Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 17.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 17."— Sunum transkripti:

1 KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 17 Aralık 2008, İstanbul

2 Ajansların Kuruluş Amacı  Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak  Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak  Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak

3 Ajansların Özellikleri  Kanunda belirtilmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi  Dinamik ve esnek yapıya sahip (bütçe kullanımı ve istihdam açısından)  Kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren...  Ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı...  Katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip...  Uygulamacı değil, destekleyici, katalizör ve koordinatör...  Bakanlar Kurulu Kararları ile Düzey-2’lerde (NUTS 2) tedricen kurulacak ( 26 Plan-Kalkınma Bölgesi )

4 Ajansların Temel Görevleri  Bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejilerin hazırlanması  Kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi  Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi  İş ve yatırım imkânlarının araştırılması, tanıtımı ve kaynakların bölgeye çekilmesi,  Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi  Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi  Kırsal kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek  AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında aracılık ve koordinasyon

5 DÜZEY 2 BÖLGELERİ (26 Bölge) DÜZEY 2 BÖLGELERİ (26 Bölge)

6 1.TR1: İstanbul  TR10: İstanbul 2.TR2: Batı Marmara  TR21: Edirne, Kırklareli,Tekirdağ  TR22: Balıkesir, Çanakkale 3.TR3: Ege  TR31: İzmir  TR32: Aydın, Denizli, Muğla  TR33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak 4.TR4: Doğu Marmara  TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir  TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 5.TR5: Batı Anadolu  TR51: Ankara  TR52: Karaman, Konya 6.TR6: Akdeniz  TR61: Antalya, Burdur, ısparta  TR62: Adana, Mersin  TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 7.TR7: Orta Anadolu  TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir  TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat 8.TR8: Batı Karadeniz  TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak  TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop  TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 9.TR9: Doğu Karadeniz  TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 10.TRA: Kuzeydoğu Anadolu  TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum  TRA2: Ağrı, Ardahan, ığdır, Kars 11.TRB: Ortadoğu Anadolu  TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli  TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van 12.TRC: Güneydoğu Anadolu  TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis  TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa  TRC3: Batman, Mardin, Şırnak,Siirt DÜZEY 1 (12 Bölge) ve DÜZEY 2 BÖLGELERİ (26 Bölge) DÜZEY 1 (12 Bölge) ve DÜZEY 2 BÖLGELERİ (26 Bölge)

7 22 Kasım 2008 itibarı ile Mevcut Kalkınma Ajansları

8 Katılımcı Organizasyon Yapısı YÖNETİM KURULU (Karar Organı) KALKINMA KURULU (Danışma Organı) GENEL SEKRETERLİK (İcra Organı) Seçim,Tavsiye, İzleme, Değerlendirme Faaliyet ve Denetim Raporları YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE)  Bölgesel kalkınma politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli sürdürülebilir ve gelişmiş bir kurumsal yapı  Bölgelerin ihtiyacı olan teknik kapasiteye sahip bir uzmanlar ekibi

9 Katılımcı Organizasyon Yapısı  Amaç: Bölgedeki farkındalığı artırmak, işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek,  Üyeleri: Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler  Görev ve yetkileri:  Bölgenin sorunlarına, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak  Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek  Yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak Kalkınma Kurulu

10 Katılımcı Organizasyon Yapısı Kamu kesimi, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. 2/4  İl valileri,  İl Genel Meclisi Başkanı,  Büyükşehir Belediye Başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez Belediye Başkanları,  Her ilden birer kişi olmak kaydıyla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları Yönetim Kurulu 2/4 1/4 Birden fazla ilden oluşan bölgelerde : Konya TR52: Karaman, Konya Samsun TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Erzurum TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum Van TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van Gaziantep TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis Diyarbakır TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa Mardin TRC3: Batman, Mardin,Şırnak,Siirt Yönetim Kurulu

11 Katılımcı Organizasyon Yapısı  Vali,  İl Genel Meclisi Başkanı,  Büyükşehir Belediye Başkanı,  Sanayi Odası Başkanı  Ticaret Odası Başkanı  Kalkınma Kurulu tarafından seçilecek üç özel kesim ve/veya sivil toplum temsilcisinden oluşur. (22 Aralık 2008’e kadar) 1/8 5/8 2/8 Bir ilden oluşan bölgelerde :TR10-İstanbul Yönetim Kurulu

12  İlk toplantı Kuruluş Kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapılır. ( İstanbul Kalkınma Ajansının ilk Yönetim Kurulu toplantısı, Kalkınma Kurulunun ilk toplantısından itibaren en geç 15 gün içinde yapılır.)  İlk yıl Ajans merkezinin bulunduğu ilin valisi Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müteakip yıllarda illerin alfabetik sıralamasına göre valiler başkanlık eder.  Genel Sekreter belirlenerek Müsteşarlığın onayına sunulur.  Hizmet binasının süratle temin edilmesi sağlanır.  En geç iki ay içerisinde valiler tarafından bölgenin genelini temsil edecek bir ajans ismi ve amblemi belirlenerek Müsteşarlığın onayına sunulur. Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 1

13  İnsan kaynakları rejimi ve politikası belirlenir.  Genel sekreter ile diğer personelin mali hakları belirlenir.  Genel sekreter ve Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda uzman/destek personeli istihdam edilir. (Kararname sınırlaması: 30 Uzman+6 Destek=36 Kişi)  Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda Ajansın çalışma birimleri ve bunların yöneticileri belirlenir.  En çok 5 uzmandan oluşan Yatırım Destek Ofisleri kurulur. Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 2

14  Ajans, kurulduğu bütçe yılına ilişkin olarak kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde Geçici Çalışma Programı ve Geçici Bütçe hazırlar, Müsteşarlığa sunar.  Müsteşarlığın Geçici Çalışma Programını onaylaması ve Geçici Bütçeye ilişkin görüşünü müteakip on beş gün içinde bütçe kesinleştirilir ve ödenek tahsisi için Aylık Harcama Programıyla Müsteşarlığa gönderilir.  YPK tarafından kuruluş tarihinden itibaren bir ay içinde kuruldukları bütçe yılı ile bir sonraki bütçe yılına ilişkin transfer ödeneği belirlenir. Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 3

15 Kaynak Katkı Oranı (%) Aktarılacak Kaynak Toplam İçinde Pay (%) Genel Bütçe Vergi Gelirleri 0,561973 İl Özel İdareleri1203 Belediyeler120624 26 Ajans için Toplam*845100 Her Bir Ajansa Ortalama* 32,5- *Ticaret ve sanayi odalarından aktarılacak kaynaklar hariç, 2008 bütçesine göre Milyon YTL (Trilyon TL) Merkez Bölge Genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi Belediye,İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Ticaret Odalarının gelirlerinin yüzde biri Bütçe Ajansın Gelirleri (2008)

16 2008 Transfer Ödeneği 2008 Çalışma Programı ve Bütçesine esas alınacak transfer Ödenekleri Düzey 2 Bölgesi Kapsadığı İller2008 Yılı Tranfer Ödeneği (YTL.) TR10İstanbul6.043.603 TR52Karaman, Konya2.438.174 TR83Amasya, Çorum, Samsun, Tokat2.763.954 TRA1Bayburt, Erzincan, Erzurum2.139.235 TRB2Bitlis, Hakkari, Muş, Van2.817.508 TRC1Adıyaman, Gaziantep, Kilis2.498.383 TRC2Diyarbakır, Şanlıurfa3.120.412 TRC3Batman, Mardin, Şırnak, Siirt2.721.124 TOPLAM8 Düzey 2 Bölgesi (22 İl)24.542.393

17 2009 Transfer Ödeneği 2009 Çalışma Programı ve Bütçesine esas alınacak transfer Ödenekleri Düzey 2 Bölgesi Kapsadığı İller2009 Yılı Tranfer Ödeneği Tutarı TR10İstanbul 61.353.056 YTL. TR52Karaman, Konya 24.751.700 YTL. TR83Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 28.058.925 YTL. TRA1Bayburt, Erzincan, Erzurum 21.716.950 YTL. TRB2Bitlis, Hakkari, Muş, Van 28.602.591 YTL. TRC1Adıyaman, Gaziantep, Kilis 25.362.919 YTL. TRC2Diyarbakır, Şanlıurfa 31.677.594 YTL. TRC3Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 27.624.130 YTL. TOPLAM8 Düzey 2 Bölgesi (22 İl) 249.147.865 YTL.

18 2009 yılı için çalışmalar  2009 Çalışma Programının ve Bütçesinin hazırlanması ve en kısa zamanda DPT’ye sunulması  Onaylanan Çalışma Programına göre Merkezi Bütçenin kesinleştiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Bütçenin kesinleştirilmesi  Ajans personeli için bir eğitim programının yapılması  Haziran ayı sonuna kadar Bütçeye yerel katkıların toplanması (İÖİ’ler, Belediyeler, Odalar)  2009-2013 Bölge Planının hazırlanması

19 İstanbul için Önemli Misyonlar  Bölgesel, tematik, sektörel strateji geliştirme ve bunun koordineli yönetimi,  Marmara gibi üst ölçekli bölgesel gelişme çalışmalarında liderlik,  Uluslar arası düzeyde kentsel-bölgesel rekabet gücü için temel aktörlerin stratejik ortaklığı ve işbirliği (Kamu, yerel yönetim, özel sektör ve STK işbirliğinin geliştirilmesi ve daha etkin koordinasyon)  İş ortamını, yaşam kalitesini ve rekabet gücünü olumsuz etkileyen sosyal uyum sorunlarının çözülmesi.  Büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırımların bölgeye çekilmesi ve takibi (yatırım promosyon ve destek),

20 İstanbul için Önemli Misyonlar Yatırım Tanıtım ve Destek (Yatırım Destek Ofisleri)  Bölgesel yatırım portalı ve (Pro)Aktif promosyon  Yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,  İzin ve ruhsat işlemlerini tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek,  Başvurular hakkında ön inceleme yapmak,  Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek.

21 Projecilik Plan ve Stratejiler Katılımcılık Kurumsal ve Teknik Kapasite Bölgesel Kalkınma Fonu Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajanslarının Etki Alanı

22 Planlama-Programlama Çerçevesi Bölgesel (Operasyonel) Programlar Kalkınma Ajansı Çalışma Programı Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Sektörel-Tematik Strateji ve Planlar Ulusal Düzey KALKINMA PLANI Bölge Düzeyi Bölge Planları Proje/Faaliyet Başvuru Rehberi Kurumsal (Ajans) Düzeyi İzleme, değerlendirme ve yeni plan döngüsüne geri besleme

23 Implementation Planlama Programlama Yılık Çalışma Programı Proje Çağrısı ve Proje Seçim Süreci Uygulama İzleme ve Değerlendirme Süreç Yönetimi Proje Destek Mekanizması

24 Plan, Program BÖLGESEL GELİŞME PLANLARININ VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI Bölgesel Kalkınma ve Rekabet Gücü İçin Yoğunlaşılacak Temel Öncelikli Alanların Belirlenmesi YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇENİN HAZIRLANMASI Öncelikli alanlarda yürütülecek faaliyet ve proje konuları ile bu alanlara tahsis edilen ödeneklerin belirlenmesi Uygulama Hazırlığı Proje Destek Mekanizması

25 (Projelerin bağımsız değerlendirme sistemi ile yarışma ortamında, şeffaf, belirlenmiş ve önceden duyurulmuş objektif kriterlere göre seçimi esastır.) PROJE BAŞVURU REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI Kimler başvurabilir? Hangi faaliyet alanlarında ne tür projeler destek alabilir? Ne kadar bütçe talep edilebilir? PROJE ÇAĞRISININ YAYIMLANMASI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM FAALİYETLERİ PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ Proje Seçim Süreci Proje Seçimi Proje Destek Mekanizması

26 SEÇİLEN PROJE SAHİPLERİ İLE SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI Proje uygulama şartlarının belirlendiği temel doküman BAŞARILI PROJELERİN FİNANSE EDİLMESİ PROJE UYGULAMALARININ BAŞLATILMASI DESTEKLENEN PROJELERİN İZLENMESİ Projelerin sözleşmeye uygun yürütülüp yürütülmediğinin kontrolü, ihtiyaçların tespiti ve teknik destek sağlanması. DEĞERLENDİRME Uygulama İzleme-Değerlendirme Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Proje Destek Mekanizması

27 Teşekkürler ayaman@dpt.gov.tr Ahmet YAMAN Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü


"KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 17." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları