Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi (Tebliğ No= 2012/64) 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi (Tebliğ No= 2012/64) 2012."— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi (Tebliğ No= 2012/64) 2012

2 Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; 1- Yeni yatırım tesislerinin yapımı, 2- Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, 3- Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, 4- Çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımları, 5- Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,

3 6-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, 7- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, 8-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

4 -Tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez
-Tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez. -Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. -Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

5 - Ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir
- Ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir. -Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

6 Daha önce bu program ile ilgili olarak;
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2009/47) ve (Tebliğ No:2011/9) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz. - 2009/47 ve 2011/9 nolu tebliğler kapsamında hibe desteğinden yaralanmış olan yatırımcılar farklı konularda veya farklı parselde olması şartıyla aynı konuda başvuruda bulunabilir.

7 Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri; -Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. -Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, projenin konusu AEÜ (Alternatif enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.

8 -Enerji üretim tesisine ait enerji nakil hattı; hibeye esas yatırım tesisi ile aynı parselde yer alması şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir. -Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji alternatif enerji olarak değerlendirilmez.

9 Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup tanımları aşağıdaki gibidir. -Kanatlı Karkası: Tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir. -Büyük ve Küçük Baş Karkası: Kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.

10 Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır. Ham derinin tanımı aşağıdaki gibidir. Ham Deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır. Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla kabul edilir.

11 Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır. (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi) -Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. -Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez. -Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

12 Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi gibi bir proje başvurusu yapılamaz. -Ancak, ilgili mevzuata uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik projeler kabul edilir.

13 *Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvurulara ait yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı konu ile uyumlu olduğunu gösteren belge bu yerlere ait ilgili yönetim kurulundan alınmalıdır.

14 -Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçük baş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

15 Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar; Yeni tesisler için;
-Daha önce bu program kapsamında hibe desteğinden yararlandığı ürün ya da ürün grubu için; farklı parselde yer alması şartıyla bu tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunabilirler. -Farklı tarımsal ürün veya ürün grubu için hibe başvurusunda bulunabilirler. -Aynı parselde farklı ürün veya ürün grubuna ait bir hibe başvurusunda bulunulması halinde yapılması düşünülen tesisin parseldeki mevcut tesis / tesislerden bağımsız olması şarttır.

16 -Alternatif enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır. -Alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir. -Alternatif enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez. -Ancak, mevcut seralar için sadece alternatif enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir. -Daha önce alternatif enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak yeni ya da kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili hiçbir konuda başvuru yapamazlar.

17 Alternatif enerji kaynaklı yeni sera başvurularında;
- Topraklı seralarda dekara maliyet en fazla TL/da, - Topraksız seralarda dekara maliyet en fazla TL/da, - Topraksız sislemeli cam seralarda dekara maliyet en fazla TL/da olmalıdır.

18 -Un ve karma yem konusunda yeni tesis projesi başvuruları kabul edilmez.
Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

19 -Program kapsamında depolama tesisi olarak sadece çelik silo ve soğuk hava depolarına hibe desteği verilmektedir. -Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez. -Silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvuru konusu kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir. -Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

20 Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvuru konusu kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir. Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir. Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den düşük olamaz. (Bireysel başvurular hariç.)

21 Sera, silo ve soğuk hava deposu tesisleri için tamamlama konusunda hibe başvurusu yapılamaz.
Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında (yatırım yerine bu tesisin bir unsuru olarak yapılacak silo veya soğuk hava deposu dahil) mevcut tesise faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca kullandırılmış kredi karşılığında ipotek konulmuş ise; ilgili bankadan olumlu görüş yazısı sunulması halinde, bu ipotek başvurunun reddedilme nedenleri arasında sayılmaz.

22 Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
*Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir. Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. (Yeni tesis başvurularında "sürü projeksiyonu" sunulacak projede yer alacaktır.) Başvuru sahibi proje kapasitesinin tamamı kadar hayvan varlığına sahip olabilir ya da taahhüt edebilir. Bu durumda sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almaz. Bireysel başvurularda sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi; koyun ve/veya keçi için en az 100, manda için en az 10 başlık olacaktır. Tüzel kişi başvurularında sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi ise; koyun ve keçi için en az 500, manda için en az 20 başlık olacaktır. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir. Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

23 - Manda için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Ancak süt sağım ünitesinin sabit olması şartı aranmaz. Mevcut ahır/ağıl varsa sadece sabit süt sağım ünitesi için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir.

24 Yatırım tutarı ve destekleme oranı :
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, Gerçek kişi başvurularında Türk Lirasını, Tüzel kişi başvuruları için ise Türk Lirasını geçemez. - Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. - Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

25 -Yeni tesis ve tamamlama başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;
Başvuru sahibi adına olabilir, 2) Milli Emlak Müdürlüğü, Belediye, İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir, 3) Mili Emlak Müdürlüğü, Belediye ve İl Özel İdaresinden başvuru sahibi adına kiralanmış olabilir.

26 -Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;
Başvuru sahibi adına olabilir, 2) Milli Emlak Müdürlüğü, Belediye, İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir, 3) Gerçek ya da tüzel kişilerden başvuru sahibi adına kiralanmış olabilir.

27 - Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında ;
Tahsis / irtifak / kiralama süresi başvuru tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır, 2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir, 3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

28 Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde, başvuru sahibi hissedarlardan biri olmalı, kendi hissesi sunduğu projenin alanı için yeterli olmalı ve diğer hissedarlardan başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli olmak kaydı ile noter tasdikli muvafakat almalıdır. Hissedarlardan birisinin Hazine olması durumunda Milli Emlak Müdürlüğünden de muvafakat almalıdır.

29 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında, yatırım yeri kiralık ya da tahsis/irtifak tesis edilmiş ise; inşaat giderinin tamamının yatırımcılarca ayni katkı olarak karşılanması gerekir. Yeni tesis başvurularında, yatırım yeri imar planı/mevzii imar planı ile yetkili kurumlardan alınması gereken diğer izin belgeleri hibe sözleşmesi aşamasında il müdürlüğüne verilmelidir.

30 Yatırım süresi -Yatırım projeleri, 01/12/2013 tarihine kadar tamamlanmalıdır. -Bu süre içinde tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi öz kaynakları ile sekiz ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

31 Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak?
Başvurular il müdürlüklerine teslim edilir. Son Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2012

32 Kimler Başvurabilir ? (Ekonomik yatırımlar) Bireyler Şirketler
Vakıflar Tarımsal amaçlı; Kooperatifler, Birlikler, Bunların üst birlikleri Başvuru sahibinin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

33 Ekonomik yatırımlar için hibe üst limitleri nelerdir?
Hibeye esas proje tutarının TL aşmaması kaydıyla; Bireysel başvurular için TL Hibeye esas proje tutarının TL aşmaması kaydıyla; Grup ve ortaklık başvuruları için TL


"KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi (Tebliğ No= 2012/64) 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları