Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Project funded by the European Commission 1 "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Project funded by the European Commission 1 "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans."— Sunum transkripti:

1 Project funded by the European Commission 1 "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."http://www.ua.gov.tr

2 Project funded by the European Commission 2 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Türk Ulusal Ajansı Adres : Mevlana Bulvarı No:181, 06520 Balgat- ANKARA Telefon: +90(312) 409 6000 Faks : +90(312) 409 6009www.ua.gov.tr bilgi@ua.gov.trbilgi@ua.gov.tr twitter.com/ulusalajans facebook.com/ulusalajans youtube.com/ulusalajans

3 Project funded by the European Commission 3 Değişen Posta Sektöründe Eğitim Konulu LdV Projesi Sonuçları

4 Project funded by the European Commission Posta Sektörü  27 ülkede 1,8 milyon çalı ş ana sahip olarak Avrupa daki en büyük i ş veren sektör  Tüm Avrupa da hizmet sa ğ layıcı  Ekonomik faaliyetlere destek 4

5 Project funded by the European Commission Posta Sektörü Dönü ş ümü → Posta sektöründe ya ş anan dönü ş üm  Sektörde tüm firmalarda farklı faaliyet alanlarının ortaya çıkması Geleneksel posta faaliyetleri: toplama, ayrım, dağıtım Farklılaşan faaliyetler: taşımacılık, lojistik, finansal hizmetler  1997 direktifleri ile AB posta pazarının açılması, 2002 ve 2008 de revize edilmi ş tir  Posta Direktifleri ile onaylanan evrensel hizmet sorumlulukları 5

6 Project funded by the European Commission Önemli Faktörler → Yeni teknolojinin geli ş mesi sebebiyle posta adetlerinde dü ş me ve pazara yeni girenler sebebiyle ortaya çıkan rekabet ortamı → Modernle ş me ve farklıla ş ma faaliyetlerine olan ihtiyacın ortaya çıkı ş ı 6 Çalışan Sayısı Üzerinde Etki Görev Tanımları Üzerine Etki

7 Project funded by the European Commission Leonardo Da Vinci Programı → Leonardo Da Vinci (LdV) AB’ye aday ülkelerin mesleki e ğ itimine yönelik politikalarını desteklemek ve geli ş tirmek için yürütülen bir programdır. → Bu programla; ülkeler arasında i ş birli ğ i sa ğ lanarak mesleki e ğ itim sistemleri, kalitenin geli ş tirilmesi ve yeniliklerin te ş vik edilmesi amaçlanmaktadır. → De ğ i ş en Posta Sektöründe E ğ itim konulu LdV projemiz 15.10.2010 tarihinde Ulusal Ajans tarafından kabul edilmi ş tir. Proje kapsamında İ daremize toplamda 12 hareketlili ğ i öngören (toplamda 12 ki ş i ) 18.000 Avro Avrupa Komisyonu tarafından hibe edilmi ş tir. Hibenin ilk kısmı olan 14.400 Euro geri kalanı proje bitiminde verilmek üzere İ daremizin hesabına yatırılmı ş tır.

8 Project funded by the European Commission → Proje Ortakları: PostEurop (BELÇ İ KA), BULGAR İ STAN, HIRVAT İ STAN,FRANSA, ALMANYA,TÜRK İ YE → Gözlemci Ülkeler : MACAR İ STAN, PORTEK İ Z, İ SV İ ÇRE

9 Project funded by the European Commission Proje Süreci Ön hazırlık toplantısı için projeye ili ş kin veri toplanmı ş tır. Söz konusu e ğ itim ortaklı ğ ı projesine ili ş kin olarak Genel Müdürlük ve Ba ş müdürlük personeline proje ortaklarıyla birlikte hazırlanan anket sunulmu ş tur ve cevaplandırılmaları istenmi ş tir. Anket sonuçlarından yola çıkarak 2015 yılında önem kazanacak ve de ğ erini yitirecek unvanlara ili ş kin bir sunum hazırlanmı ş tır. 16-18 Mart 2011 tarihinde Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen ba ş langıç toplantısında anket sonuçları de ğ erlendirilmi ş tir. Tespit edilen konularda bilgilendirmeler yapılarak proje sonuçlarına ula ş ılmı ş tır.

10 Project funded by the European Commission PROJE SONUÇLARI  Posta Sektöründeki Mesleklere İ li ş kin Sentez ve Sonuçlar  En iyi E ğ itim Uygulamaları Üzerine Sentez ve Sonuçlar

11 Project funded by the European Commission TEMEL AMAÇ “Posta sektöründe şu anda kritik durumda olan ve gelecekte ortaya çıkacak önemli pozisyonlara (unvanlara) personel yetkinliklerinin uyumu → Önemli pozisyonlar: gelecek için önemi artan pozisyonlar → Kritik pozisyonlar: gelecekte sayı ve önem kaybedecek olan pozisyonlar 11

12 Project funded by the European Commission Kritik Pozisyonlar → Kritik pozisyonlar nelerdir?  Toplama merkezi çalı ş anları= otomasyonun etkisi, toplama merkezi sayısındaki azalma  Da ğ ıtıcılar= posta sayısındaki azalma  Gi ş e görevlileri= multi kanallı ticaret ş ekilleri → Da ğ ıtıcı ve gi ş e görevlilerinin ihtiyaç duydu ğ u yeni yetkinlikler  Satı ş yetenekleri  İ leti ş im ve mü ş teri odaklı yetenekler  Teknik yetenekler  Yüksek e ğ itime sahip olma 12

13 Project funded by the European Commission Önemli Pozisyonlar → De ğ i ş im Yönetimi kapsamında önemli olan pozisyonlar  Grup lideri= Yeni liderlik modellerinin geli ş imi  Üst yönetim-yönetim kurulu  İ nsan Kaynakları uzmanları → Mü ş teri İ htiyaçlarına cevap verebilmek için bazı alanlarda yeni pozisyon ihtiyacı  İş geli ş tirme  Yaratıcılık  Pazarlama  Teknik geli ş im  Bilgi teknolojileri  Stratejik Proje Yöneticileri  Kalite 13

14 Project funded by the European Commission GÖREVLERE-POZ İ SYONLARA İ L İŞ K İ N SONUÇLAR Posta sektörüne özel bir takım pozisyonlar (dağıtıcılar veya gişe görevlileri) teknik, satış, yönetim yeteneklerine sahip olmalı ve yeni çalışma şekillerine adapte olmalıdır. Yönetim pozisyonları sayı olarak düşme eğilimindedir. Yeni ürünlerin (hybrid mail, bankacılık ürünleri, sigorta ürünleri…) ortaya çıkması sebebiyle müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek için yeni pozisyonlarda ortaya çıkmaktadır.

15 Project funded by the European Commission Proje Kapsamında İ ncelenen En İ yi E ğ itim Uygulamaları Posta Sektöründeki de ğ i ş im yönetimi Orta düzey yöneticilerin e ğ itimi Yetenek Yönetimi E-ö ğ renme Yenilik Yönetimi Liderlik kapasitesinin geli ş tirilmesi İ leti ş im,satı ş ve yönetim e ğ itimleri Gi ş e personeli e ğ itimi Yüksek performanslı takım e ğ itimi Posta sektöründe çalı ş anlar için i ş letme e ğ itimi

16 Project funded by the European Commission E Ğİ T İ M UYGULAMALARI ÜZER İ NE SONUÇLAR İş ba ş ı e ğ itim uygulamaları alanında yeni e ğ itim metotları uygulamaya konulmalıdır. Örne ğ in koçluk. Kurum dı ş ı e ğ itim ortakları (üniversiteler, yüksekokullar) ile e ğ itim uygulamaları yapılmalı ve bu ş ekilde yeni yeteneklerin kazanılması sa ğ lanmalıdır. E ğ itimde verimlili ğ i sa ğ lamak için farklı e ğ itim metotları kullanılmalıdır. ( E-ö ğ renme, i ş ba ş ı e ğ itim…) İ stihdam edilebilirli ğ i sa ğ lamak için e ğ itimlerde sertifikalandırma sa ğ lanmalıdır. De ğ i ş im yönetimi için e ğ itim faaliyetleri kullanılmalıdır. Proje sürecinde en iyi e ğ itim faaliyetlerinin uygulanabilirli ğ i üzerine tartı ş malar yapılmı ş tır.

17 Project funded by the European Commission E ğ itime Yeni Bir Yakla ş ım 17 10% off the job 10% sınıf eğitimleri 70% İşbaşı Eğitimi 20% İşte Eğitim Hedef Faaliyette Deneyim Kazanma Projeler, toplantılar, stajlar… Geri Dönüşümler Üst yöneticilerden,İK uzmanlarından, danışmanlardan Eğitim Sınıf Eğitimleri(bilgisayar veya liderlik eğitimleri, seminer, dış alım veya kurum kaynaklı eğitimler ). Liderlik ve rol modelleme Hedef pozisyonlara yönelik eğitimle

18 Project funded by the European Commission Yeni E ğ itim Yakla ş ımı “Egitim ile geleceğe en iyi adaptasyon.…” → Posta sektöründe istihdam edilebilirli ğ i geli ş tirebilmek için sertifikalandırılmı ş e ğ itim programları → E ğ itime esnek bakı ş açısı geli ş tirmek– Yeni olaylar ı ş ı ğ ında hızlı ö ğ renme → Bireysel geli ş imi hızlandırmak için bireyselle ş tirilmi ş e ğ itim, → Yeni yetkinlikler için Dı ş alım yoluyla e ğ itim (e ğ itici ve e ğ itim alanlar için) → Sürekli geli ş im baskısına e ğ itimin deste ğ i 18

19 Project funded by the European Commission Temel yönelimler → Tüm posta operatörleri için mü ş teri odaklı yönetim → Operasyonel müdürlerin gelecekteki liderlikleri için e ğ itim ihtiyacı → Tüm i ş lerin de ğ erlili ğ i → E ğ itim için yeni model-bireyselle ş tirilmi ş e ğ itim → Tam zamanlı i ş lerden yarı zamanlı i ş lere dönü ş üm 19

20 TE Ş EKKÜR EDER İ Z… 20


"Project funded by the European Commission 1 "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları