Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM MÜFREDATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM MÜFREDATI"— Sunum transkripti:

1 Temel Eğitim ile ilgili ÖZELGÜVENLİK HUKUKU ve KİŞİ HAKLARI Dersi 5188 sayılı kanun

2 ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM MÜFREDATI
1-Özel Güvenlik Hukuku ve kişi hakları 20 saat 2-Güvenlik tedbirleri 20 saat 3-Kalabalık yönetimi 10 saat 4-Kişi koruma 9 saat 5-Genel kolluk ile ilişkiler 4 saat 6-Uyuşturucu 2 saat (Hava alanında çalışacaklara(şart) 7-Etkili iletişim 12 saat 8-İlk yardım 10 saat 9-İtfaiye yangın güvenliği 8 saat 10-Güvenlik sistemleri cihazları 5 saat 11-Silah bilgisi ve atış 20 saat Toplam olarak; Silahsız eğitim Silahlı eğitim ise 120 saattir.

3 ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİM MÜFREDATI
1-Özel Güvenlik Hukuku ve kişi hakları 10 saat 2-Güvenlik tedbirleri 10 saat 3-Kalabalık yönetimi 4 saat 4-Kişi koruma 4 saat 5-Genel kolluk ile ilişkiler 2 saat 6-Uyuşturucu 1 saat 7-Etkili iletişim 8 saat 8-İlk yardım 4 saat 9-İtfaiye yangın güvenliği 4 saat 10-Güvenlik sistemleri cihazları 3 saat 11-Silah bilgisi ve atış 10 saat Toplam: silahsız eğitim (50) silahlı eğitim (60) saattir

4 a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR Madde 10 a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) ) Silahsız olarak görev yapacaklar için 18 yaşını doldurmuş olmak. ve en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; Silahlı olarak görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

5 c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

6 a)Psikiyatri: b) Nöroloji c) Göz d)KBB e)Ortopedi
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. ÖGG için aranan sağlık şartları a)Psikiyatri: b) Nöroloji c) Göz d)KBB e)Ortopedi (Silahsızlar için ortopedi aranmamaktadır) g) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. . Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.

7 Çalışma izninin yenilenebilmesi için,
a-)Güvenlik soruşturmasının olumlu olması b-)Özel güvenlik yenileme eğitimine katılmış olması Zorunluluğu vardır Eğitim sonucu sınavlara katılma zorunluluğu olmakla birlikte sınavlarda başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır yani sınavlarda kalma durumu yoktur. Ancak; alınan puanlar sertifikaya yazılmaktadır.

8 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b)Sabıkası olmamak
Özel güvenlik şirketlerinin ve Özel Güvenlik Eğitim kurumlarının ve Alarm merkezi yöneticilerinde   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b)Sabıkası olmamak c) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.  Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

9 etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.
Özel Güvenlik Görevlisi olacak adayların, geçerli mazeretleri olsa bile özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

10 değerlendirilerek tespit edilir
Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk kısmı 50 puan Ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir

11 Bu her iki kısım puanının az olanının en az elli olması şartı aranır.
Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının altmış, Bu her iki kısım puanının az olanının en az elli olması şartı aranır.

12 Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden
özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir. Toplam dört sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır.

13 Özel güvenlik eğitiminde başarılı olarak
bitirmek ve özel güvenlik temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen Şartların yerine getirilmesi gereklidir a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek. b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın her dersin en az % 90‟nına girmek. c) Sınav ortalamasında en az 60 puan almak. d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 50 puan almak.

14 Toplumsal Düzeni Sağlama
HUKUK: Ferdin fertle, ferdin devletle, devletin diğer bir devletle olan alaka ve münasebetlerini düzenleyen kurallar bütününe HUKUK denir. HUKUKUN AMACI: Güvenlik Sağlama Toplumsal Düzeni Sağlama Barış Sağlama Özgürlük Sağlama Eşitlik Sağlama Adalet Sağlama

15 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ
Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet, zilyetlik(sahiplik) ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ÖZEL GÜVENLİK hizmetleri denmektedir.

16 Kamu: halk, topluluk, millet, ahali, amme demektir.
KAMU VE KOLLUK Kamu: halk, topluluk, millet, ahali, amme demektir. Kolluk: Kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi, suç işlendiği taktirde fail, iz ve delillerinin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından kurulan, suç konusuyla orantılı olarak temel hak ve hürriyetleri kısıtlama ve zor kullanma yetkisine sahip birimlere kolluk (zabıta) denir.

17 Kişilerin temel hak ve özgürlükleri ancak kanunla sınırlandırılabilir
Kolluğun en önemli yetkileri; Temel hak ve özgürlükleri kısıtlama ve Zor kullanma Olarak belirtilmiştir. Hak kısıtlanması; Bir şahsın elindeki eşyasının alınarak kullanma tasarrufunun kaldırılmasıdır bunun hukuk dilinde adı el koyma olarak geçmektedir. Özgürlük kısıtlaması ise; Yakalama ile olur Suç işlediği iddia olunan kişinin kolluk tarafından tutulması hakkında adli işlem yapılmak üzere yetkili genel kolluğa teslim edilmesi şeklinde yerine getirilir. Kısacası yakalama:Kişi özgürlüğünün hakim kararı olmadan kısıtlanması halidir. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri ancak kanunla sınırlandırılabilir TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK

18 ZOR KULLANMA Kolluk görevlilerinin en önemli yetkilerinden diğeri yani 3. ise Zor kullanma dır. Direnme ve saldırmanın mahiyetine ve derecesine göre, şüpheliyi etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartların gerçekleşmesi durumunda silah kullanma durumuna ZOR KULLANMA denir. Bedeni kuvvet: Polisin, direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedeni gücü ifade eder. Maddi güç: Polisin, direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı ;kelepçe-cop-basınçlı su-göz yaşartıcı gazlar veya tozlar fiziki engeller polis köpekleri ve atları ile diğer hizmet araçlarını ifade eder.

19 Kolluk çeşitleri 1-Genel kolluk: POLİS- JANDARMA-SAHİL GÜVENLİK
2-Özel kolluk: Özel Güvenlik- Orman kolluğu-Gümrük kolluğu-Belediye kolluğu- Köy korucuları- Köy bekçileri-Çiftçi malları koruma 3-Yardımcı kolluk: Gemi kaptanları-DDY ve TEK kollukları

20 İki ana görev Kolluğun iki ana görevi vardır
Haliyle Ögg nin de iki ana görevi vardır 1. görev Önleyici 2. görev Adli Ağırlıklı görev önlemedir Ögg Önleme görevi yönünden Mülki amire bağlıdır. Mülki amir: İlde Vali - İlçede Kaymakam’ı ifade eder

21 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ
Madde 7   Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

22 C)Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.
(Suçüstü olaylarla ilgili) d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. e) Yangın ve deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

23 g) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
f) Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma. g) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. h) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. (Bu bir önleme yakalamasıdır) ı-)Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

24 Türk Medeni kanunu madde 981:
j) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma. Türk Medeni kanunu madde 981: Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.  

25 TCK MADDE 24. Kanunun hükmü ve amirin emri
Borçlar kanunu Madde 52 Meşru müdafaa halinde mütecavizin şahsına veya mallarına yapılan zarardan dolayı tazminat lazım gelmez. TCK MADDE 24. Kanunun hükmü ve amirin emri (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. (2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.

26 MADDE 25. Meşru savunma ve zorunluluk hâli
(1) meşru müdafaa: Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. (2)Zorunluluk hali: Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

27 Ögg nin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapması gerekenler
Suça el koyarlar Suçun devamını engellerler şüpheliyi tespit eder ve yakalar Olay yerinde tanık varsa belirlerler. Suç aletine geçici el koyarlar(emanete alırlar) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederler Olayı derhal genel kolluğa bildirirler. Olay yerinde delil toplayamaz ancak Genel kolluğun talebi halinde yardımcı olurlar.

28 Ögg nin yetkisi harici görevler
Kimlik tespiti yapamazlar Olay yerinde inceleme yapamazlar Delil incelemesi yapamazlar Göz altına alamazlar Konut ve iş yeri araması yapamazlar İfade alamazlar Tutuklama yapamazlar Parmak izi alamazlar Teknik takip yapamazlar Soruşturma ve Kovuşturma yapamazlar

29 GÖREV ALANI Madde 9 – Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.  Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak; 1- İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, 2- dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, 3- para ve değerli eşya nakli, 4-kişi koruma 5-cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. ÖGG nin silah bulundurma ve taşıma yetkisi : Görev yeri ve güzergahı ile sınırlıdır

30 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
Kanun No: /06/2004 Eski kanun no; Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

31 Kişilerin silahlı personel tarafından korunması,
ÖZEL GÜVENLİK İZNİ Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı ile olur Acil ve Geçici hallerde Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından doğrudan özel güvenlik izni verilir . Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz

32 ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONUNCA Kişi ve kuruluşların talebi üzerine,
koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

33 Özel Güvenlik Komisyonu, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Birim ve kuruluşlar özel güvenlik uygulamasını istedikleri zaman sona erdiremezler Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ile sona erdirilebilir.

34 düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.
Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir. Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

35 Özel güvenlik hizmetinin şirketlere
Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini) 30 gün içerisinde valiliğe verir

36 ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU nun oluşumu
1-vali yardımcısının başkanlığında, 2-il emniyet müdürlüğü, 3- il jandarma komutanlığı, 4- İl ticaret odası başkanlığı, 5-İl sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır.

37 Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz.

38 Özel güvenlik komisyonunun görev ve Yetkileri
Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, b)bulundurulması gereken silah miktar ve niteliğini belirlemek, c) İşi sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek

39 g)Ögg nin sivil çalışmasına izin vermek
d) Bir Kurumun talebi üzerine, özel güvenlik şirketinden hizmet satın alarak suretiyle güvenliğinin sağlanmasına karar vermek, e) Eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek, f) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek, g)Ögg nin sivil çalışmasına izin vermek

40 Ögg hizmetlerinde kullanılan Silah ve Fişekler bakımından yapılması gerekenler
a) Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir. b) Ateşli silahlar ile fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesinden özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

41 Özel Güvenlik izni müracaatları hakkında yapılması gereken hususular
a) Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe müracaat ederler. b) Hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceği belirtilir c) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iş günü içinde neticelendirilir. d) Valilik ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.

42 Alarm merkezi kurma izni VALİLİK tarafından verilir
Şirketlerin ve Özel güvenlik eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Alarm merkezi kurma izni VALİLİK tarafından verilir Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir. Mütekabiliyet :Karşılıklı anlaşma demektir.

43 Özel güvenlikle ilgili kuruluşlar
Özel güvenlik birimi Ruhsat:Bulunduğu ilin Özel güvenlik komisyonunca Özel güvenlik şirketi Ruhsat :İçişleri Bakanlığınca Özel eğitim kurumu: Alarm merkezleri :Ruhsat; Bulunduğu VALİLİKÇE verilir. Geçici hallerde Özel güvenlik izni ise VALİLİKÇE verilir Yabancılarla ilgili ruhsat İçişleri Bakanlığınca verilir

44 Madde 6 - Mülki idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir

45 Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

46 eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde,
ÖGG nin SİLAHLI GÖREV YAPILAMACAK YERLER ÖGG eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

47 ÖGG nin SİLAHLI GÖREV YAPABİLECEĞİ YERLER Para ve değerli eşya nakli
Alışveriş merkezleri Havaalanları Siteler Bankalar Fabrikalar Cenaze törenleri Para ve değerli eşya nakli Kişi koruma vs.

48 Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar.
Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak ;Özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

49 Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa,
valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.

50 alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı
Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir. Ateşli silah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlı eğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlara talepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir.

51 silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.
Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildirimde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir. Altı ay içinde devir gerçekleştirilmez ise, takip eden iki ay içerisinde silahın ait olduğu kişi veya kurum 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır. Süresi içerisinde ruhsatlandırılmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.

52 Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.
Tüfekler ve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluşlarına bağışlanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilir. Devredilecek, hibe ya da imha edilecek veya satılacak silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

53 Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş
veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.

54 KİMLİK Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.

55 KIYAFET Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

56 Madde 14 - Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. .

57 Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz

58 1-İçişleri Bakanlığınca 2-Üniversitelerce 3-özel eğitim kurumlarınca
Özel güvenlik eğitimi, 1-İçişleri Bakanlığınca 2-Üniversitelerce 3-özel eğitim kurumlarınca Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.

59 Kamu kurum ve kuruluşlarında(memur statüsünde çalışanlara ise
TAZMİNAT Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde Kamu kurum ve kuruluşlarında(memur statüsünde çalışanlara ise 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde tazminat ödenir.

60 Greve katılamaz. Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.
ÖGG Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Greve katılamaz. Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. Özel güvenlik görevlilerinin grev dışında hiçbir hakkı kısıtlanmamıştır. Siyasi partilere üye olabilir Sendikalara üye olabilir Dernek üyesi olabilir

61 5188 sayılı Kanun kapsamında (2)türlü suç ve ceza bulunmaktadır
Bunlar; 1-idari suç ve cezalar 2-Adli suç ve cezalar İdari suçlar; Eksiklikleri gidermeme Mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almamak Özel güvenlik hizmetini belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmemek Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırmak İ

62 Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek
ADLİ SUÇLAR VE CEZALAR Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek Faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunmak İzin almadan özel güvenlik eğitimi vermek Faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân etmek veya reklam yapmak Özel güvenlilik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak

63 Kurum kuruluş ve şirketler için İDARİ CEZA GEREKTİREN FİİLLER
a)Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk Lirası, c)Mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine iki bin Türk Lirası, d) Eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine iki bin Türk Lirası,

64 idarî para cezası verilir.
e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası, idarî para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

65 İdari Para Cezalarının Uygulanması
Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir.

66 Kurum kuruluş ve şirketler için
ADLİ SUÇLAR VE CEZALAR Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

67 Faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, izin almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, izin almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

68 Özel güvenlilik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri mali sorumluluk sigortasını
yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüz elli gün adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

69 Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

70 DENETİM İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.

71     CEZA UYGULAMASI     Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.    Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. Ögg TCK uygulamasında Kamu görevlisi yani memur sayılır

72 DİSİPLİN :İşçi statüsünde olan Özel Güvenlik görevlileri çalıştıkları kurumun disiplin kurallarına göre disiplin işlemine tabidirler. Kendilerine verilecek bir disiplin cezasına karşılık İş mahkemelerine itirazda bulunabilirler. Kamu kurumlarında çalışan ve memur statüsünde olanlar için devlet memurları kanununda belirtilen disiplin esasları geçerlidir. Memurlar;Kendilerine verilecek bir disiplin cezasına karşılık İdari Mahkemelerine itirazda bulunabilirler.

73 Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni
Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için Ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. Ögg nin işlemesi muhtemel suç (2) türlüdür 1-İdari suçlar 2-Adli suçlar

74 ÖGG için İDARİ CEZA GEREKTİREN FİİLLER 1-grev yasağına uymayan,
2- Ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan 3-Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran Özel güvenlik görevlisine; Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir Çalışma izni valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. İdari para ceza verme yetkisi VALİLİKLERİNDİR Ayrıca; Aranan şartları kaybeden ögg nin çalışma izni valilikçe iptal olunur.

75 Ögg nin işlemesi muhtemel adli suçlar
Hürriyeti tahdit (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma) Haksız üst arama Konut dokunulmazlığını ihlal Öğrendiği suçu Merciine bildirmeme Görevi (suiistimal)Kötüye kullanma İşkence Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması Evrakta sahtecilik Görevi terk neticesi çalıştığı kurumda zarar meydana gelmesi Görevi ihmal neticesi çalıştığı kurumda zarar meydana gelmesi vs.

76 Ögg ye karşı vatandaşın işlemesi muhtemel ADLİ suçlar;
Görevi yaptırmamak için direnme Kamu görevlisine (Memura) hakaret, sövme Kamu görevlisini yaralama vs,

77 4857 Sayılı İş Kanununun amacı İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş ilişkisinde; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırımı yapılamaması Eşit davranma ilkesi yasağını ifade eder

78 4857 Sayılı İş Kanununa göre, haftada 45 saat
4857 Sayılı İş Kanununa göre, iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması için sözleşme süresinin en az 12 ay olması gerekir 4857 Sayılı İş Kanununa göre, haftada 45 saat 4857 Sayılı İş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay kadar süre içerisinde iş mahkemesinde dava açabilir

79 4857 Sayılı İş Kanununa göre; işveren aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir a) İşçinin kendi kastından veya derli-toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması ve bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş gününden fazla sürmesi halinde b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda c) İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması d) İşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına iki işgünü işine devam etmemesi

80 Silahla girilmeyecek yerler
1-Akıl hastaneleri 2-Mahkemeler 3-Seçimlerde seçim sandıkları 4-Uçaklar 5-Patlayıcı madde imal edilen yerler 6-Ceza ve tevkif evleri

81 Ögg yi ilgilendiren bazı hukuki terimlerin açıklamaları
Zilyet;Bir malı veya eşyayı elinde bulundurma ve kullanma tasarrufunda bulunan kişiyi ifade eder El koyma: Zilyedin elindeki suç eşyasının rızası dışında kamu gücü kullanılarak alınmasına EL KOYMA denir. Müsadere: El konulan eşyanın bir daha geri verilmemek üzere Devlet hazinesine geçirilmesine veya imha edilmesine mahkemelerce karar verilmesi haline MÜSADERE denir Arama:Gizliyi bulmak için yapılan iş ve işlemlere arama denir. Durdurma;Kişinin kolluk tarafından durdurularak kimlik bilgilerinin öğrenilmesi için yapılan iş ve işleme durdurma denir. Kimlik sorma ;Kişinin kim olduğunun öğrenilmesi bakımından Nüfus cüzdanı ehliyet veya yetkili bir kurum tarafından verilen kimliğinin kontrol edilmesi işlemidir.

82 Tutuklama :Kişinin hakim kararı ile cezaevine gönderilmesi işlemidir.
Yakalama :Kişi özgürlüğünün hakim kararı olmaksızın geçici olarak kısıtlanması halidir GÖZALTINA ALMA : Kanunun verdiği yetkiye göre yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, adli mercilere teslimine veya serbest bırakılmasına kadar kanuni süre içerisinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulmasını ifade eder. Tutuklama :Kişinin hakim kararı ile cezaevine gönderilmesi işlemidir. Tahliye:Cezaevinde bulunan tutuklu veya hükümlünün cezaevinden çıkarılması işlemidir

83 Aşağıdaki hukuk yaptırımları ile ilgili büyükten küçüğe göre sıralama;
. KANUN: Yasama organı tarafından, belirli şekillere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girmesinden itibaren toplum için uyulması gerekli ve zorunlu olan genel, soyut ve devamlı kuralları ihtiva eden tasarruftur. TÜZÜK; BAKANLAR KURULU Kararı ile çıkartılan DANIŞTAY incelemesinden geçirilen ve CUMHURBAŞKANINCA imzalanan ve RESMİ GAZETE de yayımlanan kanunların emrettiği hususları düzenleyen HUKUKİ işleme TÜZÜK denir. YÖNETMELİK : BAKANLIKLAR ve KAMU TÜZEL KİŞİLERİ tarafından kendi konuları ile Kanunların nasıl uygulanacağını göstermek amacıyla hazırlan ve RESMİ GAZETEDE yayınlanarak yürürlüğe giren metinlere YÖNETMELİK denir. Aşağıdaki hukuk yaptırımları ile ilgili büyükten küçüğe göre sıralama; ANAYASA-KANUN-TÜZÜK-YÖNETMELİK

84 GECİKMESİNDE SAKINCA BULULNAN HAL:
Derhal işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihtimalinin ortaya çıkması halini ifade eder. Suç; Kanunların ceza tehdidi ile yasaklamış olduğu fiil ve hareketlere suç denir. Suçun unsurları; 1-Kanunilik 2-Manevilik 3-Maddilik Olay;Kanunlarca suç sayılan fil ve hareketlerin belli bir zaman ve mekanda meydana gelmesine olay denir.

85 Türkçesi (SUÇÜSTÜ) halidir yani yeni işlenmiş suç demektir
Meşhut suç Türkçesi (SUÇÜSTÜ) halidir yani yeni işlenmiş suç demektir Aşağıda belirtilen durumlar suçüstüdür 1-Şüphelinin suç işlenirken görülüp yakalanması hali. 2- şüphelinin suç işlendikten sonra takip edilerek yakalanması hali. 3-Suç işlendikten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin olay yerinde bıraktığı herhangi bir iz kimlik veya delil üzerine takip edilerek yakalanması hali. Suçüstü halinde herkesin yakalama yetkisi vardır.

86 Ferdi suçlarda GÖZALTI süresi 24 saattir
Toplu suç; 3 (üç) veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenilen suçlara toplu suç denir. Organize suç: 2 den fazla kişilerin bir araya gelerek teşkilatlanarak meydana getirdikleri suçlara teşekkül oluşturarak suç işlenmesi, Terör suçu :Örgüt kurmak sureti ile işlenen suçlara da örgüt suçları denmektedir. Ferdi suçlarda GÖZALTI süresi 24 saattir Ancak;Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili C.Savcısının (4 güne )kadar gözaltı işlemini uzatma yetkisi vardır.

87 HIRSIZLIK: Zilyedin rızası olmadan taşınır ekonomik değeri olan bir malı kendisine veya bir başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alma fiilidir. YAĞMA : Bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da mal varlığı itibarı ile büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime mecbur bırakılma olayıdır. (Özet olarak Mağdurun silah ve zor kullanılarak korkutmak suretiyle malının veya parasının alınması olayıdır.)

88 Anayasamız madde 17/3 ’te;
İşkence; Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışların gerçekleştirilmesine işkence denir. Bu fiili gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur Anayasamız madde 17/3 ’te; kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz demek suretiyle: Kişi dokunulmazlığını güvence altına almıştır. İşkence kişi dokunulmazlığının ihlalidir

89 Konut dokunulmazlığı ;
Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır İzinsiz olarak bir kimsenin konutuna veya özel iş yerine giren veya girdikten sonra çıkmayan kişi KONUT DOKUNULMAZLIĞI SUÇUNU işlemiş olur Arama yapılırsa ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN ihlali olur

90 Darp:bir kişinin başkası tarafından bedeni güçle dövülmesi yani vücut yapısına zarar verilmesi halidir. Hakaret :MADDE (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, hakaret suçu işlemiş sayılır

91 c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
TEHDİT: Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) Tehdidin; a) Silâhla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

92 Güveni kötüyü kullanmak; Herhangi bir vatandaşın kendisine emanet olarak verilmiş maddi değeri olan bir eşyayı kendi hesabına veya başkası hesabına kullanması ve istenildiğinde teslim edilmemesi halidir.

93 KAMU GÖREVLİLERİNİN İŞLEMESİ MUHTEMEL SUÇLAR RÜŞVET: Bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır. İRTİKAP: Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek yani zorlamak veya ikna etmeye İRTİKAP SUÇU denir. ZİMMET: Görevi nedeniyle kendisine teslim edilmiş olan herhangi bir mal veya parayı kendisinin veya başkasının hesabına mal edinilmesi olayına ZİMMET denir.

94 Görevi kötüye kullanma suçu
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi Türk Ceza Kanununda yer alan Görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olur Görevi kötüye kullanma suçu Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşıması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG, Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Bu husus herhangi bir menfaat karşılığı yapılırsa rüşvet suçu işlenmiş olur.

95 Türk Ceza Kanununa göre, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı Görevi yaptırmamak için direnme dir

96 Suçların takibi yetkisi; C.Savcılarınındır.
SUÇLARIN TAKİP ŞEKLİ Suçların takibi yetkisi; C.Savcılarınındır. Kolluk görevlileri suçları; C.Savcısı adına takip ederler. SUÇLARIN TAKİP ŞEKLİ 2 (iki) dir. 1-Kamu adına takip edilen suçlar 2-Takibi şikayete bağlı suçlar

97 Suçların büyük çoğunluğu Kamu adına takip edilen suçlardandır.
Az bir kısmı ise takibi şikayete bağlı, suçlardandır. KAMU ADINA TAKİP EDİLEN SUÇLARDAN BAZI ÖRNEKLER Hırsızlık-Adam öldürme-Kesici aletlerle adam yaralama-Yangın çıkarma suçları-Uyuşturucu suçları-Kaçakçılık suçları-İşkence-Rüşvet-zimmet-İrtikap-Yağma(Gasp) vs.

98 Örnek: Darp- Hakaret- Tehdit- Sarkıntılık - Güveni kötüye kullanma- Kullanma hırsızlığı- Yakın akrabalar arasındaki hırsızlık- Mala zarar verme(ızrar)- Konut dokunulmazlığının ihlali vs. Yukarıdaki bahsedilen suç çeşitlerinin duyulduğunda ve görüldüğünde suçtan zarar görenin şikayeti beklenir şikayet vaki olmamış ise konunun takibatı yapılmaz. Ancak; Bu suç çeşitlerinden birisi çocuklara veya kendini idareden aciz kimselere karşı işlenmesi halinde şikayete bakılmadan şüpheli yakalanarak yetkili genel kolluğa teslim edilir.CMK 90 Ayrıca; Meşhut suç (Suçüstü)yani henüz işlenmekte olan suçla ilgili suçun failinin herkes tarafından yakalanabileceği hükmü hakimdir.CMK 90

99 SUÇLA İLGİLİ ZAMAN DİLİMİ
Suçun işleniş saati çok önemli olduğundan zaman kaydedilirken hassas, titiz olunmalıdır. Bazı suçların gece işlenmesi halinde cezaları artırılmakta olduğundan Gece ile gündüz ayrımı kolluk görevlileri tarafından bilinmelidir VE BU HUSUSTA TUTANAK TANZİM EDİLİRKEN ZAMAN DİLİMİNE ÇOK DİKKAT EDİLMELİDİR. Gece: Güneşin batımından 1 (bir) saat sonra başlar güneşin doğumundan bir saat önce sona erer Gündüz: Gecenin tam tersi ise gündüzdür.

100 TCK (TÜRK CEZA KANUNU) Bazı özel kanunlar hariç, işlenmesi muhtemel görülen suçların büyük çoğunluğunun yani hangi fiil ve hareketlerin suç olarak belirtildiği ve karşılığındaki cezanın ne kadar miktarlarda olduğu belirtilen genel bir ceza kanunudur. Kanunlarda suç olarak belirtilmeyen herhangi bir fiil ve hareketten dolayı hiçbir kimse suç işledi zannı ile yargılanamaz ve cezalandırılamaz Bu duruma suçların kanuniliği prensibi denilmektedir. Özel kanunlardan bazıları: 6136 sk sk-5607 sk sayılı Pasaport kanunu vs.

101 CMK (Ceza Mahkemeleri Kanunu)
Ceza kanunlarının suç saydığı fiillerin işlenilmesi durumunda hangi usuller takip edilerek ne gibi işlemler yapılarak suç İşleyenin cezalandırılma cihetine gidileceği hususlarını kapsamaktadır. Ayrıca kimlerin ve hangi makam sahiplerinin ne gibi yetkilerinin bulunduğu,hangi hukuki işlemlerin hangi makamlar tarafından yerine getirileceğinin belirtildiği kanuna Ceza mahkemeleri kanunu denmektedir.

102 HAK: Hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilerdir.
Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder DEMEKTEDİR. Bu nedenle; Kişinin ana rahmine düşmesinden itibaren sağ doğmak kaydı ile vazgeçilmeyen ve haklar düzeyinde en üstün olan hakkı: KİŞİSEL HAKLAR dır. Medeni kanun md.28

103 Suçtan zarar gören kişidir.
MAĞDUR: Suçtan zarar gören kişidir. Herhangi bir suçtan zarar gören ancak kimseden şikayetçi olmayan veya şikayet etme hususunda Faruk ve mümeyyiz olmayan yani 18 yaşını doldurmamış çocuk veya 21 yaşını doldurmamış sağır veya dilsiz veya kendisini idareden aciz sakat, malul veya ceza ehliyeti bulunmayan kişilere mağdur denir

104 şikayetçi olması durumudur.
MÜŞTEKİ: Suçtan bizzat kendisi zarar gören veya reşit olmayan çocuğu zarar gören kişinin konu ile ilgili şikayetçi olması durumudur. ŞÜPHELİ: Hakkında suç işlediği iddia olunun, henüz hakkında C.Savcılığınca iddianame açılmayan kişi. SANIK; Cumhuriyet savcısı tarafından suç isnadı ile hakkında kamu davası açılan kişiyi ifade eder. SUÇLU-HÜKÜMLÜ; İşlediği bir suçtan cezası kesinleşmiş kişiyi ifade eder. Tanık-Şahit; Herhangi bir olayla ilgili bilgisine baş vurulan kişiyi ifade eder.

105 İFADE ALMA : Ceza Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca, işlendiğinden şüphe edilen fiil bildirilip, susma ve müdafiden yararlanma hakkı ile şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak ve eldeki bilgi veya bulgulardan yararlanılarak, suç işlediği şüphesi altında bulunan kişilerin C.Savcısı veya Genel kolluk görevlileri tarafından dinlenmesini ve tutanağa geçirilmesine ifade alma denir.

106 Kişinin Hakim tarafından ifadesinin alınmasıdır
SORGU: Kişinin Hakim tarafından ifadesinin alınmasıdır SORUŞTURMA: Savcı ve Genel kolluk tarafından herhangi bir suçla ilgili yapılan her türlü kanuni işlemlerdir. KOVUŞTURMA: Mahkemelerde hakim tarafından yapılan herhangi bir suçla ilgili yapılan her türlü kanuni işlemlerdir

107 ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.
Yaş küçüklüğü TCK (1) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Kişi sağır ve dilsiz ise on beş yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

108 Emir yetkili kişiler tarafından verilmelidir.
EMİR: Yapılması istenilen hizmetin yazılı veya sözlü ifadesine emir denir. Emir yetkili kişiler tarafından verilmelidir. Emir Kanuna uygun olmalıdır. Emir konusu suç teşkil etmemelidir. Kanunsuz emir, sözlü verilirse yerine getirilmez. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz Ancak acele hallerde yazılı emir istenmez bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz

109 Konusu suç teşkil eden emir hiç bir surette yerine getirilmez.
Aksi halde emri veren de yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz. Anayasa MADDE 137 Örnek:Kişiye işkence yapılmasını emretmek Yakalanan hırsızın bırakılmasını emretmek gibi

110 Durdurma ve Arama Ögg nin şüphe üzerine kişileri durdurarak kimlik sorma yetkileri bulunmaktadır. Durdurma bir yakalama değildir. Durdurma yetkisinin kullanılmasına neden olan şüphe ortadan kalkarsa şahıs bırakılır, kalkmaz ise önce kaba bir arama yapılır herhangi bir suç unsuruna rastlanırsa teferruatlı arama yapılır. Şüpheli kişi erkekse erkek, kadınsa kadın görevli tarafından aranır.

111 Gizliyi bulma için yapılan iş ve işlemlere arama denir.
ARAMA: ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİDİR CMK Madde 116 Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; Şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. İki türlü arama yapılmaktadır 1-Önleme araması 2-Adli arama

112 Bu gibi aramalar ÖNLEME ARAMASI dır
1- Kişilerin duyarlı kapıdan geçirilmeleri, el detektörü ile üslerinin x- ray cihazı ile eşyalarının aranması 5188 sk,md.7 de belirlenmiş ÖGG ye tanınmış yetkilerdendir Bu yerde yapılan arama için hiçbir yerden emir veya karar alınmasına gerek yoktur. 2-Alınacak hakim kararı üzerine; Kamuya açık yerlerde ,yolda, sokakta ,araçlarda, spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde, herhangi bir miting alanına gireceklerin üzerlerinin ve ellerinde bulunan çanta ve poşetlerinin el ile aranması. Bu gibi aramalar ÖNLEME ARAMASI dır KONUTLARDA VE ÖZEL İŞ YERLERİNDE ÖNLEME ARAMASI YAPILAMAZ

113 Önleme aramasının yapılamayacağı yerler a) Konutta b) Kamuya açık olmayan Özel işyerlerinde c) Otel odasında d) İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta İşlediği yağma suçu nedeniyle yakalanan kişinin, suçta kullandığı silahı ele geçirmek amacıyla alınan hâkim kararı ile evinde yapılacak olan arama Evde yapılan adli arama dır

114 ÖGG Yangın, sel, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinin dışında konut, iş yeri ve kapalı alanlara giremez bu yerlerde arama yapamaz. 5188 Sk. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ısrar edilmez ve içeriye girişine izin verilmez. İş yeri ve konut araması kişinin ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ özgürlüğünün ihlalidir. İzinsiz olarak bir kişinin özel iş yeri ve konutuna girmek ise kişinin KONUT DOKUNULMAZLIĞI özgürlüğünün ihlalidir

115 Normalde arama kararını hakim verir
ARAMA KARARI Normalde arama kararını hakim verir Ancak hakime ulaşılamamış gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise a)Önleme arama emrini mülki amir b)Adli arama emrini ise C.Savcısı verir

116 Makul bir şüphe yokken yapılan arama hukuka aykırıdır.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır? Suç işlendikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama hukukidir. Kuruma ait malların kurum dışına çıkarılmasına dair emarelerin bulunması durumunda yapılan arama hukukidir. Yakalanan şüphelinin aranması hukukidir. Makul bir şüphe yokken yapılan arama hukuka aykırıdır. Makul bir şüphe yokken bir kişinin üzerini arayan kamu görevlisi Haksız arama suçu işlenmiş olur

117 YAKALAMA: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ (HÜRRİYETİNİ) KISITLAR
YAKALAMA: Hakim Kararı olmadan bir kişinin geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanması halidir. YAKALAMA : Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasıdır. YAKALAMA: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ (HÜRRİYETİNİ) KISITLAR 4-Yakalanan kişiye, yakalama sebebi , hakkındaki iddialar, susma hakkı müdafiden yararlanma hakkı derhal yazılı olarak mümkün değilse sözlü olarak bildirilir.

118 İKİ TÜRLÜ YAKALAMA VARDIR 1-ÖNLEME YAKALAMASI 2-ADLİ YAKALAMA
1-ÖNLEME YAKALAMASI: : Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken KİŞİNİN YAKALANMASI Misal: Kişinin sağlığı vücudu bakımından mevcut tehlikeden korunma gayesiyle yapılan yakalama Bir akıl hastasının yakalanması

119 Misal; Hırsızın veya bir cinayet failinin yakalanması
2-ADLİ YAKALAMA : Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin YAKALANMASI Misal; Hırsızın veya bir cinayet failinin yakalanması YAKALAMA: Kolluk görevlilerinin yetkisindedir. Ancak suçüstü halinde herkesin yakalama yetkisi vardır. GÖZALTINA alma yetkisi C.Savcılarınındır. uygulama genel kolluk tarafından yapılır. TUTUKLAMA(Kişinin ceza evine konulmasıdır.) Yalnızca HAKİMİN Yetkisindedir.

120 Yakalama işlemi vakit geçirilmeksizin
5-Fiili işlediği anda 12 yaşından küçük çocuklar ile 15 yaşından küçük sağır ve dilsiz çocuklar hakkında yakalama yapılamaz ancak kimlik ve suç tespiti amacıyla yakalandıktan sonra derhal serbest bırakılır. Yakalama işlemi vakit geçirilmeksizin genel kolluk tarafından nöbetçi C.Savcılığı bilgilendirilir ve tüm işlemler Nöbetçi C.Savcısının talimatları doğrultusunda yapılır. Çocukların bir suçtan yakalanması halinde mutlaka anne ve babasına bilgi verilir. İstemese dahi mutlaka avukat bulundurulur.

121 Yakalama yetkisi a) Kişiye suçu işlerken rastlanması b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi e)Yetkili mercilerce hakkında yakalama emri bulunan kişileri f.Sarhoşluk fiilini işleyen kişileri g-Olay yerinde görevine ait işlemleri kasten engelleyen veya yetkisi dahilinde verdiği emirlere karşı gelen kişileri h-Kişinin sağlığı vücudu bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla Özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanır.

122 EL KOYMA Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına El koyma denir. El koyma kararı yetkisi hakimindir. Kolluğun El koyması ile ilgili yapmış olduğu işlem Emanete almadır. Ayrıca terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına Emanete alma denir. El koyma 3 çeşittir. 1-İdari (önleme)el koyması. 2-Adli el koyma 3-Buluntu veya terk edilmiş eşyaya el koyma.

123 Önleme el koymasına örnek
a-Görev alanına girerken suç teşkil etmeyen ancak içeri alındığında tehlike doğurabilecek eşya. b-Spor müsabakalarına sokulması sakıncalı olan eşya vs.

124 Adli el koymaya Tabi Eşyalar 1- Suçta kullanılan eşya,
2- Teşebbüs aşamasındaki bir suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya, 3- a) Kullanılması, b) Yapılması, c) Taşınması, d) Bulundurulması, e) Satılması, suç teşkil eden eşya (TCK m 36/2), 4- Serseri ve sabıkalıların üzerinde bulunan suç işlemeye yarayan eşya adli el koymayı gerektirir.

125 KANUNA UYGUNLUK SEBEBLERİ 1-Zor kullanma 2-Kanunun hükmünü icra TCK 24
3-Yetkili amirin emrini icra TCK 24 4-Meşru müdafaa TCK 25 5-Zaruret hali TCK 25 6-Hakkın icrası TCK 26

126 KANUNA UYGUNLUK SEBEPLERİNDEN
1. ZOR KULLANMA Kolluk: Kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi, suç işlendiği taktirde fail, iz ve delillerinin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından kurulan, suç konusuyla orantılı olarak temel hak ve hürriyetleri kısıtlama ve zor kullanma yetkisine sahip birimlere kolluk denir

127 ZOR KULLANMA Direnme ve saldırmanın mahiyetine ve derecesine göre, şüpheliyi etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartların gerçekleşmesi durumunda silah kullanma durumuna ZOR KULLANMA denir. Bedeni kuvvet: görevlinin, direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedeni gücü ifade eder. Maddi güç: görevlinin, direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı ;kelepçe-cop-basınçlı su-göz yaşartıcı gazlar veya tozlar fiziki engeller ile diğer hizmet araçlarını ifade eder.

128 ZOR KULLANMANIN UNSURLARI 1-Kanunilik 2-Zorunluluk
3- Dengelilik (Orantılılık) Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır. Zor kullanmak için zorunluluk olmalıdır Zor kullanmak son çare olmalıdır. Zor kullanma amaçla orantılı olmalıdır. Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir. Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve el konulan yani emanete alınan eşya yetkili genel kolluğa teslim edilir

129 T C K Madde 256 – Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Zor kullanma ile ilgili çıkan sorulardan yanlış olanlar 1-Zor kullanma kısa süreli olmalı 2-Zor kullanmanın derecesi güvenlik görevlisinin gücü ile orantılı olmalı 3-İhtara gerek kalmaksızın zor kullanılmalıdır Zor kullanmak şüpheliyi cezalandırmak veya tutuklamak olmalıdır Bu hususların hepside yanlıştır.

130 Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.   Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir .

131 Aşağıdakilerden hepside özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur a) Zilyetliğin gaspı b) Zilyetliğe saldırı c) Meşru müdafaa d) Zorunluluk hali Güvenlik görevlisinin orantısız, ölümcül güç kullanması halinde tehlikede olan temel hak ve özgürlük Yaşam hakkıdır

132 Aşağılayıcı muameledir
Hukuka aykırı kelepçe takılması halinde ihlâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak Aşağılayıcı muameledir Zor kullanmada aranan “orantılılık” ve “kademelilik” ilkeleri Anayasamızda yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelmektedir? Ölçülülük ilkesi

133 Bir tedbir ve aynı zamanda bir zor kullanma aletidir.
KELEPÇE: Bir tedbir ve aynı zamanda bir zor kullanma aletidir. Yakalanan kişilerin kaçmaması veya saldırıda bulunma ihtimalinin önlenmesi bakımından şahsın sağlığına zarar vermemek sureti ile kelepçe takılabilir. Ancak; Yakalama ve göz altına alma yönetmeliğinin 7. Maddesi, bu şekilde yakalanacak kişilere kelepçe takılacağını, aynı yönetmeliğin 19. maddesinin 10. fıkrasına göre Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak, zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlemler alınır. Demektedir. Yaş olarak 18. yaşını doldurmayanlara kelepçe takılmaz.

134 KANUNA UYGUNLUK SEBEPLERİNDEN
2. MEŞRU MÜDAFA (Yasal Savunma). TCK.25/1 Meşru müdafaa TCK.nun 25/1. maddesinde;” Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklinde ifade edilmiştir.

135 Tecavüzün halen var olması
Tecavüzün haksız olması Tecavüzün nefse, ırza yönelik olması Savunmada zorunluluk olması Savunma hareketinin saldırıyı yapana yönelik olması. Savunmanın tecavüz ile orantılı olması. Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.

136 KANUNA UYGUNLUK SEBEPLERİNDEN
3. ZARURET HALİ ( ZORDA KALMA) ISTIRAR HALİ TCK 25/2 Tehlikenin ağır ve muhakkak olması gerekir. Tehlike nefse yönelik olmalı. Nefisten maksat Kişinin canı,şeref ve ırzıdır. Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemesi gerekir.. Zaruret halinde işlenen suç ve tehlike arasında orantı bulunması gerekir. Tehlikeden başka türlü kaçınabilme imkanının bulunmaması gerekir

137 Zaruret halinde failin kasıtlı bir suçu bulunmaz ise faile ceza verilmez, ancak zarar verdiği kişinin aile efradına tazminat ödemesine karar verilebilir. Zaruret halinde Tehlikenin kaynağı; İnsan olabileceği gibi tehlike hayvan ve doğadan da kaynaklanabilir

138 Meşru müdafaa ile zaruret hali arasındaki fark
Meşru müdafaa; Haksız tecavüzün failine yöneliktir. Zaruret hali ise korunmak gayesiyle yapılan hareketlerin tehlikeye sebebiyet vermesi bakımından hiçbir ilgisi olmayan, tamamen masum üçüncü bir şahsa yöneliktir. Meşru müdafaa; Haksız tecavüz insandan kaynaklanmaktadır. Zaruret hali ise, tehlike ya insan hareketinden ya da doğa olayından veya hayvan hareketinden kaynaklanmaktadır.

139 a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde FAİLE CEZA VERİLMEZ Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır? a) Haksız bir saldırı b)Defetme zorunluluğu c)Tekrarlaması kesin d) Orantılık e) Hepsi

140 Meşru müdafaada aranan saldırının şartları
a) Saldırı halen mevcut olmalıdır b) Saldırı gerçekleşmekte olmalı c) Saldırı tamamlanmamış olmalı d) Saldırının gerçekleşmesi muhakkak olmalıdır e) Saldırının tekrarı muhakkak olmalıdır 5188 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun m.981‟in konusu ; Zilyedin savunma hakkıdır 5188 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunun m.24‟ün konusu ;  a)Kanunun emrini icra  b)Yetkili Amirin emrini ifa dır 5188 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunun m.25‟in konusu ; a)Meşru müdafaa b) Zorunluluk hali dir

141 Meşru müdafaa ile ilgili hususlar
 a) Meşru müdafaa halinde saldırıyı defetmek amacıyla ilenen fiil dış görünüş itibariyle suç oluşturmaktadır b) Bütün hukuk sistemleri meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil dolayısıyla kişiye ceza verilmeyeceğini kabul etmektedir.  c) Meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil hukuka uygundur ve herhangi bir sorumluluğu gerektirmez  d) Meşru müdafaa da saldırıya maruz kalan kişi bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmektedir.  e) Meşru müdafaa bir hukuka uygunluk nedeni değildir.

142 Anayasada korunan yaşam hakkına ilişkin hususlar a) Mutlak bir haktır.
Hukuka aykırı olarak silâh kullanılması sonucu bir terör zanlısının ölmesi halinde kişinin yaşam hakkı ihlâl edilmiş olur Anayasada korunan yaşam hakkına ilişkin hususlar a) Mutlak bir haktır. b)Olağanüstü dönemlerde askıya alınamaz. c) Bu hakkın ihlâli için kişinin hayatını kaybetmemiş olması gerekir. d) Yaşam hakkına müdahaleyi haklı kılan sınırlama sebepleri yorum yoluyla genişletilemez. e) Kuvvet kullanma noktasında kesin zorunluluk bulunması gerekir.

143 Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler. veya
5188 sayılı Kanuna göre, bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir? Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler. veya Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder.

144 KANUNA UYGUNLUK SEBEPLERİNDEN 4. KANUN HÜKMÜNÜ İCRA; TCK-24
Kanunen verilen vazifelerin eksiksiz olarak yerine getirilmesidir. ÖGG‘ nin yetkilerinin dayanağını kanun oluşturur. Bu kanunlar TCK, CMK, ÖGHK DUR. 5.YETKİLİ MERCİİN EMRİNİ İFA TCK-24 Emir yetkili bir yerden verilmelidir. Emir konusu suç teşkil etmemelidir. Emir yasaya uygun olmalıdır. Yetkili merci nin emrini yerine getiren kamu görevlisi suç işlemiş olmaz

145 KANUNA UYGUNLUK SEBEPLERİNDEN
6. Hakkın icrası TCK-26 Sahip olunan bir hakkın icra edilmesi, idrak edilmesi (algılanabilmesi) hukuka uygunluk sebebidir. Hukuk düzeni bir kimseye belirli bir hakkı vermekle; O hakkın icra edilmesini, idrak edilmesini de hukuka uygun saymış olmaktadır. Bu bakımdan o hakkın kullanılması, başkalarının menfaatleriyle çatışsa dahi hukuk, hakkını kullanan kimsenin eylemine üstünlük tanıyıp onun icrasını korur ve korumalıdır.

146 POLİSİN ZOR ve SİLAH KULLANMA YETKİSİ
Polis vazife ve salahiyet kanunu madde:16 Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet maddi güç ve kanuni şartların gerçekleştiğinde silah kullanabilir.

147 Polis;  Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.   Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.

148 Polis; a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,
Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur.     Polis; a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,     b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde,     c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde,     silah kullanmaya yetkilidir

149 Polis, silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde "dur" çağrısında bulunur.
Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir. Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir.

150 Kişi hürriyeti ve güvenliği
T.C ANAYASASI MADDE 19 Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. A)Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; B)Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; C)Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi;

151 e)Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren,
d) toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; e)Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; Halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. demek sureti ile ANAYASAMIZ Kişi hürriyetini güvence altına almıştır.

152 Kişilerin temel hak ve özgürlükleri ancak kanunla sınırlandırılabilir.
Özel hayatın gizliliği Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; B)Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamayacağı ve bunlara el konulamayacağı ANAYASAMIZCA güvence altına alınmıştır. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri ancak kanunla sınırlandırılabilir.

153 İşkence (kişi dokunulmazlığı) Anayasamız madde 17/3 ’te;
kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz demek suretiyle: Kişi dokunulmazlığını güvence altına almıştır. İşkence kişi dokunulmazlığının ihlalidir İşkence; Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışların gerçekleştirilmesine işkence denir. Bu fiili gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

154 Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmadır
Tük Ceza Kanununa göre, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğinin, resmî elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kamu görevlisinin işlediği suçun adı Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmadır Anayasa madde 38’de yer alan “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” ilkesinin genel adı ise Masumiyet karinesidir

155 Adil yargılanma hakkıdır
Anayasada yer alan “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez” ilkesinin gerçekleştirmek istediği temel insan hakkı/özgürlüğü Adil yargılanma hakkıdır PVSK m.4/A’ya göre, kolluğun durdurma ve arama yetkisini kullanmasının öncelikli şartı Makul şüphedir Yani kuvvetli suç şüphesi

156 Hapis veya adlî para cezasıdır
I.Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. II.Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz Cümleleri Türk Ceza Kanunundaki Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi ifade eder 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticilerinin karşılaşacakları yaptırım Hapis veya adlî para cezasıdır

157 Türkiye’de suç işleyen bir Alman vatandaşına hangi ülkenin ceza kanunları uygulanır?
a) Almanya b) Türkiye Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz” kuralı Türk Ceza Kanunun Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ni açıklar

158 Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama dır
Türk ceza kanuna göre, görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan bir özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama dır

159 Türk ceza kanununa göre, yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişinin işlediği suçun adı İftira dır

160 Kademelilik ve ölçülülük tür
Kolluğun güç kullanması sırasında bağlı kalması gereken iki temel ilke Kademelilik ve ölçülülük tür Kolluğun yakalama yetkisinin alternatifi Tutma dır

161

162


"ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM MÜFREDATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları