Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UÜ BOLOGNA SÜRECİ BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI-2 Prof. Dr. M. Ayberk KURT 13.02.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UÜ BOLOGNA SÜRECİ BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI-2 Prof. Dr. M. Ayberk KURT 13.02.2012."— Sunum transkripti:

1 UÜ BOLOGNA SÜRECİ BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI-2 Prof. Dr. M. Ayberk KURT 13.02.2012

2 Toplantı Gündemi 1.UÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) 2.Bologna Süreci 3.Bologna Sürecinin Kurumumuzdaki Geçmişi (Prof. Dr. M. Ayberk KURT) 4.Diploma Eki/AKTS/Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL) (4 OCAK 2012)

3 Toplantı Gündemi Bologna Süreci 1.Hedeflerimiz nelerdir? 2.Hangi çalışmaları gerçekleştireceğiz? 3.Bu çalışmaları NEDEN gerçekleştirmeliyiz? 4.Çalışmaları nasıl yürüteceğiz? 5.Çalışma takvimimiz nedir?

4 Toplantı Gündemi Bologna Süreci 1.HEDEFLER? 2.NE? 3.NEDEN? 4.NASIL? 5.NE ZAMAN?

5 HEDEFLERİMİZ NELERDİR? (1)

6 Hedefler? 1.Diploma Eki Etiketi başvuru sürecini tamamlamak, 2.AKTS Etiketi başvuru sürecini tamamlamak 3.Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Üniversitemizde yapılması gereken çalışmaları tamamlamak 4.Eğitimimize eleştirel bakış ve sürekli iyileştirme kültürünü canlandırmak

7 HANGİ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ? (2)

8 Ne? 1)BEK 2)Bologna Çalışma Kurulları 3)Ders Koordinatörü/Yürütücüsü/Öğretim Üyesi KİM?

9 1)Bologna ÇALIŞMA KURULLARININ oluşturulması Amaç: çalışmaların sistematik olarak yürütülmesini ve eşgüdümünü sağlamak BEK Ne?

10 2)Çalışma YÖNTEMİNİN belirlenmesi Amaç: çalışmaların sistematik olarak yürütülmesini ve eşgüdümünü sağlamak BEK Ne?

11 3)UÜ BOLOGNA SÜRECİ WEB SAYFASI ve EŞGÜDÜM REHBERİNİN oluşturulmasıUÜ BOLOGNA SÜRECİ WEB SAYFASI ve EŞGÜDÜM REHBERİNİN Amaç: çalışmaların sistematik olarak yürütülmesini ve eşgüdümünü sağlamak BEK Ne?

12 4)Çalışma öncesi, sırası ve sonrasında BİLGİLENDİRME ve DESTEK sağlanması Amaç: çalışmaların sistematik olarak yürütülmesini ve eşgüdümünü sağlamak BEK Ne?

13 Üniversitemizin tüm eğitim programlarında; (Türkçe ve ingilizce) 1)Nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARININ hazırlanması/güncellenmesi, Bologna Çalışma Kurulları Ne?

14 Üniversitemizin tüm eğitim programlarında; (Türkçe ve ingilizce) 2)Mezunların ne tür yeterliliklere (qualifications) sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN belirlenmesi/güncellenmesi, Bologna Çalışma Kurulları Ne?

15 Üniversitemizin tüm eğitim programlarında; (Türkçe ve ingilizce) 3)Her programın TANITICI BİLGİLERİNİN hazırlanması/güncellenmesi,TANITICI BİLGİLERİNİN Bologna Çalışma Kurulları Ne?

16 Üniversitemizin tüm eğitim programlarında; (Türkçe ve ingilizce) 4)PROGRAM DERS PLANLARININ güncellenmesi, Bologna Çalışma Kurulları Ne?

17 Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan/alacak herbir ders için; (Türkçe ve ingilizce) 1)“ÖĞRENME KAZANIMLARININ” hazırlanması/güncellenmesi, Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Ne?

18 Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan/alacak herbir ders için; (Türkçe ve ingilizce) 2)Her bir derse ilişkin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterliliklerinden hangisi/lerini, ne düzeyde sağladığını belirleyerek DERS ÖĞRENME KAZANIMLARININ, PROGRAM YETERLİLİKLERİ ile ilişkilendirmesi, Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Ne?

19 Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan/alacak herbir ders için; (Türkçe ve ingilizce) 3)Ders öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli öğrenci İŞ YÜKÜNÜN VE AKTS KREDİLERİNİN hesaplanması, Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Ne?

20 Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan/alacak herbir ders için; (Türkçe ve ingilizce) 4)Ders öğrenme çıktılarını göz önüne alarak üniversitemizce belirlenen ortak formata uygun olarak DERS ÖĞRETİM PLANLARININ hazırlanması/güncellenmesi,DERS ÖĞRETİM PLANLARININ Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Ne?

21 BU ÇALIŞMALARI NEDEN GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ? ? (3)

22 Neden? 1.Tüm Eğitim Programlarımızı yeniden nesnel bir bakış açısı ile değerlendirme ve iyileştirme fırsatı sağladığı için, 2.Öğrencilerimize ve topluma olan sorumluluğumuzu daha nitelikli/güncel hale getirmek için bir araç olduğu için, 3.Kalite ve Sürekli İyileşme Kültürü’nün kuruma yerleşmesine katkı sağlayacağı için, 4.Tüm paydaşlarımızın, mezunlarımızın yeterlilikleri hakkında nesnel bilgi sahibi olmasını sağlayacağı için,

23 Neden? 1.Eğitim programlarımızın ulusal ve uluslar arası düzeyde görünürlüğünü, tanınırlığını ve güvenilirliğini artırmak için 2.Diploma Eki ve AKTS Etiketleri ile saygınlığımızı artıracağı için 1.Yeni ve daha nitelikli ikili anlaşmalara yol açacağı için 2.Daha fazla öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği için

24 Neden? ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINDAN FAYDALANANLAR (2003-2011) GİDENGELEN ÖĞRENCİ1721169 ÖĞRETİM ÜYESİ8092 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN FAYDALANANLAR (2009-2012) GİDENGELEN ÖĞRENCİ182120

25 Neden? 1.Gelecekte; ihtiyaç duyacağımız kadro ve bütçe tahsis taleplerimizin karşılanmasını güvence altına almak için, 2. “YÖK yap dedi yaptık” dememek için.

26 ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTECEĞİZ? (5)

27 Nasıl? Çalışmaların nasıl yürütüleceğine yönelik temel bilgiler için: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ EŞGÜDÜM REHBERİ Süreç sırasında oluşabilecek sorular için: BEK ÜYELERİ

28 (Türkçe ve ingilizce) 1)PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN belirlenmesi/güncellenmesi, 3)PROGRAM TANITICI BİLGİLERİNİN hazırlanması/güncellenmesi, 4)PROGRAM DERS PLANLARININ güncellenmesi, Bologna Çalışma Kurulları Nasıl?

29 KRİTİK NOKTALAR:  Programın amacı, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan (misyonundaki eğitime ilişkin olan) genel bir ifadedir.  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak hazırlanmalıdır.  Programın amacı tercihen tek bir cümle ile ifade edilmelidir.  Programın amacı daha önce tanımlanmış ise paydaşların katkıları da alınarak güncellenmelidir. Program Eğitim Amaçları

30 Nasıl? Program Eğitim Amaçları Ö rnek 1. U Ü Tıp Fak ü ltesinin amacı T ü rkiye ’ nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların ü stesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve y ö neticilik yapabilecek, tıbbi etik kurallarını bilen ve uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini s ü rekli olarak yenileyip geliştiren, uluslar arası d ü zeyde de kabul edilen ö l çü lere uygun pratisyen hekim yetiştirmektir.

31 Nasıl? Program Eğitim Amaçları Ö rnek 2. U Ü Fen-Edebiyat Fak ü ltesi Matematik Programının amacı temel matematik bilgisine ve bağımsız d ü ş ü nme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen, karşılaştığı problemleri farklı bakış a ç ılarından ele alıp potansiyel çö z ü mler ü retebilen, kapsamlı ve soyut d ü ş ü nebilen, ihtiya ç duyacağı seviyede yazılım bilgisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

32 Nasıl? Program Eğitim Amaçları Ö rnek 3. U Ü İlâhiyat Fak ü ltesi İlk ö ğretim Din K ü lt ü r ü ve Ahlâk Bilgisi Ö ğretmenliği Programının amacı Din eğitimi ve ö ğretimi alanında yeni bilgi, ihtiya ç ve eğilimleri takip edebilen, İslâm hakkında detaylı, diğer dinler hakkında yeterli bilgiye sahip, yetenekli, yaratıcı, toplumu ile b ü t ü nleşmiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik ö zelliklerine sahip ve pedagojik formasyon kazanmış ö ğretmenler yetiştirmektir.

33 (Türkçe ve ingilizce) 1)PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN belirlenmesi/güncellenmesi, 3)PROGRAM TANITICI BİLGİLERİNİN hazırlanması/güncellenmesi, 4)PROGRAM DERS PLANLARININ güncellenmesi, Bologna Çalışma Kurulları Nasıl?

34 KRİTİK NOKTALAR:  Program mezunlarının sahip olacağı temel bilgi, beceri ve davranışları tanımlar.  Her bir program için tercihen 10-12 adet yeterlilik yazılmalıdır.  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak hazırlanmalıdır.  “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi(TYYÇ)” ve İlgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri “Temel Alan Yeterlilikleri” (http://tyyc.yok.gov.tr) ile uyumlu olmalı,  Üniversitemizin ve bağlı bulunduğu ara akademik birimin vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı olmalı,  İlgili mesleğin etik kurallarını dikkate alınmalı,  Mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir, açık/net, gözlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmalı ve toplumsal gerçeklerimize uygun olarak belirlenmelidir. Program Yeterlilikleri

35 Nasıl? Program Yeterlilikleri Ö RNEK PROGRAM YETERLİLİKLERİ: U Ü İİBF İktisat B ö l ü m ü 1. İktisat biliminin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazandırmak 2. İktisat biliminin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak iktisadi olguları a ç ıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 3. İktisat bilimi temelinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel analiz tekniklerini ö ğrenme ve bu teknikleri iktisadi sorunların çö z ü me y ö nelik kullanabilmek 4. T ü rkiye ve D ü nya ekonomisinde yaşanan iktisadi sorunları ve gelişmeleri iktisat ç ı g ö z ü yle anlamak ve analiz edebilmek 5. Uygulamadaki iktisat politikalarını, kuramsal ve kavramsal donanımları ile birleştirip, bu politikaların temel iktisadi değişkenler ü zerindeki etkilerini ö ng ö rebilmek ve iktisadi konularda yetkin kararlar alabilmek 6. Mevcut iktisadi sorunlara çö z ü m ü retebilmeye d ö n ü k araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak

36 Nasıl? Program Yeterlilikleri Ö RNEK PROGRAM YETERLİLİKLERİ: U Ü İİBF İktisat B ö l ü m ü 7. G ü ncel iktisadi sorunlar kapsamında bilimsel ç alışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazanmak 8.İktisadın bir sosyal bilim olduğu ger ç eğinden hareketle toplumsal sorunlara çö z ü m ü retebilmek ve gerektiğinde t ü m paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek 9. Kamu ve ö zel kesimin ihtiya ç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olmak ve bunları kullanabilmek 10. Ö ğrenim s ü recinde elde edilen bilgileri neden-sonu ç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve ni ç in ihtiya ç duyulacağını ö ng ö rebilmek 11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisat ç ılar olarak takım ç alışması i ç erisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk ü stlenebilmek 12. Yazılı ve s ö zl ü iletişimde T ü rk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literat ü r ü izleyebilme ve iletişim kurabilme a ç ısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.

37 (Türkçe ve ingilizce) 1)PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN belirlenmesi/güncellenmesi, 3)PROGRAM TANITICI BİLGİLERİNİN hazırlanması/güncellenmesi,PROGRAM TANITICI BİLGİLERİNİN hazırlanması/güncellenmesi 4)PROGRAM DERS PLANLARININ güncellenmesi, Bologna Çalışma Kurulları Nasıl?

38 (Türkçe ve ingilizce) 1)PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN belirlenmesi/güncellenmesi, 3)PROGRAM TANITICI BİLGİLERİNİN hazırlanması/güncellenmesi, 4)PROGRAM DERS PLANLARININ güncellenmesi, Bologna Çalışma Kurulları Nasıl?

39 KRİTİK NOKTALAR:  Programa ait ders planları (Course Structure Diagram) AKTS kredilerini içerecek şekilde TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak hazırlanmalıdır.  Planın 60 AKTS/Yıl bazında düzenlenmesi gerekir.  Planın iç ve dış paydaşların görüşleri de alınarak düzenlenmesi ve güncellenmesi gerekir.  Eğitim programındaki derslerin, akademik birimin üst yönetimi tarafından belirlenecek 7-10 üniversitenin eşdeğer programları ile karşılaştırılması ve güncellenmesi gerekir. Program Ders Planları

40 Dersleri için; (Türkçe ve ingilizce) 1)ÖĞRENME KAZANIMLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)DERS ÖĞRENME KAZANIMLARININ, PROGRAM YETERLİLİKLERİ ile ilişkilendirmesi, 3)Öğrenci İŞ YÜKÜNÜN VE AKTS KREDİLERİNİN hesaplanması, 4)DERS ÖĞRETİM PLANLARININ hazırlanması/güncellenmesi, Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Nasıl?

41 KRİTİK NOKTALAR:  Öğrenme kazanımları bir dersle ilgili olarak yazılır. Bir öğrencinin bir dersi öğrenme sürecinin sonunda, öğrencinin bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlardır  Diğer bir ifadeyle dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri, kazanımları ifade eder.  Ortalama 8-10 adet olmalıdır  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak hazırlanmalıdır Dersin Öğrenme Kazanımları

42 Nasıl? KRİTİK NOKTALAR:  “Öğrencim, dersin sonunda hangi bilgi, beceri ya da tutumlara sahip olmalıdır?” sorusu sorulmalı ve öğrenme kazanımları verilecek bu cevaba göre belirlenmelidir.  Öğrenci tarafından ulaşılabilir ve öğretim üyesi tarafından gözlemlenebilir/ ölçülebilir olmalıdır. Ölçme ve değerlendirme sırasında bu kazanımların ölçülebilmesi gerekir.  Kolay anlaşılabilir olmalı, karmaşık cümleler içermemelidir.  Her kazanım için tek bir fiil kullanılmalıdır. Dersin Öğrenme Kazanımları

43 Nasıl? KRİTİK NOKTALAR:  Kullanılacak olan fiiller, o dersin sınavlarında sorulabilecek olan soruların içeriği ile (tanımla, hesapla, yorumla, göster, analiz et, değerlendir, tartış vs.) uyumlu olmalıdır  Çizebilme, gösterebilme, problem çözebilme, açıklayabilme, örnek verebilme, hatırlayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme, eleştirebilme, karşılaştırabilme, çalıştırabilme, listeleyebilme, kullanabilme, analiz edebilme vs. gibi fiiller kullanılabilir.  Öğrenme kazanımlarının yazılmasında, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak sınıflandıran sınıflandırma sistemlerinden faydalanılması önerilir (Bloom’s Taksonomisi vb.). Dersin Öğrenme Kazanımları

44 Nasıl? KRİTİK NOKTALAR:  Öğrenme kazanımları yazılırken AŞAĞIDAKİLER YAPILMAMALIDIR; Öğretim elemanının derste yapacakları yazılmamalıdır Herhangi bir dersteki konuların başlıkları öğrenme kazanımı olarak ifade edilmemelidir Çok sayıda öğrenme kazanımı yazılmamalıdır (ortalama 8-10 adet olmalıdır). Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz fiillerden kaçınılmalıdır. Bu terimler öğrenme kazanımlarından ziyade öğretme amaçlarına yöneliktir ve ölçümü güçtür. Dersin Öğrenme Kazanımları

45 Nasıl? Dersin Öğrenme Kazanımları YANLIŞ ÖRNEKDOĞRU ÖRNEK Yazılım hazırlamada kullanılan bazı teknikleri öğretebilme. Yazılım hazırlamada kullanılan bazı teknikleri uygulayabilme. Mühendislik uygulamalarında kullanılan çağdaş teknikler ve hesaplama araçları Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme. Makro ölçekteki akışkanlar mekaniği ile moleküler dinamik arasında bir ilişki kurarak makro ölçekteki olayların temelini kavrayabilme. Makro ölçekteki akışkanlar mekaniği ile moleküler dinamik arasında ilişkiler kurabilme. Makro ölçekteki olayların temelini kavrayabilme. Doğru ve Yanlış Ö ğrenme Kazanımı Ö rnekleri

46 Dersleri için; (Türkçe ve ingilizce) 1)ÖĞRENME KAZANIMLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)DERS ÖĞRENME KAZANIMLARININ, PROGRAM YETERLİLİKLERİ ile ilişkilendirmesi, 3)Öğrenci İŞ YÜKÜNÜN VE AKTS KREDİLERİNİN hesaplanması, 4)DERS ÖĞRETİM PLANLARININ hazırlanması/güncellenmesi, Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Nasıl?

47 KRİTİK NOKTALAR:  Öğrenme kazanımları oluşturulduktan sonra, her bir öğrenme kazanımının hangi program yeterliliği ile ilişkili olduğunu belirlemeliyiz.  Bu karşılaştırma dersimizin programa nasıl katkıda bulunduğunu görmemize ya da programa olan katkısını artırmak için dersin genel hedeflerini ve öğrenme kazanımlarını gözden geçirmemize yardımcı olacaktır. Öğ. Kazanımı – Program Yeterliliği

48 Nasıl? PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12 ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK: Öğrenme kazanımlarPY: Program yeterlilikleri Katkı Düzeyi:1 çok düşük2 Düşük3 Orta4 Yüksek5 Çok Yüksek

49 Dersleri için; (Türkçe ve ingilizce) 1)ÖĞRENME KAZANIMLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)DERS ÖĞRENME KAZANIMLARININ, PROGRAM YETERLİLİKLERİ ile ilişkilendirmesi, 3)Öğrenci İŞ YÜKÜNÜN VE AKTS KREDİLERİNİN hesaplanması, 4)DERS ÖĞRETİM PLANLARININ hazırlanması/güncellenmesi, Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Nasıl?

50 KRİTİK NOKTALAR:  Öğrenci hareketliliğini ve öğrencilerin yurt dışında gördükleri eğitimlerin kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak için geliştirilen AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, projeler, arazi çalışmaları, ödevler, vb.) içeren kredi biriktirme sistemidir.  1 AKTS kredisi 25-30 saatlik bir çalışma yüküne karşılık gelmektedir. İş Yükü ve AKTS

51 Nasıl? KRİTİK NOKTALAR:  İş yükünü gerçekçi bir bakış açısıyla ve dayanaklarıyla tahmin etmeye çalışmalıyız.  Teorik ders saatiyle dersin kredisi arasında doğrudan bir ilişki söz konusu olmadığını unutmamalıyız. (Bir saatlik teorik ders öğrencinin ayrıca 2-3 saat bireysel çalışmasını gerektirirken, bir saatlik bir seminer için öğrencinin bir hafta çalışması gerekebilir. Bu nedenle,temel olarak öğrenci iş yüküne dayanan AKTS gibi bir sistem, yalnız teorik ve/veya uygulamalı ders saatine dayandırılmamalı, tüm iş yükleri dikkate alınmalıdır) İş Yükü ve AKTS

52 Nasıl? KRİTİK NOKTALAR:  AKTS kredisini tam sayı olarak vermeli, ancak zorunlu ise buçuklu sayıları kullanmalıyız. (1,63 gibi küsurlu sayılardan ise kaçınmalıyız.)  Ortak servis derslerine aynı AKTS kredisi vermeye dikkat etmeliyiz.  Stajlara, bitirme çalışmalarına ve tüm kredisiz derslere de AKTS vermeliyiz.  Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin UÜ kredisinin altında olmamasına dikkat etmeliyiz. İş Yükü ve AKTS

53 Nasıl? EtkinliklerSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü Haftalık ders saati (Kuramsal)14228 Haftalık ders saati (Uygulama)14228 Okuma236 İnternette tarama, kütüphane çalışması 248 Materyal tasarlama, uygulama5315 Rapor hazırlama188 Sunu hazırlama188 Sunum133 Ara sınav ve ara sınava hazırlık166 Final sınavı ve final sınavına hazırlık110 Toplam İş Yükü120 Toplam İş Yükü / 30120/30 Dersin AKTS Kredisi4

54 Dersleri için; (Türkçe ve ingilizce) 1)ÖĞRENME KAZANIMLARININ hazırlanması/güncellenmesi, 2)DERS ÖĞRENME KAZANIMLARININ, PROGRAM YETERLİLİKLERİ ile ilişkilendirmesi, 3)Öğrenci İŞ YÜKÜNÜN VE AKTS KREDİLERİNİN hesaplanması, 4)DERS ÖĞRETİM PLANLARININ hazırlanması/güncellenmesi,DERS ÖĞRETİM PLANLARININ hazırlanması/güncellenmesi, Dersin Koor./Yürüt./Öğ. Üyesi Nasıl?

55 ÇALIŞMA TAKVİMİMİZ NEDİR? (5)

56 Ne zaman? İŞ PAKETİ-1SORUMLUTERMİN 1. Bologna Çalışma Kurullarının oluşturulması BEK 27 Ocak 2012 2. Çalışma YÖNTEMİNİN belirlenmesi BEK 1 Şubat 2012 3. UÜ BOLOGNA SÜRECİ EŞGÜDÜM REHBERİNİN oluşturulması BEK1 Şubat 2012 4. Çalışma öncesi, sırası ve sonrasında BİLGİLENDİRME ve DESTEK sağlanması BEK 4 Ocak 2012 12 Şubat 2012

57 Ne zaman? İŞ PAKETİ-2SORUMLUTERMİN 1. Program EĞİTİM AMAÇLARI’nın hazırlanması/güncellenmesi E/F/B/P yönetimi 2 Mart 2012 2. Program YETERLİLİKLERİNİN belirlenmesi/güncellenmesi E/F/B/P yönetimi 2 Mart 2012 3. Her programın TANITICI BİLGİLERİNİN hazırlanması/güncellenmesi E/F/B/P yönetimi 2 Mart 2012 4. Program DERS PLANLARININ hazırlanması/güncellenmesi E/F/B/P yönetimi 13 Nisan 2012 Türkçe İngilizce

58 Ne zaman? İŞ PAKETİ-3SORUMLUTERMİN 1. Her bir ders için “ÖĞRENME KAZANIMLARININ” hazırlanması Ders Koor. 13 Nisan 2012 2. Ders öğrenme kazanımlarının, program yeterlilikleri ile ilişkilendirmesi Ders Koor. 13 Nisan 2012 3. Ders öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünün ve AKTS kredilerinin hesaplanması Ders Koor. 13 Nisan 2012 4. DERS ÖĞRETİM PLANLARININ hazırlanması Ders Koor. 13 Nisan 2012 Türkçe İngilizce

59 Ne zaman? İŞ PAKETİ-4SORUMLUTERMİN ÇALIŞMA SONUÇLARININ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARIMI 1. Her programın TANITICI BİLGİLERİNİN otomasyona aktarımı E/F/B/P yönetimi 4 Mayıs 2012 2. Program DERS PLANLARININ otomasyona aktarımı E/F/B/P yönetimi 4 Mayıs 2012 3. DERS ÖĞRETİM PLANLARININ otomasyona aktarımı Ders Koor. 4 Mayıs 2012 Türkçe İngilizce

60 Özet Program Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri Program Tanıtım Bilgileri Program Ders Planları Verilerin Otomasyona Girişi PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ 2 Mart 13 Nisan Ders Kazanımları Kazanım- Yeterlilik Eşleştirme İş Yükü-AKTS Hesaplama 4 Mayıs Ders Öğretim Planları 13 Nisan

61 "Herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor ama kimse kendini değiştirmeye çalışmıyor " (Nabî) Son Söz


"UÜ BOLOGNA SÜRECİ BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI-2 Prof. Dr. M. Ayberk KURT 13.02.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları