Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: YUSUF CABADAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: YUSUF CABADAN"— Sunum transkripti:

1

2 HAZIRLAYAN: YUSUF CABADAN
KONULAR: PPP SLIP TAKE RİNG

3 Point to Point Protocol (Noktadan Noktaya Protokolü)

4 PPP (Point to Point Protokolü) bir Veri Bağlama Katmanı (Data Link Layer) protokolüdür ve veri alışverişi yapmak isteyen iki noktanın, telefon hattı gibi seri bir hat üzerinden bağlantısını sağlayarak çift yönlü iletim (full-duplex) yapılabilmesine olanak sağlar..

5 Bu nedenle bu protokolün kullanıldığı noktadan noktaya bağlantılar çift yönlü iletimi destekleyecek nitelikte olmalıdır. PPP Protokolü, “Seri Hat Üzerinden İnternet Protokolü“ olarak adlandırılan SLIP (Serial Line IP) protokolünün sıkıştırma ve düzenleme özelliklerinin geliştirilmesiyle ortaya çıkmış standart iletişim kuralları kümesidir.

6 Her iki protokol de TCP/IP (İnternet Protokolleri Ailesi) için geliştirilmiş Geniş Alan Bağlantısı (WAN) protokolleridir ve modem ya da benzer başka bir cihaz yardımıyla seri bağlantılar kurulmasına olanak sağlarlar.

7 Noktadan Noktaya Protokolü’nün Çalışma Mekanizması
PPP’nin temel amacı seri bir iletim ortamı üzerinden paketlerin aktarılmasıdır. Böylece PPP sayesinde, iki iletişime uygun cihazın özel olarak yapılandırılmış veri paketleri (datagram) sayesinde bilgi değişimi yapması sağlanmış olur.

8 Çalışma mekanizmasını;. Kapsüllenme (Encapsulation)
Çalışma mekanizmasını; *Kapsüllenme (Encapsulation) *Bağlantı Kontrol Protokolü (Link Control Protocol) *Ağ Kontrol Protokolü (Network Control Protocol) Olmak üzere üç ana bölümde incelemek mümkündür.

9

10 Kapsulleme (Encapsulation)
Bütün WAN bağlantılarında, verinin iletilmeden evvel "enkapsüle edilerek" frame (çerçeve) haline getirilmiş olması gerekir.

11 HDLC Enkapsülasyonu HDLC iki nokta arasında hatasız bir iletişim sağlanması için eş zamanlı seri iletim kullanır. Ayrıca, “alındı bildirimleri” (acknowledgement) kullanımı ile akışı ve hatanın kontrolünü sağlayan Katman 2’ye (Veri Bağlama Katmanı) özgü bir çerçeve yapısı tanımlar.

12 Tanımlanan çerçevelerin tipi ister kontrol isterse veri tipinde olsun aynı yapıya sahiptir. Çerçevelerin gönderildiği hatların çerçevelerin başlangıç ve sonlarını belirtilmesini sağlayacak bir mekanizması olmadığından, HDLC her çerçevenin başını ve sonunu işaret eden sınırlayıcı bir bayrak (flag) kullanır.

13 Standart HDLC birden fazla protokol desteği vermez, sadece bir protokolle çalışabilir. Çoklu protokol desteği sorununun çözülmesi için Cisco, Standart HDLC’yi geliştirerek Cisco HDLC (cHDLC)' yi oluşturmuştur. Böylece aynı anda birden çok protokolün çalışabilmesine imkan sağlanmıştır.

14 Cisco’nun izni dahilinde pek çok ağ cihazı sağlayıcısı tarafından uygulanır hale gelmiştir. Cisco HDLC çerçeveleri, standart HDCL’den farklı olarak enkapsüle edilmekte olan ağ protokolünün bilgisinin de belirtildiği bir protokol bilgi alanına sahiptir.

15 Şekilde gösterilen bilgi alanlarının işlevi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

16 Bayrak (Flag): Bu kısım hata kontrolünü başlatır ve sonlandırır
Bayrak (Flag): Bu kısım hata kontrolünü başlatır ve sonlandırır. Bir çerçeve her zaman 8-bit uzunluğundaki bayrak (flag) kısımla başlar ve sonlanır. Çerçevelerdeki bitler alıcı tarafında çıkarılarak geri elde edilir. Çerçevelerin ard arda yollanması durumunda bir çerçevenin sonundaki bayrak aynı zamanda bir sonraki çerçevenin başlangıcı olabilir.

17 Adres (Adress): Açılış bayrağının ardından gidilecek bir sonraki hedefin adresini belirten bilgi alanı gelir. Adres bölgesi, özel bir adres ya da bir grubun adresini içerebildiği gibi tüm hedef adreslere gönderilmek üzere yayınlanacak bir adresin (broadcast) bilgisini de içerebilir.

18 *Bilgi Çerçeve (Information - I Frame)
Kontrol (Control): Kontrol alanında, kullanılan HDLC frameinin tipine bağlı olarak 3 farklı biçim bulunabilir: *Bilgi Çerçeve (Information - I Frame) *Denetimsel Çerçeve (Supervisory-S Frame) *Numarasız Çerçeve (Unnumbered Frame- U Frame)

19 Protokol (Protocol): Sadece Cisco HDCL (cHDCL)’de kullanılan kısımdır
Protokol (Protocol): Sadece Cisco HDCL (cHDCL)’de kullanılan kısımdır. Çerçeve ile beraber enkapsüle edilen protokolün bilgisini belirtildiği kısımdır. Örneğin IP protokolü için bu kısımdaki bilgi 0x0800‘ dır.

20

21 Frame Kontrol Dizisi (Frame Check Sequence-FCS): Bu kısım kapanış bayrağndan önce gelir ve genellikle Döngüsel Fazlalık Testi (Cyclic Redundancy Check- CRC) hesaplamasından arta kalan kısımdır. CRC hesaplaması alıcı tarafında tekrarlanır ve eğer elde edilen değer ilk çerçevedeki değerden farklı elde edilirse bir hata oluştuğu söylenir.

22 PPP Yapılanması Birbiriyle bağlantılı katmanlar arasıdaki haberleşmeye yardımcı olan mantıksal modele ya da tasarıma "Katmanlı Mimari" denir. Aşağıdaki resim OSI (Open System Interconnection-Açık Sistem Bağlantıları) referans modeline karşı PPP' nin katmanlı mimarisini göstermektedir. PPP ve OSI aynı fiziksel katmanı paylaşmasına rağmen PPP'nin NCP ve LCP'ye görevlerini dağıtışı farklı olur.

23 Senkron fiziksel ortamı (Synchronous Physical Media) ya da,
En temel özelliklerinin seçilmesi ile Noktadan Noktaya Protokolü, Senkron fiziksel ortamı (Synchronous Physical Media) ya da, Asenkron fiziksel ortamı (Asynchronous Pysical Media) (Örneğin Modem Dial-up (Çevirmeli) bağlantılar için basit bir telefon servisi kullanan bir ortamı) kullanabilir.

24 Bağlantı Kontrol Protokolü (Link Control Protocol)
Link Kontrol Protokolü (LCP), PPP’nin asıl çalışan kısmıdır. Noktadan noktaya bağlantının kurulması LCP sayesinde olur. LCP, Fiziksel katmanın üzerinde bulunur ve bağlantının kurulması, yapılandırmasının yapılması ve test edilmesi LCP' nin görevidir.

25 LCP ayrıca NCP'ler tarafından sağlanan WAN bağlantı üzerindeki kontrol seçeneklerinin sunulmasından ve ayarlanmasından da sorumludur. LCP her son uçta bulunan arayüz için aşağıdaki durumları içeren bir otomatik yapılandırma seçeneği sunar: *Paket boyutu üzerindeki değişen limitlerin düzenlenmesi *Genel yapılandırma hatalarının tespiti *Bağlantının sonlandırılması *Bir bağlantının ne zaman düzgün çalışıp ne zaman hata verdiğinin belirlenmesi

26 Ağ Kontrol Protokolü (Network Control Protocol)
Noktadan noktaya bağlantılar şuan kullanımda olan ağ protokolleri ailesi ile pek çok problemi daha da kötüye götürebilecek durumdadır. Örneğin IP adreslerinin atanması ve yönetimi Yerel Alan Ağı (LAN) için bile bir problemken, çevirmeli modem bağlantı sunucusu gibi devre anahtarlamalı olan noktadan noktaya bağlantılar için ciddi bir sorun teşkil eder. PPP bu sorunların üstesinden gelmek için ağ kontrol protokollerini kullanır.

27

28 PPP aynı bağlantı üzerinde birden fazla Ağ katmanı protokolünün çalışmasına izin verir. Kullanılan her Ağ katmanı protokolü için, PPP ayrı bir NCP (Network Control Protocol- Ağ Kontrol Protokolü) kullanır. Örneğin IP için gerekli protokol IPCP (IP Kontrol Protokolü) iken, IPX için gerekli olan protokol IPXCP' dir. (Novell IPX Kontrol Protokolü). NCP' ler PPP'nin enkapsüle etmekte olduğu Ağ katmanı protokolünün bilgisinin belirtilmesi için içinde bir standartlaştırılmış onaltılık sayı sisteminde (hexadecimal) kodların bulunduğu bir bilgi alanına sahiptir. PPP protokol alanına yazılabilecek kodlar aşağıdaki tablodaki gibidir:

29 Kod (Onaltılı sayı sisteminde) Protokol Adı
8021 IP Kontrol Protokolü 8023 OSI Ağ Katmanı Kontrol Protokolü 8029 Appletalk Kontrol Protokolü 802b Novell IPX Kontrol Protokolü c021 Bağlantı Kontrol Protokolü c023 Şifre Onaylama Protokolü c223 Sorun Çözme Kimlik Doğrulaması Protokolü Her NCP kendi Ağ kontrol protokolü için gerekli olan belirli ihtiyaçları karşılar. Çeşitli NCP bileşenleri çoklu Ağ katmanı protokolleri için enkapsüllemenin yapılmasından ve seçenekler arasında uzlaşmanın sağlanmasından sorumludur.

30 Aşağıda bir PPP bağlantısının şematik akışı görülmektedir.

31 *Bağlı olmama durumu (Dead Link)
*Bağlantının kurulması durumu (Link Establishment) *Bağlantı onayı (Authenticate) *Bağlantının sonlandırılması (Link Termination Phase)

32 PPP’de Güvenlik Doğrulaması
Günümüzde İnternet ağlarında güvenlik önemli bir konudur. PPP’ nin birçok özelliğinden biri de diğer katmanlar için uyguladığı kimlik doğrulama, şifreleme, erişim kontrol ve genel güvenlik prosedürlerine ek olarak Katman 2’ de gerçekleştirdiği kimlik denetimidir. PPP, güvenliğin önemli olduğu bağlantılarda PAP (Password Authentication Protocol-Şifre Doğrulama Protokolü) ve CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol-Sorun Çözme Kimlik Doğrulaması Protokolü) adı verilen iki kimlik doğrulama protokolü seçeneği sunar. Bu protokollerin tercihi LCP tarafından bağlantının başlangıçtaki ayarları yapılırken yapılır. Bağlantının doğrulaması yapılarak daha güvenli bir iletişim ortamı sağlanır ve böylece noktadan noktaya bağlantının yetkisi olmayan cihazlardan korunması sağlanmış olur.

33 TOKEN RİNG Fiziksel olarak "token ring", aktif hublarla birbirlerine yıldız topolojisindeki gibi bağlantılıdır. Ancak aktif hubların birbirleri ile olan bağlantı şekli ise halka topolojisini çağrıştırmaktadır. Bu yüzden mantıksal halka oluşur.

34

35 TOKEN YAPISI * İstasyonlardan hiçbiri veri göndermiyorken, özel token yapısı (verisi) ağda dolaşır. Bu özel token yapısı, bir istasyon verilerini göndermek istediğinde token yapısını kendi veri yapısına çevirir. Gönderdiği veri yapısı kendisine geri gelince, yapıyı tekrar token'a çevirir. Eğer gönderim hatası oluşursa, token yapısının ağda olmaması ya da birden çok olması durumunda etkin monitör (active monitor ) olarak adlandırılan özel istasyon tarafından sorun bulunur. Token'lar silinir ya da önemliyse yeniden eklenir. * 4 mbit/s hızındaki token ring ağında sadece 1 adet token dolaşabilirken 16 mbit/s hızındakinde birden çok token ağı dolaşabilir.


"HAZIRLAYAN: YUSUF CABADAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları