Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 * Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır.

2 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
* “ İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI KVK-MADDE 32/A” Musa Kazım ÜNVER Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürü V. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır.

3 SUNUM PLANI Yasal Düzenleme
İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Düzenlemesinin Amaç ve Kapsamı İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması İndirimli Vergi Uygulamasının Şartları Yatırıma Katkı Tutarı ve İndirim Oranı İndirimli Vergi Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar Soruların cevaplandırılması

4 BAKANLAR KURULU KARARI
YASAL DÜZENLEMELER KANUN 28/2/2009 Tarih ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 9. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/A madde. BAKANLAR KURULU KARARI Tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığınca 13 Ağustos 2009 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Seri No: 2009/1)”

5 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, Üretimi ve istihdamı artırmak, Yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, Doğrudan yabancı yatırımları artırmak, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir. Kapsam Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden Gelir/kurumlar vergisine tabi tutulması.

6 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Uygulamadan Yararlanacak Kazançlar Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanıldığı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlar, Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler Gerçek kişiler, Adi ortaklıklar, Sermaye şirketleri, Kooperatifler, Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olan ticari, sınai ve zirai alanda faaliyet gösteren iktisadi kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, derneklere ve vakıflara ait veya bağlı iktisadi işletmeler, Dar mükellef şirketler,

7 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Uygulamadan Yararlanamayacak Mükellefler Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, İş ortaklıkları, Uygulamadan Yararlanamayacak Yatırımlar Taahhüt işleri, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar,

8 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Teşvik Belgesi Sabit Yatırım Tutarı ve Kapasite Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerinde Taşıma Desteği ve Asgari İstihdam Tutarı Uygulamadan Yararlanma Şartları;

9 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Teşvik Belgesi Şartı İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi uygulamasından faydalanabilmenin şartlarından birisi yapılan yatırımın Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanmış olması gerekmektedir. Sabit Yatırım Tutarı ve Asgarî Kapasite Şartı İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırımın belli bir tutarı ve kapasiteyi sağlaması gerekir. Bölgeler ve bölgelere giren iller BKK ek-1 nolu tabloda, Bölge bazında desteklenecek sektörler ile bu sektörler için asgari yatırım tutarı ve kapasiteleri BKK ek-2 nolu tabloda, Büyük ölçekli yatırımlar, asgari sabit yatırım tutarı TL üzerindeki yatırımlar olup, BKK ek-3’de, Belirtilmiştir.

10 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Asgari yatırım tutarının hesabında dikkate alınacak harcamalar Arazi-Arsa Bina-inşaat Ana bina ve tesisleri Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri Ambarlar İdare binaları Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları Yer altı ana galerileri Makine teçhizat giderleri Diğer yatırım harcamaları Yardımcı işletme makine teçhizat giderleri Mefruşat giderleri İthalat ve gümrükleme giderleri Taşıma ve sigorta giderleri Montaj giderleri Genel giderler Etüt ve proje giderleri ile diğer giderler

11 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerinde Teşvik Uygulaması Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerin, Söz konusu işletmelerini IV. bölgedeki illere tarihine kadar bütünüyle taşımaları ve en az 50 kişilik istihdam şartını sağlamaları halinde, Bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançları için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle % 75 oranında indirimli gelir ve kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.

12 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Yatırıma Katkı Tutarı İndirimli gelir ve kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarıdır. Yatırıma Katkı Oranı Yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran. Yatırıma katkı tutarı Toplam yatırım tutarı

13 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Bölgesel Uygulama Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) İndirim oranı (%) Kadar Başlayan Yatırımlar İçin Sonrasında Başlayan Yatırımlar İçin I % 20 % 10 % 50 % 25 II % 30 % 15 % 60 % 40 III % 80 IV % 90 Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) İndirim oranı (%) Kadar Başlayan Yatırımlar İçin Sonrasında Başlayan Yatırımlar İçin I % 30 % 25 % 50 II % 40 % 60 III % 80 IV % 70 % 45 % 90 /53

14 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Bina-inşaat Makine Teçhizat ve tesisat Mefruşat Yatırıma Katkı Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Harcamalar

15 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Yatırıma katkı Tutarının Tespitinde Dikkate Alınmayacak Harcamalar Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, Tamamlanmış yatırımlara ait harcamalar, Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları, Ar-Ge ve çevre yatırımları (sadece gümrük vergisi, KDV istisnası ve faiz desteğinden yararlanırlar) Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmadıklarından Yatırıma katkı Tutarının Tespitinde Dikkate Alınmayacak Harcamalar tarih ve 2009/15199 sayılı BKK 6’ncı maddesi birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek araçları, porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası, Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında, basım ve matbaa makineleri, Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon kasası ve kamyonet kasası, Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter, Diğer yatırım konularında ise sektörel özellikler dikkate alınarak teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyeceği belirlenen harcamalar,

16 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-3 Örnek
Ankara’da makine ve teçhizat imalatı yapmak amacıyla yatırımcı bir şirket tarihinden sonra teşvik belgesi alarak TL’lik harcama yapmıştır. 15/11/2010 tarihinde teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılarak fabrikanın işletilmeye başlanıldığı varsayılmıştır. Yatırımın içeriği şu şekildedir. -Arsa bedeli TL -Bina harcamaları TL -Yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamaların tutarı TL -Makine ve teçhizat harcaması : TL *Ankara 1. Bölgede, makine ve teçhizat imalatı ise bölgesel teşvikler arasında yer almaktadır Sektör için asgari yatırım tutarı 5 milyon TL dir. Yatırımcı TL’lik yatırım yaptığından asgari yatırım tutarını sağlamış olmaktadır. *Arsa bedeli ile yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar, indirimli kurumlar vergisi oranının sınırı olan katkı tutarının hesabında dikkate alınmayacaktır. *Yatırıma Katkı Oranı : %20 *Kurumlar Vergisi İndirim Oranı : %50 *Geçici Vergi Matrahı (2010/10-12) :

17 Örnek Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanması :
Toplam Sabit Yatırım Tutarı : Hesaplamada Dikkate Alınmayacak Harcama : Yatırıma Katkı Tutarının Matrahı : Yatırıma Katkı Oranı : %20 Yatırıma Katkı Tutarı ( 3x 4) : Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisinde yapılacak indirimler toplamı (devletçe tahakkuk ve tahsilinden vazgeçilen vergi tutarı) yatırıma katkı tutarı olan TL’ ye ulaşıncaya kadar indirime devam edilecektir. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yatırıma konu tesisin işletilmeye başladığı tarihten itibaren yararlanılacağından 15/11/2010 tarihini içeren geçici vergi döneminde indirimden yaralanılacaktır.

18 Örnek 2010- 4. Dönem Geçici Vergi Hesaplaması :
1-Geçici Vergi Matrahı : 2-Geçici Vergi Tutarı (1*%20) : 3- Vergi İndirimi Oranı: %50 4- İndirimli Geçici Vergi (2*3) : 5- Ödenecek Vergi (2-4) : 2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Kurumlar Vergisi Matrahı : Hesaplanan Kurumlar Vergisi (%20) : İndirimli Kurumlar Vergisi (%10) : ( X %10 = [ % 20 – (%20 x %50) =%10] Mahsup Edilecek Geçici Vergi : Ödenecek Kurumlar Vergisi :

19 Örnek Devreden Yatırıma Katkı Tutarı : 1.060.000 ( 1.200.000-140.000)
Görüleceği üzere hesaplanan verginin yarısı olan TL. verginin tahsilinden devlet tarafından vazgeçilmiştir. Sonraki dönemlerde kalan TL tahsil edilmeyerek yatırıma devlet tarafından katkı sağlanmaya devam edilecektir. İndirimli kurumlar vergisi oranı %50 olduğundan, mükellefin bu yatırımından yıllar içinde sağlayacağı toplam TL kazanç vergiye tabi tutulmamış olacaktır. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanma süresi, mükelleflerin yaptıkları yatırımlarından sağlayacakları kazanç miktarına göre değişiklik gösterebilecektir.

20 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Tevsi Yatırımlarda İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Tevsi yatırım: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlardır. Tevsi yatırımlarda, indirimli oran sadece tevsi yatırıma isabet eden kazanca uygulanmaktadır.  Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanacaktır. Tevsi yatırımlara isabet eden kazanç ayrı şekilde izlenemiyor veya tespit edilemiyor ise toplam kazancın tevsi yatırımlara isabet eden kısmı indirimli gelir/kurumlar vergine tabi olacaktır. İndirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda yatırımcının aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı = Tevsi Yatırım Tutarı X Toplam Kazanç Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı

21 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Farklı İllerde Aynı Mükellef Tarafından Yapılan Yatırımlarda Yatırıma Katkı Oranı ve İndirimli Vergi Oranı Uygulaması Aynı mükellef tarafından farklı illerde yapılan yatırımlarda, yatırıma katkı ve vergi oranı toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanarak hesaplanır. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede İndirimli oranlar uygulanmaz. İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir. İndirimli kurumlar vergisinden yararlanılması herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ayrıca, zarar mahsubu, istisna kazançlar ve diğer indirimler nedeniyle vergi matrahı oluşmayan mükellefler bu dönemlerde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanamayacak olmakla beraber vergi matrahı oluşan diğer dönemlerde yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmaya devam edebileceklerdir. Stopaj Yoluyla Yapılan Vergilemede Uygulama Uygulama Süresi

22 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır. Bu nedenle, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihin bilinmesi gerekmektedir. Uygulamanın Başlayacağı Dönem Komple yeni yatırımlarda; Yatırımın yapıldığı sektöre göre ilgili mercilerden yatırımın uygunluğuna ilişkin belgenin alınmasını müteakip teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihtir. Diğer yatırım cinslerinde; Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihtir. Yatırımlarda İşletmeye Geçiş Tarihi

23 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Hesap dönemi itibariyle 32/a maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma değer vergisi ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir. Şartların İhlali Halinde Yapılacak İşlemler  Yatırımın Faaliyete Geçmesinden Önce Devri Yatırımın Kısmen veya Tamamen Faaliyete Geçmesinden Sonra Devri Yatırımların Nakli Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın, Devir, Satış, İhraç veya Kiralanması Beş Yılı Doldurmamış Makine ve Teçhizatın Satılması Diğer hususlar 

24 İcra ve İflas Hallerinde Uygulama
İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI İcra ve İflas Hallerinde Uygulama Teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama vizesi ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan yatırımcıların cebrî icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda; Yatırımcı, icra organı veya iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi hâlinde Müsteşarlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. *Ancak, satışın kesinleşmesi hâlinde kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. *Tasfiye hallerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

25 İNDİRİMLİ GELİR/KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Daha Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine İstinaden İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, eski hükümler çerçevesinde devam olunur. Eski hükümler çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam eden yatırımların, BKK’da öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımları için yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. Yatırımcının talebine istinaden eski hükümler çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar için tamamlama vizesi yapılabilir veya düzenlenecek yeni teşvik belgesi kapsamında devir işlemi yapılabilir.

26 .


"* Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları