Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konular Proje Tabanlı Öğrenme Ön Bilgi Proje Nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konular Proje Tabanlı Öğrenme Ön Bilgi Proje Nedir?"— Sunum transkripti:

1

2 Konular Proje Tabanlı Öğrenme Ön Bilgi Proje Nedir?
Proje Tabanlı Öğrenme Tarihçesi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğeleri PTÖ Yaklaşımının Uygulama Aşamaları PTÖ Yaklaşımında Değerlendirme Proje Tabanlı Öğrenmede Kullanılan Strateji Ve Yöntemler PTÖ Yaklaşımının Yararları Ve Sınırlılıkları PTÖ Yaklaşımında Öğretmen ve Öğrencinin Rolü PTÖ ve Geleneksel Sınıf Yönetimi Arasındaki Farklar KPSS Soruları

3 Proje Tabanlı Öğrenme Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme becerilerini ve diğer anlamlı öğrenmelerini kapsayan, öğrencilerin bilgilerini yapılandırmaları için kendi kendilerine çalışmalarına, kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlayan, odak noktası kavramlar ve bilimsel ilkeler olan eğitim ve öğretim modelidir.

4 Proje Tabanlı Öğrenme Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. (

5 TABANLI ÖĞREME PROJE Tabanlı sözcüğü, projenin bir hedef
Proje bir tasarıdır. Tasarı; geliştirmeye yönelmiş bir süreci, ilişkisel öğrenmeyi ve sürekli yeniden yapılanan bir zihinsel modeli ön görür. TABANLI Tabanlı sözcüğü, projenin bir hedef değil, bir süreç olduğu gerçeğini vurgulamakta ve projeyi tamamlanmış bir bitirme ödevi olmaktan kurtarmaktadır. ÖĞREME Öğrenme ise; dikkati öğretenden öğrenene kaydırarak, gerçek anlamda öğrenci merkezliliğin altını çizmektedir.

6

7 Proje Nedir? Proje; öğrenenin “bilim” in ne olduğu “nasıl işlediği” ve
“sınırlılıkları” hakkında ilk elden deneyim kazanmasını sağlayacak, düşünme, iletişim, sosyal işbirliği ve motor beceriler gibi araştırma becerilerini içeren matematiksel problem çözme yetisini geliştiren bir öğrenme aracıdır.

8 Proje Nedir? Tasarı ya da, tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir.

9 Proje Nedir? Proje; Tamamlanmış olanı değil, kurgulananın yada, kurgulanmayı ifade eder.

10 Proje Nedir? Proje bir hedef değil, alt yapı unsurudur.
Proje süreç içerisindeki becerileri kazandırması için bir araçtır.

11 NEDEN PROJE YAPMALIYIZ?
Proje tabanlı öğretim aktif öğrenmeyi destekler. Aktif öğrenmede: Bireyler yaparak öğrenir, Öğrenciler sonucunu bilemedikleri bir araştırma problemi seçer ve bu problem üzerinde sınırlı bir zaman ve ön bilgiyle kendi aralarında iş birliği yaparak çalışırlar.

12 NEDEN PROJE YAPMALIYIZ?
Öğretmenin görevi ise öğrenciye bilgi ve problem çözme becerisi transfer etmek yerine öğrenme ortamını düzenleyici olmak ve öğrencilerin bilimi içselleştirmelerini sağlamaktır. Öğretmen; ortamı tanıtır, gerekli kaynaklara nasıl ulaşacaklarını verir, üretilen hipotezler işlemediğinde alternatif fikir üretmelerine yardım eder.

13 Proje Çeşitleri Bireysel ve grup projeleri; grup projeleri öğrenme,
anlama ve bilim yapma konusunda grubun önemi açısından daha fazla tercih edilmelidir. Model Projeleri Deneysel/Araştırma Projeleri Araştır ve Bul projeleri

14 MODEL PROJELERİ Öğrenciler bildiklerinden ve araştırmalarından yola çıkarak bir model hazırlar ve bu modelin nasıl çalıştığını göstererek, nasıl daha iyi hale getirilebileceğini açıklarlar.

15 DENEYSEL/ARAŞTIRMA PROJELERİ
Öğrenciler bir veya daha fazla değişken seçerek bu değişkenlerin bir nesne üzerindeki etkilerini çalışabilecekleri bir deney tasarlarlar. Öğrenciler böyle bir çalışmada ayrıca “Problem”,“çalışmanın amacı”, “kullanılan metot”, “elde edilen veriler” ve “sonuç” başlıklarını içeren bir rapor hazırlayarak bilimsel süreci modellerler.

16 ARAŞTIR VE BUL PROJELERİ
Öğrenciler bir konu veya bilim adamı seçer, çeşitli kaynaklardan bu konuyu araştırır ve bulduklarını görsel Yaratıcılıkları doğrultusunda sunarlar.

17 PROJENİN BASAMAKLARI ve GÖREVLER
Öğretmen Öğrenci Araştırılacak alt başlıkların saptanması ve grupların oluşturulması Genel başlığın tanıtılması ve grupların bu başlık ve ilgili alt başlıkları tartışmaya yönlendirilmesi Konuyla ilgili merak edilen soruların üretilerek sınıflandırılması ve proje gruplarının oluşturulması Projenin planlanması Gruplara planlamada yardım etme, gruplarla buluşma, kaynak, materyal ve araç bulmaya yardımcı olma Neyin çalışılacağının planlanması, kaynakların seçimi, görev dağılımı, planın grup üyelerine ve öğretmene e maille raporlanması Projenin yürütülmesi Araştırma becerileri konusunda yardımcı olma, ilerlemeyi gözlemleme Araştırma sorularına cevap aranması, verilerin toplanması, kişilerle görüşülmesi, bulguların toparlanıp özetlenmesi Sunumun planlanması Sınıf sunum planlarını öğrencilerle tartışma ve sunum sürecini organize etme Sunumun ana hatlarının belirlenmesi, sunum materyallerinin hazırlanması Sunumun yapılması Sunumları koordine etme Projenin sunulması, sınıf arkadaşlarından geri besleme istenmesi Değerlendirme Öğrenmeyi değerlendirme ve proje bulgularını özetleme Grup üyeleri olarak çalışmanın değerlendirilmesi, projenin bilimi anlamaya etkisinin değerlendirilmesi

18 Proje Geliştirilmesinde İzlenen Aşamalar
Proje konusunun  belirlenmesi Öğrenci tarafından seçimi Proje kapsamının tespiti Taslak hazırlığı Kaynakların belirlenmesi Araştırma ve değerlendirme Yorumlama Proje raporunun hazırlanması. Raporların sınıfa sunulması ve sergi düzenlenmesi. Öğrencilerin değerlendirilmesi. Eğitim sürecinin gelişimine ilişkin sonuçlar.

19 Eğitimde Projenin Yeri
Öğrencinin ilgi ve yeteneği, Yaparak- yaşayarak öğrenme Disiplinler arası öğrenmeler Yaşamla ilişkilendirilmiş öğrenmeler Yöntem Öğrenme Kalıcı ve uzun vadeli öğrenmeler gibi bir çok kazanımları içinde barındırdığı için önemlidir.

20 Proje tabanlı öğrenmenin temel dayanağı
olan projeden hareket edilerek Proje Tabanlı Öğrenme modelini kapsamlı bir şekilde inceleyelim.

21 Proje Tabanlı Öğrenme Proje tabanlı öğrenme; süreç odaklı ve sınıf içi etkileşimli ortamları gerektiren bir öğrenme anlayışıdır. Bu öğrenme ortamları, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kurgulayıp yönlendirdikleri ve böylece yaratıcılıklarını geliştirdikleri, karşılaştıkları sorunları iş birliği içinde çözmeye çalıştıkları, başarıları konusunda karar verici oldukları, yaşamın sınıfa taşındığı, ailelerin aktif olarak öğrenme sürecine katıldığı, teknoloji tabanlı öğrenme ortamlarıdır. (Erdem, 2002).

22 PROJE TABANLI ÖĞRENME İş bölümü yapmayı, Bilgiyi toplamayı,
İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmeyi, organize etmeyi, Zamanı iyi kullanmayı, Zaman ve iş bağlantısını iyi kurarak plan yapmayı, Özgün ürünler ortaya çıkarmayı, Rapor yazmayı ve kaynakça belirtmeyi, gerekli kılar.

23 PROJE TABANLI ÖĞRENME PTÖ; öğrencilerin süreçte aktif olarak yer aldıkları,

24 PROJE TABANLI ÖĞRENME Kendi öğrenme süreçlerini planladıkları,
Süreci değerlendirdikleri, Bireysel ve grup olarak çalışabilecekleri bir öğrenme sürecidir.

25

26

27 1916 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Tarihçesi John DEWEY
PTÖ Yaklaşımının temelini oluşturan görüşler ilk olarak, 1918 de William Heard Kilipatrick tarafından ortaya atılmıştır. 1916 John DEWEY Yaparak Yaşayarak Öğrenme İş birliğine Dayalı Öğrenme Ve Sosyal bir organizasyonun vurgulandığı bir eğitim planı olarak tanımlamıştır.

28 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğeleri
İçerik Etkinlikler Süreç Sonuç

29 İçerik PTÖ yaklaşımı tek bir kaynağa bağlı kalınmaksızın,
öğrencilerin farklı kaynaklara ulaşması ve sorunu çözmek için ulaştığı bilgilerden oluşur. Öğeler

30 Etkinlikler Etkinlikler boyutunda öğrenenler aradıkları cevapları bulmak ve problemleri çözmek için araştırma yapılır. Öğeler

31 Süreç PTÖ Yaklaşımın süreç boyutunda,öğrenenlerin iş
birliği içerisinde birbirleriyle çalışmaları içi teşvik etmesinin yanı sıra kendi başlarına çalışmalarını da desteklemektedir. Öğeler

32 Sonuç PTÖ Yaklaşımı,öğrencilerin üst düzey düşünme
becerilerinin ve problem çözme stratejilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrenenler öğrenme süreci sonunda örneklerle kanıtladıkları karmaşık, entelektüel, mantıklı ürünler oluştururlar ve ortaya koydukları ürünleri kendileri değerlendirirler.Bu süreçte sosyal becerileri, yaşam becerileri ve kendini yönetme becerilerini sergileme fırsatı bulurlar. Öğeler

33 Proje tabanlı öğrenmede sadece ürün
değil, ürüne giden süreç önemlidir. 33

34 Peki proje tabanlı öğrenme süreci nasıl bir öğrenme anlayışına dayanır.

35 Öğrenme Anlayışları Davranışçı Kuram Bilişselci Kuram Yapılandırmacı Kuram

36 Davranışçı Kuram Birey, sunulan uyarıcı karşısında önceden
Davranış Kalıpları Birey, sunulan uyarıcı karşısında önceden belirlenmiş bir davranışı gösteriyorsa öğrenme gerçekleşmiştir

37 Bilişselci Kuram Bilişselciler davranışı ise öğrenmenin göstergesi
Bireylerde olası Davranış kalıpları Bilişselciler davranışı ise öğrenmenin göstergesi sayıyor.Davranış öğrenmenin göstergesidir.(yalan söylenmemesi gerektiğini öğrenmişse ve yalan söylemiyorsa bu davranışı öğrendiğinin bir göstergesidir.)

38 Yapılandırmacı Kuram Bilgi pasif olarak algılanmaz, birey tarafından aktif olarak yapılandırılır. İnsanlar,bilginin pasif alıcıları değildirler. Davranış kalıplarını yerine, öğrenme sürecine yönelik yeterliklerin ve merak duygusunun kazandırılmasıdır.(projeyi irdeleme ve yeni fikirler getirme).

39 Proje tabanlı öğrenmede, öğrenci karşılaştığı problemin çözümünde ağırlıklı olarak düşünme, problem çözme, bilgiye ulaşma, bilgiyi isteme, yeniden harmanlama, sorgulama, karar verme gibi etkinliklerden yararlanır.

40 PTÖ Yaklaşımının Uygulama Aşamaları
Hedeflerin belirlenmesi. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip, tanımlanması. Takımların oluşturulması. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi. Çalışma takviminin oluşturulması. Kontrol noktalarının belirlenmesi. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Bilgilerin toplanması. ** Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması.** Projenin sunulması ** (Moursund, D., 1999)

41 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Ders kitabı Internet taraması Okul kütüphanesi Kaynakları İldeki diğer kütüphane Kaynakları Üniversite kaynakları Uzmanlarla  veya  öğretmenlerle görüşme Bilen kişilerle veya yetkililerle görüşme Gözlem yapma Anket yapma

42 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Deney yapma Kanıt ve örnek Toplama Röportaj yapma Deneme-yanılma Proje ile İlgili kuruluşların kaynakları Radyo ve tv programları, haberler Gazete, dergi ve süreli yayınlardan bilgi toplama Beyin Fırtınası yaparak bilgi toplama Simülasyon

43 ÇÖZÜM VE SONUÇ Toplanan ve yorumlanan bilgiler ışığında proje senaryosunda belirlenen problemle ilgili çözüm önerisi veya önerilerinin tespit edilip yapılacak olan sunum ve/veya eylemin belirlendiği aşamadır.

44 RAPORLAMA I.Baş Kısım: Kapak sayfası, Teşekkür (gerekirse), Özet,
Kısaltmalar ve simgeler, Tablo ve şekiller listesi İçindekiler

45 RAPORLAMA II.Asıl Metin: Bölüm-1:
Projenin konusu ve önemi, amaç, projede incelenen problem (ler), sayıltılar ve sınırlılıklar; Bölüm-2: Literatürden derlenen kuramsal bilgiler; Bölüm-3: Yöntem, araştırma modeli, verilerin derlenmesi ve analizi; Bölüm-4: Bulgular ve yorumlar; Bölüm-5: Sonuç ve öneriler.

46 RAPORLAMA III. Kaynakça belirtilmelidir. Örnekler:
Aynen alıntı: “ …….” (soyadı,yılı,s). - Baykal’’a göre ( 1998) göre …………( soyadı,yılı,s). İnternet; Erişim tarihi: 03 Nisan 2006 Kitap: Eşme,İ., (2004) “İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje”, Maltepe Üniv.Yayın No:12, İstanbul. Makale: Eşme İ. Aktaş G., Frequency Dependent Conductivity in As2 Se3 and As2 Se Sb, Applied Physics A, 51, 481, 1990

47 RAPORLAMA IV.Ekler: Resim, Fotoğraflar, Belgeler..vb.

48 SUNUM VE / VEYA EYLEM Raporlama işlemi bittikten sonra Bulduğumuz bilgileri, sonuçları ve çözümleri sınıftaki öğrencilere veya diğer öğrencilere veya insanlara sunma aşamasıdır.  Ayrıca gruplar birkaç sunum yöntemini veya eylemi birlikte kullanıp birleştirebilir.

49 PTÖ Yaklaşımında Değerlendirme
PTÖ yaklaşımının uygulandığı sınıflarda öğrencilerin bilişsel,duyuşsal,sosyal ve psikomotor alandaki becerilerinin bütünsel gelişimini ve öğrenme sürecini değerlendirmeye yönelik performans temelli ölçme değerlendirme yaklaşımlarını önermektedirler.

50 PTÖ Yaklaşımında Değerlendirme
PTÖ Yaklaşımında değerlendirme, süreç ve ürünün birlikte ele alındığı tümel değerlendirme sistemidir. Ürün Değerlendirmesi Süreç Değerlendirmesi

51 Ürün Değerlendirme Proje Portfolyolar Rubrikler

52 Proje Portfolyoları Portfolyolar; öğrencinin çabasının, ilerlemesinin ve belirli bir alanda başarısının öyküsünü anlatan öğrenme ürünlerinden oluşmuş amaçlı bir koleksiyondur.Öğrenciler, proje Portfolyoları yoluyla süreç içerisindeki gelişimlerini bütünsel olarak gösterme şansına sahiptirler.

53 Rubrikler Rubrik; Öğrenci performansını tanımlayan kriterleri ve farklı seviyelerdeki performansı bu kriterlerle birlikte puanlamaya yarayan rehberdir.PTÖ’ de rubrikler öğrencilerin projelerini, proje dosyalarını veya performanslarını notlandırmak için önceden belirlenmiş kriterler kümesidir.

54 Sürecin Değerlendirilmesi
Öğrencinin arkadaşlarını değerlendirmesi (Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum Formu) Öğrencinin kendini değerlendirmesi (Kendimi Değerlendiriyorum Formu) Öğretmenin grupları değerlendirmesi (Grup Değerlendirme Formu)

55 PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE KULLANILAN STRATEJİ VE YÖNTEMLER
İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME PROBLEME DAYALI ÖĞRENME ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ YAPILANDIRMACILIK ÇOKLU ZEKA KURAMI

56 Probleme Dayalı Öğrenme & Proje Tabanlı Öğrenme
Proje tabanlı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme zaman zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Aslında probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenmenin farklılıkları kadar benzer yönleri de vardır.

57 Ortak Yönleri Her ikisi de Yapılandırmacı görüşe (constructivism)
dayanmaktadır. Öğrencilerin grup içinde iş birliği yaparak çalışmalarını gerektirir. 57

58 Ortak Yönleri Her iki öğrenme yaklaşımı da öğrencilerin öğrenmelerini
zenginleştiren gerçek yaşam problemleriyle uğraşmalarını amaçlar ve öğrencilere gerçek yaşamlarında karşılaşmaları olası, çözülmesi için birden fazla yaklaşım gerektiren açık uçlu sorular verilir. 58

59 Ortak Yönleri Öğretmen, öğrenme sürecinde yönlendirici, kolaylaştırıcı bir role sahiptir. Öğrenciler her iki yaklaşımda da iş birliğine dayalı gruplar hâlinde ve geniş bir zaman sürecinde, çok çeşitli bilgi kaynaklarından faydalanarak çalışırlar. Her iki yaklaşım da genellikle otantik, performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanır. 59

60 Farkları Proje tabanlı öğrenme, ilköğretimin her seviyesinde ve
disiplinlerarası buluşma için oldukça uygundur. (Hayat Bilgisi,Türkçe) Probleme dayalı öğrenme ise ilköğretim düzeyine uygun olmakla birlikte, bilginin ve disiplinlerin altyapısının çalışma ilkelerinin olgunlaşması ve spesifikleşmesi sonrası (Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler gibi), ve mesleklere hazırlık eğitimi verilmesi anlamında uygundur.

61 PTÖ Yaklaşımının Yararları
Öğrencilere çeşitli beceriler kazandırır. Bunlar: Yaşamsal Beceriler: Bir toplantı yönetmek, bir bütçe hazırlamak, bir plan yapmak vb. becerileridir. b) Teknolojiyi Kullanma Becerisi: Bilgisayar kullanma, televizyon, radyo, video vb. araçları kullanma becerileridir. c) Bilişsel Süreç Becerileri: Karar vermek, eleştirel düşünme becerileri, problem çözme becerileridir.

62 PTÖ Yaklaşımının Yararları
d) Öz-denetim becerileri: Hedefler oluşturmak, işlemleri organize etmek, zaman yönetimi becerileridir. e) Tutumlar: Öğrenmeye ilgi, gelecek için eğitime merak becerileridir. g) Eğilimler: Öz-denetim, başarı hissi becerileridir. t) İnançlar: Öz-yeterlik inancı becerileridir.

63 PTÖ Yaklaşımının Yararları
PTÖ Yaklaşımının kullanılmasıyla, yapılan araştırmalar sonucunda öğretme-öğrenme süreçlerinde öğrenciler bazı kazanımlara sahip olur. Bunlar; Uzmanlık geliştirmek Araştırma becerilerini geliştirmek Üst Düzey düşünme becerilerini geliştirmek Bir projeye katılmak Bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenmek Grubunun kendi kendisini değerlendirmesi ve bireysel öz değerlendirme becerilerini geliştirmek, Gelişim dosyaları oluşturmak, Bir birim topluluğunun parçası olmak Önemli fikirler üzerinde çalışmak

64 PTÖ Yaklaşımının Yararları
Ailenin öğrenme sürecine katılmasını sağlar. Birden çok alandaki bilgileri kullanmaya fırsat tanır. Sosyal anlamda da gelişmelerinin sağlar.

65 PTÖ Yaklaşımının Sınırlılıkları
Bir projeyi tamamlamak çok uzun sürebilir. Proje, öğretmenin gözetimi dışında yapıldığında bir takım problemler çıkabilir. Öğrenciler tüm zamanlarını projenin fiziksel yönünde harcayarak eğitim yanını görmeyebilirler. Gerekli gözetim ve denetimi sağlamak zor olabilir.

66 PTÖ Yaklaşımının Sınırlılıkları
Grup projelerinde, her bir üyenin ne kadar çalıştığını ve projeye ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek güçtür. Bu yöntem öğrencilerin kazanacakları bilgi, beceri ve tutumlar bakımından aynı düzeyde tutmalarını güçleştirir. Eğitimcilerin geleneksel anlayışla yetiştirilmiş olması,

67 Proje Tabanlı Öğrenmenin Sınırlılıkları
Bireysel gelişime fazla ağırlık verildiğinde sosyal gelişim ihmal edilmektedir. Öğrenciye ilginç gelen proje konusu bulmada sıkıntı olabilir. Değerlendirme sürecinde ortaya çıkabilecek karışıklık ve güçlükler çıkabilir.

68 PTÖ Sürecinde ÖĞRETMENİN ROLÜ
Öğretmen artık bilgiyi aktaran kişi olmaktan çıkıp öğrencileri ile birlikte bilgiye ulaşan kişi konumundadır.

69 PTÖ Sürecinde ÖĞRETMENİN ROLÜ
Proje tabanlı öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen her bir adımda; planlayıcılık, düzenleyicilik, motive edicilik, danışmanlık ve değerlendiricilik rollerini yerine getirmelidir.

70 PTÖ Sürecinde ÖĞRETMENİN ROLÜ
Öğrenci ilgisini çeken etkinliklerle, öğrenme ortamında etkin katılım içindedir.

71 PTÖ Sürecinde ÖĞRENCİNİN ROLÜ
Öğrenci ilgisini çeken etkinliklerle, öğrenme ortamında etkin katılım içindedir. PTÖ yönteminde, öğrenci sorunları belirler, düşünceleri tartışır, tahminde bulunur, bilgi toplar, verileri grafik ile gösterir, sonuç çıkarır, düşünceleri birleştirir, ve bir ürün oluşturur.

72 PTÖ ve Geleneksel Sınıf Yönetimi
PTÖ ve Geleneksel Sınıf Yönetimi arasındaki farklar Farklar

73 Özetlersek; Proje tabanlı öğrenme yönteminde, öğrenci
sorunları belirler, düşünceleri tartışır, tahminde bulunur, bilgi toplar, verileri grafik ile gösterir, sonuç çıkarır, düşünceleri birleştirir ve bir ürün oluşturur.

74 KPSS SORULARI 1- Bir Türkçe öğretmeni sınıfta kişilik gruplar oluşturmuştur. Gruplara, • televizyonda Türkçenin kullanılması, • gazete ve dergilerde Türkçenin kullanılması, • öykülerde Türkçenin kullanılması ve • akranlarının Türkçeyi kullanmaları konularını vermiştir. Öğrencilerden sorunu belirlemelerini, veri toplamalarını, verileri değerlendirmelerini ve rapor yazıp sunmalarını istemiştir. Bu öğretmenin uyguladığı yaklaşım, yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Çoklu zekâya dayalı öğrenme B) Örnek olay incelemesi C) Grup tartışması D) Proje tabanlı öğrenme E) Kaynak kişiden yararlanma

75 KPSS SORULARI 2- Bir meslek lisesinde öğretmen öğrencilerine sandalye
yapma becerisini kazandırmaya çalışmaktadır. Öğrencilerinin bu konudaki performansını değerlendirirken öğretmenin öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Beceriyi kazanma sürecini ve sonuçta ortaya çıkan sandalyeyi değerlendirmesi B) İşin ne kadar doğru yapıldığını anlamak için C) Değerlendirmede beceriyi kazanma süresine bakması D) Yapılan hata sayısını değerlendirmede esas ölçüt olarak alması E) Beceri değerlendirmesinde öğrencinin memnu-niyet derecesini incelemesi

76 Kaynaklar [1] Hamurcu, H. "Okulöncesi Eğitimde Fen Bilgisi Öğretimi
Proje Yaklaşımı". IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara; 6-8 Eylül 2000. [2] Kaptan F., Korkmaz H. Fen Öğretimi. MEB-UNICEF Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri ve Öğretim Materyallerinin Tanıtımı Projesi. Ankara; 1999. [3] Lucio, H.V. Reading in American Education. Chigo, Atlanta, Dallas, Haloi Alto, Fairtown, N.Y.; Scatt, Foresman and Co [4] Korkmaz, H. "Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi". Yayımlanmamış Doktora Tez Önerisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ankara, 2001. (Erişim Tarihi: )

77 Hazırlayanlar Tuba KANLİ Erdal YILDIRIM Mustafa MAKAS


"Konular Proje Tabanlı Öğrenme Ön Bilgi Proje Nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları