Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI KVK-MADDE 32/A”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI KVK-MADDE 32/A”"— Sunum transkripti:

1

2 “ İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI KVK-MADDE 32/A”

3 Yasal Düzenleme İ ndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Düzenlemesinin Amaç ve Kapsamı İ ndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması Soruların cevaplandırılması Yatırıma Katkı Tutarı ve İndirim Oranı İ ndirimli Vergi Uygulamasının Şartları İ ndirimli Vergi Uygulaması ile İ lgili Di ğ er Hususlar SUNUM PLANI

4 YASAL DÜZENLEMELER 28/2/2009 Tarih ve 27155 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü ğ e giren 5838 Sayılı Kanunun 9. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/A madde. KANUN 16.07.2009 Tarih ve 27290 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. BAKANLAR KURULU KARARI Hazine Müsteşarlı ğ ınca 13 A ğ ustos 2009 Tarih ve 27318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İ lişkin Tebli ğ (Seri No: 2009/1)” TEBL İĞ

5 Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, Tasarrufları katma de ğ eri yüksek yatırımlara yönlendirmek, Üretimi ve istihdamı artırmak, Yatırım e ğ iliminin devamlılı ğ ını ve sürdürülebilir kalkınmayı sa ğ lamak, Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeri ğ i yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, Do ğ rudan yabancı yatırımları artırmak, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir. Amaç Hazine Müsteşarlı ğ ı tarafından teşvik belgesine ba ğ lanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden Gelir/kurumlar vergisine tabi tutulması. Kapsam İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI

6 Hazine Müsteşarlı ğ ı tarafından teşvik belgesine ba ğ lanan yatırımlardan, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanıldı ğ ı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlar, Uygulamadan Yararlanacak Kazançlar Gerçek kişiler, Adi ortaklıklar, Sermaye şirketleri, Kooperatifler, Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, di ğ er kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya ba ğ lı olan ticari, sınai ve zirai alanda faaliyet gösteren iktisadi kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu niteli ğ indeki meslek kuruluşlarına, derneklere ve vakıflara ait veya ba ğ lı iktisadi işletmeler, Dar mükellef şirketler, Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler

7 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Uygulamadan Yararlanamayacak Mükellefler Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, İ ş ortaklıkları, Uygulamadan Yararlanamayacak Yatırımlar Taahhüt işleri, 4283 sayılı Yap- İ şlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İ şletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İ şlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, Rödovans sözleşmelerine ba ğ lı olarak yapılan yatırımlar,

8  Teşvik Belgesi  Sabit Yatırım Tutarı ve Kapasite  Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerinde Taşıma Deste ğ i ve Asgari İ stihdam Tutarı İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Uygulamadan Yararlanma Şartları;

9 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Teşvik Belgesi Şartı İ ndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi uygulamasından faydalanabilmenin şartlarından birisi yapılan yatırımın Hazine Müsteşarlı ğ ı tarafından teşvik belgesine ba ğ lanmış olması gerekmektedir. Sabit Yatırım Tutarı ve Asgarî Kapasite Şartı İ ndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırımın belli bir tutarı ve kapasiteyi sa ğ laması gerekir. Bölgeler ve bölgelere giren iller BKK ek-1 nolu tabloda, Bölge bazında desteklenecek sektörler ile bu sektörler için asgari yatırım tutarı ve kapasiteleri BKK ek-2 nolu tabloda, Büyük ölçekli yatırımlar, asgari sabit yatırım tutarı 50.000.000-TL üzerindeki yatırımlar olup, BKK ek-3’de, Belirtilmiştir.

10  Arazi-Arsa  Bina-inşaat Ana bina ve tesisleri Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri Ambarlar İ dare binaları Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları Yer altı ana galerileri  Makine teçhizat giderleri  Di ğ er yatırım harcamaları Yardımcı işletme makine teçhizat giderleri Mefruşat giderleri İ thalat ve gümrükleme giderleri Taşıma ve sigorta giderleri Montaj giderleri Genel giderler Etüt ve proje giderleri ile di ğ er giderler İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Asgari yatırım tutarının hesabında dikkate alınacak harcamalar

11 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerinde Teşvik Uygulaması Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerinde Teşvik Uygulaması

12 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Yatırıma Katkı Tutarı İ ndirimli gelir ve kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarıdır. Yatırıma Katkı Oranı Yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran. Yatırıma katkı tutarı Toplam yatırım tutarı

13 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI /5313 Bölgesel Uygulama Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) İ ndirim oranı (%) 31.12.2010 Kadar Başlayan Yatırımlar İ çin 31.12.2010 Sonrasında Başlayan Yatırımlar İ çin 31.12.2010 Kadar Başlayan Yatırımlar İ çin 31.12.2010 Sonrasında Başlayan Yatırımlar İ çin I% 20% 10% 50% 25 II% 30% 15% 60% 40 III% 40% 20% 80% 60 IV% 60% 25% 90% 80 Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) İ ndirim oranı (%) 31.12.2010 Kadar Başlayan Yatırımlar İ çin 31.12.2010 Sonrasında Başlayan Yatırımlar İ çin 31.12.2010 Kadar Başlayan Yatırımlar İ çin 31.12.2010 Sonrasında Başlayan Yatırımlar İ çin I% 30% 25% 50% 25 II% 40% 30% 60% 40 III% 50% 40% 80% 60 IV% 70% 45% 90% 80

14  Bina-inşaat  Makine  Teçhizat ve tesisat  Mefruşat İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Yatırıma Katkı Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Harcamalar

15 Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmadıklarından Yatırıma katkı Tutarının Tespitinde Dikkate Alınmayacak Harcamalar 14.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı BKK 6’ncı maddesi birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek araçları, porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası, Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç di ğ er teşvik belgeleri kapsamında, basım ve matbaa makineleri, Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, so ğ utucu ünite, çekici, kamyon kasası ve kamyonet kasası, Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik yatırımlar dışındaki di ğ er yatırımlar için uçak ve helikopter, Di ğ er yatırım konularında ise sektörel özellikler dikkate alınarak teşvik belgesi kapsamında de ğ erlendirilmeyece ğ i belirlenen harcamalar, İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Yatırıma katkı Tutarının Tespitinde Dikkate Alınmayacak Harcamalar Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, Tamamlanmış yatırımlara ait harcamalar, Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları, Ar-Ge ve çevre yatırımları (sadece gümrük vergisi, KDV istisnası ve faiz desteğinden yararlanırlar)

16 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-3 Örnek Ankara’da makine ve teçhizat imalatı yapmak amacıyla yatırımcı bir şirket 16.07.2009 tarihinden sonra teşvik belgesi alarak 8.250.000-TL’lik harcama yapmıştır. 15/11/2010 tarihinde teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılarak fabrikanın işletilmeye başlanıldı ğ ı varsayılmıştır. Yatırımın içeri ğ i şu şekildedir. -Arsa bedeli 1.250.000-TL -Bina harcamaları 2.000.000-TL -Yedek parça ve amortismana tabi olmayan di ğ er harcamaların tutarı 1.000.000-TL -Makine ve teçhizat harcaması : 4.000.000-TL *Ankara 1. Bölgede, makine ve teçhizat imalatı ise bölgesel teşvikler arasında yer almaktadır. Sektör için asgari yatırım tutarı 5 milyon TL dir. Yatırımcı 8.250.000-TL’lik yatırım yaptı ğ ından asgari yatırım tutarını sa ğ lamış olmaktadır. *Arsa bedeli ile yedek parça ve amortismana tabi olmayan di ğ er harcamalar, indirimli kurumlar vergisi oranının sınırı olan katkı tutarının hesabında dikkate alınmayacaktır. *Yatırıma Katkı Oranı : %20 *Kurumlar Vergisi İ ndirim Oranı : %50 *Geçici Vergi Matrahı (2010/10-12): 1.400.000 Ankara’da makine ve teçhizat imalatı yapmak amacıyla yatırımcı bir şirket 16.07.2009 tarihinden sonra teşvik belgesi alarak 8.250.000-TL’lik harcama yapmıştır. 15/11/2010 tarihinde teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılarak fabrikanın işletilmeye başlanıldı ğ ı varsayılmıştır. Yatırımın içeri ğ i şu şekildedir. -Arsa bedeli 1.250.000-TL -Bina harcamaları 2.000.000-TL -Yedek parça ve amortismana tabi olmayan di ğ er harcamaların tutarı 1.000.000-TL -Makine ve teçhizat harcaması : 4.000.000-TL *Ankara 1. Bölgede, makine ve teçhizat imalatı ise bölgesel teşvikler arasında yer almaktadır. Sektör için asgari yatırım tutarı 5 milyon TL dir. Yatırımcı 8.250.000-TL’lik yatırım yaptı ğ ından asgari yatırım tutarını sa ğ lamış olmaktadır. *Arsa bedeli ile yedek parça ve amortismana tabi olmayan di ğ er harcamalar, indirimli kurumlar vergisi oranının sınırı olan katkı tutarının hesabında dikkate alınmayacaktır. *Yatırıma Katkı Oranı : %20 *Kurumlar Vergisi İ ndirim Oranı : %50 *Geçici Vergi Matrahı (2010/10-12): 1.400.000

17 Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanması : Toplam Sabit Yatırım Tutarı : 8.250.000 Hesaplamada Dikkate Alınmayacak Harcama : 2.250.000 Yatırıma Katkı Tutarının Matrahı : 6.000.000 Yatırıma Katkı Oranı: %20 Yatırıma Katkı Tutarı ( 3x 4) : 1.200.000  Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisinde yapılacak indirimler toplamı (devletçe tahakkuk ve tahsilinden vazgeçilen vergi tutarı) yatırıma katkı tutarı olan 1.200.000-TL’ ye ulaşıncaya kadar indirime devam edilecektir.  İ ndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yatırıma konu tesisin işletilmeye başladı ğ ı tarihten itibaren yararlanılaca ğ ından 15/11/2010 tarihini içeren geçici vergi döneminde indirimden yaralanılacaktır. Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanması : Toplam Sabit Yatırım Tutarı : 8.250.000 Hesaplamada Dikkate Alınmayacak Harcama : 2.250.000 Yatırıma Katkı Tutarının Matrahı : 6.000.000 Yatırıma Katkı Oranı: %20 Yatırıma Katkı Tutarı ( 3x 4) : 1.200.000  Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisinde yapılacak indirimler toplamı (devletçe tahakkuk ve tahsilinden vazgeçilen vergi tutarı) yatırıma katkı tutarı olan 1.200.000-TL’ ye ulaşıncaya kadar indirime devam edilecektir.  İ ndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yatırıma konu tesisin işletilmeye başladı ğ ı tarihten itibaren yararlanılaca ğ ından 15/11/2010 tarihini içeren geçici vergi döneminde indirimden yaralanılacaktır. Örnek

18 2010- 4. Dönem Geçici Vergi Hesaplaması : 1-Geçici Vergi Matrahı : 1.400.000 2-Geçici Vergi Tutarı (1*%20): 280.000 3- Vergi İ ndirimi Oranı: %50 4- İ ndirimli Geçici Vergi (2*3) : 140.000 5- Ödenecek Vergi (2-4): 140.000 2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Kurumlar Vergisi Matrahı : 1.400.000 Hesaplanan Kurumlar Vergisi (%20): 280.000 İ ndirimli Kurumlar Vergisi (%10): 140.000 (1.400.000 X %10 = 140.000 [ % 20 – (%20 x %50) =%10] Mahsup Edilecek Geçici Vergi: 140.000 Ödenecek Kurumlar Vergisi: ------- 2010- 4. Dönem Geçici Vergi Hesaplaması : 1-Geçici Vergi Matrahı : 1.400.000 2-Geçici Vergi Tutarı (1*%20): 280.000 3- Vergi İ ndirimi Oranı: %50 4- İ ndirimli Geçici Vergi (2*3) : 140.000 5- Ödenecek Vergi (2-4): 140.000 2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Kurumlar Vergisi Matrahı : 1.400.000 Hesaplanan Kurumlar Vergisi (%20): 280.000 İ ndirimli Kurumlar Vergisi (%10): 140.000 (1.400.000 X %10 = 140.000 [ % 20 – (%20 x %50) =%10] Mahsup Edilecek Geçici Vergi: 140.000 Ödenecek Kurumlar Vergisi: ------- Örnek

19 Devreden Yatırıma Katkı Tutarı : 1.060.000 ( 1.200.000-140.000) Görülece ğ i üzere hesaplanan verginin yarısı olan 140.000-TL. verginin tahsilinden devlet tarafından vazgeçilmiştir. Sonraki dönemlerde kalan 1.060.000 TL tahsil edilmeyerek yatırıma devlet tarafından katkı sa ğ lanmaya devam edilecektir. İ ndirimli kurumlar vergisi oranı %50 oldu ğ undan, mükellefin bu yatırımından yıllar içinde sa ğ layaca ğ ı toplam 6.000.000-TL kazanç vergiye tabi tutulmamış olacaktır. İ ndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanma süresi, mükelleflerin yaptıkları yatırımlarından sa ğ layacakları kazanç miktarına göre de ğ işiklik gösterebilecektir. Örnek

20 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Tevsi yatırım: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlardır. Tevsi yatırımlarda, indirimli oran sadece tevsi yatırıma isabet eden kazanca uygulanmaktadır. Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanacaktır. Tevsi yatırım: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlardır. Tevsi yatırımlarda, indirimli oran sadece tevsi yatırıma isabet eden kazanca uygulanmaktadır. Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanacaktır. Tevsi yatırımlara isabet eden kazanç ayrı şekilde izlenemiyor veya tespit edilemiyor ise toplam kazancın tevsi yatırımlara isabet eden kısmı indirimli gelir/kurumlar vergine tabi olacaktır. İndirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda yatırımcının aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı = Tevsi Yatırım Tutarı X Toplam Kazanç Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı Tevsi yatırımlara isabet eden kazanç ayrı şekilde izlenemiyor veya tespit edilemiyor ise toplam kazancın tevsi yatırımlara isabet eden kısmı indirimli gelir/kurumlar vergine tabi olacaktır. İndirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda yatırımcının aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı = Tevsi Yatırım Tutarı X Toplam Kazanç Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı Tevsi Yatırımlarda İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi

21 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI Aynı mükellef tarafından farklı illerde yapılan yatırımlarda, yatırıma katkı ve vergi oranı toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanarak hesaplanır. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede İndirimli oranlar uygulanmaz. İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir. İndirimli kurumlar vergisinden yararlanılması herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ayrıca, zarar mahsubu, istisna kazançlar ve diğer indirimler nedeniyle vergi matrahı oluşmayan mükellefler bu dönemlerde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanamayacak olmakla beraber vergi matrahı oluşan diğer dönemlerde yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmaya devam edebileceklerdir. Farklı İ llerde Aynı Mükellef Tarafından Yapılan Yatırımlarda Yatırıma Katkı Oranı ve İ ndirimli Vergi Oranı Uygulaması Stopaj Yoluyla Yapılan Vergilemede Uygulama Uygulama Süresi

22 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır. Bu nedenle, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihin bilinmesi gerekmektedir. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır. Bu nedenle, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihin bilinmesi gerekmektedir. Komple yeni yatırımlarda; Yatırımın yapıldığı sektöre göre ilgili mercilerden yatırımın uygunluğuna ilişkin belgenin alınmasını müteakip teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihtir. Diğer yatırım cinslerinde; Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihtir. Komple yeni yatırımlarda; Yatırımın yapıldığı sektöre göre ilgili mercilerden yatırımın uygunluğuna ilişkin belgenin alınmasını müteakip teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihtir. Diğer yatırım cinslerinde; Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihtir. Uygulamanın Başlayaca ğ ı Dönem Yatırımlarda İ şletmeye Geçiş Tarihi

23 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI  Hesap dönemi itibariyle 32/a maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.  Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma değer vergisi ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.  Hesap dönemi itibariyle 32/a maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.  Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma değer vergisi ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.  Yatırımın Faaliyete Geçmesinden Önce Devri  Yatırımın Kısmen veya Tamamen Faaliyete Geçmesinden Sonra Devri  Yatırımların Nakli  Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın, Devir, Satış, İhraç veya Kiralanması  Beş Yılı Doldurmamış Makine ve Teçhizatın Satılması  Yatırımın Faaliyete Geçmesinden Önce Devri  Yatırımın Kısmen veya Tamamen Faaliyete Geçmesinden Sonra Devri  Yatırımların Nakli  Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın, Devir, Satış, İhraç veya Kiralanması  Beş Yılı Doldurmamış Makine ve Teçhizatın Satılması Şartların İ hlali Halinde Yapılacak İ şlemler Di ğ er hususlar

24 İ ND İ R İ ML İ GEL İ R/KURUMLAR VERG İ S İ UYGULAMASI

25 Daha Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine İ stinaden İ ndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine ba ğ lanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, eski hükümler çerçevesinde devam olunur. Eski hükümler çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam eden yatırımların, BKK’da öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sa ğ laması hâlinde, yatırımların bakiye kısımları için yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. Yatırımcının talebine istinaden eski hükümler çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar için tamamlama vizesi yapılabilir veya düzenlenecek yeni teşvik belgesi kapsamında devir işlemi yapılabilir.

26 .


"“ İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI KVK-MADDE 32/A”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları