreçler biyolojik süreçler

17 17 LifeSciHealth program içeriği Genombilim ve sağlıkta uygulamalar Uygulamalı araştırmalar Uygulamalı araştırmalar farmakogenomik, yeni ilaçların geliştirilmesi farmakogenomik, yeni ilaçların geliştirilmesi yeni tanı araçları yeni tanı araçları hayvan deneylerinin yerini alacak in vitro testler hayvan deneylerinin yerini alacak in vitro testler tedavi araçları-somatik hücre ve gen tedavi yöntemleri tedavi araçları-somatik hücre ve gen tedavi yöntemleri

18 18 LifeSciHealth program içeriği Hastalıkların önlenmesi Tıpta genombilim yaklaşımları Kardiyovasküler hastalıklar, diabet, nadir hastalıklar Kardiyovasküler hastalıklar, diabet, nadir hastalıklar Antibiyotik ve farklı ilaçlara direnç Antibiyotik ve farklı ilaçlara direnç Beyin araştırmaları ve nörolojik hastalıklar Beyin araştırmaları ve nörolojik hastalıklar İnsan gelişimi ve yaşlanma İnsan gelişimi ve yaşlanma

19 19

20 20 SSA-Tematik Alan 1 Topic Ref. Short Titles of Topics LSH- 2002- 0.0.0-1 (5-10 M€) Promotion of SME participation Stimulating international cooperation Linking with candidate countries Stimulating exploitation Realising ERA objectives Contributing to the EU strategy for Life Science and Biotechnology http://europa.eu.int/comm/biotechnology/ Supporting policy developments

21 21 Program içeriğinde önemli noktalar  Tüm projeler genombilim yaklaşımı içermeli  Kanser- temel araştırma ve: halk sağlığı stratejileri, klinik uygulamada çerçeve kuralların geliştirilmesi, yaşlanma-kanser ilişkisi, klinik denemeler  Bulaşıcı hastalıklar- Gelişmekte olan ülkelerin katılımı teşvik edilmekte

22 22 Program içeriği önemli noktalar Inovasyon  Kobilerin (SME) katılımı-IP için bütçenin %15’inin ayrılması  Avrupa boyutunda teknoloji transferi  Fikri Mülkiyet hakları (IPR) korunmasına yönelik hukuki kavramlar

23 23 Program içeriği önemli noktalar Cinsiyet/gender  proje elemanlarının % 40’ının kadın olması  Araştırmalarda: protokollerde, örneklemede, epidemiyolojik çalışmalarda cinsiyetin belirtilmesi

24 24 Program içeriği önemli noktalar Etik, sosyal, hukuksal ve kültürel boyutların entegrasyonu Etik, hukuk ve sosyal bilim uzmanlarının Etik, hukuk ve sosyal bilim uzmanlarının projelere katılımı öngörülmektedir projelere katılımı öngörülmektedir Ulusal biyoetik kurallarının projelerde yer alması şartı

25 25 Etik Sorunlar Klinik denemeler İnsan hücre / dokusu kullanımı Fetal / embriyonik doku kullanımı Hayvan deneyleri Genetik açıdan modifiye hayvan modelleri Ayrı bir etik kurul değerlendirmesi istenebilir Ad Hoc komite : çok uluslu hukuk, felsefe-etik, psikoloji, sosyoloji, moleküler biyoloji, tıp uzmanları

26 26 Proje Değerlendirme Süreci Proje Sunumu (EPSS,CD/DİSKET,basılı) Uygunluk testi (eligibility) Raportör görüşü (3-5 raportör) Raporların görüş birliği Eşik değerlerin saptanması Panel sunumları Komisyon sıralaması Ret Kontrat Etik sorunlar

27 27 Raportör Seçimi Uzmanlık alanı Akademi-sanayi oranı Cinsiyet dengesi Coğrafi dağılımda denge Listelerde sürekli rotasyon Raportör kayıt sistemi http://www.cordis.lu/experts/fp6-candidature.htm

28 28 Konsorsiyum Anlaşması Genel bilgiler - katılımcıların listesi ve dağılımı İçerik / strateji - projeye özgül kural ve tanımlamalar Teknik içerik - iş paketleri, teknik altyapı vb. Ticari içerik - inovasyon, mülkiyet, yayın, gizlilik vb. Organizasyon - koordinasyon, komiteler vb. Finansal içerik - finans planlaması, ödemeler vb. Hukuki yönler - kontrat vb. yöntemler

29 29 Uygunluk Testi 1) Proje son kabul tarih ve saatine uymuş olmak 2) Projenin gerektirdiği sayıda katılımcı ( IP, NoE için en az 6, en uygun 9 farklı ülke) 3) İdari formların ( A formu ) ve proje bilimsel ve teknik içeriği ( B formu) tamamlanmış olması. Her proje aracı için özgül B formları mevcut “guide for proposers” ( http : // www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm)

30 30 Proje Ekleri Annexes Annex 1 - Proposal Part A: forms and instructions Annex 2 - Proposal Part B: outline, headings, instructions Annex 3 - Ethical rules for FP6 projects Annex 4 - Integrating the gender dimension Annex 5 - Acknowledgement of receipt form

31 31 İkinci Proje Çağrısı Temmuz 2003 http://www.cordis.lu/calls/lifescihealth ncplife@tubitak.gov.tr


"1 Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı 2002-2006 (17.5 Milyar €) Yaşam Bilimleri, Genombilim, Sağlık için Biyoteknoloji - Tematik Alan I (2.255 Milyar €)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları