Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı"— Sunum transkripti:

1 Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı
Öğrenme Kazanımları Kırıkkale, 11 Ocak 2011 Bu dosya, internet ortamında erişilebilen çeşitli kaynaklardan derlenmiş olup, eser niteliğinde değildir. Referans gösterilerek alıntılama yapılabilir.

2 SUNUŞ PLANI Yeterlilikler Kavramı Eğitim alanları hiyerarşisi
Referans Çerçevelerde Yeterlilikler Öğrenme Ortamlarına Yönelik Tanımlar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yükseköğretim Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterliliklerinde Hiyerarşi Metodolojisi Anahtar Yetkinlikler Eğitim, Meslek ve Faaliyet ilişkisi: Uluslararası Referans & Bologna Süreci Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı Öğrenme Kazanımlarının Yazılması Sunuş Planı

3 Yeterlilikler Kavramı
Yeterlilikler-Eğitim alanları ilişkisi (kronolojik & hiyerarşik) Yeterlilikler çerçevesi Yeterlilikler çerçevesinin işlevleri Yeterlilik (qualification): Yetkili bir kuruluşun, bir bireyin önceden belirlenmiş standartlar çerçevesinde öğrenme kazanımlarına sahip olma düzeyini belgelemesi durumunda; değerlendirme veya onaylama sürecinin sonucu yeterlilik olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası, ulusal, alan ve program düzeyinde tanımlanır. Yeterlilik, diploma veya sertifika türünden bir belgeyle somutlaşır. Yeterlilik bilgi, beceri ve yetkinlik olarak ifadesini bulur. Yeterlilik çerçevesi, öğrenme kazanımlarının kavramsal çerçevesi ve organizasyonunu ifade eder. Yeterlik (requirement): Belirli bir konuda gerekli asgari koşulu gösterir. Yeterlilik (satisfaction): Belirli bir konuda tatmin edici düzeyi gösterir. Sunuş Planı

4 Yeterlilikler: Nitelikleri
Bu yeterliliklerin, i.Öğrenim düzeyleri itibariyle hiyerarşik ve kronolojik olması (yapılandırılmış öğrenimi referans alması), ii.Gözlenebilir ve ölçülebilir olması, iii.Basit ve kabul edilebilir olması, iv.Uluslararası eğitim reformu çalışmalarındaki metodolojiye paralellik göstermesi, v.Ulusal düzeydeki özgünlüklere imkân verecek kadar esnek bir yapıda olması beklenmektedir. Sunuş Planı

5 Türkiye’deki program sayısı EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI SIRA NO ISCED (UNESCO) FOET (EUROSTAT) EÖSAA (YÖK) Türkiye’de Türkiye’deki program sayısı EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI GENİŞ ALAN (BROAD) KODU TEMEL ALAN (NARROW) KODU ALT ALAN (DETAILED) KODU SINIRLI ALT ALAN (SUB-DETAILED) KODU Programların Kod Aralığı 1 14 140, 142, 143, 144, 145, 146 MYO: YO-K: F: MYO: YO-K: F: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 21 210, 211, 212, 213, 214, 215 Sanat 3 22 220, 221, 222, 223, 225, 226 Beşeri Bilimler 4 31 310, 311, 312, 313, 314 Sosyal ve Davranış Bilimleri 5 32 321, 322 Gazetecilik ve Enformasyon 6 34 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347  345-1, 345-2 İşletme ve Yönetim Bilimleri 7 38 380 Hukuk 8 42 421, 422 Yaşam Bilimleri 9 44 440, 441, 442, 443 Doğa Bilimleri 10 46 461, 462 Matematik ve İstatistik 11 48 481, 482 Bilgisayar 12 52 520, 521, 522, 523, 524, 525 Mühendislik 13 54 540, 541, 542, 543, 544 Üretim ve İşleme 58 581, 582 Mimarlık ve Yapı 15 62 620, 621, 622, 623, 624 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 16 64 640 Veterinerlik 17 72 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727 Sağlık 18 76 761, 762 Sosyal Hizmetler 19 81 810, 811, 812, 813, 814, 815 Kişisel Hizmetler 20 84 840 Ulaştırma Hizmetleri 85 850, 851, 852, 853 Çevre Koruma 86 860, 861, 862, 863 Güvenlik Hizmetleri Sunuş Planı

6 Eğitim alanları hiyerarşisi: Geniş Alan →Temel Alan → Alt Alan → Sınırlı Alt Alan → Program
Uluslararası (Birleşmiş Milletler ‘UNESCO’, 1 haneli kod) Uluslararası (Birleşmiş Milletler ‘UNESCO’, 2 haneli kod) Ulusal (Türkiye ‘YÖK’, önlisans/lisans kodları) Alt Alan Ulusal (Türkiye ‘YÖK’, 3 tire 1 haneli kod) Program Alt Alan Uluslararası (AVRUPA BİRLİĞİ ‘Eurostat’, programlar) Geniş Alan Sınırlı Alt Alan Program Temel Alan Alt Alan Sınırlı Alt Alan Program Alt Alan Temel Alan Uluslararası (AVRUPA BİRLİĞİ ‘Eurostat’, 3 haneli kod) Ulusal (Türkiye ‘YÖK’, önlisans/lisans kodları) Program Uluslararası (AVRUPA BİRLİĞİ ‘Eurostat’, programlar) Temel Alan Program Program Sunuş Planı

7 Eğitim alanları hiyerarşisi:Temel Alan → Alt Alan → Sınırlı Alt Alan → Program
Öğrenim Alanları Hiyerarşisi Temel Alan-Alt Alanlar Hiyerarşisi Alt Alan-Programlar Hiyerarşisi ALT ALAN TEMEL ALAN Temel Alan Alt Alan Program Alt Alanlar Program Alt Alan Alt Alan Program Programlar Program Alt Alan Program Alt Alan Alt Alan Program Program Program Alt Alan Sunuş Planı

8 Öğrenme Ortamlarına Yönelik Tanımlar
Yapılandırılmış (formel, okula dayalı, örgün) öğrenme: Ulusal eğitim sistemi içinde tanımlı ve okulda kazanılan öğrenmedir. Öğrenme hedefleri ile süresi ve destek birimleri olan planlı ve örgütlü (ilköğretim, ortaöğretim, üniversite) eğitim bu kapsamda değerlendirilir. Yarı yapılandırılmış (non-formel, sertifikaya dayalı) öğrenme: hiyerarşik eğitimin dışında okul veya okul dışında verilen eğitimdir. Tanımlı sıralı eğitim sistemi içinde yer almayan, okul veya okul dışında verilebilen eğitim bu kapsamdadır. Örgün eğitim sistemlerinin dışında kalan bütün alanlardaki eğitim için kullanılır. Yapılandırılmamış (informel, tecrübeye dayalı) öğrenme: Bireyin hayat boyu süren ve genelde iş tecrübesine dayalı bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımı informel öğrenme olarak tanımlanır. Eğitim sistemlerinin dışında, bir bilinç veya niyet olmaksızın kazanılan öğrenmeden, bilinçli ve niyetlenmiş öğrenmeye kadar her türlü öğrenmeyi kapsar. Deneyime dayanan öğrenmedir; bireysel, biyocoğrafik ve sosyo-kültürel faktörlerin şartlarını belirlediği çevrede bireyin kavrayışına bağlı olarak edinilir. Sunuş Planı

9 Tanımlar: Kazanım, Alan, Sektör
Öğrenme kazanımı: Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasına dayalı olarak öğrenenin ne bildiğini (bilişsel), neyi anladığını/kavradığını (duyuşsal) ve neyi yapabileceğini (psikomotor) gösteren ifadedir. Bu noktada, özellikle yaşamboyu öğrenme anlayışında öne çıkan ve bir toplumda kazanılmış eğitim kurumları dışındaki nitelikleri de tanımayı ve geliştirmeyi hedefleyen AYÇ’nin eğitim sınıflamasına değinmekte yarar vardır. Bir toplumda, eğitim veya tecrübe yoluyla elde edilen öğrenme kazanımları üç kaynak altında sınıflandırılmaktadır: Alan: Bilgi yakınlığı prensibi ve konu içeriğindeki yakınlıklarıyla (teorik içerik, öğrenim amacı, ilgi nesneleri, yöntemler ve teknikler) bir araya getirilen eğitim ve öğretim programları grubundan oluşur. Alanın seviye ve programlarla olan ilişkisini ortaya koyan uluslararası standartlar ISCED 1997 ve FOET 1999’dur. Sektör: Mesleki faaliyetlerin ana ekonomik fonksiyonuna, ürününe, hizmetine veya teknolojisine dayalı olan bir grup. ISCED sınıflaması, her bir eğitim programının eğitim alanı ve eğitim seviyesine göre sınıflandırılmasını dikkate alırken, FOET sınıflaması eğitim programlarını yalnızca alanlar içerisine sınıflandırmaktadır. Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasının (FOET-1999) amacı, temel ve sürekli eğitim, genel eğitim ve mesleki eğitim ile ilgili tüm eğitim programlarını yalnızca bir eğitim alanı içerisinde sınıflandırmak ve uluslararası veri karşılaştırmasını sağlamaktır. Sunuş Planı

10 Kavramlarda Anlam Kaymaları
Literatürde yeterlilik, kazanım ve çıktı kavramlarının, özellikle çerçeveler sözkonusu olduğunda, birbirinin yerine yaygın olarak kullanıldıkları gözlenmektedir. Program çıktıları, program kazanımları veya program yeterlilikleri kavramsal olarak aynı anlama gelmekle birlikte, içerimleri farklıdır. Daha doğru bir yaklaşımla; Program ve daha üst eğitim örgütlenmesindeki sınıflandırmalarda (Geniş alan, temel alan, alt alan, sınırlı alt alan) yeterlilik sözcüğü, ders ve konu bazında ise kazanım sözcüğü kullanılmalıdır. Program yeterlilikleri, yetkili bir otorite tarafından nesnel olarak ölçülebilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren bir referans setini gösteren görece daha soyuttur. Program kazanımları veya çıktıları ise bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bilebileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının ifadesi olup, sonucu veya performansı göstermekte ve daha somut olduğu için program yeterliliklerden farklılaşmaktadır. Sonuç olarak, ulusal yeterlilikler, yükseköğretim yeterlilikleri, alan yeterlilikleri, program yeterlilikleri, ders kazanımları, öğrenme kazanımları kavramlarının kullanılmasının yerinde olacağı önerilmektedir. Yeterlilik kavramı görece daha soyut, kazanım kavramı ise görece daha somuttur. Sunuş Planı

11 Referans Çerçevelerde Yeterlilikler
Avrupa Yükseköğretim Alanı-Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşamboyu Öğrenme (EQF-LLL) Düzey Tanımlayıcıları QF-EHEA DÜZEY TANIMLAYICILARI EQF-LLL DÜZEY TANIMLAYICILARI Bilgi ve Kavrama Bilgi Bilgiyi ve Kavrananları Uygulama Beceriler Karar Verme Geniş çerçevede yetkinlikler: Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk Öğrenme yetkinliği İletişim ve sosyal yetkinlikler Alana özgü ve mesleki yetkinlikler İletişim Becerileri Öğrenme Becerileri 11 Sunuş Planı

12 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Yaşamboyu Öğrenme Perspektifi (EQF-LLL)
AYÇ (EQF-LLL), yeterlilikleri sekiz düzeyde tanımlarken, bu düzeylerin ilk dördü yükseköğretim öncesini, son dördü ise önlisanstan başlayarak doktora dâhil yükseköğretimi ifade etmektedir. Bu bağlamda Bologna Süreci ve AYÇ arasında sıkı bir bağlantının olduğu söylenebilir. Dolayısıyla hem sekiz seviye arasındaki dikey ilişkinin hem de her seviyedeki alt yeterlilikler (bilgi, beceri ve yetkinlik) arasındaki yatay ilişkinin netleştirilmesi oldukça önem arzetmektedir. Aşağıda önce yeterlilik, bilgi, beceri ve yetkinlik kavramlarının AYÇ bağlamında tanımları verilmekte; daha sonra, sekiz seviye bakımından dikey ve yatay ilişkileri ele alınmaktadır. AYÇ yeterlilikleri bilgi, beceri ve yetkinlik olarak üç alt başlıkta toplamakta ve bunları da öğrenme kazanımlarına dayandırmaktadır. Yeterlilik, yetkili bir kurumun değerlendirme ve onaylama sürecinin sonunda bir kişinin mevcut standartlarda öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu belgelemesi ile ortaya çıkan resmi dokümandır. Sunuş Planı

13 AYÇ (EQF-LLL): Bilgi, Beceri, Yetkinlik
AYÇ bağlamında bilgi, teorik ve/veya olgusal olarak tanımlanır. Bilgi, bir çalışma, öğrenim veya araştırma alanı ile ilgili olguların, ilkelerin, teorilerin ve deneyimlerin bütünüdür. Bilgi, enformasyonun öğrenim yoluyla özümsenmesinin dönüştüğü sonuç anlamına gelir. AYÇ bağlamında beceri, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımı) ve pratik (el becerisi, teknik, malzeme, alet ve araç kullanımı) olarak tanımlanır. Beceri, bilgiyi uygulama ve teknik bilgiyi (know-how) kullanarak görevleri yerine getirme ve problemleri çözme kabiliyeti anlamına gelir. AYÇ bağlamında yetkinlik, sorumluluk alabilme ve bağımsız çalışabilme (özerklik) yönünden tanımlanır. Yetkinlik, bilgiyi, becerileri ve kişisel sosyal ve/veya yöntemsel hünerleri mesleki ve kişisel gelişimde ve çalışma veya öğrenim durumlarında kullanma olarak tanımlanan kanıtlanmış kabiliyettir. Yetkinlik vasıf, hüner ve tutumun dinamik bir bileşimidir. Sunuş Planı

14 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) Düzey Tanımlayıcıları-1
Yeterlilik (bilgi, beceri ve yetkinlik) 1 Birinci düzeydeki yeterlilikler, temel genel bilgi ve becerileri tanımlar. Yapılandırılmış bir ortamda doğrudan gözetim altında basit görevlerin yapılması kapasitesini gösterir. Öğrenme becerilerinin geliştirilmesi yapılandırılmış desteği gerektirir. Bu yeterlilikler mesleğe özgü değildir ve genelde herhangi bir yeterliliği olmayanlarca kazanılmaya çalışılır. 2 İkinci düzeydeki yeterlilikler, sınırlı miktarda bilgi, beceri ve daha geniş yetkinlikleri gösterir. Bu yeterlilikler doğası itibariyle esas olarak somut ve geneldir. Beceriler, kontrollü bir ortamda gözetim altında uygulanır. Öğrenenler, kendi öğrenmelerinde sınırlı sorumluluk alırlar. Bu yeterliliklerin bir kısmı mesleğe özgüdür, ancak çoğu iş veya öğrenme için genel bir hazırlanmayı ifade eder. 3 Üçüncü düzeydeki yeterlilikler, geniş genel bilgi ile alana özgü pratik ve temel teorik bilgiyi gösterir. Bu yeterlilikler aynı zamanda yönlendirme ile görevlerin yapılması kapasitesini de gösterir. Öğrenenler kendi öğrenmeleri için sorumluluk alırlar ve çalışma veya öğrenimin belirli bir yönü itibariyle sınırlı uygulama deneyimine sahiptirler. 4 Dördüncü düzeydeki yeterlilikler, önemli ölçüde alana özgü pratik ve teorik bilgi ve becerileri gösterir. Bu yeterlilikler uzmanlaşmış bilgi, beceriler ve yetkinlikleri uygulama kapasitesi ile bağımsız olarak sorun çözmeyi ve başkalarını yönetmeyi de gösterir. Öğrenenler öğrenmede kendi kendilerini yönetebildiklerini ortaya koyarlar. Öğrenenler, hem genel hem de istisnai durumlardaki çalışma veya öğrenmede, pratik yapma deneyimine sahiptir. Kaynak: Official Journal of The European Union, I, (Resolutions, Recommendations and Opinions), Recommendations, European Parliament, Council, Recommendation of The European Parliament and of The Council, of 23 April 2008, On The Establishment of The European Qualifications Framework for Lifelong Learning, (Text with EEA Relevance), (2008/C 111/01). Sunuş Planı

15 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) Düzey Tanımlayıcıları-2
Yeterlilik (bilgi, beceri ve yetkinlik) 5 Beşinci düzeydeki yeterlilikler, belirli bir öğrenme veya meslek alanına ilişkin bilgi dâhil, geniş teorik ve pratik bilgiyi gösterir. Bu yeterlilikler, iyi tanımlanmış soyut ve somut sorunlara stratejik çözümler geliştirmede bilgi ve beceriyi uygulama kapasitesini de gösterir. Öğrenme becerileri, özerk öğrenmeye zemin hazırlar. Bu yeterlilikler, insanların ve projelerin yönetimi dâhil çalışma veya öğrenmede operasyonel etkileşim deneyimini de ifade eder. 6 Altıncı düzeydeki yeterlilikler, bir öğrenme veya çalışma alanıyla ilişkili ayrıntılı teorik ve pratik bilgi, beceri ve yetkinliği ifade eder. Bu yeterliliklerin bir kısmı alanın uç düzeyindedir. Bu yeterlilikler aynı zamanda bilginin, tartışmaların tasarımında ve sürdürülmesinde, sorunların çözümünde ve toplumsal ve etik meselelere yönelik yargıda bulunmalarda uygulanmasını da gösterir. Bu düzeydeki yeterlilikler, karmaşık bir ortamda işletilen profesyonel bir yaklaşım için uygun başarımları da kapsar. 7 Yedinci düzeydeki yeterlilikler, çoğunlukla bir araştırma bağlamında, fikirlerin uygulanmasındaki ve/veya geliştirilmesindeki özgünlük için dayanak sağlayan, bir kısmı uç seviyedeki bilgi olan uzmanlaşmış bir alandaki teorik ve pratik bağımsız öğrenmeyi gösterir. Bu yeterlilikler, toplumsal ve etik meseleler ile sorumlulukları dikkate alan bilgiyi bütünleştirme ve yargıda bulunmaları formüle etme kabiliyetini de gösterir. Bu yeterlilikler aynı zamanda karmaşık bir ortamda değişimi yönetme deneyimini de yansıtır. 8 Sekizinci düzeydeki yeterlilikler, ileri düzeyde uzmanlaşmış bir bilgi alanındaki sistematik hâkimiyetini ve sorgulayıcı analiz yapma kapasitesini, yeni ve karmaşık fikirlerin değerlendirme ve sentezini gösterir. Bu yeterlilikler aynı zamanda büyük çaplı araştırma süreçlerinin kavranılmasını, tasarımını, uygulanma ve uyarlanmasını da gösterir. Bu yeterlilikler, mevcut bilgi veya mesleki uygulamanın yeniden tanımlanmasına veya genişletilmesine imkân veren yeni ve yaratıcı yaklaşımların geliştirilmesinde liderlik deneyimini de gösterir. Kaynak: Official Journal of The European Union, I, (Resolutions, Recommendations and Opinions), Recommendations, European Parliament, Council, Recommendation of The European Parliament and of The Council, of 23 April 2008, On The Establishment of The European Qualifications Framework for Lifelong Learning, (Text with EEA Relevance), (2008/C 111/01). Sunuş Planı

16 Ders Öğrenme Kazanımları
Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü (Temel Alan) Yeterlilikler Program Yeterlilikleri Ders Öğrenme Kazanımları 16 Sunuş Planı

17 YÖK Genel Kurul Kararı: Ek-1
Tablo 1. TYYÇ’nin Oluşturulma Aşamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ Oluşturma Aşamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci başlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 Çalışma takviminin oluşturulması 2006 3 Sürecin organizasyonu 4 Çerçevenin tasarımı Kasım 2008 5 Paydaşlardan görüş alınması Ocak 2009 6 Çerçevenin onaylanması Kısmen Mayıs 2009 - Tamamen (21 Ocak) Ocak 2010 7 İdari organizasyon Şubat 2010 8 Çerçevenin yükseköğretim programları düzeyinde uygulanması Pilot düzeyde uygulama Aralık 2010 Tüm kurumlarda uygulama Aralık 2012 9 Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi 10 Çerçevenin Avrupa Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi 11 TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması 2010 Sunuş Planı

18 Ek-5 Tablo 8: ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1 Eğitim 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22 Beşeri Bilimler 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 32 Gazetecilik ve Enformasyon 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 38 Hukuk 4 Bilim 42 Yaşam Bilimleri 44 Doğa Bilimleri 46 Matematik ve İstatistik 48 Bilgisayar 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52 Mühendislik 54 Üretim ve İşleme 58 Mimarlık ve Yapı 6 Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 64 Veterinerlik 7 Sağlık ve Refah 72 Sağlık 76 Sosyal Hizmetler 8 Hizmetler 81 Kişisel Hizmetler 84 Ulaştırma Hizmetleri 85 Çevre Koruma 86 Güvenlik Hizmetleri Sunuş Planı

19 TYYÇ tasarım aşamaları
Düzeyler (levels, cycles) Profiller (profiles) Verilen Dereceler (award types) Düzeylerin tanımlanması için kullanılacak Düzey tanımlayıcıları (EQF-LLL Tanımlayıcıları) Krediler ve Çalışma Yükü (Credits and workload) Kalite Güvencesi Sunuş Planı

20 Bilgi Beceri Yetkinlik Ulusal Çerçevede Yeterlilikler (TYYÇ) Boyutlar
Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora Bilgi Kuramsal Uygulamalı 1. 2. ….. Beceri Bilişsel Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme Sorumluluk Alabilme Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Sunuş Planı

21 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/ -Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey 1.Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 1.Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. 2.Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 1.Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 2.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 3.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 1.Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. 2.Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. 3.Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. 1.Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 2.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 4.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. 2.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. Temel Alan Sunuş Planı

22 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/ -Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey 1.Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 1.Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 1.Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 2.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 3.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. 1.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, 2.Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendire-bilme. 3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. 1.Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 2.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. 2.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. Sunuş Planı

23 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/ -Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 Y.LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey 1.Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1.Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2.Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, 3.Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 1.Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 2.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 3.Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1.Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendire-bilme. 1.Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 2.Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 3.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 4.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 2.Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. 3.Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. Sunuş Planı

24 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/ -Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey 1.Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. 1.Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendire-bilme ve kullanabilme. 2.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. 3.Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 4.Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. 1.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. 2.Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 3.Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 1.Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. 2.Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. 3.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. 1.Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. 2.Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. 3.Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme. Temel Alan Sunuş Planı

25 Türkiye Yükseköğretim Temel Alan Yeterlilikleri
Sunuş Planı

26 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇERÇEVESİ (TAYÇ)
Üniversitelerarası Kurulun temel alan yeterlilikleri çalışma grupları için önerdiği dekanlarla toplantı 15 Mart (Hacettepe Üniversitesi) YÖK Başkanlık Kararıyla çalışma grupları ve yürütücülerinin belirlenmesi 17 Mart 2010 (YÖK) Çalışma grupları yürütücüleri ve Bologna ulusal uzmanlarıyla bilgilendirme toplantıları -YÖK nezdindeki irtibat kişilerinin (Bologna ulusal uzmanları) belirlenmesi 26 Mart Nisan (YÖK) Temel alan çalışma gruplarının çalışmalarını tamamlamaları 17 Mart 2010 – 14 Haziran 2010 YÖK nezdinde TYYÇ Redaksiyon Komisyonu Komisyonunun oluşturulması 14 Haziran 2010 YÖK nezdindeki TYYÇ Redaksiyon Komisyonu çalışma toplantıları 14 Haziran Temmuz 2010 27 Ağustos Eylül 2010 7 Aralık 2010 Redaksiyon Komisyonu üyelerinin sorumlu oldukları temel alanların belirlenmesi 30 Temmuz 2010 (15 alan) 24 Eylül 2010 (3 alan) 7 Aralık 2010 (1 alan) Temel alan yeterliliklerinin biçim ve içerik bakımından gözden geçirilmesi için Redaksiyon Komisyonundan bir üyenin Sorumlu Üye olarak belirlenerek, başkanlığında AB Ofisi Uzmanlarından oluşan “Gözden Geçirme Grubu”nun oluşturulması Temel alan yeterlilikler çerçevesinin YÖK Genel Kurulunca onaylanması. 2011 yılı sonuna kadar 4 pilot üniversitenin (Anadolu, İzmir Ekonomi, Karadeniz Teknik ve Sakarya), 2012 yılı sonuna kadar ise bütün yükseköğretim kurumlarının uygulama çalışmalarını tamamlamalarının karara bağlanması (TYYÇ takvimi doğrultusunda). 13 Ocak 2011 (?) Sunuş Planı

27 ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 21 Sanat 3 22 Beşeri Bilimler 4 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 5 32 Gazetecilik ve Enformasyon 6 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 7 38 Hukuk 8 42 Yaşam Bilimleri 9 44 Doğa Bilimleri 10 46 Matematik ve İstatistik 11 48 Bilgisayar 12 52 Mühendislik 13 54 Üretim ve İşleme 58 Mimarlık ve Yapı 15 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 16 64 Veterinerlik 17 72 Sağlık 18 76 Sosyal Hizmetler 19 81 Kişisel Hizmetler 20 84 Ulaştırma Hizmetleri 85 Çevre Koruma 86 Güvenlik Hizmetleri Sunuş Planı

28 Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri
Sunuş Planı

29 Doğrudan İlişkili Alan (1.KOD) Dolaylı İlişkili Alan (2.KOD)
Temel Alan Adı : HUKUK Kodu 38 Temel Alan (iki haneli) kodları için kaynak ISCED 97 (UNESCO) Alt Alan (üç haneli) kodları için kaynak FOET 99 (EUROSTAT-CEDEFOP) 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 1.1.ISCED 97 (FOET 99) Eğitim - Öğretim Alt Alanları 38 HUKUK 380 Hukuk 1.2.Temel Alanda Yer Alan Türkiye’deki Eğitim-Öğretim Programları Meslek Yüksekokulu ve Önlisans Programları Doğrudan İlişkili Alan (1.KOD) Dolaylı İlişkili Alan (2.KOD) Program Adı 38 Adalet Adalet Meslek Yüksekokulu Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programları Doğrudan İlişkili Alan (1.KOD) Dolaylı İlişkili Alan (2.KOD) Program adı 38 Hukuk Fakültesi Sunuş Planı

30 1.3.Temel Alan Tanıtımı 1.4. Çalışma Grubu
Hukuk, yaptırıma bağlanmış toplumsal düzen kuralları bütünü olarak tanımlanabilir. Hukuk temel alanının amacı da, bu çerçevede, hukuk öğrencilerinin belirli bir dönemde ve toplumda geçerli olan hukuk kurallarını hukukun evrensel ilkeleri ve uygulamalarını da dikkate alarak tanımaları, farklı hukuk sistemi ve kurallar arasında ilişkiler kurarak bu ilişkileri yargı kararları ve hukuk uygulamaları bağlamında tahlil etmeleri ve buradan hareketle uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm getirebilmeleridir. Bu doğrultuda, gereken mesleki donanım, bilgi birikimi ve yeterlilik düzeyine ulaşan hukuk öğrencisinin hukuk kuralı yaratmak ve mevcut hukuk kurallarını yorumlayarak uygulamaya yansıtmak suretiyle toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi ve ihtilafların çözülmesi işlevlerini yerine getirmesi beklenmektedir. 1.4. Çalışma Grubu Temel Alan Çalışma Grubu Başkan ve Üyeleri: Ünvanı Adı, Soyadı Kurumu Prof. Dr. Mustafa Akkaya Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Necmi Yüzbaşıoğlu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Dursun Bingöl Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yusuf Karakoç Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Osman Berat Gürzumar Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Adem Sözüer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Zehra Gönül Balkır Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr Halil Akkanat İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Lerzan Özkale İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Sunuş Planı

31 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2.1.1.Hukuk Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)[1] TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey 1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar. 2.Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir. 3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir. 1.Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir. 2. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer. 3. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır. 4. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır. 1. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 2. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. 1.Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir. 3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 1. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1.Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser. 2.Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir. [1] İlgili temel alanda TYYÇ 5. Düzey (önlisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır. Sunuş Planı

32 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2.1.2.Hukuk Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)[1] TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey 1.Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar. 2. Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir. 3. Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. 4. Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar. 1. Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir. 2. Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer. 3. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur. 1.Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 1.Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir. 2. Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1. Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1.Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa’nın Başlangıcı’nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur. 2. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. 3. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir. 4. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir. Sunuş Planı

33 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2.1.3.Hukuk Temel Alanı YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)[1] TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur. 3. Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 1.Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır. 2.Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur. 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4.Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. 2. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir. Sunuş Planı

34 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2.1.4.Hukuk Temel Alanı DOKTORA Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)[1] TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey 1.Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bu kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşır. 2. Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır. 2.Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirir ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırır, teşhis eder. 3. Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. 1.Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirir ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştıran özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek hukuk kuram ve uygulamasına katkıda bulunur. 2. En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunur. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır. 1. Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. 2. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırma ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunur. 3. Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur. Sunuş Planı

35 Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Alanları
1. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2. Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3. Filoloji Temel Alanı 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı 5. Hukuk Temel Alanı 6. İlahiyat Temel Alanı 7. Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8. Mimarlık Temel Alanı 9. Mühendislik Temel Alanı 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 12. Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Sunuş Planı

36 Temel Alan Yeterliliklerinin İşlevi ve Beklenen Tartışma Konuları
Temel alan yeterliliklerinin belirlenmesi ile İlk olarak, -her bir temel alanın diğer temel alanlarla farklılaşan yönleri, -her bir temel alanın kapsadığı alt alanlarla ilişkisi, -her bir alt alanın kapsadığı programlarla ilişkisi konularında bir yöntemin geliştirilmesi beklenir. İkinci olarak, her bir programın ait olduğu alt ve temel alana ilişkin yeterlilikleri ne ölçüde sağlaması gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Sunuş Planı

37 Temel Alan Yeterliliklerinin İşlevi ve Beklenen Tartışma Konuları
Üçüncü olarak, zaman zaman bir program birden fazla temel alanla ilişkilendirilebileceği için (spor hukuku, çevre hukuku, endüstri mühendisliği gibi), bu tür melez programlara ilişkin özgülüklerin ortaya çıkarılması gerekir. Dördüncü olarak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kuruluşlarında, örgütsel yapının kapsadığı programların ve temel alanların belirlenmesinde yol gösterici olması beklenir. Böylece, başta öğrenciler olmak üzere paydaşlar ÖSYM kılavuzundaki programları etkin değerlendirebilir. Sunuş Planı

38 Temel Alan Yeterliliklerinin İşlevi ve Beklenen Tartışma Konuları
Nihayet beşinci olarak, ulusal düzeyde insan kaynakları planlamasında, meslek grupları itibariyle atıl olanların modüler eğitimle aktif duruma getirilmeleri için hareketliliğin sağlanması bakımından, program düzeyinden temel alan düzeyine kadar ilişkilerin kurulması ciddi bir referans oluşturacaktır. Bu çerçevede, mesleki yeterlilikler veya sertifikalandırma, denk sayma gibi hususlarda, temel alan, alt alan veya program yeterliliklerinin hiyerarşik ilişkisi ve tutarlılığı önemli bir saydamlık ve temel alanlar arasındaki hareketlilik dâhil olmak üzere temel alan içindeki alt alan ve programlar arasında hareketlilik imkânı sağlanacaktır. Sunuş Planı

39 Temel Alan Yeterliliklerinde Hiyerarşi Metodolojisi
(Temel Alan-Alt Alan-Program) Sunuş Planı

40 Temel Alan ve Alt Alan İtibariyle Önlisans Düzeyinde Yeterlilikler
Bilgi Beceri Yetkinlik Temel alanla ilgili temel olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlara ait bilgiler. Alt alanla ilgili sınırlara ilişkin farkındalık. Alt alanla ilgili temel genel ve olgusal bilgiler. Bir çalışma veya öğrenim alanında (program) kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve teorik bilgiler ve bu bilgilerin sınırları hakkında farkındalık. Temel alanla ilgili basit kurallar ve araçları kullanarak görevleri yerine getirme ve rutin sorunları çözmede, konuyla ilgili enformasyonu kullanmak için gerekli temel bilişsel ve pratik beceriler. Alt alanla ilgili temel yöntemler, aletler, malzemeler ve enformasyon arasından seçim yaparak ve bunları uygulayarak problem çözmek ve görevleri yerine getirmek için gerekli bir dizi bilişsel ve pratik beceri. Bir çalışma veya öğrenim alanındaki (program) spesifik ve/veya soyut problemlere yaratıcı çözümler üretmek için gerekli bir dizi kapsamlı bilişsel ve pratik beceri. Temel alanla ilgili yapılandırılmış bir bağlamda, sınırlı özerklik ile doğrudan gözetim ve denetim altında çalışma veya öğrenim görme. Alt alanla ilgili genel çerçevelerde çalışma ya da öğrenimde görevlerin tamamlanması için sorumluluk alma, sorun çözmede kendi davranışını şartlara uyarlama, kılavuz eşliğinde kendi kendini yönetebilme. Bir çalışma veya öğrenim alanıyla (program) ilgili öngörülemeyen değişimlerin olduğu çalışma veya öğrenim etkinlikleri bağlamlarında yönetim ve gözetim/denetim yapma, kendinin ve başkalarının performansını değerlendirme ve geliştirme. Temel Alan Sunuş Planı

41 Temel Alan, Alt Alan ve Program İtibariyle Lisans Düzeyinde Yeterlilikler
Bilgi Beceri Yetkinlik Temel alanı oluşturan alt alanların temel alan içindeki sınırlarıyla ilgili farkındalık. Temel alanı oluşturan alt alanlarla ilgili temel olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlara ait teorik ve olgusal bilgi. Sorgulayıcı bir bakışaçısıyla, bir çalışma veya öğrenim (program) alanındaki teorilere ve prensiplere ilişkin ileri düzeydeki bilgi. Temel alanla ilgili temel yöntemlerin, araçların, girdilerin farkında olarak temel düzeydeki analiz ve değerlendirmeleri yapabilme becerisi. Alt alandaki programlarla ilgili temel yöntemleri, araçları ve girdileri problem çözmek ve çözüm geliştirmek için uygulamaya geçirebilmede bilişsel ve pratik beceri. Uzmanlaşmış bir çalışma veya öğrenim (program) alanında karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli, ustalık ve yenilikçilik taşıyan, ileri düzeyde beceri. Temel alanla ilgili rutin işlerin gözetim ve denetimini yapabilme, çalışma ve öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sınırlı sorumluluk alma. Alt alanla ilgili karmaşık teknik veya mesleki etkinlikleri veya projeleri yönetme. Bir çalışma veya öğrenim (program) alanıyla ilgili olarak öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermek için sorumluluk alma. Bir çalışma veya öğrenim alanıyla (program) ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma. Temel Alan Sunuş Planı

42 Temel Alan, Alt Alan ve Program İtibariyle Yüksek Lisans Düzeyinde Yeterlilikler
Bilgi Beceri Yetkinlik Alt alanı oluşturan çalışma veya öğrenim alanlarıyla (program) ilgili temel olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramların (arayüzde) birbiriyle ilişkisine ve göreli konumlarına ait teorik ve olgusal bilgi. Bir çalışma veya öğrenim alanıyla (program) ilgili olarak bir kısmı özgün düşünme ve/veya özgün araştırma bağlamında programın bilgi sınırını oluşturabilen, alt alandaki programların arayüzlerindeki bilgi tartışması meselelerinde sorgulayıcı farkındalığı gösteren ileri düzeydeki uzmanlaşmış bilgi. Alt alanda genel bağlamda izlenen yöntemleri, kullanılan araçları ve girdileri problem çözmek ve çözüm geliştirmek için uygulamaya geçirebilmede, (arayüzde) göreli konumlarını ve birbirleriyle ilişkilerini dikkate alan bilişsel ve pratik beceri. Bir çalışma veya öğrenim alanında (program) yeni bilgi ve prosedürler geliştirebilecek ve farklı uzmanlık alanlarındaki bilgileri bütünleştirebilecek araştırmalar ve/veya yenilikler için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerileri. Temel alanla ilgili rutin işlerin yönetiminde sorumluluk alma, çalışma ve öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk alma. Alt alanla ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde ve tasarımında sorumluluk alma. Bir çalışma veya öğrenim alanındaki (program) karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren çalışma veya öğrenim ortamlarını yönetme ve dönüştürme. Bir çalışma veya öğrenim alanındaki (program) mesleki bilgi ve uygulamalara katkıda bulunmak için sorumluluk alma ve/veya takımların stratejik performansını değerlendirme. Temel Alan Sunuş Planı

43 Temel Alan, Alt Alan ve Program İtibariyle Doktora Düzeyinde Yeterlilikler
Bilgi Beceri Yetkinlik Bir çalışma veya öğrenim alanında (program) konu-özelinde (subject specific) üretilmiş bilginin sınırlarını geliştiren veya genişleten, bu çerçevede gerekli olan ilgili diğer alt alanlardaki disiplinler arası olgular, ilkeler, süreçler ve kavramları ileri düzeyde analiz ve değerlendirmeye imkân veren bilgi. Bir çalışma veya öğrenim alanının (program) sınırındaki en ileri seviyedeki bilgisi ve alt alandaki programlar arasındaki (arayüzdeki) ileri düzeydeki bilgi. Bir çalışma veya öğrenim alanında (program) konu özelindeki özgün bilgi üretiminin, programın diğer konularıyla göreli konumunu ve fonksiyonel ilişkisini kurabilme becerisi. Bir çalışma veya öğrenim alanında (program) konu özelindeki mevcut bilgi ve uygulama alanını yeniden tanımlayacak ve genişletecek düzeyde araştırma ve/veya yeniliklerdeki kritik sorunları çözebilmek ve mevcut bilgi veya mesleki pratiği yeniden tanımlamak ve genişletmek için gerekli, sentez ve değerlendirme dâhil en gelişmiş ve uzmanlaşmış beceri ve teknikler. Alt alanla ilgili çalışma ve öğrenim etkinliklerinin tasarım, yönetim ve geliştirilmesinde sorumluluk alma. Alt alandaki karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren çalışma veya öğrenim ortamlarını yönetme ve dönüştürme. Alt alandaki mesleki bilgi ve uygulamalara katkıda bulunmak için sorumluluk alma ve/veya takımların stratejik performansını değerlendirme. Bir çalışma veya öğrenim alanının (program) diğer konularıyla ilgili (arayüzdeki) bilgi ve uygulama sınırlarını geliştirecek veya genişletecek beceri ve davranışı gösterme. Bir çalışma veya öğrenim alanında (program) araştırma dâhil olmak üzere çalışma veya öğrenim ortamlarının en uç noktasındaki yeni fikir veya süreçleri geliştirmede sağlam bir hâkimiyet, yenilikçilik, özerklik, bilimsel ve mesleki dürüstlük ve daimi bir bağlılık ortaya koyabilme. Temel Alan Sunuş Planı

44 Anahtar Yetkinlikler Anahtar Yetkinlikler
Bunlar, bilgi, beceri ve tutumla ilişkilidir. Ana dilde iletişim, Yabancı dilde iletişim, Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide temel yetkinlikler, Sayısal yetkinlik (bilgi toplumu teknolojisinin kullanımı ve bilgi ve iletişim teknolojisinde temel yetkinlikler), Öğrenmeyi öğrenme, Toplumsal ve vatandaşlık yetkinliği, İnisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği, Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği. Kaynak: Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Official Journal of the European Union on 30 December 2006/L394. ( Sunuş Planı

45 Eğitim, Meslek ve Faaliyet ilişkisi: Uluslararası Referans ISCED-FOET ISCO ISIC (NACE) & Bologna Süreci Sunuş Planı

46 Eğitim, Meslek ve Faaliyet ilişkisi: Uluslararası Referans
İşlevi Kuruluş ISCED-FOET Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması International Standard Classification of Education ISCO Uluslararası standart Meslek Sınıflaması The International Standard Classification of Occupations ISIC Uluslararası Standart Ekonomik Faaliyet Sınıflaması International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Bologna Süreci Avrupa Yüksek Öğretim Alanı & Avrupa Araştırma Alanı *Rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı bir Avrupa ekonomisi *Alana özgü yeterlilikler *Öğrenim kazanımları Bologna’nın kapsamı: ISCED, ISCO, ISIC Sunuş Planı

47 Geniş alan (tek haneli, ISCED “UNESCO”)
Eğitim-Öğretim Programlarının Sınıflandırılması: Geniş Alandan Program Düzeyine Geniş alan (tek haneli, ISCED “UNESCO”) Temel alan (çift haneli, ISCED “UNESCO”) Alt alan (üç haneli, FOET “EUROSTAT-CEDEFOP”) Sınırlı alt alan (dört haneli, EÖSAA “YÖK”) Program (üç haneli, ) Sunuş Planı

48 Türkiye’deki program sayısı EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI SIRA NO ISCED (UNESCO) FOET (EUROSTAT) EÖSAA (YÖK) Türkiye’de Türkiye’deki program sayısı EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI GENİŞ ALAN (BROAD) KODU TEMEL ALAN (NARROW) KODU ALT ALAN (DETAILED) KODU SINIRLI ALT ALAN (SUB-DETAILED) KODU Programların Kod Aralığı 1 14 140, 142, 143, 144, 145, 146 MYO: YO-K: F: MYO: YO-K: F: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 21 210, 211, 212, 213, 214, 215 Sanat 3 22 220, 221, 222, 223, 225, 226 Beşeri Bilimler 4 31 310, 311, 312, 313, 314 Sosyal ve Davranış Bilimleri 5 32 321, 322 Gazetecilik ve Enformasyon 6 34 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347  345-1, 345-2 İşletme ve Yönetim Bilimleri 7 38 380 Hukuk 8 42 421, 422 Yaşam Bilimleri 9 44 440, 441, 442, 443 Doğa Bilimleri 10 46 461, 462 Matematik ve İstatistik 11 48 481, 482 Bilgisayar 12 52 520, 521, 522, 523, 524, 525 Mühendislik 13 54 540, 541, 542, 543, 544 Üretim ve İşleme 58 581, 582 Mimarlık ve Yapı 15 62 620, 621, 622, 623, 624 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 16 64 640 Veterinerlik 17 72 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727 Sağlık 18 76 761, 762 Sosyal Hizmetler 19 81 810, 811, 812, 813, 814, 815 Kişisel Hizmetler 20 84 840 Ulaştırma Hizmetleri 85 850, 851, 852, 853 Çevre Koruma 86 860, 861, 862, 863 Güvenlik Hizmetleri Sunuş Planı

49 ISCO - 08 Grupları Sunuş Planı Kod Ana Grup Temel Grup
Silahlı Kuvvetler Meslekleri 01 Silahlı Kuvvetler 1 Yöneticiler 11 Kanun Yapıcılar ve Üst Düzey Yöneticiler 2 Profesyonel Meslek Mensupları 12 Şirket Müdürleri 3 Teknisyenler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 13 Küçük İşletme Sahipleri ve Müdürleri 4 Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 21 Fizik, Matematik ve Mühendislik Bilimleri ile İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 5 Hizmet ve Satış Elemanları 22 Yaşam Bilimleri ve Sağlık ile İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 6 Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Çalışanları 23 Eğitim Bilimleri ile İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 7 Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 24 Diğer Profesyonel Meslek Mensupları 8 Tesis ve Makine Operatörleri ile Montajcılar 31 Fizik ve Mühendislik Bilimleri ile İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 9 Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 32 Yaşam Bilimleri ve Sağlık ile İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 33 Eğitim Bilimleri ile İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 34 Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 41 Büro Elemanları 42 Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 51 Kişisel Hizmetler ve Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar 52 Modeller, Satış Elemanları ve Tanıtım Elemanları 61 Pazara Yönelik Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık ve Su Ürünleri Çalışanları 62 Kendi Geçimine Yönelik Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık ve Su Ürünleri Çalışanları 71 Maden Çıkarımı ve İnşaatla İlgili İşlerde Çalışan Sanatkârlar 72 Metal İşleme ve Makine ile İlgili İşlerde Çalışan Sanatkârlar Sunuş Planı

50 ISCO-08 ve ISCED-97 İlişkisi
ISCO-08 Beceri Seviyesi ISCED-97 Grupları 4 6 - Yükseköğretimin İkinci Aşaması (Bir İleri Derecede Araştırma Niteliği Kazandıran Eğitim) - Doktora eğitimi 5a - Yükseköğretimin İlk Aşaması (Bir İleri Derecede Araştırma Niteliğine Doğrudan Ulaştırmayan Eğitim) – Lisans ve Yüksek lisans 3 5b - Yükseköğretimin İlk Aşaması (Bir İleri Derecede Araştırma Niteliğine Doğrudan Ulaştırmayan Eğitim) – Meslek Yüksekokulları vb. 2 4 - Ortaöğretim Sonrası Üniversite Derecesinde Olmayan Eğitim 3 - İleri Ortaöğretim - Lise (Tüm lise çeşitleri) 2 - Temel Eğitimin İkinci Aşaması (Ortaöğretimin alt seviyesi) - Eski ortaokul, İlköğretim okulu mezunu (8 yıllık) 1 1 - Temel Eğitimin İlk Aşaması – Eski ilkokul Kaynak: ILO, International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) – Conceptual Framework, [Erişim: 1 Temmuz 2010]; Peter Elias and Margaret Birch, Establishment of Community-Wide Occupational Statistics, University of Warwick, ISCO 88 (COM), A Guide for Users, February 1994, [Erişim: 5 Temmuz 2010]. Sunuş Planı

51 Uluslararası Standart Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (ISIC Grupları)
Kod ISIC Rev. 4/ Nace Rev.2Tanım A Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık B Madencilik ve Taş Ocakçılığı C İmalat D Elektrik, Gaz, Buhar ve Havalandırma Sistemi Üretim ve Dağıtımı E Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri F İnşaat G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı H Ulaştırma ve Depolama I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri J Bilgi ve İletişim K Finans ve Sigorta Faaliyetleri L Gayrimenkul Faaliyetleri M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri O Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik P Eğitim Q İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri R Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor S Diğer Hizmet Faaliyetleri T Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Üretim Faaliyetleri Kaynak: Birleşmiş Milletler, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4, [Erişim: 10 Haziran 2010]; Türkiye İstatistik Kurumu, [Erişim: 10 Haziran 2010]. Sunuş Planı

52 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
1.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Temel genel bilgiler Avrupa politikası, kültürleri, devletleri ve yurttaşların rolüne ilişkin temel genel bilgi -İngilizce dili -Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama mahareti BECERİ Basit görevleri yerine getirmek için gerekli temel beceriler -İngilizce olarak konuşma, yazma ve anlaşılma -Diğer Avrupalılarla ilişki kurmaya ilgi duyma ve açık fikirli olma -Başkalarına saygılı olma -Farklı duyguları, mizaçları ve ifade tarzlarını anlama YETKİNLİK Yapılandırılmış bir bağlamda, doğrudan gözetim ve denetim altında çalışma veya öğrenim görme Yapılandırılmış bir bağlamda; -Kendi kültürünü temsil etme yetkinliği -Gözetmenlik altında tartışmalara katılma ve ilgi duyma yetkinliği Birinci düzeydeki yeterlilikler, temel genel bilgi ve becerileri tanımlar. Yapılandırılmış bir ortamda doğrudan gözetim altında basit görevlerin yapılması kapasitesini gösterir. Öğrenme becerilerinin geliştirilmesi yapılandırılmış desteği gerektirir. Bu yeterlilikler mesleğe özgü değildir ve genelde herhangi bir yeterliliği olmayanlarca kazanılmaya çalışılır. Sunuş Planı

53 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
2.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanındaki temel olgusal bilgi Aşağıdaki konularda temel olgusal bilgi; -Avrupa politikası, kültürleri, devletleri ve yurttaşların rolü ile ilgili boyutlar -İngilizce dili - Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama BECERİ Basit kurallar ve aletleri kullanarak görevleri yerine getirme ve rutin sorunları çözmede, konuyla ilgili enformasyonu kullanmak için gerekli temel bilişsel ve pratik beceriler Basit kuralları ve aletleri kullanarak görevleri yerine getirme ve rutin sorunları çözmede, konuyla ilgili enformasyonu işleyerek temel bilişsel ve pratik becerileri uygulama kabiliyeti; -Tartışma yapma ve diyalog kurma -Temel argümanları kurgulama -Kültürlerarası olumlu ilişkileri başlatma -Ekip üyesi olarak çalışma YETKİNLİK Sınırlı özerklik ile gözetim altında çalışma veya öğrenim görme Sınırlı özerklik ile gözetim altında, aşağıdakilerde yetkinliğe sahip olma; -Tartışmalarda aktif olarak yer alma -Kültürlerarası olumlu ilişkileri başlatmada ve sürdürmede istekli olma İkinci düzeydeki yeterlilikler, sınırlı miktarda bilgi, beceri ve daha geniş yetkinlikleri gösterir. Bu yeterlilikler doğası itibariyle esas olarak somut ve geneldir. Beceriler, kontrollü bir ortamda gözetim altında uygulanır. Öğrenenler, kendi öğrenmelerinde sınırlı sorumluluk alırlar. Bu yeterliliklerin bir kısmı mesleğe özgüdür, ancak çoğu iş veya öğrenme için genel bir hazırlanmayı ifade eder. Sunuş Planı

54 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
3.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanındaki olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlara ait bilgi Avrupa politikası, kültürleri, devletleri ve yurttaşların rolünün farklı boyutlarına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramların bilgisi -İngilizce dili - Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama BECERİ Temel yöntemler, aletler, malzemeler ve enformasyon arasından seçim yaparak ve bunları uygulayarak sorunları çözmek ve görevleri yerine getirmek için gerekli bir dizi bilişsel ve pratik beceriler Temel yöntemler, aletler, malzemeler ve bilgi arasından seçim yaparak ve bunları uygulayarak sorunları çözmek ve görevleri yerine getirmek için bir dizi bilişsel ve pratik beceriyi uygulama kabiliyeti -Yarı yapılandırılmış (ve yapılandırılmamış) öğrenme yöntemlerini uygulama ve bu ortamlarda yer alma kabiliyeti -ortak bir amacın peşinde başkalarının başkalarını dikkate alma ve her birinin kültürüne karşı duyarlı olma kabiliyeti -Farklı kültürlerden dinleyicilere malumat sunma kabiliyeti -Kendini anlaşılabilir kılma ve tartışmalarda ayrıntıları ifade etme kabiliyeti -Bir ekip olarak çalışıldığında grup dinamiklerini anlama -Hedef dinleyici kitlesine uygun dil, terminoloji ve vücut dilini kullanma kabiliyeti YETKİNLİK Çalışma ya da öğrenimde görevlerin tamamlanması için sorumluluk alma. Sorunları çözmede kendi davranışını şartlara uyarlama Çalışma veya öğrenimde görevlerin tamamlanması için sorumluluk alma yetkinliği. Sorunları çözmede kendi davranışını şartlara uyarlama yetkinliği. -Birinin ilgisini çekme ve Avrupa kültürlerini bağımsız olarak inceleme yetkinliği -Kişinin kendi kültürünü temsil etmesi ve üzerinde yapıcı olarak derinlemesine düşünmesi -Bağımsız olarak çalışma ve düşünme -Grup dinamiklerinin farkında olma -Başkalarının yardıma ihtiyaç duyduklarını fark edebilme Üçüncü düzeydeki yeterlilikler, geniş genel bilgi ile alana özgü pratik ve temel teorik bilgiyi gösterir. Bu yeterlilikler aynı zamanda yönlendirme ile görevlerin yapılması kapasitesini de gösterir. Öğrenenler kendi öğrenmeleri için sorumluluk alırlar ve çalışma veya öğrenimin belirli bir yönü itibariyle sınırlı uygulama deneyimine sahiptirler. Sunuş Planı

55 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
4.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında geniş bağlamlarda teorik ve olgusal bilgi Alanındaki bilginin olgusal ve teorik olarak ayırdında olmak Avrupa politikası, kültürleri, devletleri ve yurttaşların rolünün farklı boyutlarıyla ilgili geniş bağlamlarda teorik ve olgusal bilgi -İngilizce dili - Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama BECERİ Bir çalışma veya öğrenme alanındaki spesifik sorunlara çözüm üretmek için gerekli bir dizi bilişsel ve pratik beceri Spesifik sorunlara çözüm üretmede bir dizi bilişsel ve pratik beceriyi uygulama kabiliyeti -Farklılığa değer vermek ve takdir etmek -Uyum göstermenin ve esnekliğin önemini anlama -Müzakere etme ve uzlaşma kabiliyeti -Etkili sunumlar yoluyla başkalarına esin olma kabiliyeti YETKİNLİK Genelde öngörülebilir, ancak değişime açık çalışma veya öğrenme bağlamlarındaki yönergeler eşliğinde kendi kendini yönetme Çalışma veya öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için sınırlı sorumluluk alarak başkalarının yaptığı rutin işlerin gözetimini yapma Genelde öngörülebilen ancak değişime açık olan çalışma veya öğrenme bağlamlarında, yönergelerle kendi kendini yönetme Çalışma veya öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için sınırlı sorumluluk alarak başkalarının rutin işlerinin gözetimini yapma yetkinliği -Küçük anlaşmazlıkları çözmek için sorumluluk alma kabiliyeti -Kendi kimliğini ve önceliklerini ortaya koyma Dördüncü düzeydeki yeterlilikler, önemli ölçüde alana özgü pratik ve teorik bilgi ve becerileri gösterir. Bu yeterlilikler uzmanlaşmış bilgi, beceriler ve yetkinlikleri uygulama kapasitesi ile bağımsız olarak sorun çözmeyi ve başkalarını yönetmeyi de gösterir. Öğrenenler öğrenmede kendi kendilerini yönetebildiklerini ortaya koyarlar. Öğrenenler, hem genel hem de istisnai durumlardaki çalışma veya öğrenmede, pratik yapma deneyimine sahiptir. Sunuş Planı

56 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
5.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve teorik bilgi ve bu bilgilerin sınırları hakkında farkındalık Avrupa politikası, kültürleri, devletleri ve yurttaşların rolünün farklı boyutlarının kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve teorik bilgi ve bu bilginin sınırları hakkında farkındalık -İngilizce dili - Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama BECERİ Soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirmek için gerekli bir dizi kapsamlı bilişsel ve pratik beceri Soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirmede bir dizi kapsamlı bilişsel ve pratik beceriyi uygulama kabiliyeti -Yarı yapılandırılmış (ve yapılandırılmamış) öğrenme yöntemlerinden elde edilen veriyi analiz etme ve yönetme -Yapılandırılmamış öğrenmenin farkında olma -Fikir ayrılıklarının bulunduğu ortamlarda çalışma ve uzlaştırma teknikleri -Ağ iletişimini etkili kullanabilme -Kişilerarası becerileri geliştirmenin aracı olarak iç gözlem yapma farkındalığı -Grup dinamikleri ve ekip çalışmasındaki süreçlere ilişkin kapsamlı bir farkındalığa sahip olma YETKİNLİK Öngörülemeyen değişimin olduğu çalışma veya öğrenme etkinlikleri bağlamlarında yönetim ve gözetim yapma. Kendinin ve başkalarının performansını gözden geçirme ve geliştirme Kendinin ve başkalarının performansını gözden geçirme ve geliştirme yetkinliği -Kültürlerarası olumlu ilişkilere aktif olarak katkıda bulunma ve sürdürme kabiliyeti -Kişisel özellikleri grup yararına değerlendirme ve kullanma -Ekip çalışmasını kültürlerarası bağlamda kolaylaştırma kabiliyeti -Başkalarına uygun desteği tespit etme ve sağlama kabiliyeti Beşinci düzeydeki yeterlilikler, belirli bir öğrenme veya meslek alanına ilişkin bilgi dâhil, geniş teorik ve pratik bilgiyi gösterir. Bu yeterlilikler, iyi tanımlanmış soyut ve somut sorunlara stratejik çözümler geliştirmede bilgi ve beceriyi uygulama kapasitesini de gösterir. Öğrenme becerileri, özerk öğrenmeye zemin hazırlar. Bu yeterlilikler, insanların ve projelerin yönetimi dâhil çalışma veya öğrenmede operasyonel etkileşim deneyimini de ifade eder. Sunuş Planı

57 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
6.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Sorgulayıcı bir bakışaçısıyla, bir çalışma veya öğrenim alanındaki teorilere ve prensiplere ilişkin ileri düzeydeki bilgi. Teorilerin ve ilkelerin sorgulayıcı bakışaçısı dahil Avrupa politikası, kültürleri, ülkeleri ve yurttaşların rolünün farklı boyutlarının ileri düzeyde olgusal ve teorik bilgi -İngilizce dili ve uzmanlık (professional) terminolojisi - Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama BECERİ Uzmanlaşmış bir çalışma veya öğrenim alanında karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli ustalık ve yenilikçilik taşıyan ileri düzeyde beceriler. Uzmanlaşmış bir çalışma veya öğrenim alanında karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmede ustalık ve yenilikçilik taşıyan ileri düzeyde becerileri uygulama kabiliyeti -Yarı yapılandırılmış (ve yapılandırılmamış) öğrenme yöntemlerini planlama ve uygulama kabiliyeti -Başkalarını motive etme kabiliyeti -Kültürel meselelerle uğraşıldığında sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseme kabiliyeti YETKİNLİK Karmaşık teknik veya uzmanlık (professional) etkinliklerini veya projelerini yönetme. Öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermede sorumluluk alma. Bireylerin veya grupların uzmanlıklarının gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma. Öngörülemeyen çalışma veya öğrenme bağlamlarında karar vermede için sorumluluk alarak, karmaşık teknik veya uzmanlık etkinliklerini veya projelerini yönetme Avrupa ile ilişkili politik, kültürel ve tarihi sorunları analiz etme kabiliyeti Disiplinler arası çalışma yöntemleri, ekip kurma ve müzakere tekniklerine aşina olma Aşağıdaki bağlamlarda birey ve grup bazında sürekli uzmanlık gelişimi için sorumluluk alma yetkinliği; -Avrupa meselelerini işbirliği ve entegrasyona özel vurgu yaparak kavrama -Uluslararası ve kültürlerarası çalışma, öğrenim veya gönüllülük ortamında katılım sağlama Altıncı düzeydeki yeterlilikler, bir öğrenme veya çalışma alanıyla ilişkili ayrıntılı teorik ve pratik bilgi, beceri ve yetkinliği ifade eder. Bu yeterliliklerin bir kısmı alanın uç düzeyindedir. Bu yeterlilikler aynı zamanda bilginin, tartışmaların tasarımında ve sürdürülmesinde, sorunların çözümünde ve toplumsal ve etik meselelere yönelik yargıda bulunmalarda uygulanmasını da gösterir. Bu düzeydeki yeterlilikler, karmaşık bir ortamda işletilen profesyonel bir yaklaşım için uygun başarımları da kapsar. Sunuş Planı

58 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
7.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Özgün düşünme ve/veya araştırmanın temeli olarak, bir kısmı bir çalışma veya öğrenim alanındaki bilginin en uç (bilimsel) sınırını oluşturan ileri düzeyde uzmanlaşmış bilgi. Bir alandaki ve değişik alanların arayüzündeki bilgi meseleleri konularında sorgulayıcı farkındalık. Özgün düşünmenin temeli olarak bir kısmı Avrupa politikasının, kültürlerinin, devletlerinin ve yurttaşların rolüne ilişkin ileri düzeyde uzmanlaşmış bilgi Avrupa politikasının, kültürlerinin, devletlerinin ve yurttaşların rolüne ve bu alanlar arasındaki arayüze ilişkin sorgulayıcı farkındalık. -İngilizce dili ve uzmanlık terminolojisi - Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama BECERİ Yeni bilgi ve prosedürleri geliştirecek ve farklı alanlardaki bilgiyi bütünleştirecek araştırmalar ve/veya yenilikler için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerileri Yeni bilgi ve prosedürleri geliştirecek ve farklı alanlardaki bilgiyi bütünleştirecek araştırmalar ve/veya yenilikler için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerini uygulama kabiliyeti -Avrupa Meslek Yüksek Okullarını yönetme ve faaliyete geçirme kabiliyeti -Ekip çalışmasındaki grup dinamiklerine ve süreçlerine ilişkin kapsamlı ve bütüncül bir kavrayışa sahip olma -Yapıcı bir tarzda ulusaşırı bakışaçısını kullanma kabiliyeti YETKİNLİK Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren çalışma veya öğrenme ortamlarını yönetme ve dönüştürme. Uzmanlık bilgisine ve uygulamasına katkıda bulunmak ve/veya takımların stratejik performansını gözden geçirmek için sorumluluk alma. Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren çalışma veya öğrenme ortamlarını yönetme ve dönüştürme yetkinliği. -Avrupa’ya ilişkin politik, kültürel ve tarihi potansiyelleri ve handikapları tespit etme ve analiz etme kabiliyeti -Disiplinlerarası çalışma yöntemlerine, ekip kurma ve müzakere tekniklerine aşina olma -Örgütsel gelişmenin uygulandığı büyük kamu ortamlarına aşina olma (larger public contexts) Aşağıdaki bağlamlarda ekiplerin stratejik performansını gözden geçirmek ve/veya uzmanlık bilgisine ve pratiğine katkıda bulunmak için sorumluluk alma yetkinliği; -Avrupa meselelerini işbirliği ve entegrasyona özel vurgu yaparak kavrama -Uluslararası ve kültüraşırı çalışmaya katılım Yedinci düzeydeki yeterlilikler, çoğunlukla bir araştırma bağlamında, fikirlerin uygulanmasındaki ve/veya geliştirilmesindeki özgünlük için dayanak sağlayan, bir kısmı uç seviyedeki bilgi olan uzmanlaşmış bir alandaki teorik ve pratik bağımsız öğrenmeyi gösterir. Bu yeterlilikler, toplumsal ve etik meseleler ile sorumlulukları dikkate alan bilgiyi bütünleştirme ve yargıda bulunmaları formüle etme kabiliyetini de gösterir. Bu yeterlilikler aynı zamanda karmaşık bir ortamda değişimi yönetme deneyimini de yansıtır. Sunuş Planı

59 Bilgi, beceri ve yetkinlik: Uluslararası algı
8.DÜZEY Uluslararası (AYÇ) BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanının en uç seviyesindeki (bilimsel) bilgisi ve alanlar arasındaki arayüz bilgisi Avrupa politikası, kültürleri, devletleri ve yurttaşların rolünün en uç seviyesindeki (bilimsel) sınırı ve bu alanlar arasındaki arayüz bilgisi -İngiliz dili ve uzmanlık (professional) terminolojisi - Eğitim ortamlarında (community college) diğer Avrupalılarla birlikte yaşama BECERİ Araştırma ve/veya yenilikte kritik sorunları çözmek için ve mevcut bilgiyi veya uzmanlık uygulamasını genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirme dahil en gelişmiş ve uzmanlaşmış beceriler ve teknikler Araştırma ve/veya yenilikte kritik sorunları çözmek için ve mevcut bilgiyi veya uzmanlık uygulamasını genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirme dahil en gelişmiş ve uzmanlaşmış beceriler ve teknikleri uygulama kabiliyeti -Liderlik -Siyasi zeka -Başkalarını motive etmede gelişmiş kabiliyet YETKİNLİK Güçlü bir yetkinlik, yenilik, özerklik, akademik ve mesleki dürüstlük ortaya koymak ve araştırma dahil çalışma veya öğrenim bağlamlarının en uç seviyesindeki yeni fikirlerin ve süreçlerin geliştirilmesine devamlı bir bağlılık içinde olma. -Araştırma bağlamları dahil çalışma veya öğrenimin en uç seviyesinde yetkinlik -Önemli ölçüde otorite, yenilik, özerklik, akademik veya mesleki dürüstlük göstermede yetkinlik -Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesine devamlı bir bağlılık içinde olmada yetkinlik -Başkalarını desteklemede ileri düzeyde kabiliyet -En iyi uygulamaları tespit etme, değerlendirme ve çoğaltma Sekizinci düzeydeki yeterlilikler, ileri düzeyde uzmanlaşmış bir bilgi alanındaki sistematik hâkimiyetini ve sorgulayıcı analiz yapma kapasitesini, yeni ve karmaşık fikirlerin değerlendirme ve sentezini gösterir. Bu yeterlilikler aynı zamanda büyük çaplı araştırma süreçlerinin kavranılmasını, tasarımını, uygulanma ve uyarlanmasını da gösterir. Bu yeterlilikler, mevcut bilgi veya mesleki uygulamanın yeniden tanımlanmasına veya genişletilmesine imkân veren yeni ve yaratıcı yaklaşımların geliştirilmesinde liderlik deneyimini de gösterir. Sunuş Planı

60 Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Sunuş Planı 60

61 Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Duyuşsal (affective) Alanda Öğrenme kazanımlarının Yazılması Bilişsel (cognitive) Alanda Öğrenme kazanımlarının Yazılması Pisikomotor Alanda Öğrenme kazanımlarının Yazılması Sunuş Planı 61

62 Kazanıma Odaklı Öğrenme ve Öğrenme Boyutları
I.Bilişsel (cognitive) II.Duyuşsal (affective) III.Psikomotor (psychomotor) Sunuş Planı

63 Bilişsel öğrenme (cognitive)-1
Bilişsel öğrenmenin zihinsel niteliği öne çıkmaktadır: örneğin bilgiyi tanıma ve hatırlama, bilgi üzerinde işlem yapma, kavramlar, genellemeler, kuramlar geliştirme. Hiyerarşik bir yapı oluşturan ve Bloom tarafından oluşturulan bu sınıflama altı öğrenme kategorisinden oluşur: Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme. Bu hiyerarşi çerçevesinde, her bir kademede bir önceki kademenin tamamlanmış olması gerekir. Örneğin, analiz aşamasında önceki bütün öğrenmelerin kazanılmış olduğu varsayılır. Bu nedenle, derslerin dönemlere dağıtılmasında öğrenme kategorileri itibariyle özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Bilişsel öğrenme hiyerarşisi 1.Hatırlama (Bilgi): bu düzeydeki bir davranış, olgular, ilkeler ve kavramların hatırlanmasını, diğer olgular, ilkeler ve kavramlar arasından fark edilebilmesini ifade eder. (Tanıma ‘recognizing’, anımsama ‘recalling’). Daha önce öğrenilmiş bilginin (information) hatırlanmasıdır: Örneğin, belirli olgular, terminoloji, kurallar, prosedürler, sınıflamalar, kategoriler, ölçütler, metodoloji, ilkeler, teoriler ve yapı gibi. 2.Kavrama (Anlama): öğrenilen bilgiyi kendi yorumuyla sunabilme, olguları ve ilkeleri nedensellik çerçevesinde açıklayabilmeyi ifade eder. Yorumlama (Interpreting), Örnek Gösterme (Exemplifying), Sınıflama (Classifying), Özetleme (Summarizing), Sonuç Çıkarmak (Inferring), Karşılaştırma (Comparing), Açıklama (Explaining). Bilginin anlamını kavramadır: örneğin, sorunu kendi kelimeleriyle ifade etme, bir kimya formülünü yorumlama, bir iş akış diyagramını anlama, yabancı dilden kelime ve ifadeleri tercüme etme. 3.Uygulama: teorilerin ve genellemelerin karşılaşılan farklı durumlarda uygulanabilmesini ifade eder. Yapma (Executing) ve Tamamlama (implementing). Bilgiyi gerçek durumlara uygulama: Örneğin, matematikte öğrenilen ilkeleri, içten yanmalı motorun silindir hacmini hesaplamak için kullanma gibi. Sunuş Planı

64 Bilişsel öğrenme (cognitive)-2
4.Analiz: karşılaşılan bir sorunu veya konuyu bütüncül bir yaklaşımla ele alma; sınırlarını belirleyerek içerik ve niteliğini tanımlayarak unsurlarına ayırabilme; bileşenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmeyi ifade eder. Amaçları ve fikirleri daha basit parçalara ayırarak, parçaların birbiriyle nasıl ilişkili olduklarını ve nasıl bütün içinde organize olduklarını görmek gibi: Örneğin, akışkan (sıvı ve gaz) ve sıvının farklı olduğunu tartışma, bir öğrencinin Newton’un 1’inci hareket yasasını açıklamada düştüğü mantıksal hataları tespit etme gibi. 5.Sentez: sorun veya konunun analiz edilmesi sonucu yeni bir bütüncül yaklaşım veya yapı oluşturmayı; yeni ilişkileri birlikte ortaya koymayı ifade eder. Kontrol Etme (Checking) ve Eleştirme (Critique). Öğeleri yeniden düzenleyerek yeni bir bütünlük oluşturmak: Örneğin, sorun çözücü alıştırma üzerine konuya vakıf bir rapor yazma, bir program veya açık oturum planlama, kapsamlı bir dönem ödevi hazırlama gibi. 6.Değerlendirme (Geliştirme): referans belirleme, kriter geliştirme, değer yargısında bulunabilmeyi ifade eder. Oluşturma (Generating), Planlama (Planning) ve Meydana Getirme (Producing)l. İç kanıtlara veya dış ölçütlere dayalı çıkarımlarda bulunma: Örneğin, bir soruna alternatif çözümleri değerlendirme, öğrenci yönetim temsilcisinin konuşmasındaki tutarsızlıkları tespit etme gibi. Sunuş Planı

65 Bilişsel alanda öğrenme kazanımlarının yazılması
Değerlendirme-Yaratıcılık (6) Sentez (5) Analiz (4) Uygulama (3) Kavrama-Anlama (2) Hatırlama-Bilgi (1) Sunuş Planı

66 Bilişsel (cognitive) alanda öğrenme kazanımlarının yazılması
Öğrenim kazanımları, öğrencilerin öğrenme etkinliği sonunda ne yapabildikleri ile ilişkili olduğundan, Öğrenim kazanımları yazılırken kullanılacak fiiller aktif fiil olmalıdır. Sunuş Planı

67 KULLANILAN FİİLLER Bilişsel öğrenme kazanımları için önerilen fiiller
BİLGİ-HATIRLAMA ANLAMA-KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİRME-YARATICILIK Anlatır Eşleştirir İşaret eder Kaydeder Listeler Sıralar hatırlar/anımsar adlandırır Tanımlar Tanır Tekrarlar Açıklar Açıklık getirir Ayırt eder Betimler / tasvir eder Bir başka şekilde / kendi cümleleriyle ifade eder Çevirir Çözer Değiştirir Dönüştürür Farklı şekilde ifade eder Farklı şekliyle tanır Genelleştirir Gözden geçirir İlişkilendirir Karşılaştırır Örnek verir Özetler Rapor eder Saptar/ belirler Savunur Sınıflar Sonuç çıkarır Tahmin eder / kestirir Tartışır Teşhis eder Yerini belirler Yorumlar Çalıştırır Dener Dramatize eder Düzenler Gerçekleştirir Hazırlar Hesaplar İlgisini kurar İnceler İspat eder Karar verir Kullanır Maniple eder Nasıl yapılacağını gösterir Oluşturur Organize eder Ortaya çıkarır Örnek problem çözer Programlar Seçer Tahminde bulunur Takvimini hazırlar Tamamlar Taslak hazırlar Tercih eder Uyarlar Uygular Yapar Yönetir Yürütür Ana hatlarını gösterir Analiz eder Bağıntıları saptar Değer biçer Denetler Deney yapar Eleştirir Farklılaştırır İlişkilendirir çözümler İlkeleri bulur İpotez kurar Kategorize eder/ sınıflandırır Müzakere eder Neden sonuç ilişkisi kurar Niteler/atfeder Öğelerine ayırır Öğelerini belirler Sorgular Test eder/ sınar karşılaştırır Unsurlarına ayırır Birleştirir (özgün şekilde) Çıkarır Derler Dizayn eder / tasarlar Formüle eder Geliştirir Geneller Kontrol eder Kurar Önerir Pekiştirir Plan oluşturur Saptar Sınıflandırır Simule eder/ benzetim kurar Tasarlar Toplar Üretir Yapılandırır / inşa eder Yaratıcı çözüm geliştirir Yeniden düzenler Araştırır Çıkarımda bulunur Değerlendirir Destekler Doğruluğunu-yanlışlığını kanıtlar Eleştirir / sorgular Geçerli kılar Geçerliliğini denetler Hataları düzeltir/yeniler İkna eder İrdeler kararlaştırır Kesinleştirir Kural ve ölçüte uygunluğunu araştırır Ölçütlere göre eleştirir Planlar Sonuca varır Tahmin eder Tavsiye eder Tutarsızlıkları söyler Uygunluğunu denetler Yargıya varır /hüküm verir Bu belirtilen altı kategoride kullanılan filler, herhangi bir kategoriye özel değildir. Bazı filler birden çok kategoride yer alabilir. Sunuş Planı

68 Duyuşsal öğrenme (affective)-1
Bu öğrenme türü,öğrenmenin duygusal tarafı üzerine odaklanıp bilgi edinme isteğinden, inançların, fikirlerin ve davranışların birleştirilmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Duyuşsal öğrenmenin tutumsal/davranışsal niteliği öne çıkmaktadır. Bir nesne, olay veya konuya karşı tutum ve davranış gibi eğilimleri ifade eder (reddetme, hoşlanma, yönelme, kaçınma gibi). Duyuşsal davranışlar genellikle belirli şartlar altında belirli seçimler yapma ve kararlar alma eğilimi olarak tanımlanır (öğrencilerden çok çalışmaları, yalan söylememeleri, trafik kurallarına uymalarının istenmesi). Duyuşsal öğrenmelerin hiyerarşisi 1.Alma: Bireyin, ilgi, tutum ya da değer geliştirmesi istenen bilgi, nesne ya da durumun farkına varması veya algılaması. Alma veya katılmaya isteklilik: Örneğin, açık fikirlilikle çelişkili meselelerdeki tartışmaları dinleme, başkalarının haklarına saygı gösterme gibi. 2.Yanıtlama/ Tepkide bulunma: Bireyin, belli bir bilgi, nesne ya da durum karşısında, yerleşiklik kazanmamış bir tepkiden gönüllü bir tepkiye kadar varan, bireysel tepkiler göstermesi, yani aktif katılımda bulunması. Olumlu cevabı gösteren aktif katılım veya bir fikrin veya politikanın kabulü: Örneğin, verilen ev ödevlerini tamamlama, ekip problem çözme faaliyetlerine katılım gibi. Sunuş Planı

69 Duyuşsal öğrenme (affective)-2
3.Değer yükleme: Bireyin, belli bir bilgi, nesne ya da duruma bir değer yükleyerek tepkide bulunması. Bir şeyin değeri veya bedeli hakkında düşünce ifade etme veya davranışı gösterme: Örneğin, bütünleşik müfredatların iyi bir öğrenme yolu olduğu düşüncesini kabul etme, kampüsteki kan bağışına katılma gibi. 4.Örgütleme: Bireyin, toplumsal kabuller doğrultusunda bir değer yükleyerek tepkide bulunduğu belli bir bilgi, nesne ya da duruma, kendine özgü değerler atfetmesi, yani bir değerler sistemi oluşturacak şekilde farklı değerleri örgütlemesi. Çeşitli değerleri içselleştirilmiş bir sistemde organize etme: Örneğin, kendi yeteneklerinin, sınırlılıklarının ve değerlerinin farkına varma ve gerçekçi hedefler geliştirme gibi. 5.Kişilik: Bireyin, oluşturduğu yeni değerlere dayalı tutarlı bir dünya görüşü oluşturması. Değer sisteminin yaşam tarzına dönüşmesi: Örneğin, bir kişinin yaşam tarzının, pek çok çeşitli duruma tepkisini etkilemesi gibi. Sunuş Planı

70 Duyuşsal (affective) alanda öğrenme kazanımlarının yazılması
Bu alan öğrenmenin duygusal bileşenleri ile ilgili konularla ilişkili olup, bilgi almaya duyulan istekten, inançların, fikirlerin ve görüşlerin entegrasyonuna kadar uzanmaktadır. Öğrenme ile ilgili unsurlarla nasıl ilgilenildiğini tanımlamak için Bloom ve arkadaşları 5 ana kategori belirlemişlerdir. Sunuş Planı 70

71 Duyuşsal alanda öğrenme kazanımlarının yazılması
Belirleme /Karakterize etme-(5) Organize etme (4) Değer biçme / Değer verme (3) Yanıtlama /Tepkide bulunma (2) Alma /Algılama (1) Sunuş Planı

72 Duyuşsal (duygu-durumsal) alanda öğrenme kazanımları
yazılırken kullanılabilecek aktif fiiller Davranmak, bağlı kalmak, bağlı olmak, takdir etmek, sormak, cevaplamak, karşı çıkmak, birleştirmek girişimde bulunmak, uymak teşebbüs etmek, riayet etmek işbirliği yapmak, tamamlamak, tanıtmak, göstermek, ayırt etmek, tartışmak, itiraz etmek, benimsemek, başlamak, sunmak, takip etmek, Harekete geçer, kabul eder, tamamlar, mücadele eder, müdahale eder, savunur, tartışır, gösterir, izler, dinler, yargılar, sıralar, düzenler, katılır, paylaşır, ilişkilendirir, rapor eder, çözer, destekler, değer verir, iş birliği yapar, sentezler, değerlendirir, uygular, soru sorar. değer vermek, desteklemek, örgütlemek, katılmak, kabul etmek, ilişkilendirmek, yargıya varmak, paylaşmak, doğrulamak, dinlemek, organize etmek, sorgulamak, İlişki kurmak, övmek, raporlamak, değer biçmek, sentezlemek, önem vermek sentez yaparak oluşturmak, kıymetlendirmek, çözümlemek İsteklilik göstermek, İlişki kurmak, Sunuş Planı 72

73 Devinişsel öğrenme (psychomotor)-1
Psikomotor (devinişsel) öğrenmelerin beceri niteliği öne çıkmaktadır. Psikomotor alan ile ilgili davranışlar zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren, belirli fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucunda ortaya çıkan davranışlardır (otomobil lastiğini değiştirme, yemek pişirme, klavyede on parmak yazı yazma). Devinişsel beceriler, doğrudan performansa yansıtıldığı için, bilişsel yeterlilik ve duyuşsal özelliklere göre daha kolay tanımlanabilecek niteliktedir. Psikomotor Öğrenmelerin Basamaklandırılması 1.Algılama: Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme, hareketlerin farkına varma. Duyu organlarını kullanarak eylemde bulunmaya rehberlik etmede gerekli ipuçlarını elde etme: Örneğin, gitar tellerini ayarlamadan önce sesini dinleme, yanlış işleyen ekipmanı gösteren sesleri fark etme gibi. 2.Kurma: Bireyin, zihin kas eşgüdümünü gerektiren bir işe, zihinsel, bedensel ve duygusal yönden hazır olması. Belirli bir eylemi zihinsel, fiziksel veya duygusal olarak gerçekleştirmeye hazır olma: Örneğin, bilgisayar imlecinin nasıl kullanıldığını bilme, enstrümanı çalmaya hazır hale getirme ve müzikal performansın başlaması için orkestra şefini izleme, bir görevi tamamlamak için elektronik parçaların montajını yapmaya istekli olduğunu göstermek gibi. 3.Kılavuzla yapma: Bireyin, zihin kas eşgüdümünü gerektiren bir işi, bir kişinin Kılavuzluğunda veya yönergeler yoluyla yapabilmesi. Bir modelin rehberliğinde sergileme: taklit veya deneme ve yanılma: Örneğin, tork anahtarını, bir ustanın kullanımını gösterdikten sonra kullanma, uçucu bir kimyasalın önceden tespit edilmiş belirli bir miktarının hacmini çeşitli yollarla ölçümünü tecrübe etmek gibi. Sunuş Planı

74 Devinişsel öğrenme (psychomotor)-2
4.Beceri haline getirme (Mekanizma): Bireyin, zihin kas eşgüdümünü gerektiren bir işi, yardım almaksızın ve işin gerektirdiği nitelikte yapabilmesi. Farklılaştırma (Differentianting), Organize Etme (Organizing), Niteleme/Atfetme (Attributing). Bir görevi, belli bir seviyede özgüven ve ustalıkla yapabilmeyi alışkanlık haline getirmek: Örneğin, bir uçakla 60 derecelik bir dönüşü, yüzde 70 oranında doğru icra edebilme gibi. 5.Karmaşık etkinlik: Karmaşık bir beceriyi kolayca, en az zaman ve enerji harcayarak yapabilmesi. Bir görevi maharetli bir ustalık ve beceriyle yerine getirme: Örneğin, bir otomobili hatasız olarak hızlıca parçalarına ayırma ve tekrar monte etme gibi. 6.Uyarlama: Önceden kazanılan becerileri, yeni durumlarda kullanabilmesi. Önceden kazanılmış/öğrenilmiş becerileri kullanarak yeni fakat yakın görevleri yerine getirmek: Örneğin, gelişmiş öğrenme becerilerini kullanarak bir kelime işlemci olarak elektrikli daktiloyu çalıştırabilme gibi. 7.İcat etme/ meydana getirme: Bireyin, uzmanlaştığı alanda orijinal bir beceri ortaya koyabilmesi. Gelişmiş becerilere sahip olduktan sonra yeni işler ortaya koyma: Örneğin, bir montaj hattı görevi için daha etkin bir yol tasarlamak gibi. Sunuş Planı

75 Psikomotor alanda öğrenme kazanımlarının yazılması
Pisikomotor alanı temel olarak beyin ve kaslarla ilgili aktiviteleri içeren fiziksel beceriler üzerinde durmaktadır. Pisikomotor alanı genellikle laboratuar bilimleri konuları, sağlık bilimleri, sanat, müzik, mühendislik, drama ve beden eğitiminde kullanılmaktadır. Sunuş Planı

76 Psikomotor alanda öğrenme kazanımlarının yazılması
Benimseme (Yerlileştirme) (5) Eklemleme (artikülasyon) (4) Doğruluk (hatasızlaştırma) (3) Manipülasyon (işleme) (2) İmitasyon (Taklit etme) (1) Sunuş Planı

77 manipüle etmek, işlemek, gerçekleştirmek, düzeltmek,
Pisikomotor alanda Öğrenme Kazanımları yazılırken kullanılabilecek aktif fiiller uyarlamak, düzeltmek, ayarlamak, dengelemek, toplamak, birleştirmek, kullanmak, tasarlamak, sunmak, ölçmek göstermek, kullanmak, yürütmek, incelemek, teşhis etmek, karıştırmak, dokunarak ayırt etme, kurmak, yaratmak, taklit etmek, Seçer, tanımlar, ayırt eder, ilişkilendirir, başlar, gösterir, hareket eder, tepkide bulunur, izler, tekrar eder, yapılandırır, güçlendirir, organize eder, uyarlar, değiştirir, yeniden organize eder, çeşitlendirir, ayarlar, birleştirir, oluşturur, yapar, sonuç çıkarır. uyarlama, kombine etme, tepki verme, ölçme, kopyalama, işlem yapmak, manipüle etmek, işlemek, gerçekleştirmek, düzeltmek, kaydetmek, tepki göstermek, ele almak, idare etmek Sunuş Planı 77

78 Öğrenme kazanımlarının yazımına ilişkin genel kurallar
Sunuş Planı

79 Öğrenme kazanımlarının yazımına ilişkin genel kurallar
Öğrencilerin modül ya da program sonunda ne yapmasının ya da ne göstermesinin beklendiğine odaklanılması Öğrenme kazanımlarının öğrenciler, öğretim elemanları, işverenler ve dış gözlemciler tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde sade ve muğlak olmayan şekilde yazılması Sunuş Planı

80 Öğrenme kazanımlarının yazımına ilişkin genel kurallar
Genelde öğrenme kazanımları; bir modül için temel öğrenmeyi belirtmektedir. Bu nedenle, bir modül için öğrenme kazanımları yazılırken öğrencinin modülü geçmesini sağlayacak kabul edilebilir minimum standartların açıkça belirtilmesi gereklidir. Geniş sayıda yüzeysel kazanımların yerine az sayıda önemli kazanımların yazılması tavsiye edilmektedir. Sunuş Planı

81 Öğrenme kazanımlarının yazımına ilişkin genel kurallar
Genellikle bir modül için 8’den fazla öğrenme kazanımı yazılması çok olası değildir. Eğer 10’dan fazla öğrenme kazanımı yazılmışsa bunlar muhtemelen çok fazla müfredat detayı belirtiyordur ve değerlendirme sürecinde yönetimi oldukça güç olacaktır. Elbette öğrenme kazanımlarının sayısı modülün büyüklüğü ile de alakalıdır. Akılda kalıcı ve anlamlı olacak şekilde az sayıda, önem düzeyi yüksek kazanımların yazılmasına dikkat edilmelidir. Sunuş Planı

82 Öğrenme kazanımlarının yazımına ilişkin genel kurallar
Öğrenim kazanımları, öğrencilerin öğrenme aktivitesini tamamladıktan sonra ne yapmaya yatkın (yetenekli) olduğunu belirten basit bir ‘temenniler listesi’ olmamalıdır. Öğrenme kazanımları; basit ve açık bir şekilde tanımlanmış olmalı ve geçerli bir şekilde değerlendirilmeye (ölçülmeye) müsait olması gerekmektedir. Sunuş Planı

83 ÖNEMLİ HUSUSLAR Önemle üzerinde durulması gereken
husus aktif fillerdir. Anahtar Sözcük ‘Yapmak’ (DO) dır. Öğrenme kazanımları taslağının hazırlanmasındaki anahtar ihtiyaç da aktif fiillerin kullanılmasıdır. Anlamak, bilmek, farkında olmak, takdir etmek gibi muğlak fiillerden olabildiğince kaçınılmalıdır. Bilmek ve anlamak yerine tanımak, teşhis etmek, tanımlamak, anlatmak göstermek gibi fillerin kullanılması daha uygundur. Anlamak ve Bilmek kolayca Ölçülebilir fiiller değildir. Tanımlamak, uygulamak, analiz etmek gibi somut fiiller aşina olmak, bilmek, anlamak gibi fillere nazaran değerlendirme açısından daha fazla yardımcı olmaktadır. Sunuş Planı 83

84 MUĞLAK İFADELER Öğrenme kazanımları ile ilgili diğer bir
genel hata, öğrenmenin betimlenmesi yerine öğrenmenin kendisi ile ilişkilendirilmesidir. ‘Modülün sonunda öğrencinin Laboratuar çalışmalarındaki Sağlık ve emniyet uygulamalarını bilmesi beklenmektedir’ Öğrencinin uygulamaları bilip bilmediğini ancak bilgisini gösterebildiği zaman söyleyebiliriz. Bu amaçla öğrenciden rapor yazması, soruları cevaplaması, uygulamaları sözlü olarak anlatması….istenebilir. Bu İstenenler öğrenme kazanımı olarak yazılabilir. Sunuş Planı 84

85 Farkı görmek (ayırt etmek) Seçmek (karar vermek)
Amaçlar ve öğrenme kazanımları için kullanılan sözcük dağarcıkları arasındaki farklara ilişkin bazı örnekler EĞİTİM AMAÇLARI Bilmek Anlamak Belirlemek Kavramak Aşina olmak Öğrenme Kazanımları Farkı görmek (ayırt etmek) Seçmek (karar vermek) Düzenlemek (birleştirmek) Ayarlamak Teşhis etmek (tanımlama) Çözümleme, uygulama, listeleme Sunuş Planı 85

86 Öğrenme Kazanımları BASİT NORMALDE BİR CÜMLE ve BİR FİİL
ANLAŞILMASI GÜÇ İFADELERDEN KAÇININ ARA SIRA DAHA FAZLA AÇIKLIK SAĞLAMAK İÇİN BİRDEN FAZLA CÜMLE KULLANILABİLİR Sunuş Planı 86

87 kazanımları, programın yeterlilikleri ile ilişkili olmalıdır
Modülün öğrenme kazanımları, programın yeterlilikleri ile ilişkili olmalıdır Nihaileştirmeden önce meslektaşlarınız ve öğrencilerinizle anlamını değerlendirin Her kazanımı aktif bir fiil ile sonlandırın. İçeriği verecek nesne ve tümleçlerle bütünleştirin Gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmalı Bir kazanımda sadece bir aktif fiil Çok muğlak yazılmış kazanımların etkin olarak değerlendirilmesi zor olabilir. Öğrenme Kazanımları Komplike cümlelerden kaçının. Eğer gerekliyse sadece anlaşılırlığı sağlamak için birden fazla cümle kullanın. Kazanımın nasıl değerlendirileceği (öğrencinin bahsedilen öğrenme Kazanımlarına ulaştığını nasıl bileceksiniz) Kazanıma ulaşılacak zaman cetveli unutulmamalıdır. Zamansal olarak yetişmeyecek aşırı hırslı ve zaman-kaynaklar açısından gerçekçi olmayanlardan kaçınılmalı Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, haberdar olmak gibi muğlak ifadelerden kaçının. Bunlar öğrenme kazanımlarından ziyade öğretim amaçları ile ilgili ifadelerdir. Sunuş Planı

88 Öğrenme kazanımlarının yazımı için kontrol listesi
Süreçlere değil, kazanımlara odaklandım mı? Örn: Benim öğretme olarak ne yaptığıma değil değil de öğrencinin ne gösterebildiğine odaklandım mı? Her öğrenme kazanımını bir aktif fiille bitirdim mi? Bir öğrenme kazanımı için sadece bir aktif fiil kullandım mı? Sunuş Planı

89 Öğrenme kazanımları gözlemlenebilir ve ölçülebilir mi?
Öğrenme kazanımlarının yazımı için kontrol listesi Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, haberdar olmak gibi ifadelerden kaçındım mı? Öğrenme kazanımları gözlemlenebilir ve ölçülebilir mi? Öğrenme kazanımları değerlendirilmeye yatkın mı? Sunuş Planı

90 Tüm Öğrenme kazanımları modülün içerik ve amaçları ile uyumlu mu?
Öğrenme kazanımlarının yazımı için kontrol listesi Bloom Taksonomisindeki düzeylere göre Öğrenme kazanımları dahil edildi mi? Tüm Öğrenme kazanımları modülün içerik ve amaçları ile uyumlu mu? Tavsiye edilen sayıda öğrenme kazanımına sahip miyim? (Modül başına maksimum 9 kazanım) Mevcut zaman ve kaynaklarla yazdığım Öğrenme kazanımlarına ulaşmam gerçekçi mi? Sunuş Planı

91 Öğrenme Kazanımlarının Ölçülmesinde Kullanılabilecek Araç ve Yöntemler
Ölçülecek öğrenme kazanımının yapısına göre, Açık uçlu yazılı soruları (Essay) Sözlü sınavlar (Mülakat) Çoktan seçmeli testler Kısa cevaplı sorular Eşleştirme maddeleri Doğru-yanlış maddelerinin yanında Performans değerlendirme Portfolio dosyaları Ödevler Projeler Kavram haritaları vb. kullanılabilir. Sunuş Planı

92 Ders /modül öğrenme kazanımları kontrol listesi
Programın ve dersin/modülün genel amaçlarına uygun. Alan için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve yetkinlikleri yansıtıyor. Gerektiğinde alt kazanımlar belirlenmiş. Sürece değil, sonuca odaklanılmış. Öğrenciye yönelik yazılmış. Açık ve anlaşılır (bilmek, anlamak, öğrenmek gibi belirsiz terimlere yer verilmemiş) şekilde ifade edilmiş. Hedeflenen öğrenme düzeyine (ön lisans, lisans, vb.) ve tipine (bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor) uygun yazılmış. Yeterli sayıda öğrenme kazanımı yazılmış. Ölçülebilir ve gözlenebilir. Bir öğrenme kazanımı için sadece bir fiil kullanılmış. Sunuş Planı

93 Öğrenme kazanımları neden önemli?
Öğrenciden başarması beklenen öğrenmenin derinliğini ve tiplerini (bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor) tanımlar. Biçimlendirici, belgelendirici ve önceki öğrenmelerin ölçülmesi için objektif kriterler sağlar. Modül ya da alt birimler oluşturulabilecek şekilde öğrenmenin bir birleri ile uyumlu birimlerini tanımlar. Eğiticiler ve öğrencilere eğitim sürecinde rehberlik eder. Öğrenme beklentileri konusunda öğrencilere net bilgi sağlar. Mezunları istihdam edeceklere mezunların yeterlikleri konusunda net bilgi sağlar. Sunuş Planı

94 Öğren(t)me Stratejileri, Yöntemleri, Teknikleri
Sunuş Planı

95 Öğretim Yöntemleri Anlatma Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma
Problem Çözme Bireysel Çalışma Sunuş Planı

96 Özet olarak Bologna Süreci Biriktirme ve transfer için ECTS
Yeterlilikler Çerçevesi EQF Helsinki Recommendations Dublin tanımlayıcıları NQF Kalite Güvencesi QA Müfredat tasarlama Öğrenme kazanımları + öğrenci iş yükü Tanınma Öğrenme kazanımları +öğrenci iş yükü Derecelerin karşılaştırılabilirliği (I, II, III) Öğrenim dönemleri Ortak dereceler Önceki tecrübi öğrenmenin akreditasyonu (APEL) Biriktirme ve transfer için ECTS Sunuş Planı 96

97 İlginiz ve sabrınız için
teşekkürler. Sunuş Planı


"Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları