Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 2"— Sunum transkripti:

1 AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 2
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ Sınava Başlamak için F5 Tuşuna Basınız.

2 1) Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?
A. Ceza Hukuku B. Mali Hukuk C. Ticaret Hukuku D. İdare Hukuku CEVAP: (C) Özel hukuk dalları arasında ; Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Medenî Usûl Hukuku, İcra ve İflas Hukukundan ibarettir. Kamu hukuku dalları arasında; Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Vergi Hukuku ve İş Hukukundan ibarettir.

3 2) Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?
A. Borçlu B. Alacaklı C. Edim D. Sözleşme CEVAP: (D) Borç İlişkisi: Borç ilişkisi öyle bir ilişkidir ki,taraflardan biri,bu ilişki uyarınca ötekinden belirli bir davranışta bulunmasını isteme yetkisine sahiptir;öteki tarafta bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür. Alacaklı borç ilişkisinin aktif süjesidir. Edimi isteme yetkisine sahip olan tarafa alacaklı denir. Borçlu ise pasif süjedir. Alacaklının isteğine uygun bir davranışın yükümlüsü olan borçludur. Edim,borç ilişkisi uyarınca alacaklının istemeye yetkili olduğu,borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranıştır.

4 3) Gece çalışma süresi en fazla kaç saattir?
B. 7,5 C. 9 D. 11 CEVAP: (B) İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Gece işinde günlük çalışma süresinin azami 7,5 saatle sınırlandırılmış bulundurulmasından, bu dönemde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak koşulları oluşmuşsa, gece süresinde zorunlu nedenlerde ve/veya olağanüstü hallerde fazla çalışma yapılabilmektedir.

5 4) İş Kanununa göre "gece dönemi" en çok kaç saat sürer?
B. 10 C. 9 D. 7 CEVAP: (A) Gece Dönemi ve Çalışma Süresi; İş hayatında “gece “ en geç ‘de başlayarak, en erken sabah 06.00’ya kadar geçen ve en çok on bir saat süren gün dönemidir, en fazla on bir saat olarak belirlediği gece döneminde çalışma süresinin yedi buçuk saati geçemeyeceğini belirtmektedir. Günlük çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan iş, gece işi sayılır.

6 5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilânçonun aktifi için doğru bir önermedir?
A. Ödenmiş sermaye bilânçonun aktifinde yer alan bir kalemdir. B. Varlıklar, borçlar ve öz kaynakların farkından oluşur. C. Personele olan maaş borçları bilânçoda aktifte yer alır. D. Varlıklar, şirketin sahip olduğu ya da kontrol ettiği ve değer taşıyan kalemlerden oluşur. CEVAP: (D) Bir şirketin sahip olduğu bütün varlıkları ifade eder. Bilançolardaki aktifler tablosu de bu varlıkların parasal değerini gösterir ve bu tabloda şirketin mevcut değerlerinin yanı sıra , alacakları ve varsa zararları bulunur. Bilançolarda aktifler iki ana kalemden oluşur: Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar.

7 6) Mal veya hizmet dış satımından doğan alacakların bir banka ya da bu konuda uzmanlaşmış bir finans kurumu tarafından satın alınması hangi finansal tekniği tanımlamaktadır? A. Factoring B. Forfaiting C. Risk sermayesi D. Leasing CEVAP: (B) Forfaiting, genellikle mal ve hizmet dışsatımından doğan ve belli bir ödeme planına bağlı olarak elde edilebilecek alacakların, daha önce bu hakkı ellerinde bulunduranlara geri dönme hakkı olmaksızın bir banka ya da bu konuda uzmanlaşmış bir finans kurumu (forfaiter) tarafından satın alınmasıdır.

8 7) Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın
içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir? A. Sevk irsaliyesi B. Taşıma senedi C. Yetki belgesi D. Taşıt belgesi CEVAP: (A)

9 8) “Müşteri tatmininin sağlanması” konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A. Müşteri tatmininin oluşması için sunulan hizmet kapsamının müşteri beklentilerini tam olarak karşılaması gereklidir. B. Sunulan hizmet kapsamının müşteri beklentilerini aşması durumunda müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati seviyesi yükselir. C. Sunulan hizmet kapsamında müşteri tarafından bilinmeyen ve talep edilmeyen ancak sağlanması zorunlu şartlar da mevcuttur. D. Müşteriye sunulan hizmet kapsamı müşteri tarafından her zaman tam ve yeterli olarak algılanabilir CEVAP: (D) Müşteri kendisine sunulan hizmeti her zaman tam olarak algılamayabilir. Hizmetin kapsamı özellikleri müşteriye anlatılmalıdır.

10 9) Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?
A. Yönetim sisteminin B. Ar-Ge sisteminin C. Finans sisteminin D. Üretim sisteminin CEVAP: (A) İnsan kaynakları sistemi ancak yönetimin benimsemesi, katılımı ve desteği ile gerçekleşebilir. İdari olarak bir başka sistemin altında çalışan insan kaynakları sistemi kendisinden beklenenleri gerçekleştiremez.

11 10) Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A. A tipi antrepo B. B tipi antrepo C. C tipi antrepo D. Hiçbiri CEVAP: (D) Gümrük idarelerince işletilen antrepo (F) tipi antrepodur. Şıklar arasında F tipi antrepo olmadığı için doğru yanıt hiçbiri olacaktır.

12 11) Aşağıdakilerden hangisi taşıma tipinin belirlenmesindeki pazar bağlantılı faktörlerden birisidir? A. Araç-gereç masrafları B. Sigorta C. Rekabet derecesi D. İletişim maliyeti CEVAP: (C) Pazar bağlantılı faktörler; rekabet derecesi, hizmet üreten ve hizmet alan firma sayısı

13 12) Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir. B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir CEVAP: (C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.

14 13) Vergi uyuşmazlıkları nedeni ile vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında
çıkan uyuşmazlıklarla uğraşan vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A. Vergileme hukuku B. Vergi icra hukuku C. Vergi ceza hukuku D. Vergi yargılama hukuku CEVAP: (D) Vergileme Hukuku vergi öncesi bir aşamaya atıf yaparken, Vergi İcra Hukuku ve Vergi Ceza Hukuku vergilendirmedeki kesin bir sonucun uygulanmasıyla ilgilidir. Doğru cevap olan Vergi Yargılama Hukuku ise uyuşmazlıklar ile ilgili vergi hukuku kısmıdır.

15 14) Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü
aşağıdakilerden hangisidir? A. Dönülebilir (Kabili Rücu) B. Dönülemez (Gayri kabili Rücu) C. Teyitli D. Teyitsiz CEVAP: (B) Tarafların karşılıklı onayı olmadan (Gayri kabili Rücu akredif) Alıcının vazgeçme (dönme) imkânı olmayan ödeme şeklidir.

16 15) Türkiye'de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?
A. Seçme hakkı B. Seçilme hakkı C. Memur olma hakkı D. Mülkiyet hakkı Cevap: (D) Türkiye'de bulunan yabancılar mülkiyet hakkından yararlanabilir.

17 16) Hukukta zararın karşılığı olan müyeeyide tazminat ise, suçun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceza B) Cebri icra C) Hükümsüzlük D) Butlan Cevap: (A) Suçun karşılığı ceza dır.

18 15) Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır? A. Kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye`de bulunup bulunmadığına göre. B. Türkiye`de kaldığı süreye göre. C. İkametgâhlarına göre. D. Sermayenin büyüklüğüne göre CEVAP: A Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasındaki tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet ayrımı, kurumun kanuni veya iş merkezinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına göre yapılmaktadır.

19 16) İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını
gösteren oran hangisidir? A. Ekonomik rantabilite oranı B. Finansal kaldıraç oranı C. Mali rantabilite oranı D. Özkaynaklar devir hızı oranı CEVAP: C Mali rantabilite oranı, işletme sahibi veya ortaklarının işletmeye sağlamış oldukları kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Oran, işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını göstermektedir.

20 17) İşletmenin toplam kaynaklarının ne ölçüde karlı kullanıldığını gösteren oran hangisidir?
A. Ekonomik rantabilite oranı B. Finansal kaldıraç oranı C. Mali rantabilite oranı D. Özkaynaklar devir hızı oranı CEVAP: (A) Ekonomik rantabilite oranı, işletmenin toplam kaynaklarının ne ölçüde karlı kullanıldığını göstermektedir. Oran, işletmeye yatırılan fonların getirisini ölçmede kullanılmaktadır.

21 18) Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Gelir tablosunun formatı şirketten şirkete farklılık gösterebilir. B. Şirketin belli bir tarihteki durumunu gösterir. C. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. D. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılabilir. CEVAP: C Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.

22 19) Aşağıdakilerden hangisi Nakit Oranı'nı gösterir ?
A. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı B. Mevcut değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı C. Uzun vadeli yabancı kaynakların toplam yabancı kaynaklara oranı D. Duran varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı CEVAP: (B) Nakit Oranı: Para ve benzeri değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranıdır. Mevcut hazır değerlerin, kısa vadeli borçları ne ölçüde karşıladığını ölçmede kullanılır. Bu oran idarenin acil ihtiyaç duyduğu nakit oranını yansıtır.

23 20) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken göz önünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz? A. Pazarda geçerli yasal sınırlamalar B. Pazardaki mevcut iletişim kanalları C. Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları D. Pazarın büyüklüğü CEVAP: (B) A, C ve D seçeneklerindeki faktörler işletmeninin ve pazarlama faaliyetlerinin başarısını doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu unsurlar pazara girme yönünde olumlu ise işletme mevcut iletişim kanalları aracılığı ile çalışmaları yürütebilir.

24 21) Aşağıdakilerden hangisi hizmet üreten bir şirket için bir sürecin unsurlarından değildir?
A. İş B. İnsan Kaynağı C. Teknoloji D. Para CEVAP: (A) İş sürecinin girdileri sermaye, hammadde, teknoloji ve insan kaynağıdır. Üç seçenekte bu girdiler belirtilmiştir. A seçeneği olan iş sürecinin girdisi değildir.

25 22) Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimine yönelmeye etki eden iç nedenler arasında değildir?
A. Müşteri Şikayetlerindeki Artış B. Artan Rekabet C. Etkinliğin Azalması D. Finansal göstergelerdeki bozulmalar CEVAP : (B) Süreç yönetimine yönelmeye etki eden İÇ Nedenler: Hedef Ve Politika değişiklikleri (Geleceğe Hazırlık), Finansal Göstergelerdeki Bozulmalar, Ürün Hayat Süresinin Kısa Olması, Klasik Hantal Organizasyonlar, Çalışanların Artan Beklentileri, Urun/Hizmet Kalitesindeki Düşüş, Müşteri Şikâyetlerindeki Artış, Üretim/Hizmet Verimliliğinin Ve Etkinliğin Azalması, Informal Gruplaşmalar

26 23) Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin koşullarından biri değildir?
A. Ergin olmak B. 18 yaşını bitirmiş olmak C. Ayırt etme gücüne sahip olmak D. Kısıtlı olmak Cevap: (D) Fiil ehliyetinin ikisi olumlu, birisi de olumsuz olmak üzere üç koşulu vardır. Olumlu koşullar, ayırt etme gücüne sahip olmak ile ergin olmak; olumsuz koşul ise, kısıtlı olmamaktır. Dolayısıyla, kısıtlı olmak fiil ehliyetinin koşulu değil, tersine fiil ehliyetinin kaybının koşuludur.

27 24) İşverenin sakat ve eski hükümlü işçilerle iş sözleşmesi yapma zorunluluğu doğması
için o iş yerinde en az kaç işçi çalışıyor olması gerekir? A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 Cevap: (D) İş Hukukuna göre, bir işverenin sakat ve eski hükümlü işçilerle iş sözleşmesi yapma zorunluluğu doğması için o iş yerinde en az 50 işçi çalışıyor olması gerekir.

28 25) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz. B. Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz. C. Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır. D. Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler. CEVAP: (D) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapamazlar.

29 26) Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi
uygulanır? A. Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. B. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. C. Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. D. Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulağa pamukla tampon yapılır. CEVAP: (B) Başa alınan darbe sonucu kulak ve burundan kan geliyorsa, beyinde hasar var demektir. Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. Soluk yolu açık tutularak sevk edilir.

30 27) Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer? A. Vergi kaçırma B. Kaçakçılığa müsamaha C. Vergide usulsüzlük D. Kaçakçılık CEVAP: (D) İthal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili Kaçakçılık suçu kapsamına girer.

31 28) Bilanço ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I- Aktif ve Pasif birbirine eşit olmalıdır II- Aktif işletmenin kaynaklarını sağladığı öz kaynaklar ve yabancı kaynakları gösterir III- Pasif işletmenin sahip olduğu varlıkları gösterir A. I B. II-III C. I-III D. Hepsi CEVAP: (A) Bilanço, aktif ve pasif olarak adlandırılan iki bölümden oluşmaktadır. Çift taraflı hesap sisteminin bir gereği olarak bilançoda aktif ve pasif birbirine eşit olmalıdır.

32 29) Aşağıdakilerden hangisi organizasyonlardaki insan Kaynakları Yönetimi bölümünün üstlenmesi gereken işlevlerden birisi değildir? A. Kapasitenin fizibilitesine yön verme B. İşgören bulma ve seçimi C. Endüstriyel ilişkiler D. Güvenlik ve sağlık CEVAP: (A) insan Kaynakları Yönetimi bölümünün üstlenmesi gereken işlevler; 1- İnsan kaynakları planlaması 2- İşgören bulma ve seçimi 3- İnsan kaynağı geliştirme 4- Değerleme ve ödüllendirme 5- Endüstriyel ilişkiler 6- Güvenlik ve sağlık

33 30) CMR sözleşmesine göre birden fazla taşıyıcının iştirak ettiği bir taşımada meydana gelen ancak hangi taşıyıcının kusur veya ihmalinden kaynaklandığı tayin edilemeyen kayıp ve hasarın tazminatını kim ödemekle yükümlüdür ? A. İlk taşıyıcı tümünü öder. B. İlk taşıyıcı üçte ikisini öder kalanı diğer taşıyıcılar paylaşır. C. İlk taşıyıcı dörtte üçüncü öder kalanı diğer taşıyıcılar paylaşır. D. Tazminat tüm taşıyıcılar arasında paylaştırılır. CEVAP: (D)

34 31) Gümrük mevzuatına göre, Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili
bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgili bütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadır? A. 1 B. 3 C. 5 D. 10 CEVAP: (C) Madde 16- Gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, bu işlemlerle ilgili belge ve bilgileri 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

35 32) Gece çalışan işçiler en geç ne kadar zamanda bir sağlık kontrolünden geçirilmelidirler?
A. 2 yılda bir B. 3 yılda bir C. 6 ayda bir D. Böyle bir mecburiyet yoktur CEVAP: (A) İş Kanunu, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. Buna göre gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilmelidir (m.69 f.4).

36 33) İşverenin ücret ödeme borcu açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ücret kural olarak Türk parası ile ödenir. B. Ücret en geç ayda bir ödenir. C. İşveren her ödemede işçiye ücret hesap pusulası vermekle yükümlüdür. D. Ücret alacakları 10 yıllık zaman aşımına tabidir. CEVAP: (D) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 

37 34) Yangın söndürme tüpü kaç çeşittir?
A. 4 çeşit olmak üzere 1, 2, 3, 4 rakamları ile tanımlanır. B. A, B, C tipi olmak üzere 3 çeşittir. C. A, B tipi ve 1, 2 tipi olmak üzere 4 çeşittir. D. A, B, C, D tipi olmak üzere 4 çeşittir. CEVAP: (D)

38 35) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A. Araç mürettebatı kesinlikle tehlikeli madde ihtiva eden bir paketi açamaz. B. Hasarlı, sızıntı veya dökülme riski olan paketler koruma kaplarında (salvage package) taşınabilir. C. Bir konteynerda derinliği 19 mm. den fazla çökme veya bükülme varsa bu konteynerın yüklemesi yapılmaz. D. Bir araç, tehlike ikaz levha ve plakaları ile uygun şekilde işaretlenmişse, ayrıca konteyner üzerinde bu levhaların bulunmasına gerek yoktur. CEVAP: (D) Bir araç, tehlike ikaz levha ve plakaları ile uygun şekilde işaretlenmişse, ayrıca konteyner üzerinde bu levhaların bulunmasına gerek vardır.

39 36) Azami ağırlığı 3,5 ton ile 7 ton arası yük taşıyan araçlarda yangın söndürme tüpü ne kadar olmalıdır? A. 1 ADET 1 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. B. 1 ADET 4 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. C. 2 ADET 6 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. D. 1 ADET 8 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. CEVAP: (B)

40 37) CMR Sözleşmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taşımacının kontrol etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Teslim aldığı parça sayısı ile sevk mektubunda yazılan parça sayısını kontrol etmelidir B) Yükü teslim aldığı sırada eşyayı kontrol etme imkanı bulunmuyorsa eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği ile ilgili sorumluluktan kurtulur. Bunun için taşımacının sevk mektubuna çekince yazmasına gerek yoktur. C) Teslim aldığı parçaların üzerindeki marka ve numaralar ile sevk mektubunda yazılan marka ve numaraları kontrol etmelidir. D) Yükü teslim aldığı sırada tespit ettiği eksiklikleri sevk mektubuna çekince olarak yazmalıdır. (Doğru Cevap: B) Yükü teslim aldığı sırada eşyayı kontrol etme imkanı bulunmuyorsa eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği ile ilgili sorumluluktan kurtulamaz.

41 38) Yasal Sorumluluklar - Yükte meydana gelen hasarla ilgili olarak rücu haklarının korunması için, sigortalı, kaç gün içerisinde hasar bildirimi yapmak zorundadır? A) Hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde B) Hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde C) Hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 20 gün içerisinde D) Hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde (Doğru Cevap: D) Hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde hasar bildirimi yapmak zorundadır.

42 39) G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet kargo veya dağıtım işletmecisiyle sözleşme yapabilirler? A) 2 adet B) 4 adet C) 8 adet D) 10 adet CEVAP: (A) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler. G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri; en fazla 2 adet kargo veya dağıtım işletmecisiyle sözleşme yapabilirler.

43 40) G3 yetki belgesi için başvuranların ………………… yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A) M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle B) C1, C2, R1 veya R2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle C) C1, C2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle D) K2 veya G3 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle CEVAP: (A) G3 yetki belgesi için başvuranların, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.

44 41) C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az ……………. adet özmal birim taşıt ile toplam …………… ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A) 3-50 B) C) D) CEVAP: (A) C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıt ile toplam 50 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

45 42) TIR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) TIR sistemi her türlü taşımada eşyanın taşıma güvenliğini sağlamayı garanti eden bir anlaşmadır B) ''Uluslararası Karayolu Taşımacılığı''anlamına gelmektedir C) Bir veya daha fazla sınır arasında aktarma edilmeksizin karayolu taşıtları yada taşıt dizileri ile veya konteynerlerle eşya taşınmasıdır D) TIR sistemi,taşımacılık operatörlerinin karşılaştıkları güçlükleri azaltmayı ve bunun için uluslararası kontrol sistemlerinin kullanılmasını öngörmektedir (Doğru Cevap: A) TIR Sözleşmesine göre A şıkkı yanlıştır.

46 43) Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklık aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited ortaklık B) Anonim ortaklık C) Kolektif ortaklık D) Adi ortaklık (Doğru Cevap: B) Limited ortaklık: En az İki, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş bir sermaye şirketi türü Anonim ortaklık: Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklıktır Kolektif ortaklık: Bütün ortakların sorumluluğu tam ve sınırsız olan ortaklık Adi ortaklık: Gerçek şahıslar, tüzel kişiler arasında veya her ikisinin karışımıyla herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kurulabilir.

47 44) Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum hangisidir?
A) Solunum güçleşebilir B) Kalp durabilir C) Solunum durabilir D) Vücut sıcaklığı düşebilir (Doğru Cevap: B) Çalışan kalbe masaj yapılmaz, yapıldığında kalp durabilir.

48 45) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?
A) Basiretli iş adamı gibi hareket etmek. B) Marka sahibi olmak C) Ücret ve faiz isteme. D) Ticari defter tutmak (Doğru Cevap: B) TACİR SIFATININ SONUÇLARI 1-Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak, 2-İflasa tabi olmak, 3-Ticari defter tutmak, 4-Ticaret Siciline kayıt olmak, 5-Ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak 6-Basiretli iş adamı gibi hareket etmek, 7-Ticari iş karinesi 8-Ücret ve faiz isteme,

49 46) Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ödemeyi yapanlar B) Kağıtları imza edenler C) Kağıtları düzenleyenler D) Makbuz verenler (Doğru Cevap: B) Damga vergisinde mükellef Kağıtları imza edenlerdir.

50 47) İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Sağlık/Veteriner Sertifikası B) Helal Belgesi C) Radyasyon Belgesi D) Menşe Şehadetnamesi (Doğru Cevap: D)

51 48) İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan Gümrük Beyannamesi’nin elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemiyle onaylanmasına ne denir ? A) Hamule senedi B) ATA karnesi C) Özet beyan D) Tescil (Doğru Cevap: D)

52 49) Hangi taşıtlar ülke sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapamaz?
A) Yeşil plakalı taşıtlar B) Yerli plakalı taşıtlar C) Yabancı plakalı taşıtlar D) Kırmızı plakalı taşıtlar (Doğru Cevap: C)

53 50) Geçiş belgelerinin tahsisinde aracın motor cinsi hangi durumda önemlidir?
A) Euro standartları şartı aranan bir belge olması halinde B) Transit özellikte bir belge olması halinde C) 3. ülke özelliğinde bir belge olması halinde D) Boş giriş ve 3. ülke taşımasına izin veren bir belge olması halinde (Doğru Cevap: A)

54 TEST BİTMİŞTİR.


"AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları