Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞ SINAVI PUANLARI İLE AKADEMİK GÜDÜLENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hatice N. Hasipoğlu Ali Civelek Hasan Özder Hamit Caner.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞ SINAVI PUANLARI İLE AKADEMİK GÜDÜLENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hatice N. Hasipoğlu Ali Civelek Hasan Özder Hamit Caner."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞ SINAVI PUANLARI İLE AKADEMİK GÜDÜLENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hatice N. Hasipoğlu Ali Civelek Hasan Özder Hamit Caner

2 Öz-belirleme kuramına göre, bireysel davranışlar içsel ve dışsal güdülenebilir veya güdüsüz kalabilirler (Deci ve diğerleri, 1991). 1.İçsel olarak güdülenmiş davranışlar meşgul olunan uğraşılardan gelen memnuniyet ve zevkin harekete geçirdiği davranışlardır Dışsal güdülenme, içsel olarak güdülenmenin tam tersine dışsal güdülenmiş davranış belirli bir uğraşıyla yoğun olarak ilgilemeye iten bir davranış değildir (Cocley ve Bernard, 2001) Güdülenmesizlik (Amotivasyon), güdülenme stillerinin davranış süreçlerinde en az özerk (kişisel) olduğu dikkate alınmalıdır. Güdülenmesiz bireyler ne içsel olarak, ne de dışsal olarak motive olabilmişlerdir.

3 Atatürk Öğretmen Akademisi
Atatürk Öğretmen Akademisi’nde eğitim dört yıllık olup KKTC’de sınıf öğretmeni ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren bir kurumdur. Her yıl yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı sınavdan 25 okulöncesi, 25 de sınıf öğretmenliği programlarına olmak üzere toplam 50 öğrenci alınmaktadır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce alt testlerinden oluşmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra sözlü sınava alınmakta ve öğretmenlikle ilgili tutum ve davranışları belli kriterlere göre ölçülmektedir

4 Araştırmanın Önemi Bu araştırma ile AÖA yazılı giriş sınavında akademik olarak güdülenmişliğin ne derece etkili olduğu ortaya çıkarılacaktır.

5 Araştırmanın soruları
Öğretmen adaylarının yazılı giriş sınavı puanları ile akademik güdülenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon var mıdır? Her iki değişken cinsiyet ve öğretmenliği seçme nedenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

6 YÖNTEM Çalışma Grubu Program Erkek Kız Sınıf Öğr. 22 65
AÖA’da öğretim yılında öğrenim gören öğretmen adayları katılmıştır. 204 adayın 176’sı araştırmaya katılmıştır. Program Erkek Kız Sınıf Öğr Okulöncesi Öğr Toplam = 176

7 Tablo 1. Akademik Güdülenmişilik Ölçeğinin Boyutları ve Örnek Maddeler
ÖLÇME ARAÇLARI Akademik Güdülenmişlik Ölçeği Araştırmada 1992 yılında Vallerand ve diğerleri tarafından geliştirilen Akademik Güdülenme Ölçeğinin üniversite formu kullanılmıştır.Ölçek, bilişsel yaklaşıma göre güdülenmeyi ölçen, 7’li likert tipinde hazırlanmış 28 maddeden oluşmaktadır. Tablo 1. Akademik Güdülenmişilik Ölçeğinin Boyutları ve Örnek Maddeler Ana Bileşenler Faktörler Örnek Maddeler İçsel Güdülenme Bilmek Yeni şeyler öğrenirken memnun oluyorum ve keyif alıyorum. Başarmak Çalışmalarımda başarılı olduğumda yaptığım işten zevk alıyorum Uyarıcı deneyimi yaşamak Fikirlerimi başkalarıyla paylaştığımda çok mutlu oluyorum Dışsal Güdülenme Tanımlı düzenleme Sonunda, yüksekokul eğitimi beğendiğim iş piyasasına girmeme imkan sağlayacak. İçselleştirilmiş düzenleme Yüksek okuldan mezun olabileceğimi kendime kanıtlamak için. Dıştan düzenleme İleride yüksek ücretli bir iş bulabilmek için en azından yüksek okul derecesine ihtiyacım var. Güdüsüzlük Dürüst olmak gerekirse niçin yüksek okul eğitimi aldığımı bilmiyorum. Gerçekten okul için zamanımı boşa harcadığımı düşünüyorum. Toplam

8 Ölçek içsel güdülenmeyi ölçen 3 faktör (bilmek, başarmak ve uyarıcı deneyimi yaşamak), dışsal güdülenmeyi ölçen 3 faktör (tanımlı düzenleme, içselleştirilmiş düzenleme ve dıştan düzenleme) ve Güdüsüzlük olmak üzere 7 faktörden oluşmaktadır. Demir (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek, Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek Okulu‟nda öğrenim gören 350 yüksek okul öğrencisine uygulanmıştır. Eldeki araştırma verileri ile yapılan Varimax faktör analizine göre ise 1. faktör toplam varyansın % ’unu açıklamaktadır. Likert ölçekleme tekniğinde en önemli husus tek boyutluluktur. Diğer bir deyişle bütün maddelerin aynı özelliği ölçmesi gerekir. Tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve daha fazla olması yeterli görülebilir (Büyüköztürk, 2003: 119). Bu nedenle ölçeğin tek boyutlu olduğu söylenebilir.

9 Eldeki araştırma verilerine dayalı α (n= 176)
Tablo 2 Akademik Güdülenme Ölçeği’nin (AGÖ) Kuramsal Modeli ve Güvenirlik Katsayıları Ana Bileşenler Faktörler Maddeler Demir (2008) α (n= 350) Eldeki araştırma verilerine dayalı α (n= 176) İçsel Güdülenme Bilmek 2, 9, 16, 23. .77 .875 Başarmak 6, 13, 20, 27 .70 .807 Uyarıcı deneyimi yaşamak 4, 11, 18, 25 .805 Dışsal Güdülenme Tanımlı düzenleme 3, 10, 17, 24 .73 .751 İçselleştirilmiş düzenleme 7, 14, 21, 28 .720 Dıştan düzenleme 1, 8,15,22 .72 .712 Güdüsüzlük 5,12,19,26 .80 .779 Toplam .85 .882

10 Verilerin Analizi Yazılı Giriş Sınavı Puanları
Öğretmen adaylarının , , ve AÖA yazılı giriş sınavı puanları AÖA Öğrenci İşlerinden elde edilmiştir. Verilerin Analizi Öğretmen adaylarının AGP aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Vallerand:2002). AGP = (2 x ((B + BA + UDY )/3) + TD – ((( İD + DD )/2) + (2 x GSZ)) AGP: Akademik Güdülenme Puanı TD: Tanımlı Düzenleme B: Bilmek İD: İçselleştirilmiş Düzenleme BA: Başarmak DD: Dıştan Düzenleme UDY: Uyarıcı Deneyimi Yaşamak GSZ: Güdüsüzlük Yukarıdaki formülle hesaplanan AGP -18 ile +18 aralığında bir değer alır Araştırmada elde edilen verilen anazlizi için ‘t’ testi, ANOVA, Bonfferoni testi ve pearson mometlar çarpım korelasyon teknikleri kullanılmıştır.

11 BULGULAR Öğretmen adaylarının YGS puanları 76.80, AG puanları ise 9.46 olarak bulunmuştur. Tablo : YGS Puanları ile Akademik Güdülenmişlik Puanları Arasındaki İlişkiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Giriş sınavı puanı İçten bilmek .061 .242(**) İçten başarmak .043 .188(*) .829(**) İçten uyarıcı deneyimi .040 .246(**) .778(**) .715(**) Dışsal tanımlı düzenleme .069 .183(*) .666(**) .719(**) .559(**) Dışsal içsel düzenlenmiş -.104 .000 .410(**) .466(**) .395(**) .379(**) Dıştan düzenleme -.084 -.025 .415(**) .446(**) .311(**) .462(**) .440(**) Güdüsüzlük -.107 -.230(**) -.510(**) -.538(**) -.445(**) -.509(**) -.111 -.205(**) AGP TOPLAM .128 .295(**) .795(**) .796(**) .735(**) .751(**) .161(*) .224(**) -.854(**)

12 . Tablo . Öğretmen Adaylarının Öğretmenliği Tercih Nedenleri ile YGS ve AGD Boyutlar SEÇİM F Sd p Seçim1 (N=22) Seçim2 (N=70) Seçim3 (N=30) Seçim4 (N=21) Seçim5 (N=31) YGS 76.80 2.55 74.1 1.43 80.42 2.18 71.11 2.61 72.73 2.084 2.60 168 .038* AGP 9.46 .788 8.40 .43 10.6 .670 11.18 .787 10.2 .628 3.74 .006** Seçim1: Ailemin isteğinden dolayı Seçim2: İyi bir iş güvenliği ve sürekli geliri olan bir meslek olduğundan dolayı Seçim3: Toplumun geleceğine olumlu katkıda bulunmak istememden dolayı Seçim4: Öğretmenlik benim için tutku olduğundan dolayı Seçim5: Çocuklarla birlikte çalışmayı çok istediğimden dolayı

13 Öğretmenliği tercih nedeni Ortalamalar Arası Fark Standart Sapma p 1-2
Tablo Öğretmenliği Tercih Nedeni ve AGD puanlarına ilişkin LSD Testi Sonuçları Öğretmenliği tercih nedeni Ortalamalar Arası Fark Standart Sapma p 1-2 1.054 .896 .241 1-3 -1.205 1.026 .242 1-4 -1.720 1.114 .125 1-5 -.758 1.002 .451 2-3 -2.259 .805 .006* 2-4 -2.775 .899 .002* 2-5 -1.812 .762 .019* 3-4 -.516 1.033 .618 3-5 .447 .918 .627 4-5 .963 1.007 .340

14 Tablo Öğretmenliği Tercih Nedeni ve YGS puanlarına ilişkin LSD Testi Sonuçları
Ortalamalar Arası Fark Standart Sapma p 1-2 2.675 2.926 .362 1-3 -3.618 3.360 .283 1-4 5.688 3.652 .121 1-5 4.072 3.295 .218 2-3 -6.293 2.612 .017* 2-4 3.013 2.978 .313 2-5 1.397 2.528 .581 3-4 9.306 3.406 .007* 3-5 7.690 3.02 .012* 4-5 -1.616 3.341 .629

15 Tablo AGD ve YGS’nın Cinsiyete ANOVA Testi Sonuçları Kadın (n=124)
Erkek (n=52) t p AGD 10.34 3.19 7.70 4.63 -4.35 .000* YGS 75.487 11.87 73.55 12.91 -.958 .339

16 SONUÇLAR Öğretmen adaylarının genel akademik güdülenmişlik düzeyleri 9.56 olarak bulunmuştur. Bu oran -18 ve +18 arasında olabileceğinden bu oranın yüksek olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının AGD ile YGS puanları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. “İyi bir iş güvenliği ve sürekli geliri olan bir meslek olduğundan dolayı” öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin AGD daha yüksektir. “Öğretmenlik benim için tutku olduğundan dolayı“ öğretmenliği tercih edenlerin de YGS puanları daha yüksektir. Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinde kadınlar lehine anlamlı farklar bulunmuştur.

17 Araştırmada varılan sonuçların ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:
1-Öğretmen adaylarının güdülenmesinde öğretim elemanı niteliğinin etkisi araştırılabilir. 2- Öğretmen adayları mezun olup işe başladıktan sonra, sınıf içinde gösterdikleri performansları ile AG düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılabilir. 3- Öğretmen adaylarının güdülenme düzeylerinin ölçülmesi için yapılacak yeni çalışmalarda güdülenme ile bu çalışmada ele alınmamış başka bağımsız değişkenler incelenebilir. 4- Öğretmen adaylarının güdülenme stratejilerini belirlemek üzere nitel bir araştırma yapılabilir. Böylelikle öğretmen adaylarının güdülenmelerini arttıracak etkenler belirlenebilir.

18 Kaynaklar Deci, E.L.&Ryan, R.M.(1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York:Plenum Deci, E. L. ve diğerleri. (1991). Motivation and education: the self-determination persfectives. Educational Psychologis,. 26(3&4), Demir, Z. (2008). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri (SAÜ Örneği). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ryan, R. ve Deci, E. (2000).Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, Vol. 55, No. 1, Spittle, M., Jackson, K & Casey, M. (2009). Applying self- determination theory to understand the motivation for becoming a physical education teacher. Teaching and Teacher Education, 25(1), Vallerand, R. J., & Ratelle, C. F. (2002). Intrinsic and extrinsic motivation: A hierarchical model. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 37–64). Rochester, NY: University of Rochester Press. Vallerand, R. & Bissonette, J., R. (1992). Intrinsic, Extrinsic, and Amotivational Styles as Predictors of Behavior: A Prospective Study, Journal of Personality, 60,


"ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞ SINAVI PUANLARI İLE AKADEMİK GÜDÜLENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hatice N. Hasipoğlu Ali Civelek Hasan Özder Hamit Caner." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları