Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Gönül Akçamete Araş.Gör. Arzu Kış Araş.Gör. Hasan Gürgür

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Gönül Akçamete Araş.Gör. Arzu Kış Araş.Gör. Hasan Gürgür"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Gönül Akçamete Araş.Gör. Arzu Kış Araş.Gör. Hasan Gürgür
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN KAYNAŞTIRMA MODELİ GELİŞTİRME PROJESİ Prof. Dr. Gönül Akçamete Araş.Gör. Arzu Kış Araş.Gör. Hasan Gürgür

2 20. Yüzyılın yarılarına kadar özel eğitimin engelliler için ayrıştırılmış özel eğitim ortamlarında verilmesi gerektiğine inanılmıştır. Bu dönemlerde bir çocuğun özel yardıma gereksinim duyması demek, bu çocuğun normal okul programından ayrı kurumlarda eğitim alınması anlamına gelmiştir.

3 Zaman içinde bu eğitim ortamlarının olumsuz yönlerinin görülmeye başlanması, insan hakları, demokrasi alanında yaşanan gelişmeler ve eşitlik düşünceleri, ayrıştırılmış özel eğitimden, özel gereksinimli bireyin normal eğitim sınıflarında akranlarıyla birlikte eğitim alması temeline dayanan kaynaştırma eğitimine doğru bir geçişin başlamasına neden olmuştur.

4 Bu gelişmeler ışığında bir çok ülke kaynaştırma eğitiminin yasal mevzuatını oluşturmuş ve kaynaştırma eğitimini uygulamaya başlamıştır.

5 Kaynaştırmanın yaygınlaşmasıyla sınıf öğretmenlerinin rolleri sorgulanmaya başlanmış, yeni öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin gelişmesi, öğretmenlerin yeni roller üstlenmeleri ile kaynaştırma uygulamalarının başarısının arttırılabileceği belirlenmiştir.

6 Ülkemizde 1985’li yıllarda uygulanmaya başlanılan kaynaştırma çalışmalarına bakıldığında yasal düzenlemelerin yeterliğine karşın kurumların, programı yürütecek öğretmenlerin nitelik ve nicelik olarak sınırlılığının ve destek hizmetlerin olmayışı dikkati çekmektedir.

7 Kaynaştırma uygulamalarından beklenen yararın sağlanması, gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşabilmemiz, yeni bakış açılarının, yeni düzenlemelerin, ulusal ve toplumsal dayanışma içinde sistemli bir değişikliğin gerçekleştirilmesi, ülkemiz koşullarına uygun yeni bir modelin geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir.

8 Bu gereksinimlerden yola çıkarak projenin amacını ülke koşulları ve eğitim sistemi ile uyumlu kaynaştırma modelini pilot uygulamalarla geliştirmek olarak belirledik.

9 Bu amaç doğrultusunda, mevcut durum ve sorunlar saptanarak, Avrupa ülkelerindeki ve A.B.D.’deki başarılı uygulamalar çerçevesinde Türk Eğitim Sistemi ve olanakları göz önüne alınarak uygulanabilir bir kaynaştırma modeli geliştirme projesine yılında başlanmıştır. Proje kod ile Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü’nce desteklenmiş, 5 yılda tamamlanması planlanmıştır.

10 Uygulama henüz devam ettiğinden dolayı projenin genel değerlendirmesi yapılmamıştır. İnformal değerlendirme teknikleri ile değerlendirmeler (Öğrenci ürün dosyalarının incelenmesi, hata analizleri, öğretmen görüşlerine dayalı öğretim program tabanlı değerlendirme araçları, gözlem, ayrıntılı öğretmen yapımı değerlendirmeler, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları) yapılmış, projede gelinen aşama değerlendirilmiştir.

11 KAYNAŞTIRMA MODELİ GELİŞTİRME PROJESİ
1. SORUN SAPTAMA 2. PROGRAM DESENLEME 3. OKUL SEÇİMİ 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER * Öğretmen ve yönetici eğitimi * Öğrenci seçimi 5. UYGULAMA (Öğretimsel işlemler, öğretimi planlama, öğretimsel evre, planlama – sunma – değerlendirme) 6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 7. UYGULAMANIN BAŞKA BİR OKULDA ADIM ADIM UYGULANMASI

12 1. SORUN SAPTAMA (1) Öncelikle Türkiye genelindeki kaynaştırma uygulamalarına ilişkin bir tarama çalışması yapılmıştır. Bu tarama çalışmasında ülkemizde 1986 yılından beri uygulanmakta olan kaynaştırma uygulamalarına ilişkin mevcut durumu saptamak amacıyla 2566 kişiden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerin 907’ si sınıf öğretmeni, 519’u okul yöneticisi ve 1140’ ı ise engelli çocukları normal sınıflara devam eden anne babalardır. Veriler, katılımcıların demografik özellikleri, kaynaştırma uygulamaları, problemler ve ileride yapılması gerekenlerle ilgili sorulardan oluşan “Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Durum Saptama Anketi” aracılığı ile toplanmıştır.

13 1. SORUN SAPTAMA (2) Verilerin analizi sonucunda, Türkiye’de kaynaştırmaya ilişkin birçok problem olduğu; öğretmenler, anne-babalar ve okul yöneticilerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerileri ile okulların sınıf büyüklüğü, öğretim materyalleri ve destek servislerinin sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin engelli çocuklara öğretim yapmak ve sınıfta bu çocukları desteklemek konusunda yeterli eğitim almadıkları bildirilmiştir.

14 2. PROGRAM DESENLEME (1) Program Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları tarafından desenlenmiştir. Türkiye genelinde sorun saptama ve ilk belirleme aşamalarından sonra elde edilen veriler ışığında, bölüm öğretim elemanları alt çalışma gruplarına ayrılarak her grup kendi programını planlama ve uygulama sorumluluğunu almıştır.

15 2. PROGRAM DESENLEME (2) İLK BELİRLEME RİSK ÇOCUKLAR BELİRLENDİ
MÜDAHALE PROGRAMLARI EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE BEP EKİBİ AİLE SOSYAL KABUL + SINIF YÖNETİMİ

16 3. OKUL SEÇİMİ (1) Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla;
Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü arasında bir protokol imzalanmış ve Ankara İli Mamak Rehberlik Araştırma Merkezi ile iletişime geçilerek projenin uygulanması amacıyla bir ilköğretim okulu belirlenmiştir.

17 3. OKUL SEÇİMİ (2) Projenin uygulanacağı okulun seçiminde göz önünde bulundurulan temel kriterler:     * Eğitim-öğretim tam gün olması * Yerleştirme kararı olan kaynaştırma öğrencilerinin sayısı * Sosyo – ekonomik kültürel durumun alt düzeyde olması

18 3. OKUL SEÇİMİ (2) Belirtilen bu kriterlere uygun olarak sonucunda Ankara İli Mamak İlçesi Akdere Mahallesinde bulunan Oğuz Kaan İlköğretim Okulu proje okulu olarak seçilmiştir.

19 3. OKUL SEÇİMİ (3) Oğuz Kaan İlköğretim Okulunda proje kapsamına 1., 2. ve 3. sınıflar alınmıştır. Sonuçta sınıflar şube sayılarıyla birlikte 12 sınıf projeye katılmıştır. Bu sınıflara toplam 450 öğrencinin yer aldığı belirlenmiştir.

20 3. OKUL SEÇİMİ (4) Projeye, belirlenmiş olan 12 sınıfın, 12 sınıf öğretmen, İlköğretim 1. kademeden sorumlu olan 2 müdür yardımcısı, 1 rehber öğretmen ve 1 gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen ile toplam 16 öğretmen dahil edilmiştir. Projeye dahil olan tüm öğretmenlere uygulama öncesi kaynaştırma uygulamalarına yönelik seminerler, uygulama sürecinde iş başında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

21 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER (1)
Öğretmenlere verilen seminerler: Kaynaştırma uygulamaları. İşbirliği ile çalışma becerileri. Program ağırlıklı değerlendirme. Müfredat programlarının uyarlanması. Sınıf yönetimi (davranış değiştirme teknikleri). Sosyal becerilerin öğretimi. Aile eğitimi.

22 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER (2)
1.  Öğrencilerin Belirlenmesi Süreci (İlk Belirleme Süreci):  Öğrencilerin ilk belirlenmesi amacıyla öncelikle sınıf öğretmenlerine sınıflarında bulunan öğrencileri dört ayrı gruba ayırmaları istenmiştir. Buna göre öğretmenler 4 en iyi gruptaki öğrencileri, 1’de risk grubundaki öğrencileri temsil etmek üzere derecelendirmelerini yaparak sınıflarını 4 gruba ayırmışlardır.  Toplanan bu veriler ışığında risk grubuna girebilecek öğrencilerin listesi oluşturulmuştur.

23 İlk belirlemelere göre rik grubunda yer alan öğrenci sayısı 94’dür
İlk belirlemelere göre rik grubunda yer alan öğrenci sayısı 94’dür. Bunların 36’sı 1. sınıf düzeyinde, 35’i 2. sınıf düzeyinde ve 23’ü 3. sınıf düzeylerindedir.

24 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER (3)
2.   Belirlenen Risk Grubu Öğrencilerin Güçlüklerinin Tanımlanması Süreci: Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde risk grubu olarak belirlenen öğrenciler güçlüklerini tanımlamak amacıyla değerlendirmede çeşitlilik ilkesinden yola çıkarak farklı zamanlarda, farklı değerlendirme araçlarıyla veri toplama yoluna gidilmiştir.

25 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER (4)
Buna göre:      i.   Sınıf Ortamı Kontrol Listesinin Doldurulması. Aracın uygulanması gezici özel eğitim öğretmeni ve iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.      

26 Sınıf ortamlarını betimlemek amacıyla uygulanan kontrol listeleri sonucunda, gözlem yapılan 12 öğretmenin derslerine girişlerinde ortalama %33.35 yeterli olmadıkları, %27.75’inin uygun şekilde derse başladığı ve %19.08 ise uygun şekilde derse başlamadıkları gözlenmiştir. Öğretmenlerin özellikle %47.9 dersin önemini açıklamakta ve %45.8 dersin hedeflerini açıklamakta yetersiz oldukları gözlenmiştir.

27 Öğretmenlerin ders işleme sırasında yapılan gözlemler sonucunda öğretmenlerin %33.7 derslerini uygun şekilde işledikleri, %21,6 derslerini uygun işlemedikleri ve %18.5 ise derslerini yetersiz olarak uyguladıkları gözlenmiştir.

28 Gözlem yapılan öğretmenlerin %17
Gözlem yapılan öğretmenlerin %17.5’u derslerini uygun şekilde sonlandırdıkları, %18.34 uygun olarak sonlandırmadıkları ve %37.48 derslerini yeterli şekilde sonlandırmadıkları gözlenmiştir.

29 ii.  Akademik Becerilere İlişkin Sınıf Genelinde Yaşanan Güçlükleri Belirleme Kontrol Listelerinin Uygulanması. Hazırlanan aracı öğretmenler sınıf genelinde yaşanan güçlükleri ve bu güçlükleri en fazla yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla uygulamışlardır.

30 Türkçe dersi ile ilgili olarak öğretmenlerin görüşlerinde 1. , 2. ve 3
Türkçe dersi ile ilgili olarak öğretmenlerin görüşlerinde 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin %78.6 verilen ödevlerini yerine getirmediklerini; %85.7 okumaya ve %67.9 yazmaya karşı olumsuz tutumların olduğunu; %83.9 sözcük dağarcığının yaş ve sınıf düzeyine göre uygun olmadığını; %71,4 duygularını, düşüncelerini ve olayları sözel olarak ifade edemediklerini; %76.8 dinlediklerini anlamadıklarını; %89.3 temel harf çizgilerini çizemediklerini ve %78.6 örneğe bakarak yazamadıklarını ifade etmişlerdir.

31 Türkçe dersi ile ilgili olarak 2. ve 3
Türkçe dersi ile ilgili olarak 2. ve 3. sınıf öğretmenleri öğrencilerinin %83.9 temel sözcükleri (ve, ile, okul, okumak ... vb.) okuyamadıklarını; %85.7 harfleri birleştirerek okuyamadıklarını; %83.9 söylenenleri yazamadıklarını; %76.8 yavaş okuduklarını; %78.6 sessiz okurken dudaklarını kıpırdattıklarını; %91.1 sözcük atlayarak okuduklarını; %83.9 okuduklarını anlamadıklarını; %80.4 sesli okuma hataları yaptıklarını;

32 %87.5 oranında duygu, düşüncelerini ve olayları yazılı olarak ifade edemediklerini; %83.9 Türkçe takıları (çoğul, ad durumları, zaman, iyelik vb.) sözlü ve yazılı olarak doğru şekilde kullanamadıklarını; %91.1 farklı sözcü türlerini (isim, sıfat, edat, zamir vb.) kullanamadıklarını ve %83.9 noktalama işaretlerini sınıf düzeyine uygun olarak kullanamadıklarını ifade etmişlerdir.

33 1., 2. ve 3. sınıf düzeyinde Hayat Bilgisi dersi ile ilgili öğretmen görüşlerine göre sınıflarındaki öğrencileri göz önünde bulundurarak doldurdukları kontrol listelerinde Hayat Bilgisi dersinin konuları ya ve sınıf düzeyine uygun olduğunu %96.7 hayır cevabı vermişlerdir. Öğrencilerin %66.7 okunan Hayat Bilgisi konularını anlamadıklarını, %83.3 anlatılan Hayat Bilgisi konularını, %90 yazılı Hayat Bilgisi konularını anlamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin %83.3 Hayat Bilgisi konuları ile ilgili yetersiz yaşantılarının olduğunu, ve Hayat bilgisi konularına karşı %90 olumsuz tutumlara sahip olduklarını belirtmişlerdir.

34 Öğretmenler öğrencilerin %90 duygu, düşünce ve olayları sözel olarak ifade etmede güçlükler yaşadıklarını vurgulamışlardır. Öğrenciler %96.7 sınıf içi ders etkinliklerine katılmada isteksizlik yaşamaktadırlar. Ayrıca %86.7 Hayat Bilgisi ile ilgili verilen yönergelerin ve %80 verilen ödevlerin başarıyla yerine getirmediklerini ifade etmişlerdir.

35 Matematik dersi açısından öğretmenlerden sınıflarındaki öğrencilerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla verilen kontrol listesi incelendiğinde öğretmenlerin %58.5 matematik dersinin konularının yaş ve sınıf düzeyine uygun olmadığını belirtikleri görülmektedir. Öğretmenler öğrencilerinin %24.4 anlatılan matematik dersinin konularını, %24.4 yazılı matematik konularını anlamadıklarını belirtmişlerdir.

36 Öğretmenler öğrencilerin %29
Öğretmenler öğrencilerin %29.3 çevrelerinde gözlediklerini, yaşantılarını matematik dersine transfer etmede zorluk yaşamadıklarını; %34.1 diğer derslerde öğrencilerini matematik dersine transfer etmede zorluk yaşamadıklarını; matematik dersi konuları ile ilgili yetersiz yaşantılarını olmadığını; %29.3 matematik konularından neden sonuç ilişkisi kurmada güçlükler yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca %22 matematik konularına karşı olumsuz tutum içinde olduklarını vurgulamışlardır.

37 Öğretmenler öğrencilerin %29
Öğretmenler öğrencilerin %29.3 duygularını, düşüncelerini ve olayları sözel ve %31.7 yazılı olarak ifade edebildiklerini; %29.3 sınıf içi ders etkinliklerine katıldıklarını; %39 sınıf dışı etkinliklere katılmak istediklerini; %24.4 matematik konuları ile ilgili verilen yönergelerin, %29.3 verilen etkinliklerin ve %19.5 verilen ödevlerin yerine getirildiğini ve %36.6 matematik dersi ile ilgili gözlem yapma becerisinde yetersizlikler yaşamadıklarını ifade etmişlerdir.

38 Öğretmenler matematik dersiyle ilgili ölçme/değerlendirme yapma becerisinde yetersizlikler yaşamadıklarını %34.1 belirtmişlerdir.  Öğretmenler öğrencilerin %24.4 kendi kendilerine öğrenme becerilerinde yetersizlik yaşamadıklarını; %36.6 öğrendikleri matematik konularını sınıflamada ve %26.8 genellemede yetersizlikler yaşamadıklarını ve %29.3 öğrendikleri matematik konuları ile ilgili sonuç kestirebilmede yetersizlikler yaşamadıklarını belirtmişlerdir.  Ayrıca öğretmenler öğrencilerin %19 problem çözmede yetersizlikler yaşadıklarını belirtmişlerdir.

39 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER (5)
Öğrencilerin Çalışma Örneklerinin Toplanması ve Hata Analizlerinin Yapılması. Risk grubundaki öğrencilerin Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerine ilişkin çalışma örnekleri toplanmış ve hata analizleri yapılmıştır. Yapılan hata analizi çalışması sonunda öğrencilerin her derse ilişkin hata örüntüleri ortaya konmuştur. Her çocuğun çalışma örneklerine ilişkin analizler raporlaştırılmıştır.

40 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER (6)
Risk Grubundaki Öğrencilerin Akademik Becerilerin İlişkin Kontrol Listelerinin Uygulanması. Öğretmenler adı geçen derslere ilişkin güçlük yaşayan öğrencileri göz önünde bulundurarak kontrol listelerini uygulamışlardır.

41 Uygulama Öncesi Değerlendirme Sonuç Özeti
Sınıflar (Öğrenci Sayısı: 36) 2. Sınıflar (Öğrenci Sayısı: 35) 3. Sınıflar (Öğrenci Sayısı:23 ) Türkçe Okuma-yazmaya hazırlık becerileri Fiş Cümlelerini okuma-yazma Dikte çalışması Okuma Hızı Doğru okuma Okuma hızı Okuduğunu anlama Matematik Ritmik Sayma Kümeler Doğal Sayılar Dört işlem Problem çözme Kesirli sayılar Doğal sayılar Ritmik sayma Dört işlem ve problem çözme Hayat Bilgisi Yakın Çevreyi Tanıma Cumhuriyet ve Atatürk Sınıf kurallarına uyma Yakın çevre

42 Uygulama Sonrası Değerlendirme Sonuç Özeti
1. Sınıflar 2. Sınıflar 3. Sınıflar Türkçe (24 öğrenci sınıf düzeyinde) Harf-ses eşleme Dikte çalışması Okuduğunu anlama (Öğrenci Sayısı: 28*) Doğru okuma Okuma hızı (Öğrenci Sayısı: 24*) (Öğrenci Sayısı: 18*) Matematik (20 öğrenci sınıf düzeyinde) Ritmik Sayma Toplama ve çıkarma işlemleri Problem Çözme (Öğrenci Sayısı: 32*) Dört işlem Problem çözme (Öğrenci Sayısı: 25*) (Öğrenci Sayısı: 17*) Hayat Bilgisi (70 öğrenci sınıf düzeyinde) Yakın Çevremiz Yakın Çevreyi Tanıma Cumhuriyet ve Atatürk Dünyamız ve gökyüzü Sağlıklı büyüyelim (Öğrenci Sayısı: 6*) Problem Görülmemiştir. * Bir sınıftan 13 öğrenci için son değerlendirme verileri alınamamıştır.

43 4. UYGULAMA ÖNCESİ AKTİVİTELER (7)
Kontrol Listeleri ve Çalışma Örneği Analizleri Sonucuna Göre Öğrenci Performanslarının Raporlaştırılması. Alınan görüşler, yapılan gözlemler sonucunda risk grubundaki öğrencilerin performansları raporlaştırılmıştır.

44 5. UYGULAMA (1) Müdahale Programlarının Hazırlanması ve Uygulaması Süreci: Bu süreç informal değerlendirme araçları yoluyla risk grubundaki öğrencilerin Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerine ilişkin olarak performanslarının belirlenmesinin ardından sınıf içinde yapılacak bazı uyarlamalarla öğrencinin sınıfa katılımı amaçlayan müdahale programlarının hazırlanması sürecidir.

45 5. UYGULAMA (2) Müdahale programlarıyla, risk grubunda yer alan öğrencilerin özel gereksinimli olarak etiketlenmeden problemlerinin ya da güçlüklerinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Müdahale programlarında sınıf öğretmeni; * Ortamda (fiziksel, davranışsal, sosyo – duygusal), * Öğretimde (ders planları, yöntem ve teknikler, içerik, görsel - işitsel materyal), * Değerlendirmede (öğrenci performans değerlendirme ve notlandırma sistemi), uyarlamalar yapar.

46 5. UYGULAMA (3) Bu aşamada öncelikle öğretmenlere müdahale programını nasıl hazırlayacakları, hangi alanlara ilişkin uyarlamaların yapılacağı konularında bir bilgilendirme yapılmıştır. Ardından her bir öğretmenin müdahale programını hazırlamada kullanacağı müdahale programı hazırlama yönergesi dağıtılarak, öğretmenlerin kendi davranışlarını yönergede yazılan ifadeler açısından değerlendirmeleri istenmiştir.

47 5. UYGULAMA (4) Öğretmenlerin sınıflarında risk grubunda olduğunu düşündükleri öğrencilere yönelik müdahale programları hazırlayabilmeleri için örnek olarak oluşturulmuş olan program örneklerinden, öğrenci performans raporlarından ve gezici özel eğitim öğretmeni görevini gören danışmanlardan yararlanmaları sağlanmıştır.

48 5. UYGULAMA (5) Öğretmenlere sunulan iş başında eğitim hizmetleri:
Öğretmenlere haftalık toplantılarla oluşturulan küçük gruplarda matematik öğretimi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Öğretmenler ile (Hayat Bilgisi) dersler birlikte planlanmış ve birlikte ders işlenerek müdahale programlarının nasıl uygulanabileceği konusunda hizmet verilmiştir.

49 5. UYGULAMA (6) Öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri ve öğretim süreçlerini etkili hale getirebilecekleri ders araç – gereçlerine ve materyallerine ilişkin örnekler hazırlanmıştır. Bu araç – gereçleri ve materyalleri sınıflarında nasıl kullanabilecekleri konusunda danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

50 5. UYGULAMA (5) Müdahale programlarının uygulanmasından sonra öğrenciler tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre ilk aşamada belirlenen 94 öğrenciden 18 öğrenci için BEP hazırlanmasına, 33 öğrencinin ise sınıf içi destek hizmetleri içerisinde yer almasına karar verilmiştir. Diğer 43 öğrencinin ise müdahale programı sonrasında sınıf seviyelerine ulaştıkları belirlendiğinden dolayı sadece izlenmelerine karar verilmiştir.

51 5. UYGULAMA (6) Halen devam etmekte olan projenin uygulama aşamasında, öğrenciler ayrıntılı olarak değerlendirilerek “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları” hazırlanmış, öğrencilerin bulundukları sınıfın öğretmenleri ve yardımcı öğretmenler ile öğrencilere destek hizmetler verilmiştir.

52 5. UYGULAMA (7) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlanmasına karar verilen öğrenciler ayrıntılı değerlendirmeleri yapılarak, BEP ekipler toplanmıştır. BEP’lerin uygulamaları ise 4. Sınıf stajyer öğrenciler tarafından yürütülmektedir ve bu uygulamalar 1 sınıf öğretmeni, 1 gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen ve 2 araştırmacı tarafından izlenmektedir. Bu sürecin izleme ve değerlendirme verilerinin toplanmasına halen devam edilmektedir.


"Prof. Dr. Gönül Akçamete Araş.Gör. Arzu Kış Araş.Gör. Hasan Gürgür" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları