Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

17.12.2014 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Halil İbrahim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "17.12.2014 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Halil İbrahim."— Sunum transkripti:

1

2 17.12.2014 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Halil İbrahim YÖRÜBULUT 0312 2076563 hyorubulut@cevreorman.gov.tr ADRES: Söğütözü cad. 14/E 06560 Beştepe - ANKARA Çevre ve Orman Bakanlığı

3 17.12.2014 2 ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Çevre Denetimi Yönetmeliği 05 Ocak 2002 Tarih ve 24631 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 21 Kasım 2008 Tarih ve 27061Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 22 Ekim 2009 Tarih ve 27384 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak revize edilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı

4 17.12.2014 3 Amaç Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte -Çevre denetiminin usul ve esaslarını, -Denetim yapacak personeli, -Çevre yönetim birimi/çevre görevlisini, -Çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini, düzenlemektir. Çevre ve Orman Bakanlığı

5 17.12.20144 Kapsam  Çevre denetimiyle ilgili iş ve işlemleri,  Çevre denetim görevlisi nitelikleri,  Faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülükleri  Denetimle ilgili birimlerin görev ve yetkileri,  Çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışacak çevre danışmanlık firmalarının yetkilendirilme, hizmet verme usul ve esasları,  Çevre yönetim biriminin, çevre görevlisinin ve çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının görev, sorumluluk ve yetkileri,  Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevleri Çevre ve Orman Bakanlığı

6 17.12.20145 Dayanak Bu Yönetmelik, 1. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 ve 15 inci maddeleri ile Ek Madde 2 ve Ek Madde 3, 2. 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı

7 17.12.20146 Dayanak Ek Madde 2 – (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Ek Madde 3 – (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) Bakanlık, yönetmelikte belirtilen koşulları taşıyanları çevre gönüllüsü olarak görevlendirebilir. Bu görev için ilgililere herhangi bir ücret ödenmez. Görevini kötüye kullandığı tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir. Çevre gönüllülerinin çalışma ve eğitimlerine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Çevre ve Orman Bakanlığı

8 17.12.20147 Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler birleşik çevre denetimi kapsamındadır. Yönetmeliğe Tabi Tesisler veya Faaliyetler Çevre ve Orman Bakanlığı

9 Ek-1 ve Ek-2 17.12.20148  Ham Petrol, Do ğ al Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Endüstrisi  Enerji Endüstrisi  Metal Üretimi ve İ şlenmesi  Mineral, İ nşaat Malzemeleri  Kimya ve Petrokimya endüstrisi  Ka ğ ıt Endüstrisi  Atık Yönetimi  Gıda Endüstrisi  Di ğ er Tesisler/Faaliyetler Çevre ve Orman Bakanlığı

10 17.12.20149 Denetime Tabi Tesislerin Yükümlülükleri (1/3)  Geçici 1 inci maddede belirtilen süreler içinde tesisler, en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almak,  İ lgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlı ğ a ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla,  Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis alanlarına girmesini, güvenli ğ ini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sa ğ lamak, Çevre ve Orman Bakanlığı

11 17.12.2014 10 Denetime Tabi Tesislerin Yükümlülükleri (2/3)  Çevre denetim görevlisinin gerekli gördü ğ ü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,  Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sa ğ lamakla,  Yıllık iç tetkik programları düzenlemek,en az yılda bir defa iç tetkik yapılmasını sa ğ lamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmek, Çevre ve Orman Bakanlığı

12 17.12.201411 Denetime Tabi Tesislerin Yükümlülükleri (3/3)  Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,  Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,  Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle, yükümlüdür. Çevre ve Orman Bakanlığı

13 17.12.201412 Tesislerin Kendini İ zlemesi ve İ ç Tetkik Tesislerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır. Çevre ve Orman Bakanlığı

14 17.12.201413 Tesislerde, Tesislerdeki Çevre Yönetim Birimlerinde veya Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarında Çalışacak Çevre Görevlisinde Aranacak Nitelikler (1/2)  Tesislerde, tesislerdeki çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlisinin en az dört yıllık yüksekö ğ retim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimli ğ i bölümlerinden mezun olması zorunludur. Çevre ve Orman Bakanlığı

15 17.12.201414 Tesislerde, Tesislerdeki Çevre Yönetim Birimlerinde veya Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarında Çalışacak Çevre Görevlisinde Aranacak Nitelikler ( 2 /2)  Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında veya tesis veya faaliyetlerde çalışacak çevre görevlilerinin Bakanlıkça düzenlenecek çevre görevlisi e ğ itimine katılıp, e ğ itim sonunda yapılacak sınavda başarılı olması zorunludur.  Sınavda başarılı olanlara Çevre Görevlisi belgesi verilir.  Çevre g örevlisi b elgesi olmayanlar, faaliyet veya tesislerde, çevre yönetim biriminde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında ç evre görevlisi olarak çalışamazlar. Çevre ve Orman Bakanlığı

16 17.12.201415 Çevre Yönetim Birimi ya da Tesislerde Çalışan Çevre Görevlisinin Görevleri (1/3) Çevre yönetim birimi ya da tesiste çalışan çevre görevlisi;  Tesisi düzenli aralıklarla kontrol ederek Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlü ğ e giren mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmedi ğ ini tespit etmekle, Çevre ve Orman Bakanlığı

17 17.12.201416 Çevre Yönetim Birimi ya da Tesislerde Çalışan Çevre Görevlisinin Görevleri ( 2 /3)  Sorumlusu oldu ğ u tesisin yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkikini gerçekleştirmekle ve iç tetkikin sonucunda bir İ ç Tetkik Raporu hazırlamakla, bu raporu tesis sahibine/sorumlusuna sunmakla ve bir örne ğ ini yönetim biriminde bulundurmakla,  Uygunsuzluk tespit edildi ğ inde tesisin sahibine/sorumlusuna uygunsuzlu ğ un giderilmesi için önerilerde bulunmakla ve uygunsuzlukların giderilip giderilmedi ğ inin takibini yapmakla, Çevre ve Orman Bakanlığı

18 17.12.201417 Çevre Yönetim Birimi ya da Tesislerde Çalışan Çevre Görevlisinin Görevleri ( 3 /3)  Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında tesiste hazır bulunmakla,  Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında istenen bilgi ve belgeleri sa ğ lamakla,  Ö ğ rendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklamamakla, yükümlüdür. Çevre ve Orman Bakanlığı

19 17.12.201418 Tesislerde Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Çevre Görevlisi Çalıştırma Kriterleri (1/4) Ek-1’de yer alan tesisler, en az iki çevre görevlisini çalıştırmak veya en az üç çevre görevlisinden oluşan Çevre Yönetim Birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. Ek-2’de yer alan tesisler öncelikle çevre görevlisi istihdam etmek veya çevre yönetim birimini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. Çevre ve Orman Bakanlığı

20 17.12.201419 Organize Sanayi Bölgelerinin Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Çevre Görevlisi Çalıştırma Kriterleri (2/4) Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri bünyesinde en az üç çevre görevlisinden oluşan Çevre Yönetim Biriminin kurulması veya en az iki çevre görevlisinin çalıştırılması ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur. Çevre ve Orman Bakanlığı

21 17.12.201420 Belediyelerin ve Mahalli İ dare Birliklerinin Çevre Yönetim Birimi Kurma ve Çevre Görevlisi Çalıştırma Kriterleri (3/4) Belediyeler, atık su arıtma, katı atık bertaraf, asfalt üretimi gibi çevreye etkisi olan tesislerini ve Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan mahalli idare birlikleri, kendi bünyelerinde işlettikleri çevresel etkiye sahip tesislerini çevresel açıdan yönetmek üzere; çevre yönetim birimi kurmak veya çevre görevlisi çalıştırmakla ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdürler. Çalıştırılacak çevre görevlisi sayısı, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49 uncu maddesi ve 22/2/2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Ba ğ lı Kuruluşları ile Mahalli İ dare Birlikleri Norm kadro İ lke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak bu kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir. Çevre ve Orman Bakanlığı

22 17.12.201421 Sa ğ lık Kuruluşları ve Hastanelerde Çevre Yönetim Birimi Kurma ve Çevre Görevlisi Çalıştırma Kriterleri (4/4) Hastane ve sa ğ lık kuruluşlarından yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre görevlisi çalıştırmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından işletmesindeki çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür. Çalıştırılacak çevre görevlisi sayısı, ihtiyaç ve kadro standartları göz önünde bulundurularak bu kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir. Çevre ve Orman Bakanlığı

23 17.12.201422 Çevre Yönetim Hizmeti Verecek Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarının Nitelikleri Kamu veya özel sektörde mesle ğ i ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış bir çevre görevlisini koordinatör olarak istihdam etmekle, Ayrıca, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış olan en az üç çevre görevlisini istihdam etmekle yükümlüdür. Çevre ve Orman Bakanlığı

24 17.12.201423 Çevre Yönetim Hizmeti Verecek Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri (1/3)  Sorumlusu oldu ğ u tesisin yılda bir defadan az olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak iç tetkikini gerçekleştirmekle,  Uygunsuzluk tespit edildi ğ inde tesis veya faaliyet sahibine uygunsuzlu ğ un giderilmesi için yazılı önerilerde bulunmak, uygunsuzlukların giderilip giderilmedi ğ inin takibini yapmak ve uygunsuzlu ğ un giderilmedi ğ i durumda en geç onbeş gün içerisinde yetkili makama bildirmekle,  Sorumlusu oldu ğ u tesisin ya da belediyenin, çevre yönetimi faaliyetlerini koordine etmekle  Sorumlusu oldu ğ u tesis in çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,  Bakanlıkça ve il çevre ve orman müdürlü ğ ünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle, Çevre ve Orman Bakanlığı

25 17.12.201424 Çevre Yönetim Hizmeti Verecek Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri (2/3)  Sorumlusu oldu ğ u tesisin ya da belediye adına belediyeler ve il çevre ve orman müdürlü ğ ü ve Bakanlık ile gerekti ğ inde çevresel konular hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,  Firma, tesis ve faaliyet çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici e ğ itim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,  Bakanlıkça veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla, Çevre ve Orman Bakanlığı

26 17.12.201425 Çevre Yönetim Hizmeti Verecek Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri (3/3)  Hizmet verdi ğ i tesislerde ilgili çevre görevlisinin ayda en az iki tam gün çalışmasını sa ğ lamakla,  Hizmet verdi ğ i tesislerde çalışmaları esnasında ö ğ renilen ticari sır niteli ğ indeki bilgileri saklı tutmakla,  Hizmet alımı sözleşmesi yapılması durumunda, hizmet verdi ğ i tesis veya faaliyeti en geç bir ay içerisinde ilgili valili ğ e bildirmekle,  İ htiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlı ğ a bildirmekle görevlidir. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlerin yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması tarafından yerine getirilmemesi, çevre yönetimi hizmet alan tesisi, belediyeyi ve hastaneyi sorumluluktan muaf tutmaz. Çevre ve Orman Bakanlığı

27 17.12.2014 Çevre ve Orman Bakanlığı 26 Çevre Danışmanlık Firmaları İ çin Yeterlik Belgesi Yükümlülü ğ ü Ç evresel konularda tesislere çevre yönetimi hizmeti verecek olan çevre danışmanlık firmaları B akanlıktan Y eterlik B elgesi almakla yükümlüdürler. Y eterlik B elgesinin verilmesi ve iptali ile ilgili hususlar bir tebli ğ ile belirlenir.

28 17.12.2014 Çevre ve Orman Bakanlığı 27 E ğ itim Çevre görevlisi olarak hizmet verecek kişiler Bakanlık tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve kuruluşlarca açılacak e ğ itime katılırlar. E ğ itim sonrasında bir sınav düzenlenerek sınavda başarılı olanlara “Çevre Görevlisi” Belgesi verilir. Çevre görevlisi e ğ itimi programı, çevre görevlisi adaylarına e ğ itim vermeye ve sınav yapmaya yetkili kurum ve kuruluşların ve bu kurum ve kuruluşlarda e ğ itim verecek personelin nitelikleri ile belgelendirme işlemleri bir tebli ğ ile belirlenir. Çevre ve Orman Bakanlığı

29 17.12.2014 Çevre ve Orman Bakanlığı 28 --- Çevre Gönüllüsünde Aranacak Nitelikler (1/2) Çevre gönüllüsünün:  T ürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,  Kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,  En az dört yıllık yüksekö ğ retim kurumlarından mezun olması,  Kurum, kuruluş ve işletmelerde en az beş yıl süreyle çevre konularında çalışmış olması, Çevre ve Orman Bakanlığı

30 17.12.2014 Çevre ve Orman Bakanlığı 29 --- Çevre Gönüllüsünde Aranacak Nitelikler (2/2)  B akanlık tarafından düzenlenecek çevre mevzuatı e ğ itimine katılmış olması,  B akanlık tarafından açılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı

31 17.12.2014 Çevre ve Orman Bakanlığı 30 Yetkili Birimler (1/2) B akanlı ğ ın tesis veya faaliyetleri denetlemekle yetkili birimleri, - Ç evre Y önetimi G enel M üdürlü ğ ü, - Ç evresel E tki D e ğ erlendirmesi ve P lanlama G enel M üdürlü ğ ü, - İ l Ç evre ve O rman M üdürlükleridir. Çevre ve Orman Bakanlığı

32 17.12.201431 Yetkili Birimler (2/2) Ç evre K anunu ve bu K anun uyarınca yürürlü ğ e konulan yönetmeliklerin yetkili kıldı ğ ı kurum ve kuruluşların denetim yetkileri saklıdır. K anun uyarınca yetki devri yapılacak kurum ve kuruluşlarda aranacak nitelikler tebli ğ ile belirlenir. Çevre ve Orman Bakanlığı

33 17.12.201432 Denetim Planı Bakanlı ğ ın çevre denetimi konusundaki önceliklerini, genel amaç ve hedeflerini belirlemek üzere Bakanlık Denetim Birimi tarafından Denetim Planı hazırlanır. Her çevre denetimi planı en azından: a) Kapsadı ğ ı co ğ rafi alanı tanımlar, b) Belli bir süreyi kapsar, c) Gerekti ğ inde de ğ iştirilebilir, ç) Kapsanan sahaların ve kontrol edilecek tesislerin türünü tanımlar, d) Çevresel riskleri dikkate alarak rutin çevre denetimleri için bir program belirlenir, bu programlar, farklı tür tesisler veya belirlenmiş tesisler için saha ziyaretlerinin sıklı ğ ını içerir, e) Şikayet, kaza, uygunsuzluk ve izin verme amacı gibi durumlarda yapılan, rutin olmayan denetimlerin usulünü de içerir. Çevre ve Orman Bakanlığı

34 17.12.201433 Yıllık Denetim Programı (1/2) Birleşik (entegre) denetimler için yıllık denetim programı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ğ ü ve il çevre ve orman müdürlüklerinin işbirli ğ i ile bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlü ğ e girer. Bu programla, yıl içinde Bakanlı ğ ın merkez ve taşra teşkilatınca birleşik denetim gerçekleştirilecek tesis veya faaliyetler belirlenir. Çevre ve Orman Bakanlığı

35 17.12.201434 Yıllık Denetim Programı (2/2) Ortam bazlı ve birleşik denetimler haberli veya habersiz yapılabilir. Haberli yapılacak ise en az bir hafta öncesinden tesise bildirilmelidir. Kaza, ihbar, şikâyet gibi durumlarda veya Bakanlıkça gerek görüldü ğ ü hallerde denetim programına ba ğ lı olmaksızın birleşik ve/veya ortam bazlı denetim yapılır. Çevre ve Orman Bakanlığı

36 17.12.2014 Çevre ve Orman Bakanlığı 35 Görevlendirme Onayı  Görevlendirmeyi en üst amir yapar.  En az iki (2) çevre denetim görevlisi görevlendirilir.  Birleşik d enetimlerde, denetim ekibinde bir çevre baş denetim görevlisi bulunması zorunludur.  Birleşik denetimlerde, d enetim ekibinde bulunan çevre denetim görevlilerinin puanı çevre baş denetim görevlisi olmaya yetmedi ğ i durumda denetim ekibi kendi içinde bir çevre denetim görevlisini çevre baş denetim görevlisi olarak belirler,  Gerekli Durumlarda, denetim ekibine çevre denetim görevlisi aday ları gözlemci olarak katılabilir. Çevre ve Orman Bakanlığı

37 17.12.201436 Çevre Baş Denetim Görevlilerin Görev ve Sorumlulukları (1/3)  Denetim öncesinde denetlenecek tesis ile ilgili denetim ekibi içinde koordinasyonu ve işbölümünü sa ğ lamak,  Denetlenecek tesis in prosesi, ürünleri, hizmetleri, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, toplatmak ve de ğ erlendirmek, Çevre ve Orman Bakanlığı

38 17.12.201437 Çevre Baş Denetim Görevlilerin Görev ve Sorumlulukları (2/3)  Denetim esnasında ve sonrasında denetim ekibiyle gerekli koordinasyonu sa ğ lamak ve belgeleri istemek,  Denetimin bitiminde, yerinde denetim tutana ğ ının düzenlenmesini sa ğ lamak,  Denetim sonunda her çevre denetim görevlisinden kendi göreviyle ilgili denetim sonuçlarını toplamak ve denetim raporunu hazırlamak, Çevre ve Orman Bakanlığı

39 17.12.201438 Çevre Baş Denetim Görevlilerin Görev ve Sorumlulukları (3/3)  D enetimin sonucuna göre İ dari Y aptırım K arar T utana ğ ını hazırlamak ve onaylanmak üzere ilgili makama sunmak,  D enetim raporunu, 32 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yerlere göndermek,  G erekti ğ inde kolluk güçlerinden yardım istemek.  D enetimini gerçekleştirece ğ i kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kişilik ile kişisel ilişkisi bulunmamak. Çevre ve Orman Bakanlığı

40 17.12.201439 ---Çevre Denetim Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları (1/3)  Denetim öncesinde çevre baş denetim görevlisinin koordinasyon çalışmalarına destek olmak,  Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesini incelemek, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, de ğ erlendirmek ve sonucunu çevre baş denetim görevlisine sunmak, Çevre ve Orman Bakanlığı

41 17.12.201440 ---Çevre Denetim Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları (2/3)  Denetim esnasında yapılan işbölümü kapsamında kendisine verilen görevi tarafsız, etkin ve verimli bir şekilde planlayıp gerçekleştirmek,  Denetim sırasında etkin görüşme, gözlem ve kayıtlar da dahil olmak üzere dokümanların gözden geçirilmesi yoluyla bilgi toplamak,  Denetim sonunda kendi göreviyle ilgili denetim bulgularını çevre baş denetim görevlisine sunmak ve denetim tutana ğ ının düzenlenmesinde çevre baş denetim görevlisine yardımcı olmak, Çevre ve Orman Bakanlığı

42 17.12.201441 ---Çevre Denetim Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları (3/3)  Denetim raporunda yer alacak görüşlerini denetim tarihinden sonra on iş günü içinde çevre baş denetim görevlisine vermek.  Denetimini gerçekleştirece ğ i kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kişilik ile kişisel ilişkisi bulunmamak. Çevre ve Orman Bakanlığı

43 17.12.201442 Tanıtım Kartı; Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli denetimler sırasında Çevre Denetim Görevlisi Tanıtım Kartlarını ve görevlendirme onaylarını tesis veya faaliyet sahibine ya da tesis veya faaliyet sorumlusuna göstermek zorundadırlar. Çevre ve Orman Bakanlığı

44 17.12.201443 Ölçüm ve Analizler B akanlık çevre denetim görevlilerince,ölçüm ve analiz gerektiren durumlara uyulup uyulmadı ğ ı; firma tarafından B akanlı ğ a veya B akanlıkça yetki verilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre de ğ erlendirilir. Çevre ve Orman Bakanlığı

45 17.12.201444 Denetim Tutana ğ ı Çevre Kanununa göre verilecek idari para cezalarında ihlalin tespiti ve ceza verilmesi ile tahsili hakkında Yönetmelikte özellikleri verilen ve Ek-3 de yer alan Çevre Denetim Tutana ğ ı üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri tesis veya faaliyet sahibine verilir Çevre ve Orman Bakanlığı

46 17.12.201445 İ dari Yaptırım kararı Y apılan D enetim sırasında, Ç evre K anununda belirtilen gerekliliklere uyulmadı ğ ının veya yükümlülüklerin yerine getirilmedi ğ inin saptanması durumunda Ç evre K anununun 20. maddesinde belirtilen cezalar uygulanır. S öz konusu idari yaptırım kararına yol açan uygunsuzluk, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile di ğ er kanunlara göre suç oluşturuyor ise kovuşturma yapılması için C umhuriyet S avcılı ğ ına suç duyurusunda bulunulur. Çevre ve Orman Bakanlığı

47 17.12.201446 Süre Verilmesi ve Faaliyetin Durdurulması (1/2) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadı ğ ının veya yükümlülüklerin yerine getirilmedi ğ inin saptanması durumunda, idari para cezasının yanı sıra, yetkili makamca tesislere yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi ve kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için; kanunda belirtilen süreyi aşmamak üzere de ğ işik süreler öngörülmüştür ve Kanunun 20. Maddesinde belirtilen durumlar için ayrı ayrı yönetmelikte belirtilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı

48 Süre Verilmesi ve Faaliyetin Durdurulması (2/2) 17.12.201447 Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülü ğ ünü yerine getirmeyen tesisin çalışması, yasa ğ ın veya yerine getirilmeyen yükümlülü ğ ün çeşit ve niteli ğ ine göre kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre kirlili ğ inin toplum sa ğ lı ğ ı yönünden tehlike yarattı ğ ı hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulur. Çevre ve Orman Bakanlığı

49 Denetim Raporu 17.12.201448 Bakanlık denetim ekibi, denetimin tamamlanmasını takip eden kırk iş günü içinde denetim raporunu hazırlar. Bu raporda;  Denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar,  Cezai müeyyide uygulanmasını gerektiren durumlarda önerilen cezalar ile yasal dayanakları yer alır.  Bakanlık denetim ekibi, denetim esnasında tespit ettikleri cezai müeyyide gerektiren durumları ve uygunsuzlu ğ un giderilmesi için önerdikleri süreleri Kanunda belirtilen idari ceza vermeye yetkili amirlere bildirirler.  Denetim raporlarının bir nüshası tesis veya faaliyetlere gönderilir ve di ğ er nüshaları Bakanlık ve/veya il müdürlü ğ ünün ilgili birimince gere ğ i yapıldıktan sonra muhafaza edilir. Çevre ve Orman Bakanlığı

50 Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 17.12.201449  Bakanlıkça hazırlanan yıllık denetim programı tamamlandıktan sonra, yetkili birim amirlerince de ğ erlendirilir.  De ğ erlendirme, Bakanlık makamına sunulur ve yılık denetim programları hazırlanırken dikkate alınır. Çevre ve Orman Bakanlığı

51 Gizliliğe Riayet 17.12.201450 B akanlık çevre denetim görevlileri, denetim esnasında ö ğ rendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklayamazlar. Çevre ve Orman Bakanlığı

52 ---Çevre Denetim Görevlilerinde Aranacak Nitelikler (1/2) 17.12.201451 En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinden aşağıda belirtilen eğitim programlarına katılarak eğitim belgesi alanlar bu madde uyarınca yapılacak puanlamaya göre Çevre Denetim Görevlisi olarak görevlendirilirler. a)Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetimi eğitimi; (35 puan) Çevre ve Orman Bakanlığı

53 17.12.201452 ---Çevre Denetim Görevlilerinde Aranacak Nitelikler (2/2) b) Uluslararası yetkili kılınmış ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlarca düzenlenen eğitim programları; (30 puan) 1) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve Kullanım Kılavuzu, 2) ISO 14001 Çevre Tetkik Görevlisi E ğ itimi …….. 30 c) Denetim Deneyimi (en fazla 20 puan) Çevre Mevzuatı Kapsamında Yapılan Her Çevre Denetimi………..1 d) İş Tecrübesi (en fazla 15 puan) Çevre Denetim Görevlilerinin en az 70 puan, Çevre Baş Denetim Görevlilerinin ise en az 80 puan almaları zorunludur. Çevre ve Orman Bakanlığı

54 Denetim Bilgilerinin Bildirimi 17.12.201453 Bakanlık merkez birimleri, il çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre denetimlerine dair bilgiler, ceza ile sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen şekilde B akanlı ğ a bildirilir. Çevre ve Orman Bakanlığı

55 İdari Yaptırım Karar Defteri 17.12.201454 Bakanlık merkez teşkilatı birimleri, İ l çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar,Kanuna göre yaptıkları çevre denetimleri sonucunda ceza uygulamışlarsa bu cezalar İ dari Yaptırım Karar Defterine işlenir. İ dari Yaptırım Karar Defteri Bakanlık merkez teşkilatında her genel müdürlükte ve il çevre ve orman müdürlüklerinde bir adet bulunacak şekilde tutulur. Çevre ve Orman Bakanlığı

56 Çevre yönetim birimi kurma, çevre görevlisi istihdam etme veya çevre yönetimi hizmeti alma süresi 17.12.201455 GEÇ İ C İ MADDE 1 - Bu yönetmeli ğ in yürürlü k tarihinden itibaren ;  Ek- 1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 1 8 ay içerisinde; Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 24 ay içerisinde,  Altyapı çalışmalarına başlayan Organize Sanayi Bölgeleri, 11 inci maddede belirtilen tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri, 1 2 nci maddesinde belirtilen sa ğ lık kuruluşları veya hastaneler, 24 ay içerisinde, Çevre Yönetim Birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar. Çevre ve Orman Bakanlığı

57 17.12.201456Çevre ve Orman Bakanlığı Halil İbrahim YÖRÜBULUT Maden Mühendisi /Çevre Baş Denetim Görevlisi Tel: 0 312 207 65 63 E- posta : hyorubulut @cevreorman.gov.tr


"17.12.2014 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Halil İbrahim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları