Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5018 Sayılı Kanun İkincil Mevzuat Çalışmaları Hazırlayan Erkan KARAARSLAN

2 İDARELER İTİBARIYLA KANUNUN KAPSAMI

3 KANUN UYARINCA HAZIRLANAN YÖNETMELİK TASLAKLARI
1. MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 2. MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 3. ÖN ÖDEME USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4. KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK   5. MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

4 KANUN UYARINCA HAZIRLANAN YÖNETMELİK TASLAKLARI
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

5 MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ ile ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

6 AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönetmeliğin amacı, muhasebe yetkililerinin eğitimi, sertifika verilmesi ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar.

7 MUHASEBE YETKİLİSİ Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticidir.

8 MUHASEBE YETKİLİSİNİN NİTELİKLERİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi şartlarını taşımak. En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. Muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla, müdür yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak. Sertifika almış olmak. Son üç yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak. Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulma cezası almamak. Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.

9 BELDE ve NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ ile MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDEKİ MUHASEBE YETKİLİSİNİN NİTELİKLERİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi şartlarını taşımak. En az lise ve dengi okul mezunu olmak. Muhasebe hizmetleri bölümünde en az 4 yıl çalışmış olmak. Sertifika almış olmak. Son üç yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak. Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulma cezası almamak. Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.

10 SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM
Bakanlıkça, sertifika eğitim programı hakkında duyuru yapılır. Kamu idarelerince, muhasebe yetkilisi ihtiyaçları Bakanlığa bildirilir. Programa alınacak aday sayısı Bakanlıkça belirlenir. Aday sayısı, şartlar, başvuru yeri ve süresi Bakanlıkça duyurulur. Adaylar belirlenen süre içerisinde Bakanlığa başvururlar.

11 EĞİTİM SINAVI Başvuranların sayısının, sertifika eğitimine alınacağı duyurulan kişi sayısından %10 daha fazla olması halinde, eğitim programına alınacak muhasebe yetkilisi adaylarının belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça eleme sınavı yapılır. Eleme sınavından en yüksek puan alan adaydan başlayarak duyuruda belirtilen sayıda aday, sertifika eğitimine alınır.

12 SERTİFİKA EĞİTİMİ Eğitim süresi iki aydan az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitim konuları : Muhasebe, 2. Mali mevzuat, 3. Diğer konular Belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde görev yapacak muhasebe yetkilisi adaylarının eğitim konuları Bakanlıkça ayrıca belirlenir ve sınavları ayrı yapılır.

13 MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ATANMASI
Muhasebe yetkilileri, sertifika sahibi adaylar arasından, 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlıkça, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır. Ancak, TBMM ve Sayıştayda görev alacak muhasebe yetkilisi TBMM Başkanı tarafından, Cumhurbaşkanlığında görev alacak muhasebe yetkilisi ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından atanır.

14 MUHASEBE YETKİLİLERİNİN GÖREVLERİ
Gelirleri ve alacakları tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek. Emanetleri almak, muhafaza etmek ve ilgililere vermek. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak. Vezne ve ambarların kontrolünü yapmak. Mali rapor ve tabloları bağımsız olarak düzenlemek. Gerekli bilgi ve raporları, ilgili mercilere düzenli olarak vermek. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri denetime hazır bulundurmak. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili denetlemek.

15 MUHASEBE YETKİLİSİNİN SORUMLULUKLARI
Muhasebe hizmetlerinin zamanında yapılmasından Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, Ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden, Ödemelerin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından, Kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan, Mutemetleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri mali işlemlerde meydana gelen kayıplardan, Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre denetlemekten, Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.

16 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DEVRİ
Muhasebe yetkilileri görev ve yetkilerinin bir kısmını yardımcılarına devredebilirler. Bu durumda yardımcılar devraldıkları işlerle ilgili olarak muhasebe yetkilisi gibi sorumlu olurlar. İş hacmi ve yardımcı sayısı dikkate alınarak devredilecek görev, yetki ve sorumluluklardan hangilerinin hangi yardımcıya devredildiği ilgililere yazılı olarak duyurulur.

17 DEVREDİLECEK GÖREV ve YETKİLER (I) TEBLİĞ 4.BÖLÜM
- Tahsilat fişleri, - Tahsilatın muhasebeleştirilmesinde düzenlenen muhasebe işlem fişleri, - Para ve menkul kıymetler karşılığında düzenlenen alındılar, - Kişi veya kurumlara verilecek muhasebe işlem fişi örnekleri , - Teslimat müzekkereleri tutarlarına bakılmaksızın yardımcılar tarafından imzalanabilir. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin kontrol ve murakabe görevlerine ilişkin işlemler yardımcılara devredilebilir.

18 DEVREDİLECEK GÖREV ve YETKİLER (II) TEBLİĞ 4.BÖLÜM
- Ödeme emri belgesi, - Muhasebe işlem fişi, - Ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişine ilişkin çek ve gönderme emirleri, - Muhasebe birimine teslim edilen banka teminat mektubu veya menkul değerlerin ilgilisine iadesi işlemlerini sonuçlandırmak ve bunlara ilişkin yazıları ve muhasebeleştirme belgelerini, - Küçük ambarda bulunan değerli kağıtların yetkili memurlara zimmetle verilmesi veya satışı ile ilgili talepname ve diğer belgeleri, - Bir kimseye aynı gün birden fazla belge ile ödeme yapılması gerektiğinde bu belgelerin toplam tutarı için düzenlenecek çek ve gönderme emirlerini belirlenen parasal sınırlar dahilinde yardımcılarca muhasebe yetkilisi sıfatıyla imzalanabilir.

19 UYGULAMADA DEVRE İLİŞKİN HUSUSLAR TEBLİĞ 4.BÖLÜM
Devir, idarî sorumluluğu kaldırmaz. Muhasebe yetkilileri yardımcıları gözetmekle yükümlüdür. Yardımcılar, kendilerine devredilmiş görevleri zamanında ve gerektiği şekilde yapmakla sorumludur. Verilen yetki geri alındığında durum bildirilir. Yardımcı kadrosunda bulunmayanlara devir yapılamaz. Yardımcıların görev başında bulunmadıkları zamanlarda yetki, doğrudan devreden tarafından kullanılır. Yardımcılarca tereddüde düşülen konulardaki işlemler, muhasebe yetkilileri tarafından sonuçlandırılır. Muhasebe biriminde düzenlenen tüm belgelere muhasebe yetkilisi sıfat ve yetkisini kullananların adı-soyadı ile unvanı okunaklı bir şekilde yazılır veya isim ve unvan kaşesi basılır. Yardımcılara yapılan tebligat yazılarının birer örneği yönetim dönemi hesabına eklenir.

20 ÖDEME EMRİ BELGESİ ÜZERİNDE YAPILACAK KONTROLLER
Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b) Belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

21 MADDİ HATA Bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Ancak, teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır.

22 MADDİ HATA VE MADDİ HATA KONTROLÜ TEBLİĞ 2.BÖLÜM (2.3.)
Giderin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü konusunda sayılı Kanunda muhasebe yetkilisine görev verilmemiştir. Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları, görev ve yetkileri ile sınırlıdır. Muhasebe yetkilisinin maddi hataya ilişkin sorumluluğu, muhasebeleştirme işlemine esas olan ödeme emri belgesi ile eki belgelerde yer alan tutarlar ve miktarlar ile bu tutarlar ve miktarlar kullanılarak yapılan matematiksel işlemlere ilişkin maddi hatalarla sınırlıdır.

23 ÖDEME EMRİ BELGESİ EKİNDE ARANMASI GEREKEN BELGELERİN KONTROLÜ TEBLİĞ 2.BÖLÜM (2.2.)
Kamu harcamalarının yapılmasında ilgili mevzuatı gereğince düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesi ekine bağlanır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak harcamalarda ödeme emri belgesi ekine bağlanacak belgeler Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ödeme emri belgesi ekinde aranması öngörülmeyen belgelerin ödeme emri belgesi ekine bağlanması istenemez.

24 YETKİLİLERİN İMZASININ TAMAM OLUP OLMADIĞININ KONTROLÜ TEBLİĞ 2
YETKİLİLERİN İMZASININ TAMAM OLUP OLMADIĞININ KONTROLÜ TEBLİĞ 2.BÖLÜM (2.1.) Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; -Harcama yetkilisi ile -Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi ile -Harcamanın gerçekleştirilmesi sürecinde görev alan satınalma memuru, -İhale komisyonu ve muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonların başkan ve üyeleri, -Yapı denetim elemanı veya bayındırlık kontrol mühendisi, -Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, -Atamaya veya görevlendirmeye yetkili amir; Vize veya izin gerektiren harcamalarda ise ilgili mevzuatın vize veya izin vermeye yetkili kıldığı görevliler gibi gerçekleştirme görevlilerinin imzalarının tamam olup olmadığı kontrol edilir.

25 HAK SAHİBİNİN KİMLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN KONTROLÜ TEBLİĞ 2. BÖLÜM (2
Ödenmesi gereken tutar doğrudan alacaklılarına veya kanuni temsilcilerine ödenir. Ödemelerin, alacaklıların bildirdiği banka hesaplarına aktarılması suretiyle yapılmasında, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi aranır. Alacaklıların kanuni temsilcilerine yapılacak ödemelerde, temsilcinin temsile yetkili olduğunu kanıtlayan belge aranır.

26 ÖDEME ÖNCESİ KONTROL SÜRESİ
Ödeme emirleri, en geç dört iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarılır. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri tamamlananlar en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.

27 ÖDEMELERİN YAPILMASINDA ÖNCELİK
Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, öncelikli ödemeler: - Vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlar. - Tarifeye bağlı ödemeler. - İlama bağlı borçlar. - Gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler. - Emanet hesaplarındaki tutarlar.

28 MUHASEBE YETKİLİLERİNİN TAHSİL SORUMLULUĞU
Muhasebe yetkilileri, idarelerce tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesinden sorumludurlar. Muhasebe yetkilileri, borçlunun bulunduğu yerdeki aynı kamu idaresinin muhasebe biriminden tahsili kendilerine ait kamu alacaklarının tahsilini isteyebilir. Kamu idaresine ait alacakların diğer kamu idaresinin muhasebe birimlerince tahsili istenebilir.

29 MALİ RAPORLAR Muhasebe yetkililerince hazırlanacak mali raporlar,
- Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenecek standartlara, - Kamu idarelerinin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerine, - Muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlenir. Bu raporlar öngörülen süreler içerisinde, - İlgili kamu idaresine, - Maliye Bakanlığına, - Sayıştaya gönderilir.

30 YÖNETİM DÖNEMİ HESABI Kamu idarelerinin hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Yönetim dönemi, bir mali yılın başından sonuna kadar yapılan bütün işlemler ile mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsar. Yönetim dönemi hesabı, görev başındaki muhasebe yetkilisi tarafından, mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere verilir.

31 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

32 AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerini kapsar. Amaç, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimleri ve tutacakları defter ve belgeler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

33 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ
Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlileri ve yetkili memurlar.

34 GÖREVLENDİRİLMELERİ Veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir. Zorunluluk bulunması halinde yukarıda unvanları sayılanlar dışında muhasebe yetkilisinin de muvafakatı alınarak seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

35 GÖREVLENDİRİLMELERİ Tebliğin 2.Muhasebe yetkilisi mutemetleri ve görevlendirilmelerine ilişkin esaslar başlığı altında örnekler verilerek açıklanmıştır.

36 YETKİ VE SORUMLULUK Muhasebe yetkilisi mutemetleri,
Bağlı oldukları muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar. Yaptıkları tahsilatları öngörülen süreler içerisinde muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılması zorunludur. Çekle tahsilat yapmaları halinde, çeki en geç ertesi iş günü içinde muhasebe biriminin veznesine teslim etmek zorundadırlar.

37 MUTEMETLERİN KONTROLÜ
Kasa kontrolü Vezne ve ambarların kontrolü Muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin kontrolü Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görev mahallinde kontrolü

38 KEFALET 6/6/1934 tarihli ve 2720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2489 sayılı Kefalet Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi mutemetleri, kefalete tabi tutulur. Kefalete tabi tutulan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin aylığından kesilen aidatlar mevzuatında öngörülen sürede ilgili kefalet sandığı hesabına ödenir.

39 KEFALET AİDATI VE ALINACAK TEMİNATLAR TEBLİĞ 3.BÖLÜM
- Para ve menkul kıymetlere ve taşınıra fiilen el sürmeyenler ile -Yolcu ve turistlerin beraberlerinde getirdikleri gümrük resmine tabi eşyalar ile sergilere, panayır ve pazarlara teşhir için getirilip satılan gümrük resim, harç ve vergisine tabi eşyalara ilişkin tahakkuk ettirilecek tutarlarını tahsil ile yetkili kılınan muayene memurları kefalet usulüne tabi tutulmazlar. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeli ile konsolosluk görevlileri yetkili memur sayılmakla birlikte, 1587 sayılı Nüfus Kanununun 57 nci maddesi uyarınca nüfus ve aile cüzdanından dolayı kefalete tabi tutulmazlar.

40 TUTULACAK BELGE VE DEFTERLER
Veznece yapılan tahsilat ve teslim almalarda alındı düzenlenir. - Veznedar tarafından kasa defteri - Muhasebe yetkilisi mutemetleri tahsilat, iade ve göndermeler için kasa defteri ve ilgili diğer defterleri tutar. Tahsildar, icra memurlarınca yapılan tahsilatlar için, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri yerine tahsildar ve icra memurları tahsilat bordrosu düzenlenir.

41 ÖN ÖDEME USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

42 AMAÇ ve KAPSAM Yönetmelikte ön ödeme şekilleri, devir ve mahsup işlemleri, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Yönetmeliğin kapsamı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleridir.

43 ÖN ÖDEME ŞEKİLLERİ Ön ödeme;
harcama yetkilisinin uygun görmesi ve ödeneğinin saklı tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilir.

44 AVANS İşi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir.  Bir mutemede verilecek avanslar öngörülen limit aşılmamak üzere bütçenin çeşitli tertiplerinden olabilir. TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği mutemetlerine, askeri birlikler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve dış temsilcilikler mutemetlerine ve özel bütçe kapsamındaki idarelerden özelliği bulunan idarelerin mutemetlerine verilecek avansın üst sınırları, bütçe kanunlarında ayrıca gösterilebilir.

45 KREDİ Harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde açtırılabilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak kredilerden tutarı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen limiti aşanlar için ayrıca Bakanlık izni aranır.  Nezdinde mutemet adına kredi açılan banka veya muhasebe birimi, mutemedin vereceği kredi ödeme talimatında gösterilen yere veya alacaklıya doğrudan ödeme yapar.

46 BÜTÇE DIŞI AVANSLAR Sözleşmelerinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. Özel kanunlarında öngörülen hükme göre peşin ödenmesi gereken maaş, ücret ve benzeri giderlerin ertesi yıl bütçesini ilgilendiren kısmı için bütçe dışı avans verilebilir.

47 ÖN ÖDEMENİN NİTELİĞİ Ön ödeme bir alım usulü değil, kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan bir ödeme şeklidir. Bu nedenle, harcama yetkilisi mutemedine verilen avans veya adına açılan kredi ile gerçekleştirilecek alımlarda da; -Alımların kamu ihale mevzuatı veya ilgili diğer mevzuata göre yapılması, -Kamu ihale mevzuatı veya ilgili diğer mevzuatta belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması, -Ön ödemenin mahsubunda kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen belgelerden olması, gerekir.

48 MUTEMET GÖREVLENDİRİLMESİ
Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine bağlı her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir.

49 ÖN ÖDEMELERİN MAHSUBU Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, avanslarda en çok bir ay, kredilerde ise en çok üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Harcama yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden ön ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ön ödeme yapılamaz.

50 ÖN ÖDEMELERİN MAHSUBU Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

51 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

52 AMAÇ VE KAPSAM Yönetmeliğin kapsamı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idareleridir. Yönetmeliğin amacı kamu zararlarının tespiti, bildirilmesi, kamu zararlarından doğan alacakların tahsil şekilleri, zaman aşımı ve kamu zararlarından doğan alacakların silinmesi hususlarını düzenlemektir.

53 SORUMLULUK Kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar.

54 KAMU ZARARININ BELİRLENMESİ-I
İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirtilen tutardan fazla ödeme yapılması, İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce ödeme yapılması, Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,

55 KAMU ZARARININ BELİRLENMESİ-II
İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, Kamu malının rayiç bedelinin altında bir fiyatla; satılması, trampa edilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunulması, Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali külfet getirilmesi, Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılmasıdır.

56 KAMU ZARARININ TESPİTİ
Kamu zararları, Kontrol, denetim veya inceleme, Sayıştayca kesin hükme bağlama, Adli, idari veya askeri yargılama, sonucunda düzenlenen yazı, tutanak, rapor ve ilamlarla tespit edilir.

57 KAMU ZARARININ TEBLİĞİ VE TAKİBİ
Tespit edilen kamu zararı alacaklarının ödenmesinin sorumlularına tebliğ işlemleri kamu idareleri tarafından yapılır. Kamu zararının, yapılacak tebligata rağmen sorumlularınca süresinde rızaen ödenmemesi halinde ilgili evrak, alacağın hükmen tahsili için, kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.

58 KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİLİ
Tespit edilen kamu zararları; a) Rızaen ve sulh yolu ile ödenmek, b) Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas yapılmak, c) İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanmak, suretiyle tahsil edilir Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan taşınırların kaybolması, çalınması, eksilmesi veya zarar görmesine sebep olunması hallerinde sorumluların bunları aynen ödemeleri esastır.

59 TAKSİTLENDİRME Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlularının talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. Taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Zorunlu hallerde üst yöneticinin uygun görüşü üzerine bu süre uzatılabilir.

60 KAMU ZARARININ OLUŞTUĞU TARİH-I
*Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana geldiği tarihte, bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte, * İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya öngörülen karar, onay ya da sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte, * Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,

61 KAMU ZARARININ OLUŞTUĞU TARİH-II
* İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte, * İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması hallerinde, söz konusu işlemin zaman aşımına uğradığı tarihte, * Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarihte oluşmuş kabul edilir.

62 KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİNDE ZAMAN AŞIMI
Kamu zararından doğan alacaklarda zaman aşımı süresi on yıldır. Zaman aşımı süresi, kamu zararının oluştuğu belirtilen tarihi takip eden malî yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter. Zaman aşımını kesen ve durduran haller saklıdır.

63 KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN SİLİNMESİ
Zorunlu sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların silinerek kayıtlardan çıkarılmasına, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir.

64 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

65 AMAÇ VE KAPSAM Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların; - kaydı, - muhafazası, - kullanımı, - yönetim hesabının verilmesi, - taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve - kamu idareleri arasında taşınırın bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Yönetmeliğin kapsamı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsar.

66 İSTİSNALAR Fabrika, imalâthane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk maddeler ile yarı mamûl ve mamûl maddeler, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetimi, Emanet taşınır mallar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin kapsamında değildir.

67 TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ
Taşınır kayıt işlemleri; kamu idarelerine ait taşınırlarla ilgili olarak -Önceki yıldan devren gelenlerin -İçinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların, -Kayıp, fire ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmaların -Sayım fazlalarının miktar ve değer olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması şarttır.

68 SORUMLULAR (I) Harcama Yetkilileri
Taşınırların yönetiminden, denetiminden ve kayıtların Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan harcama yetkilileri sorumludur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri (TKKY) Taşınır kayıtları harcama yetkilisi adına “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” tarafından tutulur. TKKY, yaptıkları kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, harcama yetkilisi adına hazırlayacakları taşınır hesap cetvellerini taşınır hesap yetkilisine vermekle yükümlüdür.

69 SORUMLULAR (II) Taşınır hesap yetkileri (THY)
İlçede: - Şube başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. - İlçe teşkilatının taşınır hesabını oluşturan cetvelleri il THY’ne gönderir. İlde : - Şube başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. - Hesap yönünden kendisine bağlı TKKY’nden ve varsa ilçedeki THY’den aldığı hesap cetvellerini konsolide ederek il yönetim hesap cetvelini oluşturur. - Oluşturulan bu cetveller merkezdeki THY’ne gönderirler.

70 SORUMLULAR (III) Bölgede: - Bölge müdürlerine bağlı olarak çalışırlar.
- Hesap yönünden kendisine bağlı TKKY’nden aldığı hesap cetvellerini konsolide ederek bölge yönetim hesap cetvelini oluşturur. - Oluşturulan bu cetveller merkezdeki THY’ne gönderirler. Merkezde:- Mali hizmetleri yürüten birim yöneticisine bağlı olarak çalışırlar. - Merkez harcama birimlerinden ve taşradaki taşınır hesap yetkililerinden aldıkları taşınır hesaplarını konsolide ederek idarenin taşınır yönetim hesabını oluştururlar. - Oluşturulan idare taşınır yönetim hesabına ilişkin cetveller Kesin Hesap Kanun Tasarısına eklenir.

71 TEŞKİLAT ŞEMASI

72 KAYIT ZAMANI Taşınırlar,
edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; - tüketime verildiğinde, - satıldığında, - başka harcama birimlerine devredildiğinde, - bağış veya hibe edildiğinde, - hurdaya ayrıldığında, - kullanılamaz hale geldiğinde - kaybolma, çalınma durumunda - canlı demirbaşın ölümü hallerinde çıkış kaydedilir.

73 KAYIT DEĞERİ Duruma göre, aşağıdaki bedeller üzerinden kayıt yapılır.
Maliyet bedeli, Kayıtlı değer, Komisyonca tespit edilen değer,

74 TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞININ MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ
Ödeme emri belgesi ekinde; satın alma suretiyle edinilen taşınırların giriş ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen TİF, muhasebe birimine gönderilir. Bunun dışındaki taşınır giriş ve çıkışları için düzenlenen TİF, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince ayrıca muhasebe birimine gönderilir.

75 DİĞER KONULAR Kayıt ve defterlerin bilgisayar ortamında tutulması esası, Muhasebe detaylı hesap planı ve taşınır kod listesi, Kamu idareleri arasında bedelsiz devir, İdarelerin uygulama yönetmelikleri çıkarmaları.

76 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

77 KAPSAM ve AMAÇ Yönetmelik, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar. Yönetmeliğin amacı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi için, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri belirlemektir.

78 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLENMESİ
Personel Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri Yolluklar Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri Temsil ve Tanıtma Giderleri Mal ve Malzeme Alım Giderleri Taşınmaz Alım Giderleri Borçlanma Giderleri v.b.

79 HARCAMA TALİMATI İHALE ONAY BELGESİ ONAY BELGESİ
Harcama talimatı : Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgedir. İhale onay belgesi : İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; Onay belgesi : Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgedir.

80 HARCAMA TALİMATI İHALE ONAY BELGESİ ONAY BELGESİ TEBLİĞ 3.BÖLÜM
3.1. İhale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak - mal ve hizmet alımları - yapım işlerinde “ihale onay belgesi” Doğrudan temin usulüyle veya - İhale usulüne tabi olmadığı belirtilen alımlarda; “onay belgesi” 3.3.- İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken geçici görev yolluğu, - Görevden uzaklaştırılanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, - Kıdem tazminatı, - Huzur ücreti, - Konferans ücreti ödemelerinde; - Kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde “harcama talimatı”

81 FATURA Fatura, -Serbest meslek makbuzu, -Gider pusulası,
-Müstahsil makbuzu, -Giriş ve yolcu taşıma biletleri -Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletleri, Harcama Pusulası, Alındı, Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeler, Piyasa fiyat araştırması tutanağı.

82 FATURA (I) TEBLİĞ 4.BÖLÜM
213 sayılı Vergi Usul Kanunun ncı maddeleri gereğince fatura ve benzeri belgeler; - fatura, - perakende satış vesikaları ve yazar kasa fişleri, - giriş ve yolcu taşıma biletleri, - gider pusulaları, - müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu. - Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlere elektronik ortamda düzenlettirilen yolcu biletleri, -Cenazeye ilişkin giderlerinin -Taksi giderlerinin -Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan giderlerinin ödenmesinde perakende satış fişi veya yazar kasa fişi fatura yerine kabul edilecektir.

83 FATURA(II) TEBLİĞ 4.BÖLÜM
Kanunen fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan yapılan alımlarda, harcama pusulası fatura yerine düzenlenerek ödeme belgesi ekine bağlanır. Fatura düzenlemek zorunda olmayan kamu idarelerinden yapılan alımlarda ise alındı, ödeme belgesi ekine bağlanacaktır. Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez.

84 TAAHHÜT DOSYASI (I) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; -onay belgesi, -ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda; -piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya -söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, -sözleşme yapılması halinde sözleşme -Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler,

85 TAAHHÜT DOSYASI (II) Taahhüt dosyası ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha olarak muhasebe yetkilisine verilir. Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanır.

86 TAAHHÜT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER TEBLİĞ 7.BÖLÜM
Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan “ihale işlem dosyası”nda, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesi ekine bağlanması öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme belgesine bağlanmaz, iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilir. Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince, taahhüt dosyasında bulunması öngörülen belgeler ile Bakanlığımızca taahhüt dosyasında bulunması gerekli görülen diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir.

87 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

88 KAPSAM Yönetmelik, Kurulun yapısı, çalışma usul ve esasları ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarının belirlenmesi ve yayımlanması süreçlerini kapsar.

89 KURULUN YAPISI VE OLUŞUMU
Kurul Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulur. 9 üyeden oluşur. - Maliye Bakanlığından üç, - Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığından birer, - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından belirlenecek sosyal güvenlik kurumundan bir üye görevlendirilir.

90 KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Muhasebe ve raporlama standartlarını tespit etmek Standartları uygulayacak olan kamu idarelerini bilgilendirmek ve yönlendirmek. Görevleri ile ilgili konularda araştırma, inceleme ve analiz yapmak, yaptırmak. Bilgi ve belgeleri değerlendirmek, analiz etmek ve standartları oluşturarak karara bağlamak. Başvuruları incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.

91 ÜYELERİN SORUMLULUKLARI
Üyeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ve Yönetmeliğin Kurula verdiği görevlerin yerine getirilmesi için toplantılara katılmak, çalışmalarında ve kararlarında uluslararası muhasebe standartları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

92 STANDARTLARIN NİTELİĞİ
güvenilir, anlaşılabilir, tutarlı, ilgili oldukları konunun özünü açıklayan, alternatif uygulamaları boşluk bırakmadan en aza indiren, sorunları çözümleyici, uluslararası gelişmelere uygun olmalıdır.

93 DEVLET MUHASEBE STANDARDININ OLUŞUMU
Kurul tarafından konunun belirlenmesi Devlet Muhasebesi Standardı Taslak Metni Devlet Muhasebesi Standardı Nihai Metni Resmi Gazete Devlet Muhasebesi Standardı

94 STANDARTLARIN UYGULANMASI
Genel yönetim kapsamındaki idarelerce yapılacak düzenlemeler, yürürlüğe konulan devlet muhasebesi standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen muhasebe döneminde uygulanır.

95 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

96 KAPSAM ve AMAÇ Yönetmeliğin amacı; kamu idareleri bütçeleri kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

97 KESİN HESAP CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI
Kesin hesap cetvel ve belgeleri, mali hizmetler birimleri tarafından bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. Cetvel ve belgeler izleyen mali yılın Mayıs ayının onbeşine kadar ilgili Bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak dört nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Genel bütçeli idareler bütçe gelirleri kesin hesap cetveli de aynı süre içinde Bakanlıkça hazırlanır.

98 KESİN HESAP KANUN TASARISI (1)
Genel ve özel bütçeli idarelerden gelen kesin hesap cetvelleri Bakanlıkça konsolide edilerek kesin hesap kanunu tasarısı hazırlanır. Hazırlanan kanun tasarısı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte, izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca TBMM ne sunulmak üzere Başbakanlığa ve bir örneği de Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

99 KESİN HESAP KANUN TASARISI (2)
Kesin hesap kanun tasarısı ekinde; Genel kesin mizan Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması Bütçe giderleri kesin hesap cetveli ve açıklaması Karşılaştırmalı bütçe giderleri kesin hesap cetveli ve açıklaması Genel bütçe giderlerinin iller ve idareler, Bütçe gelirlerinin iller itibarıyla dağılımı Devlet iç ve dış borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller ve açıklaması Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetveli Mal yönetimi hesabı icmal cetvelleri yer alır.


"MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları