Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi ADRES KAYIT SİSTEMİ Şerife AKTAŞ 26 Nisan 2011

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi HUKUKİ DAYANAĞI Türk Medeni Kanunu 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi KAPSAM Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, Türkiye’de yerleşik ve en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar, 5901 sayılı Kanun kapsamındaki yabancılar (madde 28), KKTC Vatandaşları.

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi BİLDİRİM Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı olan ergin kişiler, birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

5 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Çocukların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. - Ana ve babanın ölü veya gaip olması ve bunların kayıtlardan incelenmesi, - Adreslerinin tespit edilememesi, - Cezaevinde olmaları, annenin ölü babanın askerde olması…gibi haller.

6 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Yatılı okul, hastane, huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir. Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresi bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir.

7 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan ve yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca yapılır. Noterce düzenlenmiş olan vekillik belgesini ibraz edenler, temsil ettikleri kişinin ve aynı konutu paylaşan eşi ile ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri ve diğer adresi ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Boş adrese yapılan bildirimlerde beyanı teyit edici herhangi bir belge istenmez. Ancak, beyandan şüphe duyulması halinde Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi çerçevesinde işlem tesis edilir.

9 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Sistemde yapılan inceleme sonucunda beyan edilen adresin daha önce başka bir kişi tarafından beyan edilmesi halinde beyanı teyit edici; - Elektrik, - Su, - Sabit telefon, - Doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, - Noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler istenir.

10 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Daha önce bir başka kişi tarafından beyan edilen adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde o adreste halihazırda oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir, Bunun mümkün olmaması durumunda, apartman, site yöneticisi veya lojman idaresi sorumlusundan alınacak birlikte oturulduğuna ilişkin onaylı bir belge istenir.

11 YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BİLGİ VE BELGESİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BİLGİ VE BELGESİ Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirinin yerine alabilir, Veli, vasi, kayyım ve vekiller temsil ettikleri kişinin adına alabilirler, Evliliğin son bulması halinde, velayeti haiz anne veya baba alabilir.

12 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden adres bilgisine ulaşabilen kurumlar kişilerden ayrıca belge talebinde bulunmazlar, Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlı olmayan kurumların gerekçesini açıkça yazılı olarak belirtmeleri halinde, Bakanlık veya mülki idare amirinin emriyle adres bilgisini alabilir.

13 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI “Mülki idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500” idari para cezası verilir”.

14 SÜRESİ İÇİNDE ADRES BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi SÜRESİ İÇİNDE ADRES BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA Adres bildiriminde kişinin beyan ettiği taşınma tarihi esas alınır.

15 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Kişinin güncel adresini bilmemesi nedeniyle hatalı adres beyanında bulunması durumunda ceza kapsamında değerlendirilmeyerek yetkili idare ile işbirliği içinde sorunun çözümlenmesi sağlanacaktır. Kişilerin talebi halinde tutulan diğer adres ile ilgili olarak; herhangi bir ihbar ya da şikayet olmaması halinde tahkikata gönderilmeyecek ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

16 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi İdari yaptırım kararı, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. (Kabahatler Kanunu md. 26)

17 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.” (Tebligat Kanunu Md. 10)

18 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi “13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapanlar tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat 21 inci maddeye göre yapılır.

19 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılır.” (Tebligat Kanunu Md 20)

20 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösteren adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

21 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır”. (Tebligat Kanunu Md. 21)

22 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Mevcut veya tespit edilen adrese tebligat yapılamaza ve tebliğ memuru tarafından da yeni adres tespit edilemez ise; İlan suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca ilanın bir nüshası kaymakamlık binasına veya köy ya da mahalle muhtarlığına ilan edilmek üzere asılabilir. Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra idari para cezası ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır.

23 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna başvurulmaması, Kanun yoluna başvurulması halinde yargılama aşamalarının son bulması neticesinde idari para cezalarının takip edilebilir aşamaya gelmesi idari para cezalarının kesinleşmesini ifade eder.

24 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Kararın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulmadığı takdirde bu sürenin bitiminde, Kanuni süresinde sulh ceza mahkemesine başvurulması halinde, Sulh ceza mahkemesinin kararına itiraz edilmemiş ise kararın taraflara tebliğini takip eden 7 nci günün bitiminde, 2.000,-YTL'ye kadar (bu tutar dahil) idari para cezalarına ilişkin sulh ceza mahkemesinin karar tarihinde kesinleşir.

25 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Elden tebliğin yapıldığı veya tebligatın ilgili tarafından tebellüğ edildiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir ve dava açma süresi ile kararın kesinleşme tarihi bu tarihte başlar.

26 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 6111 SAYILI KANUN Kanunun 22 nci maddesi ile 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine “Ancak, ………………………5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirtilen idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer” cümlesi eklenmiştir.

27 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 6111 SAYILI KANUN İdari para cezası yaptırım kararını vermeye yetkili merciin re’sen Kanunda belirtilen süreleri gözetme sorumluğu olup, madde metninde belirlenen sürenin dolması halinde yaptırım kararının uygulanması mümkün olmayacaktır.

28 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 6111 SAYILI KANUN “Bu Kanunla 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenen hüküm kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olan kabahatlere ilişkin olarak verilmeyen ya da verildiği halde ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezasına ilişkin yaptırım kararları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren maddede yapılan değişiklik öncesi hükümlere göre işlemiş olan soruşturma zamanaşımı süresinin kalan kısmını aşmamak kaydıyla, bir yıl içerisinde verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde düşer” (Geçici 5 Md)

29 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 6111 SAYILI KANUN Geçici 5 nci madde ile, Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihinden önce işlenmiş olan kabahatlere ilişkin olarak verilmemiş ya da verildiği halde ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari yaptırım kararlarına ilişkin idari para cezalarının itibariyle kalan soruşturma zaman aşımı süresi bir yıldan az ise bu süre içinde, bir yıldan fazla ise bir yıl içinde verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde düşeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

30 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 6111 SAYILI KANUN “Bu Kanunla 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenen hüküm kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olan kabahatlere ilişkin olarak verilmeyen ya da verildiği halde ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezasına ilişkin yaptırım kararları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren maddede yapılan değişiklik öncesi hükümlere göre işlemiş olan soruşturma zamanaşımı süresinin kalan kısmını aşmamak kaydıyla, bir yıl içerisinde verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde düşer” (Geçici 5 Md)

31 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 6111 SAYILI KANUN Kanun kapsamında 31/12/2011 tarihinden önce verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava süresi geçmemiş olan adrese ilişkin idari para cezalarının yeniden yapılandırılarak ödenmesi mümkündür.

32 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 6111 SAYILI KANUN Dava açılmış ya da dava süresi geçmemiş kişilerce nüfus müdürlüklerine yapılacak müracaatlarda 4/D-1 formu üç nüsha düzenlenecek, bir örneği ilgili mahkemeye derhal, bir örneği üç iş günü içinde ilgili vergi dairesine gönderilecek, bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilecektir.


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları