Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTALYAN SİNEMASINDA YENİ GERÇEKÇİLİK.  Ba ş lıca Konular 1)Özet? 2)Gerçekçili ğ in Anlamı? 3)Yeni Gerçekçilik Öncesi İ talyan Sinemasına Kısa Bir Bakı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTALYAN SİNEMASINDA YENİ GERÇEKÇİLİK.  Ba ş lıca Konular 1)Özet? 2)Gerçekçili ğ in Anlamı? 3)Yeni Gerçekçilik Öncesi İ talyan Sinemasına Kısa Bir Bakı."— Sunum transkripti:

1 İTALYAN SİNEMASINDA YENİ GERÇEKÇİLİK

2  Ba ş lıca Konular 1)Özet? 2)Gerçekçili ğ in Anlamı? 3)Yeni Gerçekçilik Öncesi İ talyan Sinemasına Kısa Bir Bakı ş ? 3.1 İ talyan Sineması Nasıl Ortaya Çıktı? 4)Yeni Gerçekçilik Hareketi 4.1 İ talyan Yeni Gerçekçi Sinemasının Sava ş Sonrasındaki Ko ş ulları 5) Ba ş lıca Filmler 6)Akımın Etkisini Ne Zaman Kaybetmeye Ba ş ladı? 7)Giuseppe De Santis’le 27 Nisan 1993 Yapılan Röportajdan Kısa Bir Bölüm

3 ÖZET İ talyan yeni gerçekçili ğ i en önemli sinema akımlarından bir tanesidir. Sanatın tüm formlarında görülen “gerçekçilik” akımının etkilerini ta ş ır. Gerçekçilik 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kıtasında özellikle Fransa ve İ ngiltere’de ilk olarak edebiyat alanında kendini göstermi ş tir. Gerçekçilik akımı gerçekli ğ i, yapayla ş tırmadan ve idealize etmeden orta sınıf insanların maa ş lı i ş, karı koca ili ş kilerini ya da toplumsal çatı ş malarını ele alarak yansıtmı ş tır. Edebiyattaki gerçekçilik gibi İ talyan Yeni Gerçekçilik akımı daha do ğ rusu okulu 2. Dünya Sava ş ının hemen ertesinde özgürle ş me döneminde akademik ve katı bir sinema anlayı ş ına kar ş ı çıkarak dürüstçe sava ş tan zarar gören İ talyan toplumunu yansıtmayı amaçlamı ş tır. ( Sanatta Gerçeklik İ çerinde İ talyan Yeni Gerçekli ğ i,Önbayrak s.1)

4 Gerçekçili ğ in Anlamı  Sanatta akım; siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel etkilenmelerden do ğ ar ve o dönemin hayatında kültürel bir yöntem, dü ş ünü ş tarzı, bir etkilenme aracı olarak yer eder.  Bu anlamda; Gerçekçilik “ Varlı ğ ın dü ş ünceden ba ğ ımsız oldu ğ unu öne süren ö ğ retidir. Varlı ğ ın dü ş ünsel nitelikli olmadı ğ ını, dü ş ünceden de geçmedi ğ ini öne süren ö ğ retidir”( Felsefe Sözlü ğ ü, Timuçin, Bulut Yayınları, 2000, S.152)

5 İ talyan Sineması Nasıl Ortaya Çıktı?  İ talya’da 1895 yılında Filoteo Albertini’nin buldu ğ u ve kinetogra adını verdi ğ i aygıtı için izin belgesi almasıyla ba ş ladı.  Sinema etkinlikleri önce panayırlardaki barakalarda ve kahvelerde kendini gösterdi.  1905 yılında aynı Albertini, La presa di Roma filmiyle İ talyan stüdyolarında çekilmi ş ilk öykülü filmi gerçekle ş tirdi.( İ talyan YeniGerçekçili ğ,Ba ğ datlı, s.9)

6 YEN İ GERÇEKÇ İ L İ K ÖNCES İ İ TALYAN S İ NEMASINA KISA B İ R BAKI Ş  Yeni gerçekçilik İ kinci Dünya Sava ş ının ve fa ş ist yönetimin sona ermesiyle ba ş layan bir harekettir.  Bununla birlikte bu harekete geçi ş hazırlıklarının daha önceden ba ş ladı ğ ını gösteren örnekler de vardır.  Kimi sinema yazarlarınca yeni gerçekçi sinemanın ilk örne ğ i olarak görülen Visconti’nin OSSESS İ ONE’si sava ş ın ve İ talya’daki fa ş ist yönetimin tüm ş iddetiyle sürdü ğ ü bir sırada çekilmi ş tir.  Bu geçi ş dönemi içinde yalnızca ho ş ça vakit geçirme amacı güden e ğ lendirici, “beyaz telefonlu filmleri’in yanında belgeselciler ve calligrafismo akımı diye anlılan a ş ırı biçimci, e ğ ilimler de vardı.

7  Deniz kuvvetleri adına De Robertis’in denetimi altında Roberto Rossellini’nin yönetti ğ i ba ş kabir belgesel de LA NAVE B İ ANCA (1941) filmiydi. Fa ş ist İ talya’nın propogandasını yapan bu film, sava ş sırasında yaralı askerlere ayrılan hastane gemisindeki hayatı anlatırken, rejimin sava ş kurallarına uygun hareket etti ğ ini göstermeye çalı ş ıyordur.

8 Douglas Gomery, Movie History: A Survey adlı yapıtında Yeni Gerçekçilik öncesi İtalyan sinemasını şu biçimde anlatıyor; İtalyan film endüstrisi Yeni Gerçekçilik Akımından çok önceleri zengin bir geleneğe sahipti. 1910’larda, İtalyanlar uluslar arası film piyasasında etkin olarak Fransız, Alman ve Amerikalılarla rekabet ettiler. ( Sinemada Akımlar, s. 669)

9 YEN İ GERÇEKÇ İ L İ K HAREKET İ Yeni gerçekçilik, İ talya’da İ kinci Dünya Sava ş ından sonra ortaya çıkan ve günlük hayatın gerçeklerini nesnel bir biçimde yansıtmaya amaçlayan sinema akımıdır.Ancak bu tanım eksiktir ve yeni gerçekçili ğ in eksiksiz bir tanımı vermek de oldukça güçtür. Aslında yeni gerçekçilik İ talya’da fa ş ist dönemin gerçekleri örtme çabasına, kaçı ş edebiyatına ve sanatına tepki olarak ortaya çıkan bir kültür hareketinin adıdır.Sinemadaki kadar etkili olmamakla birlikte, edebiyatı ve öteki sanat alanları da kapsar. ( İ talyan Yeni gerçekçili ğ i, Ba ğ datli s.15)

10 Yeni gerçekçilik edebiyatta 1929 yılına kadar geriye gider ( Neorialismmo sözcü ğ ü A. Moravia’nın Aylaklar (Gli İ ndifferenti, 1929) romanının yayımlanmasından sonra kullanıldı.) Neorialismo sözcü ğ ü Almanca’daki Neue Sachlichkeit’i örnek alıyor ve önceki dönemin gerçekleri çarpıtan ve basmakalıp ş emalara indirgeyen edebiyatına kar ş ı bir tepkiyi dile getiriyor. Böylelikle, gereksiz biçim oyunlarına dayanan edebiyata kar ş ı gerçeklere dayanan bir edebiyat ortaya konmak isteniyordu. Bir sanat eserindeki biçim- içerik ili ş kisi, yeni gerçekçilikle birlikte bir kez daha yo ğ un tartı ş malara konu olacak ve sanat eserinin de ğ erlendirilmesinde önemli bir kriter olarak ele alınacaktır. Yeni gerçekçilik akımı hayatla ba ğ lantıları olan bir sanatı savunuyordur. Bu anlayı ş ın do ğ al sonucu olarak bu akım, içerik açısından zengin bir sanattan yanaydı.

11 Yeni gerçekçilik bir yönüyle fa ş ist yönetime tepki olarak bu yönetimin sona ermesiyle ortaya çıkmı ş bir harekettir. Hareketi temsil eden edenlerin belki de tek ortak özellikleri, sava ş sonrası İ talya’sını olanca yalınlı ğ ı ve açıklı ğ ıyla dile getirmeleri, bu konudaki heyecanları ve sava ş a kar ş ı çıkmalarıdır. Yeni gerçekçilik hareketi İ talya’nın somut toplumsal hayatından do ğ mu ş tur.

12 İ talyan yeni gerçekçi sineması İ kinci Dünya Sava ş ı sonrasının özel ko ş ulları içinde ortaya çıktı. Bunların ş öyle sıralayabilir. A)Film stüdyolarının yıkılmı ş olması B)Ülkenin ekonomik durumunun zayıflı ğ ı İ talyan Yeni Gerçekçi sineması bu sebeplerinde etkisiyle filmlerinde do ğ al dekorlar içinde çekilmeye ba ş ladır. Böylelikle, sinema soka ğ a, hayatın içine girmi ş oldu. Kimi yönetmeler her türlü teknik ve biçimsel kaygıları bir yana bırakarak son derece yalın bir biçimde günlük hayatın gerçeklerini yansıtma yolunu seçtiler. Çektikleri filmlerde profesyonel oyuncuların yanında amatör oyunculara da yer verdiler. İ TALYAN YEN İ GERÇEKÇ İ S İ NEMASININ SAVA Ş SONRASINDAK İ KO Ş ULLARI

13 Yeni gerçekçi sinema, toplumun birçok sorunu inceledi. Hareketin ilk yıllarındaki filmlerin ba ş lıca konusu İ kinci Dünya Sava ş ı yol açtı ğ ı yıkımlardı. Zamanla öteki toplumsal sorunlar da ele alındı: Güney İ talya’nın geri kalmı ş lı ğ ı ve tarım kesiminin sorunları, i ş sizlik sorunu, orta sınıf halkın sorunları, kadınların toplumsal sorunları vb.

14  Savaş sonrası İtalya’sının sanatçıları hem ne söyleyeceklerini hem de nasıl söyleyeceklerini çok iyi bilmektedir. Yüksek bir toplumsal ve estetik birikime sahiptirler. Ticari başarısızlıklara aldırmayacak kadar da kendilerine güvenmektedirler. ( Yeni gerçekçi sinemanın başyapıtları ticari bakımdan başarılı olamamıştır. İL BANDİTO, İN NOME DELLA LEGEE, RİSO AMARO … gibi filmlerin dışındaki filmler ticari bakımdan başarısız olmuş, yapımcılarına para getirmemiştir.

15 OSSES İ ONE( Tutku, 1942) Yenigerçekçi hareketi ba ş latan filmlerden biri. Visconti’nin bu filmi “beyaz telefonlu filmlere, fa ş ist rejimin resmi sinemasına kar ş ı son derece nitelikli bir protesto olarak görülür. Film, Amerikalı yazar James Cain’in The Postman Always Rings Twice ( Postacı Kapıyı İ ki Kere Çalar) adlı yapıtının İ talyan toplumuna ve sinemaya uyarlanmasıdır. Film İ talyan halkını gerçek kimli ğ iyle seyircinin kar ş ısına çıkarıyor, resmi kli ş elerden apayrı gerçek bir toplum hayatını gözler önüne seriyor. “ Bu film, yeni gerçekçi akımını tek yanlı bakı ş la sava ş, direni ş hareti ve sava ş sonrası ko ş ullarından do ğ mu ş bir olgu saymanın yeterli olmayaca ğ ını açıkca göstermektedir.( M. Schlappner, Sava ş Sonrası İ talyan Sinemasında Gerçekçili ğ in Ana Hatları, Luchino Visconti Afa y.)

16 KONUSU: Film cinsel tutkuya dayanan bir dram ele alınmaktadır. Ossessione kötü bir biçimde sona eren bir a ş k hikayesidir. Erkek hemen hemen serseri denebilecek bir i ş sizdir. Kadının ya ş lı kocası Po vadisinde yol kenarında bir motel i ş letmektedir. Kadın sokakta sürtmektense motel i ş çisi ile evlenmi ş tir. Daha sonra kadının kar ş ısına di ğ er erkekte bayanımız kendisinde ya ş ama tutkusunu tekrar hissettirir. Ancak kadının kocasını terk edecek yüzü yoktur. Sonunda genç kadın ve erke ğ i ya ş lı kocayı öldürür ve olaya kaza süsü verirler vs… YÖNETMEN AMACI: Visconti bu son derece sıradan ve basit olay örgüsü içinde, yol kenarındaki küçük motelden İ talya’nın tüm ya ş amını olancan gerçekli ğ iyle gözler önüne sermektedir. Ancone fuarı, trenlerin üçüncü mevki vagonları ve onların ah ş ap koltukları, yoksul otel odaları, çocuk i ş iler, polis karakolları, köydeki e ğ lenceler vb.

17 ROMA C İ TTA APERTA( Roma, Açık Ş ehir, 1945) Yeni gerçekçi hareketini ba ş latan film. Roberto Rossellini’nin bu ünlü filmi, Almanlar Roma’dan çekilirken direni ş kuvvetleriyle dayanı ş ma içinde çekildi. KONUSU: Film, Roma’nın kurtulu ş u için mücadele eden direni ş çilerin öyküsüdür. İş gal altında günü gününe hazırlanan senaryoya göre, çok ilkel tekniklerle ve bir ölçüde de gizli olarak çekildi. Alman i ş gali altındaki Roma’da günlük hayat, direni ş hareketi ve direni ş çiler, Gestapo’nun i ş kence yerleri… Filmde çok yalın ve gerçekçi bir biçimde yansıtılmaktadır. Ayrıca bu filmle Rossellini ucuz maliyetli bir filmle de dünya pazarlarında ba ş arı sa ğ lanabilece ğ ini kanıtladı. Ko ş ulların elveri ş siz olması nedeniyle sessiz olarak çekildi, filmin seslendirilmesi sonradan yapıldı. Senaryosu direni ş kuvvetleri komutanı tarafından a ş a ğ ı yukarı günü gününe söylenip yazdırıldı. 1945-1946 sezonunda en çok gelir getiren film oldu ve bir yıl sonra, Fransa ve ABD ba ş ta olmak üzere dı ş ülkelerde büyük ilgi gördü.

18 V İ VERE İ N PACE( Barı ş İ çinde Ya ş amak, 1946) Luigi Zampa yönetiminde çekilen yeni gerçekçi hareketin ba ş yapıtlarından biri. İ kinci Dünya Sava ş ında İ talya’da küçük bir köyde geçen olayları anlatır. KONUSU: Sava ş kaça ğ ı iki Amerikalı asker( biri zenci biri beyaz) bir çiftlikte saklanırlar. Köydeki Alman asker bir ak ş am çiftli ğ e gelir. Bunun ardından ortaya çıkan trajik ve komik olaylar çerçevesinde sava ş ın anlamsızlı ğ ı, saçmalı ğ ı, çarpıcı bir biçimde dile getirilir. Gerçek dekorlar içinde çekilen filmin ba ş oyuncusu Aldo Fabrizi idi. Köylüler figüranlık yaptılar. Bölgesel mizahin kimi özelliklerini ta ş ıyan film yabancı ülkelerde de büyük ilgiyle kar ş ılandı. V İ VERE İ N PACE yeni gerçekçili ğ in ba ş langıç yıllarının en tipik filmlerinden biridir.

19 AKIMIN ETK İ S İ N İ 1950 yılların daha yaratıcıları ve öncüleri hayattayken tarihe karı ş tı. Yeni gerçekçili ğ i bu özgün halinin son bulmasının nedenleri vardır. Bunların ba ş ında İ talya’daki siyasal iktidarın Hıristiyan Demokratların tekeline girmesi ve bunun sonucu olarak sol dü ş üncenin baskı altına alınmasıdır. 1950’li yılların ba ş ında yara alan ve duraklama dönemine giren hareket birkaç yıl içinde sona erdi.

20 Giuseppe De Santis Giuseppe De Santis’le 27 Nisan 1993 tarihli L İ BERAT İ ON gazetesinde yeni gerçekçi hareketin önce gelen yönetmeniyle yapılan röportaja kısa bir bakı ş … SORU: O dönem Yeni gerçekçilik dönemiydi. Nasıl tanımlıyorsunuz yeni gerçekçili ğ i. Bir akım, bir hareket miydi? Nasıl ortaya çıktı? DE SANT İ S: Yeni gerçekçilik Roma’da Centro Sperimentale del Cinema’da fa ş izm döneminde biraz sol gibi görünen dergi ve gazetelerdeki kuramsal çalı ş malarla geli ş tirildi. Özellikle, neorealismo’nun babası yoktu ama bir büyük annesi vardı: Direni ş, bu sırada halk özgürlü ğ ü için mücadele etti. Bir “svolta storica” vardır, İ talyan tarihinde de ğ i ş en bir ş ey, demokrasinin fethi. İş te yeni gerçekçili ğ in do ğ masına olanak veren ş eyler…

21 KAYNAKLAR İ talyan Yeni Gerçekçilik, Selahattın Ba ğ datlı, Der Yayevi, 2000 Sanatta Gerçeklik İ çerinde İ talyan Yeni Gerçekli ğ i,Önbayrak s.1 Felsefe Sözlü ğ ü, Timuçin, Bulut Yayınları, 2000, S.152 Biryıldız,Sinemada Akımlar, s. 669


"İTALYAN SİNEMASINDA YENİ GERÇEKÇİLİK.  Ba ş lıca Konular 1)Özet? 2)Gerçekçili ğ in Anlamı? 3)Yeni Gerçekçilik Öncesi İ talyan Sinemasına Kısa Bir Bakı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları