Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları Mehmet Kozan 1, Mehmet Fatih Bozkaplan 2, Müzeyyen Bulut Özek 3 1 MEB, Hatay 2 MEB, Diyarbakır 3 Fırat Üniversitesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları Mehmet Kozan 1, Mehmet Fatih Bozkaplan 2, Müzeyyen Bulut Özek 3 1 MEB, Hatay 2 MEB, Diyarbakır 3 Fırat Üniversitesi,"— Sunum transkripti:

1 E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları Mehmet Kozan 1, Mehmet Fatih Bozkaplan 2, Müzeyyen Bulut Özek 3 1 MEB, Hatay 2 MEB, Diyarbakır 3 Fırat Üniversitesi, Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Bölümü, Elazı ğ m_kozan88@hotmail.comm_kozan88@hotmail.com, nightmare_mfb@hotmail.com, muzeyyenbulut@gmail.comnightmare_mfb@hotmail.commuzeyyenbulut@gmail.com

2 İ çerik Bulut Bilişim Nedir? Bulut Hizmet Modelleri Bulut Da ğ ıtım Modelleri Bulut Bilişim’in Yararları Bulut Bilişim’in Sınırlılıkları E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları Sonuç ve Öneriler

3 Bulut Bilişim Nedir? Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, tarafından yapılan tanıma göre Bulut Bilişim; a ğ, sunucu, depolama, uygulama ve servisler gibi düzenlenebilen bilgisayar kaynaklarına ait paylaşım havuzuna talebe uygun a ğ erişimi sa ğ layan bir teknolojidir.

4 Bulut Hizmet Modelleri 1. Yazılımın Servis Olarak Sunulması (Saas): Bu servis hizmetinde kullanıcıların web üzerinden ihtiyaçları olan uygulamalara erişmeleri söz konusudur. Kullanıcılar Browser’lar yardımıyla hizmet satın aldıkları servis sa ğ layıcının sunucularına erişerek işlemlerini bu sunucular üzerinde gerçekleştirirler. Google uygulamaları, Yahoo e-posta hizmeti, WebEx, Salesforce.com, Microsoft Office Live

5 Bulut Hizmet Modelleri 2. Platformun Servis Olarak Sunulması (Paas): Bulut hizmeti veren servis sa ğ layıcılardaki işletim sistemlerinin, veri tabanlarının, ara katmanların ve web sunucuların uzaktaki istemcilere kullandırılmasına dayanan bir hizmettir. Amazon Web servisleri, Microsoft Azure, Google Uygulama Motoru, Force.com

6 Bulut Hizmet Modelleri 3. Altyapının Servis Olarak Sunulması (IaaS): Bu yaklaşımda Bulut Bilişim hizmeti “kullandı ğ ın kadar öde” mantı ğ ına göre çalışır. Daha çok işlemci, bellek, bant genişli ğ i ve veri depolama vb. işlemler için kullanılan hizmet çeşididir. Bu hizmet çeşidinde kullanıcılara bir nevi sanal donanımlar sunulmaktadır. Amazon EC2, GoGrid Bulut sunucuLarı, Joyent

7 Bulut Hizmet Modelleri 4. Servis Olarak Bulut (CaaS): Tüketiciye ticari ürünler, servisler ve çözümler internet üzerinden gerçek zamanda sa ğ lanır.

8 Bulut Da ğ ıtım Modelleri 1. Kamu Bulutu: Kamu hizmetine tahsis edilmiş buluttur. Burada aynı ilgi alanlarına sahip farklı kullanıcıların oluşturdu ğ u topluluklar bulunur. Gmail vb. 2. Özel Bulut: Firmanın kendi oluşturdu ğ u ya da kiraladı ğ ı buluttur. Kurulan sistem sadece firma tarafından kullanılır.

9 Bulut Da ğ ıtım Modelleri 3. Topluluk Bulutu: Belirli bir toplulukla paylaşılan buluttur. Bulut altyapısı birkaç organizasyon ya da firma tarafından paylaşılır, böylece aynı amacı paylaşan, aynı güvenlik gereksinimleri olan, aynı tarzda idare edilen organizasyonlar, firmalar desteklenir.

10 Bulut Da ğ ıtım Modelleri 4. Karma Bulut: İ ki veya daha fazla bulut modelinin birleşiminden oluşan Bulut Bilişim modelidir. E-posta için kamu bulutunun, ar-ge için özel bulutun kullanılması gibi.

11 Bulut Bilişim’in Yararları Ölçeklendirilebilirlik: Müşteri ihtiyaç duydu ğ unda kapasite ihtiyacını artırabilir veya azaltabilir. Kolay kurulum: Herhangi bir donanım ve yazılım alma ve onların kurulumuyla u ğ raşmaya gerek kalmaz.

12 Bulut Bilişim’in Yararları Servis kalitesi: 7/24 hizmet veren profesyonel bilişim firmalarınca sa ğ lanan servis kalitesi daha yüksek olur. Düşük maliyet: Kullandı ğ ın kadar öde modeli müşterilere önemli bir maliyet avantajı sa ğ lamaktadır. Ayrıca, donanım ve yazılım almak, uzman personel bulundurmak gibi maliyetler de ortadan kalkmaktadır.

13 Bulut Bilişim’in Yararları Yüksek hareketlilik: Çalışanların her yerden hızlı olarak bilgiye erişimi mümkün olmaktadır. Personel ihtiyacı: İ şletme için uzman personel bulundurmaya gerek yoktur.

14 Bulut Bilişim’in Sınırlılıkları Her türlü kontrolün kullanıcının elinde olmaması ve dolayısıyla belirli sınırlamalar içerisinde kalınması İ nternet ba ğ lantılarının her yerde istenilen hızda olmaması Hızlı internet ba ğ lantısı sa ğ lansa dahi sistemin yavaş kalması Güvenlik problemi Mahremiyet problemi

15 E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları Bulut teknolojisi sayesinde, e ğ itimde sürekli olarak yeni altyapıya yatırım yapma veya yeni yazılımların lisanslarını alma zorunlulukları ortadan kalkarak, bilişim kaynaklarına hızla erişim imkânına sahip olunması sa ğ lanabilir. Bulut teknolojisinin, son zamanlarda popüler olmaya başlaması sebebiyle, e ğ itim alanında da yapılan uygulamalar giderek artmaktadır.

16 E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları Open Cirrus projesi, araştırmacıların, bulut bilişim altyapısı üzerinde, çalışmalarını yürütmelerine imkân sa ğ layan bir sınama ortamıdır. Virtual Computing Laboratory (VCL), Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi tarafından, 2004 yılında temelleri atılan, e ğ itsel faaliyetlere yönelik bir bulut bilişim uygulamasıdır.

17 E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları BlueSky ise Çin’de 200 milyondan fazla ö ğ renciye hizmet veren, bulut temelli bir elektronik ö ğ renme platformudur. Microsoft kampüs çözümlerinden biri olan Live@edu; ö ğ rencilere çevrimiçi çalışma ve depolama alanları sunan, bulut bilişim temelli bir hizmetler kümesidir.

18 Sonuç ve Öneriler Bulut bilişim elbette yeni gelişen di ğ er teknolojilerde oldu ğ u gibi karmaşık yapısı nedeniyle “kontrol, ürün sa ğ layıcıya ba ğ ımlılık, performans, gecikme, güvenlik, gizlilik ve güvenirlik gibi bazı risk ve kaygıları da beraberinde getirmektedir.

19 Sonuç ve Öneriler Educause derne ğ inin 372 üye kurumunda yaptı ğ ı bir ankete göre güvenlik ve gizlilik riskleri bulut bilişim servislerinin uyarlanmalarına yönelik en önemli engeller arasında belirtilmiştir.

20 Sonuç ve Öneriler E ğ itim kurumları bulut bilişime yönelik veri koruma ve güvenlik gibi konularda çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek, uygulamaya geçiş sürecindeki tüm de ğ işkenleri inceleyip etkin çözümleri sa ğ lamakla sorumludur.

21 Sonuç ve Öneriler Bu teknolojiyi daha verimli kullanabilmek için e ğ itim kurumlarının da aşa ğ ıda belirtilen çözüm ve önerilerini dikkate alması gerekir.

22 Sonuç ve Öneriler 1. Bulut sa ğ layıcıları ile kullanıcılar arasında sadece hizmet sözleşmeleri ile sınırlı olan, özellikle bulut sa ğ layıcılarından kaynaklanan sorunların giderilmesi konusunda kullanıcıların haklarını savunabilece ğ i hukuksal dayanaklar bulunmamaktadır. Bulut bilişime geçiş aşamasında bu tip sorunlar normal kabul edilmekle beraber, sürecin iyi yönetilmesi için birtakım kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır.

23 Sonuç ve Öneriler 2. Bulut sa ğ layıcıları, kişisel bilgilerin ve verilerin korunması hususunda kullanıcıların haklarını korumak zorundadırlar. 3. Bulut sa ğ layıcıları, kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanmamalı ve herhangi bir paylaşımda bulunmamalıdırlar.

24 Sonuç ve Öneriler 4. Kullanıcılar verileriyle ilgili (erişim, paylaşım, depolama yeri) bulut sa ğ layıcıları tarafından bilgilendirilmelidirler. Bulut sa ğ layıcılar verilerin her türlü güvenli ğ i ile ilgili sorumlulu ğ u almalıdırlar. Elbette ki bu durumda verilerin sınıflandırılması durumu ortaya çıkmaktadır ve bu durumda verilerin de ğ erinin ortaya konması gereklili ğ ini do ğ urmaktadır. E ğ er bir veri “hassas veri” ise o veri ile ilgili güvenlik ve gizlilik gibi konulara bulut sa ğ layıcıların üst düzeyde dikkat etmesi gerekir. Hassas verinin tanımında açıkça belirtildi ğ i bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

25 Sonuç ve Öneriler 5. Bulut bilişim ile ilgili kullanıcıların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bir kurum veya kuruluş özel bulut kullanıyorsa personellere hizmet içi e ğ itimlerle bulut bilişim teknolojisiyle ilgili bilinçlendirme yapılmalıdır.

26 Teşekkürler..!


"E ğ itimde Bulut Bilişim Uygulamaları Mehmet Kozan 1, Mehmet Fatih Bozkaplan 2, Müzeyyen Bulut Özek 3 1 MEB, Hatay 2 MEB, Diyarbakır 3 Fırat Üniversitesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları