Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EPÖ ANABİLİM DALI Çalgı Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilerin, Çalgı Bakım Ve Onarım İhtiyaçlarının Belirlenmesi

2 Problem Durumu Çalışmanın problem durumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde halen eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin, çalgılarının bakım ve onarımlarıyla ilgili, bilgi ve becerilerine yönelik ihtiyaçlarının tespiti ve bu konuda eksikliklerini tamamlayıp, bilgi ve becerilerini artıracak bir eğitim programı tasarısı geliştirmek hedeflenmiştir.

3 Olması Gereken Durum Bu bölümde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde halen çalgı eğitimi vermekte olan öğretim görevlilerinin uzman görüşlerinden yararlanılarak, çalgı bakım ve onarım dersinde izlenmesi gereken mevcut durumlar temel hatlarıyla belirlenmiştir. Öğrenciler; Çalgılarının normal olması gerken durumunu fark edebilmeli, Çalgılarının temel özelliklerini temel hatlarıyla bilmeli, Çalgılarının periyodik bakımlarını kendi kendilerine yapabilmeli,

4 Olması Gereken Durum Çalgılarının akordunu yapabilme becerisine sahip olmalı, İklim koşulları dahil olmak üzere çalgılarını kötü koşullardan koruyabilme bilgisine sahip olmalı, İhtiyaç duyulduğu zaman çalgılarının bazı parçalarını değiştirebilecek öz güvene sahip olmalı, Çalgılarında oluşan aksaklıkları anında fark edebilme yeterliliğine sahip olmalıdırlar.

5 Bilgi Toplama Kaynakları
Müzik öğrencilerinin çalgılarının bakım ve onarım ihtiyaçlarının belirlenip en iyi şekilde program tasarımının yapılabilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü çalgı eğitimi öğretim görevlilerinin uzman görüşleri de alınarak, yine müzik öğretmenliğinden seçilen 20 öğrenci ile çalışma yapılması uygun görülmüştür.

6 Bilgi Toplama Araçları
Bilgilerin hangi kaynaklardan temin edileceğini belirledikten sonra, gerekli verileri toplamak için kullanılacak yöntemler seçilmiş ve bilgi toplama araçları geliştirilmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemlerinden; Anket Gözlem Literatür taraması, yöntemleri kullanılmış ve bu araçlardan elde edilen veriler analiz edilerek mevcut durum saptanmıştır. Öğrencilere yönelik geliştirilen anket ek 1’ de verilmiştir.

7 Problemin Kaynağı ve Muhtemel Çözümler
Bu aşamada, problemin içeriği hakkında bilgi toplandıktan sonra, problemin nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla DAÜ Müzik öğretmenliği bölümünden 20 öğrencinin doldurduğu anketlerden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Daha sonra anket verileri SPSS programı ile analiz edilmiş ve problemin kaynakları belirlenmiştir.

8 Öncelikleri Belirleme
Verilerin analizinden yola çıkarak müzik öğretmeni adayı öğrencilerinin çalgı bakım ve onarım ihtiyaçlarının hangi konularda olduğu belirlenmiş ve öncelik sırasına konmuştur. Çalgıyı oluşturan parçalar ve çalgının özellikleri. Çalgının yapımında kullanılan maddeler(ağaç, metal vb.) ve özellikleri. Çalgıda oluşan aksaklıkların fark edilmesi. Çalgının normal fiziki durumu.

9 Öncelikleri Belirleme
Çalının akordunun yapılması. Çalgının opsiyonel parçalarının değiştirilmesi (tel, fix vb.). Çalgının temizlenmesi. Çalgının temizliğinde kullanılan malzemelerin tanınması. Çalgının iklim koşullarından nasıl etkilendiğinin bilinmesi. Çalgıyı oluşturan parçaların sesin üretilmesi aşamasındaki işlevlerinin bilinmesi. Çalgı için gerekli koruma koşullarının bilinmesi.

10 Kaynaklar ve Sınırlılıklar
Çalışmanın kaynakları; Uzman kişiler ( Çalgı eğitimi veren, 5 öğretim görevlisi). Çalgı bakım ve onarımıyla ilgili arşivler. Müzik öğretmenliğinde okuyan öğrenciler. Ayrıca çalışma; 1 Aylık bir süre zarfında tamamlanması öngörülmüş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ile sınırlandırılmış, Bu çalışmayla birlikte yapılması planlanan anketin 20 öğrenciyle yapılması düşünülmüştür. Anket ve görüşme formunun uygulandığı 20 öğrencinin tüm evreni temsil ettiği varsayılmaktadır.

11 Öğretim Analizi Genel Amaçlar
1. Çalgıyı oluşturan parçaları tanıyabilmek. 2. Çalgının yapımında kullanılan çeşitli materyalleri ve niteliklerini tanıyabilmek. 3. Çalgıyı oluşturan parçaların, sesin üretilmesi aşamasındaki işlevlerini belirleyebilmek. 4. Çalgının normal durumunu fark edebilmek. 5. Çalgıda oluşan, tellerin eskimesi, burguların çalışmaması, deformasyonlar vb. aksaklıkları fark edebilmek.

12 Öğretim Analizi 6. Çalgı üzerinde bulunan opsiyonel parçaları değiştirebilmek. 7. Çalgının akordunu yapabilmek. 8. Çalgıyı temizlemede kullanılan malzemeleri tanıyabilmek. 9. Çalgının iklim koşullarından nasıl etkilenebileceğini açıklayabilmek. 10. Çalgıyı temizleyebilmek. 11. Çalgının sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için gerekli koruma koşullarını belirleyebilmek.

13 Yeterliğe Dayalı Amaçlar
Çalgıyı oluşturan paçaların ayrıntılı olarak gösteren şemalar sınıfa getirilebilir. Çalgı şema ile ilişkilendirilerek incelenebilir. Çalgının yapımında kullanılan çeşitli materyallerin örnekleri sınıfa getirilerek incelenebilir. Öğrenci geçici olarak sökülebilecek parçaları söküp takarak fonksiyonlarını gözlemleyebilir. Sınıfa çalgı, fotoğraf gibi yardımcı araç gereç getirilerek normal (aksaklık bulunmayan) ve normal dışı (aksamalar gözlemlenebilecek) koşullar oluşturulabilir ve karşılaştırmalar yapılabilir.

14 Yeterliğe Dayalı Amaçlar
6. Okul ya da üniversite atölyeleri ziyaret edilerek aksaklık bulunan ve bulunmayan çalgılar ile örneklemeler yapılabilir. 7. Sınıfa getirilen çalgı üzerinde uygulama ve denemeler yaptırılabilir. 8. Çalgıyı temizlemede kullanılan malzemeler sınıfa getirilebilir. 9.Sınıfa çalgı getirilerek örnekler üzerinde tartışılabilir. 10. Sınıfa çalgı getirilerek öğrenciler için uygulama ve denemeler yapma imkânı yaratılabilir.

15 İçeriğin Sınırlanması
Yukarıda verilmiş olan yeterliliğe dayalı amaçlar dikkate alınarak içerik kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru sıralanarak oluşturulacaktır.

16 Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi
Çalışmada geliştirilen ölçme araçları Öğretimden önce (ön bilgilerini ölçmek amacıyla) ön test, Öğretim sırasında (süreci değerlendirmek amacıyla) ara test, Öğretim sonrası (ürünü belirlemek amacıyla) son test geliştirilecektir.

17 Hedefler Öğrencilere dersin hedefleri sırasıyla söylenecektir.
Çalgıları üzerindeki bilgi, hakimiyet ve özgüvenlerini arttırabilmeleri. Çalgılarının periyodik bakımlarını yapabilmelerini sağlayabilmeleri. İhtiyaç duyduklarında, kazandıkları pratik bilgi ve beceriler sayesinde karşılaştıkları problemleri aşabilecek düzeye gelebilmeleri.

18 Hedefler Almış oldukları eğitim sayesinde içinde yaşadıkları toplumun sosyo-kültürel gelişimine katkı koyabileceklerinin öğrenebilecekleri. Çalışmalarında zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanabilmeleri. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk bilinci geliştirebilecekleri amaçlanmaktadır.

19 Öğretim Planlama Öğrencilere öncelikle bilgilerin hatırlanması amacıyla yöntemlerle ilgili bazı tanımlar ve uygulamalar yapılacaktır. Soru-cevap yöntemi kullanılarak onların bilgi seviyesinin ne olduğunu ölçmeye yarayacak sorulara cevap vermeleri istenecektir. Uygulamalar kolaydan-zora, basitten-karmaşığa doğru sıralanacaktır. Öğretim süreci boyunca uygulamaların yanısıra, öğrencilere sürekli sorular sorup onların motivasyonlarının canlı tutulması sağlanacaktır. Öğretim boyunca öğrencilere sorulan sorulara ve yapılan uygulamalara yönelik pekiştirme ve dönüt-düzeltme yapılacaktır. Böylelikle eksik ve yanlış öğrenmelerin ortaya çıkma olasılığı azaltılacaktır.

20 Öğretim Yöntemleri Dersin işlenişinde anlatım-yöntemi, soru-cevap yöntemi ve gösterip yaptırma ve örnek olay yöntemi kullanılacaktır. Öğrencilere öncelikle çalgıyı oluşturan parçalar, çalgının yapımında kullanılan materyaller, çalgı üzerinde kullanılan opsiyonel parçalar tanıtılacak, opsiyonel parçaların değişimi gösterilecek, öğrencilerden opsiyonel parçaların değişimini uygulamalı olarak kendilerinin de yapmaları istenecektir. Öğrencilere çalgı akordunun yapımı gösterilecek, onların da uygulmaları gözlemlenecektir. Öğrencilere çalgılarını koruma koşulları, çagılarını temizleme yöntemleri anlatılacak, gösterilenleri uygulamaları istenecektir. Ayrıca ders sonunda öğrendiklerini hem pekiştirme hem de eksikliklerini giderme amacıyla uygulamaları tekrardan gözlemlenecektir.

21 Öğretim Ortamı Öğretim ortamı Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği binasında bulunan atölye çalışma odasında yürütülecektir. Öğrencilere, yanlarında getirecekleri kendilerine ait olan çalgıları ve ayrıca atölyede bulunan araç gereçlerle, anlatılanları rahatlıkla uygulayabilecekleri bir çalışma ortamı düzenlenecektir.

22 Öğretim Araç gereçleri
Öğretim araç-gereçleri olarak yazı tahtası, yazılı kaynaklar, konuyla ilgili görsel eğitim yardımcı malzemeleri (video film, fotoğraf vs.) çalgılar, çalgılar için gerekli bazı özel temizleme araç gereçleri, çalgıları oluşturan opsiyonel bazı parçalar kullanılacaktır.

23 Değerlendirme Değerlendirme, geliştirilen çalgı bakım ve onarım programının tasarlanan amaçlarını gerçekleştirebilecek niteliğe ulaşıp ulaşamadığına dair karar vermek amacıyla yapılacaktır. Değerlendirmede, verilen eğitim sonunda, öğrencilerin kendi çalgılarına kendi kendilerine bakım yapabilme becerilerini kazanıp kazanmadıklarına, acil durumlarda meydana gelebilecek problemlere anında çözüm bulup bulamadıklarına dair gözlemler yapılacaktır. Gözlem sonucunda öğrencilerin eksiklikleri belirlenecek ve bu eksiklikler bir program içinde tekrardan giderilmeye çalışılacaktır.

24 TEŞEKKÜRLER


"YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları