Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hematüri Prof.Dr.Barış ALTAY. Normal İdrar  Renk– Açık sarı-sarı, berrak  Protein- Genellikle negatif  Hemoglobin – Negatif  Bilirubin-- Negatif 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hematüri Prof.Dr.Barış ALTAY. Normal İdrar  Renk– Açık sarı-sarı, berrak  Protein- Genellikle negatif  Hemoglobin – Negatif  Bilirubin-- Negatif "— Sunum transkripti:

1 Hematüri Prof.Dr.Barış ALTAY

2 Normal İdrar  Renk– Açık sarı-sarı, berrak  Protein- Genellikle negatif  Hemoglobin – Negatif  Bilirubin-- Negatif  Nitrit– Negatif  pH: Asit  Sediment– Eritrosit-lökosit ortalama <3-4/her alan  Nadir kristaller, epitel hücreler,

3 Tanım  Kabaca idrarda eritrositlerin bulunması durumunu ifade eder  İdrar rengindeki değişikliğe bağlı olarak tanımlanan;makroskopik hematüri  İdrar renginin normal olduğu ancak idrar analizinde saptanan;mikroskopik hematüri

4 ÇEVRİLMEMİŞ ÇEVRİLMİŞ

5 Bir litre suya veya 1 litre idrara bir damla kan damlatılması ile bile idrar kırmızı renk alır.

6 İdrar analizi  Normal idrarda her bir büyük büyütme sahasında 3’ten daha az eritrosit  Dipstick incelemede idrarda kan pozitif  hematüri, hemoglobinüri ve myoglobinüri  Bu üç tanının biribirinden ayrılması için idrar sedimentinin mikroskopik incelenmesi yapılmalıdır

7  Bazı durumlarda ise hematüri olmamasına rağmen idrar renginde değişiklik olabilir; bunlara örnek olarak -Pancar -Böğürtlen -Gıdalardaki boyalar -Fenazopiridin -Fenindion -Fenotiazinler -Fenoftalein -Rifampisin

8 Tanım  Glomerüler kaynaklı gros hematüri genellikle kahverengi, çay rengi ya da kola rengi  Alt üriner sistem kaynaklı hematüri ise pembe ya da kırmızı renkli idrar

9 TANIMLAR  Makroskopik hematüri: Açık kırmızıdan koyu çay rengine dek idrar.  Mikroskopik hematüri: İdrar renk değişikliği olmaksızın idrarda anlamlı sayıda eritrodir bulunması.  Asemptomatik hematüri: Yakınma ve FB bulguları olmaksızın hematüri saptanması.  İzole hematüri: Diğer üriner anormallikler, idrar bulguları olmaksızın hematüri görülmesidir.  Rekürrent hematüri: Yineleyen hematüri atakları  Persistan hematüri: Sürekli, çok uzun süreli.

10 Hematürinin ayırıcı tanısı ve değerlendirilmesi  Nefrolojik orjinli hematüri  idrarda silendirler ve genellikle proteinüri  Ürolojik orijinli hematüri  idrardaki protein konsantrasyonu 100 ile 300 mg/dl ya da dipstickle +2 ve +3  Glomerüler hastalıklara bağlı hematüride eritrositler dismorfiktir  Bunun aksine tubulointersityel böbrek hastalıklarında ve ürolojik orijinli hastalıklarda eritrositler küre şeklinde

11 HEMATÜRİ Öykü Fizik Bakı İYE * Orak Hüc.Anemi * Hiperkalsiüri İdrar analizi Sikling testi İdrar Ca/kreatinin Sediment: Faz-kontrast mik. Non glomerüler hematüri HEMATÜRİ TİP TAYİNİ Glomerüler hematüri

12  Renal biyopsi ile glomerülonefrit tanılı hastaların %20’sinde kırmızı kan hücreleri silendirleri ya da proteinüri Glomerüler hematüri  İncelemeler; serum kreatinin kreatinin kleransi 24 saatlik idrarda protein miktarı ölçülmesidir  Kesin tanı için renal biyopsi genellikle yapılır

13 Berger hastalığı(IgA nefropatisi)  Glomerüler hematürinin en sık nedeni ve olguların %30’u  Çocuklarda ve genç erişkinlerde  Düşük düzeyde ateş ve eritomatöz cilt lezyonları  Tipik olarak egzersizi takiben veya üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası  Normal serum ASO titresi ve C3 düzeyi

14 Alport sendromu  Ailesinde hematüri veya nefrit öyküsü bulunan hasta  Sağırlık  Hematüri

15 Good-pasture sendromu  Glomerüler hematüri  Hemoptizi  Mikrositik anemi  Anormal kanama paterni izlenebilir

16 SLE  Glomerüler hematüri  Artrit  Ciltte rash  Serum ANA, C3 ve C4 değerlerinin yüksek

17 Post-streptokokal glomerülonefrit  Tipik olarak daha önce üst solunum yol enfeksiyonu geçiren hasta  Cilt enfeksiyonu sonrası da görülebilir  Artmış serum ASO ve C3 değerleri tanı için önemli

18 Glomerüler hematüri Böb.Fonk.Testleri Rutin kan-yayma C3, ANA, ASO, odiometri Nefroloji Konsültasyonu 6 ay izlem İyileşme Hemolitik Üremik send. MikroskopikGlomerülonefrit Tipik gidiş Normal Streptokoksik GN Sistem Hast. Nonspesifik GN Atipik gidiş Biyopsi

19 Non glomerüler hematüri Kanamadiatezi Taş/ travma USG Hematüri atak Anormal Nefroloji Konsültasyonu Biyopsi 6 ay izlem İyileşme Kanama z. Tromb.PzAPTZ IVP Normal Taş/ travma Polikistikböb. Hidronefr. Nöroblast. Wilm’s tm.

20  Dismorfik erit.+-  Silendir+-  Çay rengi idr.+++  Parlak kırmızı+++  Pıhtılı-+  Kristal-+  Protein+-  Öykü  Ailede KBY öyküsü+-  Sistemik hastalık+-  Taş-+  Travma/ İşeme sem.-+  Sistemik bulgu+-  Hipertansiyon+++  Ödem+-  Karında kitle-+  Genital bulgu-+ GLOMERÜLER Non-GLOMER.

21 Non-glomerüler hematüri-medikal  Tubulointertsiyel, renovasküler, ya da sistemik hastalıklara sekonder  Glomerüler hematüri gibi nonglomerüler hematüride de belirgin proteinüri  Ürolojik hastalık ile nefrolojik hastalık ayırıcı tanısında bu önemli

22 Kanama bozukluğuna sebep olan durumlar  Ailesel ve sporadik kanama diatezleri  Vücudun başka yerlerinde de kanama ile ilgili bozukluk  Tetkikler ; trombosit değerleri periferik yayma Pz,aPtz, INR kanama zamanı

23  Bu tip hastalıklara örnek olarak; a)Hemofili b)Trombositopeni c)Trombotik trombositopenik purpura d)Dissemine intravaskuler koagulasyon

24 Renal kistik hastalıklar  Genetik kistik hastalıklar otozomal resesif(infantil) polikistik böbrek hastalığı otozomal dominant (erişkin) polikistik böbrek hastalığı  OR polikistik böbrek hastalığı 5-40 binde bir  hepatik fibroz ve bilier agenezi  OD polikistik böbrek hastalığı ise 500- 1000’de bir divertikülit, karaciğer ve dalak kistler, mitral regürjitasyon ve intrakraniyel anevrizmalar

25 Renovasküler hastalıklar  Önce geçirilmiş kalp cerrahisi olan, MI öyküsü, AF öyküsü  renal arter trombozu veya embolisi görülebilir  A-V fistül travma veya renal cerrahi sonrası dirençli hematüride akla gelmeli  Altın standart olarak arteriyogram önerilir

26 İlaçlar  En çok bilineni kemoteropatik ilaç olarak kullanılan siklofosfamid  Penisilin, klorpromazin ve torazin örnek olarak verilebilir  Antikoagülan ilaç kullanımı terapötik dozlarda hematüriye neden olmaz  Yine yoğun analjezik kullanımı olan hastalarda papiller nekroza bağlı

27 Nonglomerüler hematüri- Cerrahi  Ürolojik tümörler,taşlar, ve İYE esansiyel hematürinin en sık nedenleri  Nonglomerüler medikal ve cerrahi nedenlerindeki idrar analizi  sirküler eritrosit ve eristrosit silendirlerinin yok  Esansiyel hematüri proteinüri Ø!!!

28 Yaklaşım  Detaylı bir hikaye ve fizik muayene  İlk basamakta; Tam idrar tahlili USG veya IVP istenmeli

29 Yaklaşım  İdrar tahlilinde enfeksiyon bulgusu, proteinüri ve sedimente bakılmalı  İVP’de dolum defektleri ve taş bulgusu önemli  USG mesane ve böbrekte taş ve kitlesel oluşumların tanısı için önemli

30 Yaklaşım  TİT,USG ve İVP normal  sistoskopi !!!  Mesane tümörleri için sistoskopi altın standarttır  Sistoskopi ile birlikte idrar sitolojisi  Sistoskopisi de normal olan hasta için üst üriner sistem görüntülemesi için BT veya MR ürografi kullanılabilir

31 Benign nedenler  Üriner enfeksiyonlar  Üriner sistem taşları  BPH  Travma

32 Üriner enfeksiyonlar  Sistit başta olmak üzere bütün idrar yolu enfeksiyonları ile birlikte  Üretrit veya prostatite bağlı enfeksiyonda idrarın başlangıcında  Mesane veya renal enfeksiyonlarda total hematüri  TİT  hematürinin yanı sıra pyüri  İdrar kültürü yapılması ve uygun tedavinin başlanması

33 Üriner sistem taşları  Aralıklı gross hematüri veya çay rengi  Çoğunda mikroskopik hematüri  Kolikler sırasında veya daha sonra hematüri  Olguların %10-15’inde taş tam obstrükte  hematüri Ø  Tanıda USG,İVP ve Non konrast BT

34 BPH  Nadiren makroskopik hematüri  Bir araştırmada 750 hastanın 250’sinde mikroskopik hematüri  İleri tetkiklerde sadece 3 hastada mesanede tümör  Hematüri genellikle inisyal  Dirençli hematüri cerrahi endikasyonu

35 Travma  Üriner sistemin keskin ve künt travmaları için hematüri sıkça rastlanan bir bulgu  Acil USG veya BT çekilmesi önemli  Gerekli durumda acil operasyon

36 Malign nedenler  Böbrek tümörleri  Üreter tümörleri  Mesane tümörleri  Prostat kanseri

37 Böbrek tümörleri  Klasik triad hematüri, palpabl kitle ve yan ağrısı  Bu triad hastaların sadece %6-10u  Olguların %50’sinden fazlası tetkiklerde raslantısal olarak saptanır  Total hematüri olarak izlenir

38 Üreter tümörleri  Olguların %75’inde mikroskopik veya gross hematüri  Hematürinin oluşturduğu pıhtılar üreterin şeklini alacağı için genellikle ince uzun iplik şeklinde  Tanı için BT,MRG ürografi  Üreterorenoskopi altın standart

39 Mesane tümörleri  En sık görülen semptom ağrısız hematüri  Hastaların %85’inde  Hematüri total veya özellikle trigondan kaynaklanan tümörlerde terminal hematüri izlenebilir  USG veya İVP istenebilir  Tanıda altın standart sistoskopi

40 Prostat kanseri  Hematüri genellikle inisyaldir  Hastaların %15’ inden az oranda görülür  Prostat kanseri için non-spesifik bulgu  Uygun yaş grubunda dikkatli olunması gerekir.

41 Risk faktörleri  Sigara  Kimyasal ajanlar ve boyalar (benzen, aromatik amin)  >40 yaş  Ürolojik hastalık öyküsü  İrritatif işeme semptomları  İYE öyküsü  Analjezik kullanımı  Pelvik radyasyon öyküsü


"Hematüri Prof.Dr.Barış ALTAY. Normal İdrar  Renk– Açık sarı-sarı, berrak  Protein- Genellikle negatif  Hemoglobin – Negatif  Bilirubin-- Negatif " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları