Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

2 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

3 Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

4 Programın amacı nedir? KOBİ’ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): İki yüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir.

5 Başvuru Süreci Program başvuru koşulları nelerdir?
Programa başvuran firmalar Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"’teki KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden  hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir. Fimanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir.

6 Programda sağlanan desteğin oranı nedir?
Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.

7 Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır. “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları”nın 67 inci maddesine göre geçici durdurma süresi bu süreye dahil değildir. Faturaların proje süresi içinde kalması koşuluyla, bu süreyi takip eden 6 aylık dönem içinde yapılan ödemeler, son dönemin destekleme oranı ile desteklenir.

8 Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir. Destek kararı verilen projelerde, başvurunun yapıldığı tarihten en fazla üç ay öncesine kadar olan harcamalar kabul edilir. Bu durumda proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden üç ay önceki ayın ilk günü olarak alınır.

9 Program başvurusunda proje bütçesi ne kadar olabilir?
Projelerin bütçesi YTL ile sınırlandırılmıştır.

10 Programda hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir: a) Personel giderleri. b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri. e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

11 f) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir. g) Malzeme ve sarf giderleri. h) AGY101 ve AGY301 Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri. “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları”nın 11 inci maddesine göre desteklenir.

12 Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?
Katma değer vergisi, her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki giderler, taksi, metro ve benzeri ulaşım giderleri, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stand, ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri desteklenmez. Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü dışında USA Patent Ofisi ve Avrupa Birliği Patent Ofisi gibi yurt dışından alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler destek kapsamı dışındadır.

13 AGY101-01(Proje Öneri Bilgileri) formunu doldururken hangi kılavuz ve esaslardan yararlanmalıdır?
AGY101-01(Proje Öneri Bilgileri) başvuru formu "KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Öneri Bilgileri  Hazırlama Kılavuzu" okunarak doldurulmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda "KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları"ndan yararlanılmalıdır. AGY101 formu hazırlandıktan sonra TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere/ANKARA adresine posta veya kargo iletilmelidir.

14 AGY101 formu TÜBİTAK’a kaç adet gönderilmelidir?
AGY101 her biri ayrı klasör içerisinde (mavi renkli, iki delikli klasör olmalı, her bölüm seperatör ile ayrılmalı, sayfalar tek tek veya topluca bir naylon dosyaya konulmamalı, zımbalanmamalı, spiral ya da cilt yapılmamalıdır), biri asıl toplam üç nüsha ve bir adet CD ortamında (Microsoft Word veya Acrobat PDF formatında) kayıtlı olarak TÜBİTAK’a ön yazı ekinde teslim edilmelidir. CD ortamında sunulan bilgilerin, dosyalarda sunulan bilgiler ile aynı içeriğe sahip olması kuruluş sorumluluğundadır.

15 Destek Süreci Destek başvuruları nasıl hazırlanmalıdır? AGY301(AR-GE Yardımı İstek Formu), projenin fiziksel ve mali gerçekleşmelerinin incelenerek değerlendirilebilmesini sağlamak üzere yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu (AGY500), gider formları, dönem raporu ve projenin son döneminde proje sonuç raporundan (AGY351) oluşmaktadır. Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY301), “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik”, “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları” ve "Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu" dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

16 AGY301, “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları”nın ilgili maddelerinde belirtilen şekilde ve "Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu"’na uygun hazırlanarak TUBİTAK’a sunulmalıdır. Her bir AGY301, projenin altı aylık (Ocak-Haziran veya Temmuz-Aralık dönemleri) faaliyet ve harcamalarını içerecek biçimde hazırlanarak en geç takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

17 Ortalama Dolar Kuru  Dönemsel destek başvurusunun hazırlanırken aşağıdaki ortalama dolar kurlarının dikkate alınması gerekmektedir. ORTALAMA KUR 2004/I TL 2004/II TL 2005/I1,3438 YTL 2005/II1,3450 YTL 2006/I1,3924 YTL 2006/II1,4724 YTL 2007/I1,3677 YTL 2007/II1,23459 YTL

18 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları