Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

2 Genel kolluk kuvvetleri denildiğinde; genel emniyeti ve asayişi sağlamaktan sorumlu Polis , Jandarma ve Sahil Güvenlik anlaşılmalıdır. Özel kolluk ; Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine denilmektedir.Özel kolluk kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir. Ülkemizde özel güvenlik modeli 1981 yılında 2495 Sayılı bazı kurum ve kuruluşlarının kurulması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanunla başlamıştır Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun özel güvenlik hizmetlerinin temelini oluşturmuş ve 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, Özel Güvenlik hizmetlerinin kapsamı geliştirilerek resmileştirilmiştir

3 Özel Güvenlik Görevlileri, Belediye Zabıtası,
1. Genel Kolluk Kuvvetleri; genel emniyeti ve asayişi sağlamaktan sorumlu Polis , Jandarma ve Sahil Güvenliktir. 2. Özel Kolluk ; Özel kolluk kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir. Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine denilmektedir.   Özel Güvenlik Görevlileri, Belediye Zabıtası, Orman muhafaza Memurları, Köy korucuları köy bekçileri, Kır bekçileri Çiftçi malları koruma kolluğu vs.

4 Adli Kolluk, Suça Müdahale Eden Kolluk görevlileridir. Polis,
2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu Adli kolluğu kurarak CMK. 164.md. kollukta yeni bir kavram ve uygulama başlatmıştır. Kolluk aşağıdaki gibi ikili bir ayrım arz etmektedir. Adli Kolluk, Suça Müdahale Eden Kolluk görevlileridir. Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik komutanlığı ve , Gümrük Muhafaza Teşkilatını ifade eder.

5 İdari Kolluk , Önleyici Görev Yapan Kolluk Görevlileridir.
Adli Kolluk Yönetmeliği Md.6 ; Adli kolluk görevlileri , maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, Cumhuriyet savcısının emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine veya aleyhine olan tüm delilleri, kanunda ön görülen koşullara uyarak toplamak, muhafaza altına almak ve bunları bir fezleke ile Cumhuriyet savcısına sunmakla yükümlüdür. İdari Kolluk , Önleyici Görev Yapan Kolluk Görevlileridir. Özel Güvenlik Görevlileri, Belediye Zabıtası, Orman muhafaza Memurları, Köy korucuları köy bekçileri, Kır bekçileri Çiftçi malları koruma kolluğu vs.

6 5188 SAYILI KANUN Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2. — Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

7 Özel güvenlik izni MADDE 3. — Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir. Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

8 Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır. Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

9 Özel güvenlik komisyonu
MADDE 4. — Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, İl emniyet müdürlüğü, İl jandarma komutanlığı, Ticaret odası başkanlığı, Sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır.

10 Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır;
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; Çekimser oy kullanılamaz.

11 Özel güvenlik şirketleri
MADDE 5. — Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

12 Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir. Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.”

13 Ek önlemler MADDE 6. — Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

14 Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
MADDE 7. a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. c) Ceza Muhakemeleri Kanununun 168 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.

15 d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

16 h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma. h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Kanununun 168 nci maddesine göre yakalama. k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

17 Silah bulundurma ve taşıma yetkisi
MADDE 8. — Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, Sağlık tesislerinde, Talih oyunları işletmelerinde, İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, Özel toplantılarda, Spor müsabakalarında, Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

18 Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar.
Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

19 Görev alanı MADDE 9. — Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Özel güvenlik görevlileri Silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, Para ve değerli eşya nakli, Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir.

20 En seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir;
Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar En seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

21 Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar
MADDE 10. — Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. c) 18 yaşını doldurmuş olmak. d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. .

22 e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

23 Çalışma izni MADDE 11. — Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir.” Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

24 Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir. Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

25 Kimlik MADDE 12. — Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında Görevlinin adı ve soyadı ile Silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

26 Kıyafet MADDE 13. — Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

27 Eğitim MADDE 14. — Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

28 Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz. Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.” Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

29 Tazminat MADDE 15. — Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir. Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.

30 Toplu iş sözleşmesi veya
Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına; İş sözleşmesi, Toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından Hangisi yüksek ise o miktar ödenir.

31 Yasaklar ve Ceza Hükümleri
Görev dışında çalıştırma yasağı MADDE 16. — Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Grev yasağı MADDE 17. — Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Görevden uzaklaştırma yasağı MADDE 18. — Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.

32 Adlî suçlar ve cezalar MADDE 19. — Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır: a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis ve altımilyar lira ağır para cezası verilir. b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

33 c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altımilyar lira ağır para cezası verilir. d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı aya kadar hapis ve onmilyar lira ağır para cezası verilir.

34 İdarî suçlar ve cezalar
MADDE 20. — Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para cezaları şunlardır: a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için birmilyar lira idarî para cezası verilir. b) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir. c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine birmilyar lira idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.(ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ)

35 d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir. e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için birmilyar lira idarî para cezası verilir. f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere birmilyar lira idarî para cezası verilir.

36 İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

37 Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
MADDE 21. — Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

38 Denetim MADDE 22. — İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur. Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

39 Yürürlükten kaldırılan kanun
Ceza uygulaması MADDE 23. — Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır. Yürürlükten kaldırılan kanun MADDE 27. — tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır.

40 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

41 Tanımlar Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Bakanlık: İçişleri Bakanlığı’nı, Komisyon: Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonunu, Merkezi Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavları yürütmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek bir mülki idare amirinin başkanlığında bir üyesi Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere beş kişiden oluşan komisyonu,

42 Uygulamalı Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek üzere, vali tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları, Özel güvenlik birimi: Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi, Özel güvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri, Özel eğitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını,

43 Alarm merkezi: konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri, Yönetici: Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri, Özel güvenlik görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri, ifade eder.

44 Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri
Madde 5- Özel güvenlik komisyonu, İlde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, İl emniyet müdürlüğü, İl jandarma komutanlığı, Ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır.

45 Komisyon, gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır.
Komisyon, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimser oy kullanılamaz. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve Karar Defterine kaydedilir. Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen istisnai haller dışında, Komisyonun olumlu kararı olmadan vali tarafından özel güvenlik izni verilemez.

46 Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri Madde 6-
a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek, b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

47 c) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek, d) Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek,

48 e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek, f) Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak,

49 g) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,
h) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak, i) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

50 Özel Güvenlikle İlgili İzinlerin Verilmesi
Madde 7- Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir.

51 Madde 8- Özel Güvenlik İzni
Madde 8- Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir. (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir. Özel güvenlik izni verilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde; özel güvenlik görevlilerinin izin veya istirahat gibi durumlarda yerine geçici personel görevlendirilebilmesi, hizmette aksama veya zafiyete düşülmesinin önüne geçilebilmesini temin etmek ve geçici özel güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirmek amacıyla, Komisyonca il genelinde verilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10‟unu aşmayacak şekilde personel istihdam etme izni verilebilir.

52 (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir. Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iş günü içinde neticelendirilir. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Ek-1‟deki Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir. Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

53 Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni
Madde 9-Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir. (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe istenebilecek ek önlemler alınır. Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur. Valiliğe yapılan müracaatlar faaliyetin başlamasından en geç 24 saat öncesinde neticelendirilir. Valinin takdiri ile acil hallerde bu süreler uygulanmaz.

54 Güvenliğin sağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir. İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir. Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz.

55 Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi
Madde 10- Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir. Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir: a) Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek, b) Hisse sahipleri ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası ve imza sirküleri,

56 c) Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge, f) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, Kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.

57 Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır. Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2’de örneği belirlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir. Alarm merkezi veya özel eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri, bunların her biri için ayrıca izin almak zorundadır.

58 Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe verilir.

59 Özel güvenlik şirketleri, kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir. Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.

60 Mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir.
Yabancılar Madde 11- Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı Mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

61 Koruma ve Güvenlik Planları
Madde 12- Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

62 Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi
Madde 13- Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.

63 Spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili olarak, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçe spor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler saklıdır. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.

64 Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer. Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışında, her ne ad altında olursa olsun can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetim, gözetim ve kontrol hizmeti verilemez.

65 Önleyici Arama Yapılması
Madde 14- Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir. Kamuya açık alanlarda üst araması, 24/5/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.

66 Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü
Madde 15- Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

67 Özel güvenlik birimleri ve görevlileri,
Suça El Koyma Madde 16- Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, Görev alanında bir suçla karşılaştığında Suça el koymak, Suçun devamını önlemek, Sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

68 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni Madde 17-
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir. a) Diploma fotokopisi, b) T.C. Kimlik Numarası, , d) Dört adet vesikalık fotoğraf, e) Sağlık raporu, f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

69 Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Ek-3/A ve Ek-3/B deki teki örneğe uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir. Güvenlik soruşturması özel güvenlik eğitimi devam ederken de yaptırılabilir. Bu takdirde başvuru sırasında özel güvenlik temel eğitimi sertifikası istenmez.

70 Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.
Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlarda, emekli oldukları veya ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

71 Üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlardan da mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. 5 ve 6 ncı fıkralarda belirtilen görevlilere, özel güvenlik temel eğitimi ile ilgili olarak sağlanan beş yıllık istisna süresi içinde başvurmak şartıyla, beş yıl süreyle özel güvenlik çalışma izni verilir. Bu sürenin sonunda bu görevlilerden sadece yenileme eğitimi sertifikası istenir. Özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinde çalışacak olan yöneticilerin güvenlik soruşturmaları yaptırılır. Soruşturma sonucu olumlu olan yöneticilere Ek-3/C de bir örneği gösterilen kimlik kartı verilir.

72 Sağlık Şartları Madde 18-
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir. a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak. c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak. d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak. e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

73 Çalışma izninin yenilendiği verilecek kimlik belgesine işlenir.
Çalışma İzninin Yenilenmesi Madde 19- Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu, (Mülga ibare: R.G.: 26/9/ ) (…) ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Çalışma izni yenilenmeden önce, özel güvenlik görevlisi hakkında yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yaptırılır. Çalışma izninin yenilendiği verilecek kimlik belgesine işlenir.

74 Özel Güvenlik Görevlilerinin Bildirilmesi Madde 20-
Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur.

75 Görevlinin adı ve soyadı ile Silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
Kimlik Belgesi Madde 21- Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartında Görevlinin adı ve soyadı ile Silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal valiliğe bildirir.

76 Üniforma ve Teçhizat Madde 22-
Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır. Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan (Değişik ibare: R.G.:26/9/ ) Ek-4/A ve Ek-4/B‟de gösterilen “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyerler.

77 d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
Alarm Merkezleri Madde 23- Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir. a) (Mülga: R.G.: 26/9/ ) b) Kurucu ve yöneticilerin (Değişik ibare: R.G.:26/9/ ) T.C. Kimlik Numarası, c) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği, d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, e) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

78 f) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.
Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır. Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5‟de örneği belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir. Alarm merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.

79 Silah Bulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi
Madde 24- Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına Komisyonca karar verilir. Bu silahların sayısı ve niteliği Komisyon kararında belirtilir. Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

80 Silahların Temini Madde 25-
Komisyonun kararı üzerine, özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise valilikçe ateşli silah alma yetkisi verilir. Ateşli silahlar, özel güvenlik birimlerinin fazla silahlarından, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası, standart dışı, zor alım yoluyla ele geçen silahlarından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan veya genel hükümlere göre temin edilir. Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

81 (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Kanunun 11 inci maddesi beşinci fıkrasında sayılan şahıslardan, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri bu silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilirler. Bunun için koruma ve güvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun Komisyona müracaat ederek izin alması gerekir. Bu izin Komisyonca verilen personel ve silah kadrosu içerisinde değerlendirilir. Ateşli silahlar için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde (Ek-8 hariç) düzenlenen hükümler kendi adına ruhsatlı silahını kullanacak olanlar için de uygulanır. Ancak, bu silahlar aynı zamanda özel güvenlik görevlisinin zati silahı da olduğundan görev alanı kıstası ve Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

82 Tabanca Dışındaki Silahlar
Madde 26- Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, Valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir. Silahların Kaydı Madde 27- Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenir.

83 Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydedilir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8’de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.

84 Taşıma ve Bulundurma Belgesi
Madde 28- Her ateşli silah için Ek-9 ‘da belirtilen “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır. Fişek Temini ve Nakli Madde 29- Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.

85 Ateşli silah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlı eğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlara talepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişeklerin nakli 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılır.

86 Silah ve Fişeklerin Devri Madde 30-
Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir. Altı ay içinde devir gerçekleştirilmez ise, takip eden iki ay içerisinde silahın ait olduğu kişi veya kurum 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır. Süresi içerisinde ruhsatlandırılmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir. Tüfekler ve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluşlarına bağışlanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilir. Devredilecek, hibe ya da imha edilecek veya satılacak silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

87 Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni
Madde 31- Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılır. Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret eklenir. a) Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi, b) Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

88 f) Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
d) Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri, e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği, f) Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, g) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge). ğ) (Ek: R.G.:26/9/ ) Eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinin birer sureti.

89 Müracaatların Değerlendirilmesi
Madde 32- Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği anlaşıldığında, eğitim merkezinin bulunduğu ilde, başkanı emniyet müdürü rütbesinde olan ve üç kişiden oluşan bir inceleme komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından, tesisin özel güvenlik eğitimi verilmesine uygun olup olmadığı, Eğitim araç ve gereçleriyle, teçhizatın yeterli olup olmadığı, Yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, Belge ve bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılarak, Belirtilen yerde eğitim merkezi açılıp açılamayacağına ilişkin bir rapor düzenlenir.

90 Başvurunun alınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun (Ek ibare: R
Başvurunun alınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun (Ek ibare: R.G.:26/9/ ) kurucuları ve yöneticisi hakkında güvenlik soruşturması başlatılır. İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özel güvenlik eğitim kurumları hakkında, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben, Ek-10’da örneği belirlenen “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir. Eğitim Programı Madde 33- “Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir. 18 inci madde gereğince alınması gereken “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu temel eğitimden önce istenir.”

91 Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak dersler, asgari ders saatleri, uzman öğreticilerin nitelikleri Ek-11’deki tabloda gösterilmiştir. (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri Sivil Havacılık Güvenliği ile Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini, deniz limanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, ISPS Kod. çerçevesinde Deniz Limanı Güvenliği ve Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini, almak zorundadır. (Mülga fıkra: R.G.:26/9/ ) (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilebilir. (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Özel güvenlik temel eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. Haftanın bir günü kursiyerlerin istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz.

92 (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. Emekli veya özel sektörde çalışan uzman eğiticiler ise bir haftada kırkbeş saatten fazla ders veremezler. Bir uzman eğitici gerekli şartlara haiz olsa bile bir eğitim kurumunda en fazla üç farklı derse girebilir. (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır. Atış için alınan fişek istihkaklarının sarf edildiğine dair atış yapılan yerin sorumlusu ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından imzalanacak tutanak tutulur

93 (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır. Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliğinin görev müddetince sürmesini sağlamakla yükümlüdür. Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarından yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığa bildirir. Güvenlik Sistemleri dersi, güvenlik cihazlarının kurulu bulunduğu alanlarda da yapılabilir.

94 Yenileme Eğitimi Madde 34-
Özel güvenlik görevlilerinden, beş yıllık çalışma izninin bitmesi üzerine, çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Aynı şekilde, özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerinin yenileme eğitimini alması ve beş yılda bir yenileme eğitimi sertifikasını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır. Yenileme eğitiminde okutulacak ders konuları ve saatleri Ek-13‟de gösterilmiştir. Havalimanı ve deniz limanlarında görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi için uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan diğer hükümler saklıdır. (Mülga Fıkra: R.G.:26/9/ )

95 (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Özel güvenlik yenileme eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Yenileme eğitimi, kendi bünyesinde özel güvenlik birimi olup, en az yirmi özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde, yeterli araç-gereç ve materyal ile sınıf ortamı oluşturulması ve il valiliği tarafından yerinde yapılacak incelemede uygun değerlendirilmesi halinde, Ek-13‟te belirtilen eğitim müfredatı doğrultusunda fiilen hizmet verilen yerlerde de yapılabilir. Ancak, özel güvenlik şirketlerinden koruma ve/veya güvenlik hizmeti alanlar yerinde yenileme eğitimi yapamazlar.

96 Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu Madde 35- Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

97 Sınav Madde 36- (Değişik fıkra: R. G
Sınav Madde 36- (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimini tamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Yazılı sınav, merkezi sınav komisyonunca hazırlanan sorularla illerde yapılır. Bakanlıkça belirlenen sayıda yazılı sınav gözlemcisi ve illerde yapılacak uygulamalı sınav komisyonlarında görevlendirilecek personel valilik tarafından belirlenir.

98 Yazılı Sınav Madde 37- Yazılı sınav soruları Merkezi Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Yazılı sınavın yeri, tarihi, başvuru süresi, başvuru sırasında istenecek belgeler ve diğer hususlar en az on beş gün önceden Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. (Değişik: RG 05/05/ ) Yazılı sınav, eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ve 100 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü ve 25 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır.

99 Uygulamalı Sınav Madde 38- Uygulamalı sınav, yazılı sınavdan hemen sonra yapılır. Sınava girecek aday sayısının fazla olması halinde, illerde birden fazla uygulamalı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi, sınav aynı gün bitirilemediği takdirde, devam eden günlerde de tamamlanabilir. Sınav, adayların silah bilgisi ve atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar. Sınav puanı yüz puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.

100 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 39- (Değişik: RG 05/05/ ) Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır. (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir. Toplam dört sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır.

101 (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Özel güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri eğitim dönemi içerisinde silahsız olarak ve gözlemci sıfatıyla staj yapabilirler. İki yıllık öğrenim boyunca, meslek yüksekokulu tarafından belirlenecek tarihlerde, özel güvenlik eğitim kurumlarında silah eğitimi alabilir ve mezuniyetleriyle birlikte silahlı eğitimleri de geçerli kabul edilir. (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Yenileme eğitimi; özel güvenlik görevlilerinin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılır. Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlar özel güvenlik görevlilerinin seviye tespitine yöneliktir. Sınav neticesi aldığı puanlar verilecek sertifikaya işlenir ve yükselmelerde işverence göz önüne alınabilir. Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler. (Ek fıkra: R.G.:26/9/ ) Temel ve yenileme eğitimleri sonunda merkezi sınav komisyonu tarafından yapılan sınavlarla ilgili optik cevap kâğıtları, atış kâğıtları ve benzeri yazılı doküman altı ay süreyle muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda tutanakla tespit edilerek imha edilir.

102 Sınavlarda Görev Alanlara Ödenecek Ücret Madde 40- Sınav komisyonlarının üyelerine, sınavlarda gözetim ve değerlendirme görevi alan personele 19/9/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslara göre, ders ücreti ödenir.

103 Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikası
Madde 41– (Değişik fıkra: R.G.:26/9/ ) Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılan ve yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere Ek-12 deki “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” düzenlenir ve valilikçe onaylanarak kendilerine verilir. Özel güvenlik temel eğitimi ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikaları beş yıl süreyle geçerlidir. Eğitimde Kullanılacak Ders Malzemesi Madde 42- Özel güvenlik eğitiminde kullanılacak yayınların Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği’ne göre tavsiye edilmiş yayınlardan olması şarttır. Üniversitelerde ders kitabı ve ekipmanı olarak kullanılan materyalde bu şart aranmaz. Uygulamalı dersler için yeterli ekipman hazır bulundurulur.

104 Denetim Madde 43- Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir. Havalimanı ve deniz limanlarının denetiminde, uluslar arası anlaşmalar ve 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği göz önünde bulundurulur.

105 Denetimin Kapsamı Madde 44- Denetim sırasında, faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı; üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği; görev alanına uyulup uyulmadığı; silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı; kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı; eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.

106 Denetim Sonucunun İzlenmesi
Madde 45– Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasında muhafaza edilir, diğer sureti valiliğe, ilgisine göre bir sureti de Bakanlığa sunulur. Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı şekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikliğin niteliğine göre asgari yedi gün süre verilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde veya denetim sonucu konusu suç teşkil eden uygulamalar tespit edildiğinde Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

107 İdari Para Cezalarının Uygulanması
Ayrıca, amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir. İdari Para Cezalarının Uygulanması Madde 46- Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir.

108 Para cezası verilmesine ilişkin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarlığa gönderilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığının bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

109 Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Madde 47-
Özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik şirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısının belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dahil edilmez. Geçici Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müessese ve şirketlerde, 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulmuş olan özel güvenlik birim ve şirketleri valiliğe bildirimde bulunmak suretiyle özel güvenlik izni almış sayılırlar ve aynı kurum ve kuruluşların müessese ve şirketlerine ait özel güvenlik izni alınan işyeri ve tesislerde özel güvenlik hizmeti verebilirler. Geçici Madde sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak istihdam edilen ve bu Kanunda öngörülen şartları kaybetmemiş olan özel güvenlik görevlilerine 26/6/2009 tarihine kadar çalışma izni verilmiş sayılır. Geçici Madde sayılı Kanun hükümlerine göre bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kuranlar en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler .

110 Geçici Madde 4 – (Ek:R.G.: 26/9/2009 – 27358)
Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilen ve Ek-4‟ de yer alan reflektif yeleklerin kullanımına bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile devam edilebilir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 48– 28/3/1994 tarihli ve sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

111 Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri
1. Kimlik Sorma Yetkisi 2. Güvenlik Kontrolü / Güvenlik Sisteminden Geçirme ve Arama Yetkisi 3. Eşyayı Emanete Alma ve El Koyma Yetkisi 4. Yakalama Yetkisi 5. Zor Kullanma Yetkisi 6. Silah bulundurma, taşıma ve kullanma yetkisi 7. Kapalı Yerlere Girme Yetkisi 8. Kamu Ve Kişiler Aleyhine İşlenen Eylem Ve Hareketleri Yasaklama Yetkisi

112 Özel Güvenlik Hizmetlerinin Amacı Suç işlenmesini önlemek ve caydırıcılık sağlamaktır. Caydırıcılığın sağlanamaması halinde meydana gelen olaylara, özel güvenlik görevlileri kanunlarda kendisine tanınan yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde müdahale etmesi gerekmektedir.

113 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN TEMEL GÖREVİ
Özel Güvenlik izni alan ilgili kurum ve kuruluşların adres olarak belirtmiş oldukları görev alanı veya güzergahı içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların varlıklarına yönelik suç işlenmesini hukuka uygun usullerle önleyecek tedbirleri almak, Suç işlendiğinde kendisine kanunlarca verilmiş olan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale etmek ve süratle genel kolluk kuvvetlerine haber vermek,

114 Genel kolluk kuvvetleri olay yerine gelene kadar, soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgi, belge, doküman ve tanıkları muhafaza etmek, Genel kolluğun olaya el koymasın- dan itibaren genel kolluğun talebi halinde direktifleri doğrultusunda genel kolluk görevlilerine yardımcı olur.

115 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YETKİ SINIRLARI
Özel güvenlik görevlileri Kendilerine kanunlarca tanınan yetkilerini Görevli oldukları süre içerisinde ve görevli oldukları alanlarda , Üniformalı olarak, Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımak şartıyla, kullanabilirler.

116 Özel Güvenlik görevlileri, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve güzergahı dışında yetkili değildir. Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz. Özel güvenlik görevlileri kendilerine görev sırasında kullanılmak üzere şirket tarafından verilen silahları, ancak görev alanı içerisinde taşıyabilirler.

117 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ STATÜLERİ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun 23 üncü maddesine göre, “Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet Memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır” hükmü bulunmaktadır.

118 * Görevli oldukları sürelerde özel güvenlik görevlilerinin hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenilen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul edilmiştir. * Özel güvenlik görevlileri, görevlerini ifa ederken veya görevli olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı kendilerine karşı suç işlenilmesi halinde, suç failleri memura karşı suç işlemiş gibi işlenen suçtan yargılanır. * Özel güvenlik görevlileri, güvenlik hizmetlerini yürütürken suç işlemeleri halinde ise, memurlar gibi ceza alırlar.

119 DURDURMA VE KİMLİK SORMA YETKİSİ;
Özel Güvenlik Görevlileri ; Görev yeri girişlerinde, hizmet binalarında binaya giriş prosedürlerine uygun olarak kişileri durdurma ve kimlik sorma yetkisini kullanabilir. Durdurma ve kimlik sorma yetkilerinin kullanılması için ayrıca bir hakim kararına veya savcılık talimatına ihtiyaç yoktur. Ancak kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceği uygun bir dille izah edilir.

120 Özel Güvenlik görevlisi
Suç teşkil etmemesine rağmen görev alanına girmesine izin verilmeyen eşyaların emanete alınması sırasında, eşyanın sahibinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi maksadıyla kimlik sorma yetkisi kullanılır. Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri talep edilmesi halinde ilgiliye uygun şekilde açıklanmalı ve herkese eşit ve ayrım gözetmeden yapılmalı makul süreyi aşmamalıdır. Talep edilmesi halinde tutanak düzenlenerek talep eden kişiye imza karşılığı verilmelidir..

121 5188 sayılı kanun ÖGG’ne arama konusunda verdiği yetki;
ARAMA YETKİSİ; 5188 sayılı kanun ÖGG’ne arama konusunda verdiği yetki; önleme araması kapsamında kişilerin detektörle, eşyaların ise x-ray cihazları ile aranması ile sınırlıdır. Güvenlik görevlileri bu çerçevede; görev alanına girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirebilirler ve detektörle üst araması yapabilirler. Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirebilirler.

122 Aranan kişilerin arama yapılmasına dair hakim kararı talep etmeleri halinde kendilerine “aramanın 5188 sayılı kanunun 7. maddesine göre yapıldığı ve arama başlamadan önce aramaya rıza göstermezse binaya girmekten vazgeçmesi şartıyla arama yapılmayacağı” kendisine sözlü olarak tebliğ edilir. Aranmayı kabul etmeyen kişilerin binaya giriş yapmasına izin verilmeyebilir. Özel Güvenlik görevlisinin arama yetkisini kullanması, sınırları özel güvenlik izni ile belirlenmiş kendi görev alanında ve kanunlarla kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olmalı ve kimlik kartını görünecek şekilde taşımalıdır.

123 ŞÜPHELİNİN EŞYASI VE ÜZERİNİN ARANMASI: ÖGG, suç şüphesi üzerine yakaladığı kişiyi arayacaktır. İşlediği ileri sürülen suçla ilgili ispat vasıtalarını, zapt ve müsadereye tabi eşyaları ele geçirmek. Şüpheliyi ÖGG’ ye saldırarak kaçmasını sağlayacak araç gereçten arındırmak için arama yapabilir. MAĞAZA MÜŞTERİLERİNİN ARANMASI: Mağazalar ve alışveriş merkezleri özel mülkiyete konu olan kapalı mekânlar olup yapılacak aramalar önleme aramalarıdır. Mağazalar ve alışveriş merkezlerinde suç şüphesi genelde hırsızlıktır. Hırsızlık şüphesi üzerine yakalanan ve üzeri veya eşyası aranılacak kişiyi rencide edecek davranışlardan kaçınarak ayrı bir odada aynı cinsten bir görevli tarafından kontrolü yapılmalıdır.

124 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN ARAMA: Özel mülkiyete konu olan alanlarda, kapalı alanlarda iş yeri sahibi veya yöneticisi aramayı şart koşarsa özel güvenlik görevlisi böyle bir aramaya yetkilidir. İşyerlerinde çalışanların işyerlerine girişte ve çıkışta aranmaktadırlar. HAVAALANLARINDA ARAMA: Uluslar arası Sivil havacılık güvenliği sözleşmelerle belirlenmiş olup konulmuş olan kurarlara göre yolcu ve eşyası titiz aramalara tabi tutulacaktır. Aramaya rıza göstermeyen yolcu uçak yolculuğundan vazgeçecektir.

125 EMANETE ALMA YETKİSİ; Özel Güvenlik görevlisi; Suç teşkil etmemekle birlikte, koruma alanının özelliğine göre tehlike doğurabileceği değerlendirilen eşyayı emanete alma yetkisine sahiptir. Kurum ve kuruluşun talimatlarında binalara sokulması yasak olduğu belirtilen eşya, sahibinin rızası ile emanete alınır. Eşyasını emanete bırakmak istemeyen kişilerin korunan alana girişine müsaade edilmeyebilir. Henüz suç işlenmeden önce arama neticesi elde edilen tehlike yaratabilecek eşya tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla veya önleme amaçlı olarak emanete alınabilir. Önleme amaçlı arama sırasında bulundurulması suç olan eşyanın veya bir suç olayında kullanıldığı anlaşılan eşyalar emanete alınarak derhal genel kolluk görevlilerine haber verilir

126 ADLİ GÖREVLER AÇISINDAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ
CMK madde 161’e göre, Cumhuriyet Savcısı araştırma yaparken bütün memurlardan her türlü bilgiyi isteyebilir, tahkikatını gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta makam ve memurları vasıtasıyla yapabilir. Cumhuriyet Savcısı, Devlet adına hazırlık soruşturma ve kovuşturmaları yapar. Özel güvenlik görevlileri de özel kolluk oldukları için, adli görev bakımından Cumhuriyet Savcılarına bağlı olup, adli olaylarla ilgili emirlerini yerine getirmek zorundadırlar. Cumhuriyet Savcılarının şifahi veya yazılı talep ve emirlerini yerine getirmeyen Özel Güvenlik görevlileri adli görevi suiistimal den haklarında savcılıkça doğrudan tahkikat yapılabilir.

127 ADLİ YAKALAMA YETKİSİ Yakalama; Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır.

128 Özel Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerini kullanmasında görev alanı açısından esas alınacak kriter; * Yakalamaya konu olan olayın görev alanı ve süresi içresinde veya insani nedenlerle müdahil olmayı gerekli kılacak kadar yakın mesafede gerçekleşmiş olmasıdır. * Kişiye suçu işlerken veya fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delillerle rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması gibi hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir.

129 * Görev alanı içerisinde olay yerini ve delilleri korumak maksadıyla işlemlere başlayan güvenlik personeli bu işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar yakalayabilirler. * Özel Güvenlik görevlileri, görev alanı içinde kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi amacıyla suç unsurları tespit edildiğinde,

130 * Haklarında yakalama veya tutuklama müzekkeresi bulunanlar , ceza veya tutukevinden firar eden veya kolluk tarafından suç şüphelisi olarak yakalanmış iken kaçan kişileri, * Küçüklere veyahut beden veya akıl hastalığı yahut maluliyeti dolayısı ile kendisini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçluları işleyenleri, * Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla kişileri, * Yakalanan kişilerden, herhangi bir suçtan arandığı veya başka suçlarla ilgisi olduğu tespit edilenler, genel kolluk kuvvetlerine teslim edilir, Şüphe üzerine yakalananların durumu açıklığa kavuştuğunda, yakalama sebeplerinin ortadan kalktığı belirlenenler kolluk kuvveti ile görüşülerek derhal serbest bırakılır.

131 Özel Güvenlik Görevlileri, Yakalamanın Bütün Şartları Olmasına Rağmen Yakalamayı Yaparken Aşağıda Belirtilen Hususları Daima Göz Önünde Bulundurmalıdırlar : * Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar ile 15 yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizler suç nedeni ile yakalanamaz. Küçüklerin kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur. Birden fazla kişi yakalandığında varsa, küçükler yetişkinlerden ayrı tutulur.

132 * Yakalama işlemi bir tutanakla tespit edilir.
* Yakalanan kişinin ilk olarak kimlik tespiti ve kaba üst araması yapılır, kendisine veya başkalarına zarar verebilecek silah gibi unsurlardan arındırılması sağlanır * Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını önleyecek tedbirler alınır. * Yakalama işlemi bir tutanakla tespit edilir. Yakalanan kişiler derhal suç delilleriyle birlikte en kısa sürede genel kolluk görevlilerine tutanakla teslim edilmelidir. Olaya müdahale eden ve yakalamayı yapan özel güvenlik görevlisinin TANIK sıfatıyla ifadesinin genel kollukça veya savcılıkça alınması mümkündür.

133 Kelepçe Takılması: Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınabilir. 18 yaşından küçüklere hiçbir surette kelepçe takılamaz. Kendisine veya çevresine zarar verme ihtimali varsa gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Yakalanan kişinin kaçma ihtimali yoksa, direnen veya saldırgan kişiliği de yoksa kelepçe takılmayabilir.

134 Yakalamada Zor Kullanma:
Zor kullanma zorunlu olmalı, Dengeli olmalı, Yasaya uygun olmalıdır. Zor kullanılırken insan onuru zedelenmemeli, Toplumun gelenek ve görenekler göz ardı edilmemeli, Yapılması gereken işlemler derhal yapılmalı, gereksiz gecikmelere yer verilmemelidir. Yetkilerin kullanılması sırasında kişilere kötü muamelede bulunulmamalıdır

135 ADLİ ARAMA YETKİSİ Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 5’nci maddesinde Adli aramanın tanımı ve kapsamı yapılmıştır. Buna göre adli arama; Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında yapılan araştırma işlemidir. Adli arama kararı için hakim veya savcının talimatı olmalıdır. Adli arama işlemi genel kolluk kuvveti tarafından yapılır.

136 Özel Güvenlik Görevlileri Aşağıdaki Hallerde Arama Yapabilir :
* Kanunlara göre suç sayılan eşyayı yanlarında bulundurduklarına dair kuvvetli şüphe ve emare olması, * Sorumluluk alanı içerisinde bir tehlike veya suçun önlenmesi amacıyla suç işlemeye elverişli bir şeyi üzerinde bulundurduğuna dair kuvvetli şüphe bulunan kişi veya kişiler belirlendiğinde, * Kurum ve kuruluşa ait malların usulsüz ve yetkisiz olarak kurum dışına çıkarılmaya çalışıldığına dair emarelerin bulunması halinde,

137 * Kendisini bilmez ve tanıtamayacak durumda olan, kişilerin kimliklerinin tespiti amacıyla
5188 sayılı Kanunun Md.7 “özel güvenlik görevlilerinin yetkileri maddesinin c ve d bentleri özel güvenlik görevlilerine adli arama yetkisi tanımaktadır, buna göre özel güvenlik görevlisi yaptığı yasal yakalama sonucu, yakalananın “kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri ....”alması gerekip bu tedbirler içinde üst araması da var olarak kabul edilmektedir. Özel güvenlik görevlisi bu yetkisini orantılı kullanmalı, keyfiliğe kaçmamalı ve yasada belirtilen koşullar varsa yetkisini kullanması gerekmektedir.Adli arama sırasında tutanak tutulması zorunludur.

138 EMANETE ALMA YETKİSİ Özel Güvenlik görevlisi; aramalar sırasında suç teşkil eden, suç aleti olduğuna dair kesin emareler bulunan veya bir suç olayında delil olabilecek eşyayı, genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, tutanakla tespit ederek emanete alma yetkisine sahiptir. Ayrıca görev alanında terk edilmiş eşyaların suç eşyası olması durumunda aynı tutanak düzenlenerek genel kolluk kuvvetine bildirilir.

139 EL KOYMA YETKİSİ El Koyma; Bir eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında elinden alınmasıdır. El koymaya normal olarak hakim karar verebilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet savcıları ve bunların yardımcısı sıfatıyla kolluk memurları el koyma işlemini yapabilirler. Eğer şahıs, kendi rızası ile, zorunluluk dışında eşyayı veriyorsa, el koymadan söz edilmez. Adli Amaçlı El Koyma; Bir malın geçici olarak Devletçe muhafaza altında tutulması demektir. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında arama ve el koyma sayılan durumlar için genel kolluk birimleriyle işbirliği içinde olmaları ve yaptıkları iş ve işlemleri derhal genel kolluk birimlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bunun dışında, güvenlik görevlilerinin adli amaçlı el koyma yetkisi bulunmamaktadır.

140 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ZOR KULLANMA YETKİSİ
Özel Güvenlik görevlileri, görevlerini ifa ederken gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahiptirler sayılı kanun Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkilerini belirli şartlara bağlamış ve bu şartlar 7’nci md. (k) bendinde düzenlenmiştir. Bu maddede Türk Medeni Kanunun 981.maddesine, Borçlar Kanunun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine atıf yapılarak genel kurallar çerçevesinde zor kullanma yetkisi tanınmıştır.

141 MEDENİ KANUNUN 981. MADDESİ;
Zilyedin sahip olduğu haklardan bahsedilmektedir. Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir sayılı kanunun Medeni kanunun bu maddesine yaptığı göndermeden hareketle, Güvenlik Görevlisi korumakla yükümlü olduğu mekanın ve içindeki malzemenin kurum adına zilyedi durumundadır Güvenlik personeli, görevli olduğu alanlar üzerinde zilyet olarak her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi; taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak zilyet, durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

142 BORÇLAR KANUNUN 52. MADDESİ;
Genel kolluk birimlerinin zamanında müdahale edemeyeceği olaylarda, kendisini veya başkalarını zarardan veya yakın bir tehlikeden korumak için başka bir çare bulunmadığı durumlarda meşru müdafaa kapsamında zor kullanılabilir. Bu madde, medeni kanundaki zilyetlik kavramı ile beraber değerlendirildiğinde özel güvenlik görevlisi, meşru müdafaa, ıztırar (Zorunluluk) ve kendi hakkını koruma durumunun söz konusu olduğu hallerde meşru müdafaa yetkilerini kullanabilir. Meşru müdafaa, sadece kendi bedenine veya malına gelebilecek saldırılara karşı yapılacak mukavemeti değil, özel güvenlik personelinin korumak ve kollamak yükümlülüğünde olduğu görev alanı içerisindeki mallara ve canlara yönelebilecek tehlikelere karşı mukavemeti de kapsamaktadır.

143 TÜRK CEZA KANUNUN 24 VE 25. MADDELERİ; Meşru müdafaa kavramına "Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o andaki hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez" şeklinde yaptığı tanımla açıklık getirmiştir. Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkilerini ifade eder. Zor kullanmanın maksadı; suçlunun cezalandırılması değil, masum kişilerin suçtan zarar görmesinin engellenmesidir.

144 MEŞRU MÜDAFAA (NEFS-İ MÜDAFA)
Meşru Müdafaa Nedir?: Bir kimsenin kendisine veya başkasına yöneltilen ağır ve haksız maddi bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterdiği zorunlu tepkidir. Saldırıya Ait Şartlar: 1. Meşru müdafaanın kabulü için, öncelikle haksız bir saldırının varlığı gereklidir. Saldırının haksız olması yeterlidir; ayrıca suç teşkil etmesi gerekmez. 2. Saldırının, herhangi bir hakka yönelmiş olması gerekmektedir. Bu hak, savunanın kendisine ilişkin olabileceği gibi, başkasına ait olması da mümkündür. 3. Saldırının halen var olması gerekmektedir. Ancak, saldırının, başlamış, başlayacağı muhakkak veya bitmiş olsa dahi, tekrarı muhakkak olması halinde, halen var olduğunun kabulü gerekmektedir.

145 Savunmaya İlişkin Şartlar : 4
Savunmaya İlişkin Şartlar : 4. Savunmada zorunluluk bulunması: Meşru müdafaanın hukuka uygunluk sebebi olarak kabulü için, saldırıdan başka suretle kurtulma imkanı bulunmaması gerekmektedir. 5. Savunma ile saldırı arasında oran bulunması gerekmektedir. Bu orantının, gerek saldırı ve savunmayla ihlal edilen haklar arasında, gerekse kullanılan araçlar hususunda bulunması zorunludur. Yani, gerek konu, gerekse araç açısından, saldırı ile orantılı bir savunma bulunması gerekmektedir.

146 Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması: TCK'nın 27
Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması: TCK'nın 27. Maddesi şu hükmü taşımaktadır: "(1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur. (2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez".

147 B. ŞARTLARI Bir fiilin meşru müdafaa sayılıp hukuka uygunluk sebebi oluşturabilmesi için aşağıda şartların bir arada gerçekleşmesi gerekir, 1. Meşru müdafaada bulunan kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin şahıs veya malvarlığına karşı yönelmiş bir saldırı yahut hemen başlamak üzere olan bir saldırı bulunmalıdır 2. Meşru müdafaa sırasında saldırı devam ediyor olmalıdır 3. Saldırı hukuka aykırı olmalıdır 4. Müdafaa, saldırıya karşı gerekli ölçüde olmalıdır. Saldırıyı durdurma amacı ve sınırını aşan fiiller hukuka uygun olmayıp verilen zararın tazmini gerekecektir. 5. Saldırganın kendisine veya malına zarar verilmiş olmalıdır 6. Saldırı ciddi ve gerçek olmalıdır

148 Müdahale edilmezse veya erken
Meşru müdafaa hakkının kullanılması için, güvenlik görevlisinin kendisine veya korumakla yükümlü olduğu özel ve tüzel kişiliklerin herhangi bir hakkına yönelik bir saldırının; Başlamış olması, Müdahale edilmezse veya erken davranılmazsa kişilerin hayatlarını tehlikeye atacak kadar kısa süre sonra başlayacak olması, Kısa bir süre önce bitmiş olmasına rağmen tekrar başlamasının muhakkak olması gerekmektedir

149 Mal varlıklarına yönelik yapılan saldırıların savuşturulmasında, güvenlik görevlilerince saldırganın canına kastedecek bir savunma biçiminin tercih edilmemesi gerekir. Malvarlığı haklarına yönelen bir saldırıdan kurtulmak için yapılan savunmanın, saldırganın ihlal edilen hakkından ağır olmaması zorunludur. Savunma eyleminin meşru müdafaa sayılabilmesi için saldırıdan başka suretle kurtulma imkânı bulunmaması gerekmektedir.

150 Özel Güvenlik görevlisi, korumakla yükümlü olduğu kişilerin canına kasteden bir saldırıyı savuşturmak için, öncelikle saldırganı eyleminden vazgeçirmeye yardımcı olacak diğer tedbirleri kullanmayı denemelidir. Buna imkan yoksa veya saldırganın niyetinin kesin olarak cana kastetmek olduğu anlaşılırsa, artan derecelerde zor kullanma gereğinden bahsedilebilir. Suç işleme eylemini terk etmiş olan ve/veya suç mahallinden kaçmakta olan suçluların yakalanması için hiçbir şekilde zor kullanılmaması uygundur. Saldırının ve savunmanın sonuçları arasında makul bir oran bulunmasına dikkat edilmelidir. Saldırının ve savunmanın Araçları arasında da makul bir denge olmasına dikkat edilmelidir. Ancak bu husus, saldırganın silahının aynısı ile karşılık vermek olarak yorumlanmayacak, güvenlik görevlisinin sahip olduğu silah ve teçhizatın saldırganın niyeti ile orantılı şekilde kullanılması esas alınacaktır.

151 Zor kullanılan hedef, sadece savuşturulması gereken tehdit ile sınırlı tutulmalıdır.
Meşru müdafaa hakkının kullanılmasına karar verme yetkisi ve bu kararın sonuçlarının hukuki sorumluluğu kişilerin kendilerine aittir. Meşru müdafaa hakkının kullanılmasında kanunlarda da belirtilen bu sınırların kasıtlı olarak aşılması cezai sorumluluk getirmektedir. TCK; zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanmasını ön görmektedir.

152 5442 Sayılı İl İdaresi K.nun Özel Güvenlik Görevlilerine Yüklediği Görevler
İl idaresi kanununa göre özel güvenlik personeli, mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini de yerine getirmek zorundadır. Olay yerine gelerek olaya el koyan genel kolluk amiri, özel güvenlik görevlilerine emir verebilir. Özel güvenlik görevlileri de, kolluk amirleri tarafından verilen bu emirlerin anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olup olmadığına bakar. Özel güvenlik görevlisi, emrinde bulunduğu Mülki Amirin veya Kolluk Amirinin ya da kendi amirinin emrinin, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu görürse, emri yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, bu amirler emirlerinde ısrar eder ve bu emirlerini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

153 İhbar yükümlülüğü ; Güvenlik görevlisi, konusu açıkça suç teşkil ettiği bilinen suçlarla karşılaşması halinde ihbar yükümlülüklerini yerine getirecektir. Özel Güvenlik görevlisi, 5188 sayılı kanunun 23’üncü maddesi gereği Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılmaktadır. TCK’na göre kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle, Güvenlik görevlileri ihbar yükümlülüklerini ihmal etmemelidir.

154 Olay Yerinin Korunması Yükümlülüğü
Özel güvenlik görevlisinin görev alanında bir olayın meydana gelmesi halinde genel kolluk kuvvetleri müdahale edene kadar olay yerini koruyacak , olayın seyri ve konumu ile olayla ilgili tüm nesne ve ipuçlarını, tanık veya sanık durumundaki kişilerin kimlik ve eşkal bilgilerini olay yerine gelecek  genel kolluk ve uzman  birimlere ilk bilgileri vermesi gerekmektedir. TCK Madde 28; gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren ve bozan kişinin, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ön görmektedir. Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

155 Özel güvenlik personeli greve katılamaz.
5188 SAYILI KANUNUN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YASAKLADIĞI VE GÖREVLİ KILDIĞI HUSUSLAR Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Özel güvenlik personeli, özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıramaz. Silahını görev alanı dışında taşıyamaz. Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür. Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

156 Özel güvenlik görevlileri, toplantı, konser ve spor müsabakaları ile sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kişilere kimlik sorar, duyarlı kapıdan geçirir, kişilerin üzerlerini dedektörle arar, eşyalarını x-ray ve benzeri cihazlardan geçirir. (5188 s.k md 7) Özel güvenlik görevlileri, koruma ve güvenliğini sağladıkları alana girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirebilir, üstlerini dedektörle arayabilir, eşyalarını x-ray ve benzeri cihazlardan geçirebilir(5188 s.k md 7) Özel güvenlik görevlileri, C.M.K 116. Maddesine göre yakalamalarda orantılı arama yapar.(5188 s.k md 7) Özel güvenlik görevlileri, tarafından yapılan üst aramalarında aranan ve arayanın aynı cinsten olması gerekir.(5188 s.k yönt. Md 14) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında haklarında yakalama, tutuklama ve mahkumiyet kararı bulunanları yakalar ve arama yapar. (5188 s.k md 7) Özel güvenlik görevlileri, yangın, deprem ve tabii afetlerde yardım istenilmesi halinde işyeri ve konutlara girer. (5188 s.k md 7)

157 Özel güvenlik görevlileri, kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla; aramalar sırasında suç teşkil eden, delil olabilecek veya suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanet alır. (5188 md 7) Özel güvenlik görevlileri , terk edilmiş veya bulunmuş eşyaları emanete alır.(5188 s.k md 7) Özel güvenlik görevlileri, kişilerin vücut sağlıklarını tehlikeden korunmak için zanlıları yakalar.(5188 md 7) Özel güvenlik görevlileri,olay yerinde delilleri korur,C.M.K 168.maddesine göre kişileri yakalar.(5188md 7) C.M.K md 168; olay mahallinde görevine ait işlemlere başlayan memur bu işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar göz altına almaya yetkilidir. Bu süre 24 saati geçmez. Özel güvenlik görevlileri, eğitim sağlık,ve spor tesisi ve kurumlarında silahlı görev yapamaz.(5188 s.k md 8) Özel güvenlik görevlileri, yetkilerini sadece görevli oldukları sürece ve görev alanlarında kullanabilirler(5188s.k md 9)

158 Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş olan bir suçun tanığı ve suç işlemesi kuvvetle muhtemelen şüpheli kişileri takip eder, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alır.(5188 s.k md 9) Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma ve yakalama yapması gereken olaylar en seri vasıtasıyla genel kolluk kuvvetlerine bildirilir, yakalanan kişiler ve zapt edilen eşyalar genel kolluk kuvvetlerine teslim edilir.(5188 s.k md 9) Özel güvenlik görevlileri, görev alanları içerisinde ve görevleri süresince üniformalı olarak görev yapar. (5188s.k.md 13) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında can, mal güvenliği ile kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak her türlü silah, patlayıcı madde ve eşyanın tespiti amacıyla dedektör, x-ray cihazı kullanılır. Gerektiğinde üst araması yapar.(5188 s.k yönt. Md 14)

159 Özel güvenlik görevlileri, kamuya açık alanlarda üst aramalarını adli ve ön aramalar yönetmeliği hükümlerine göre yapar. Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst araması genel kolluk gözetim ve denetiminde yapılır.(5188 s.k yönt.md. 14) Özel güvenlik görevlileri, üst aramalarında ele geçirdiği kişi veya madde veya madde ve cisimleri yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluk kuvvetlerine teslim eder.(5188 s.k md.14) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında meydana gelen yangın, deprem, sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.(5188 s.k md.15) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında; suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederek genel kolluk kuvvetine teslim etmekle yetkili ve görevlidir.(5188 s.k yönt.md 16) Özel güvenlik görevlileri, genel kolluk kuvvetlerinin olaya el koymasından itibaren; araştırma ve delil toplama faliyetlerine genel kolluk kuvvetlerinin talebi halinde yardımcı olurlar.(5188 s.k yönt md 16)

160 ÖZEL GÜVENLİK YETKİLERİNİN AŞILMASI DURUMUNDA TCK’ na GÖRE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 1- HAKSIZ ARAMA CÜRMÜ (TCK m.120) 2- MEMURLARIN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL CÜRMÜ (TCK m.116) 3- ZİMMET CÜRÜMLERI: (TCK m.247) 4- İRTİKÂP (TCK m.250) 5- RÜŞVET ALMA CÜRMÜ (TCK m.252) 6- YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA (TCK m.255) 7- ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI (TCK m.256) 8- GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI (TCK m.258) 9- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257) 10- İŞKENCE (TCK m.94) 11- EZİYET (TCK m.96) 12- KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA (TCK m.96) 13- HAKARET (TCK m.125) 14- KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109)

161 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE KARŞI İŞLENEBİLECEK SUÇLAR 1- GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( TCK Md. 265) ; 2- HAKARET (TCK Md 125); 3- TEHDİT (TCK Md 106); 4- KASTEN YARALAMA ( TCK Md 86) ;

162 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN HAKLARI Ceza Ve Usul Hukuku Bakımından Özel Güvenlik Görevlilerinin Memuriyet Sıfatı ; 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun: “Özel güvenlik teşkilatında görevli olanlar Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılırlar” hükmünü getirmiştir (m.13/1) Özel Güvenlik Görevlilerinin Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkı; Kamu kolluğu için getirilen sisteme Özel Güvenlik Görevliside eklenmiştir. * 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması Hakkında Kanun’la ÖGG’nin Yasa kapsamında sayılması için, tazminata konu hadisenin kural olarak görev alanı ve görev süresi içerisinde meydana gelmiş olması şarttır. * 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Yasa kapsamasından yararlanabilmeleri için ÖGG’nin görev alanı ve görev sırasında bir terör eylemine maruz kalmaları veya yaptıkları görev nedeniyle görev alanı ve süresi dışında hedef alınmaları gerekir

163 Sendikaya Üye Olma Hakkı ; Özel Güvenlik Görevlileri Sendika üyesi olabilir fakat greve katılamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevlileri hakkındaki özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. 5188 sayılı yasada böyle bir kısıtlama olmadığından özel güvenlik görevlileri dernek kurma hakları vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler hizmet bakımından siyasi partilere üye olamazlar. İşçi statüsü ile çalışan ÖGG’ler bir araya gelerek dernek, sendika veya vakıf kurabilir ve Siyasal Partiye üye olabilirler.

164 İŞ SÖZLEŞMESİ; Süresi bir yıl daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını belirtir bir belge vermekle yükümlüdür. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ; Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ; Ulusal bayram ve tatil olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak tatil yapmayarak çalışma yaparlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir

165 İZİNLER; Yıllık ücretli izin süreleri ve hizmet süresi;
1 yıldan 5 yıla kadar ( Beş yıl dahil) 14 gün 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 günden 15 yıl ( dahil) ve daha fazla olanlar 26 günden az olamaz. ÇALIŞMA SÜRESİ; Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre , işyerinde haftanın çalışılan günlerine bölünerek uygulanır. ARA DİNLENMESİ; Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanarak 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika 4 saatten fazla 7,5 saate kadar süreli işlerde 30 dakika 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir.

166 KİŞİ HAKLARI

167 İnsan Hakları; İnsanı insan yapan ve sırf insan olarak herhangi bir şartta veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün nitelikli ahlaki değerlerdir. İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar İnsan Haklarıdır. Kişi Hakları ;. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan bu varlığın korunması ve geliştirilmesine imkan veren haklardır Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır. Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek Kişi dokunulmazlığını güvence altına almıştır.“

168 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması Koruyucu Haklar: Kaynağını doğal hukuktan alan ve kişileri devlete ve topluma karşı koruyan bu haklar Anayasanın “kişinin hakları ve ödevleri” başlığı altında düzenlenmiştir.Bu haklar bireye haklar tanırken, devlete bunlara uyma yükümlülüğü getirmektedir. İsteme Hakları : Bu tür haklar Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” bölümünde yer almaktadır.Bu haklar kişiye, devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım yapmasını talep etme hakkı verir Katılma Hakkı: Bu haklar kişiye siyasal görüş ve tutumlarını açıklama, örgütlenme, oy kullanma, referanduma katılma, seçme ve seçilme yolları ile vatandaşa toplum yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma imkanı verir. Yaşama Hakkı: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 3.maddesinde yer alan bu hak, Sözleşmenin 2.maddesinde de güvence altına alınmıştır.

169 Kişinin Hakları ve Ödevleri Kişinin dokunulmazlığı maddî ve manevî varlığı: Herkes yaşama maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (Madde: 17) Zorla çalıştırma yasağı: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 18) Kişi hürriyeti ve güvenliği: Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde: 19) Özel hayatın gizliliği: Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde: 20) Konut dokunulmazlığı: Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Madde: 21) Haberleşme hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 22) Yerleşme ve seyahat hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 23) Din ve vicdan hürriyeti; Herkes vicdan dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (madde: 24) Düşünce ve kanaat hürriyeti: Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. (Madde: 25) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti: Herkes düşünce ve kanaatlerini söz yazı resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. (Madde: 26) Bilim ve sanat hürriyeti: Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme açıklama yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. (Madde: 27)

170 Basın hürriyeti: Basın hürdür sansür edilemez
Basın hürriyeti: Basın hürdür sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 28) Süreli ve süresiz yayın hakkı: Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 29) Basın araçlarının korunması: Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. (Madde: 30) Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı: Kişiler ve siyasî partiler kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. (Madde: 31) Düzeltme ve cevap hakkı: Düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. (Madde: 32) Dernek kurma hürriyeti: Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. (Madde: 33) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (Madde: 34) Mülkiyet hakkı: Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. (Madde: 35) Hak arama hürriyeti: Herkes meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. (Madde: 36)

171 Kanunî hâkim güvencesi: Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. (Madde: 37) Suç ve cezalara ilişkin esaslar: Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. (Madde: 38) İspat hakkı: Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. (Madde: 39) Temel hak ve hürriyetlerin korunması: Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (Madde: 40) Kişinin Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Ödevleri Ailenin korunması: Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (Madde: 41) Eğitim ve öğrenim hakkı: Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. (Madde: 42) Çalışma ve sözleşme hürriyeti: Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. (Madde: 48) Çalışma hakkı: Çalışma herkesin hakkıdır. (Madde: 49) Çalışma şartları ve dinlenme hakkı: Kimse yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. (Madde: 50)

172 Sendika kurma hakkı: Çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. (Madde: 51) Toplu iş sözleşmesi hakkı: İşçiler ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. (Madde: 53) Grev hakkı ve lokavt: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. (Madde: 54) Ücrette adalet sağlanması: Ücret emeğin karşılığıdır. (Madde: 55) Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Madde: 56) Sosyal güvenlik hakkı: Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. (Madde: 60) Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir? Türk vatandaşlığı: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)

173 1- Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz? a) Kardiyoloji b) KBB c) Göz d) Psikiyatri e) Nöroloji

174 2- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir? a) Kimlik sorma b) Yakalama c) Arama d) Emanete alma e) Kimlik tespiti

175 3- Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir. a) 40
3- Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir? a) b) c) d) e) Hiçbiri

176 4- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir? a) Üniversitede b) Alışveriş merkezinde c) Spor müsabakalarında d) Sağlık tesislerinde e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda

177 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir? a) Ek önlemler alma yükümlülüğü b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü d) Temel eğitim alma yükümlülüğü e) Hiçbiri

178 c)Özel güvenlik görevlisinin ateşli silahını Kanuna aykırı veya görev
6- Hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir? a)Özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılma yasağı b) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı c)Özel güvenlik görevlisinin ateşli silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanma yasağı d) Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı e) Özel güvenlik görevlisinin greve katılma yasağı

179 7- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

180 a) İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır
8.Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır b) Sanayi Bakanlığının uygun görüşüne bağlı olarak Dışişleri Bakanlığının onayı ile mümkündür c) Mümkün değildir d) Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığından sorulur. e) Mütekabiliyetin mevcudiyetine İçişleri Bakanlığı karar verir

181 a) İl Emniyet Müdürlüğü
9.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katılamaz? a) İl Emniyet Müdürlüğü b) İl Jandarma Komutanlığı c) Sanayi Odası Başkanlığı d) Cumhuriyet Savcılığı e) Ticaret odası Başkanlığı

182 d) Özel Güvenlik Komisyonu e) Özel Güvenlik Amiri
10. Aşağıdakilerden hangisi tarafından özel güvenlik görevlisinin görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapmasına izin verilebilir? a) Vali b) İl Emniyet Müdürü c) İşveren d) Özel Güvenlik Komisyonu e) Özel Güvenlik Amiri

183 11.Özel güvenlik görevlilerinin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sendika üyesi olamazlar Siyasi partilere üye olamazlar c) Sendika üyesi olarak greve katılabilirler d) Dernek üyesi olamazlar e) Sendika üyesi olabilir fakat greve katılamazlar

184 a)Nüfus cüzdanı fotokopisi b) Adli sicil kaydı
12.Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez? a)Nüfus cüzdanı fotokopisi b) Adli sicil kaydı c)Askerlik terhis belgesi d) Özel güvenlik temel eğitim sertifikası e) Sağlık raporu

185 a)Milli Savunma Bakanlığının b) Genel Kurmay Başkanlığının
13.”Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce …………… görüşü alınır” cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır? a)Milli Savunma Bakanlığının b) Genel Kurmay Başkanlığının c)Emniyet Genel Müdürlüğünün d) Jandarma Genel Komutanlığının e)İçişleri Bakanlığının

186 14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?
a)Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır b)Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır c)Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni verilmesi için 10 bin TL ruhsat harcı alınır d)Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilebilmesi için 200 TL ruhsat harcı alınır e)Hiçbiri

187 15.Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi teorik ve pratik olmak üzere kaç saattir?
60 120 90 100 30

188 c) Para veya değerli eşya nakli d) Sahne gösterisi e) Kişi koruma
16.Vali tarafından komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez? a) Konser b) Toplantı c) Para veya değerli eşya nakli d) Sahne gösterisi e) Kişi koruma

189 17. İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayiş in sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir? a) Vali b) Emniyet müdürü c) Jandarma komutanı d) Cumhuriyet savcısı e) Belediye Başkanı

190 a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
18. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır? a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu d) 5442 sayılı II İdaresi Kanunu e) Hiçbiri

191 19. Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi, teorik ve pratik eğitimi ile silah eğitiminden oluşmak üzere toplam taç saattir? 90 b) 100 c) 120 d) 30 e) 60

192 20- 5188 sayılı Kanun uyarınca, valilikçe verilen özel güvenlik izninin süresi kaç yıldır?
4 b) 5 c) 3 d) 6 e) Süresiz

193 a) Görevli olduğu alan dışında
21- Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz? a) Görevli olduğu alan dışında b) Valilikten çalışma izni ve kimlik kartı almadan c) Görevli olduğu süre dışında d) Üzerinde kimlik kartı olmadığı zaman e) Hepsi

194 a) Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir
22- Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir b) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı veya silahsız olduğunu belirtir c) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır d) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri de 5188 sayılı kanunun 7.Maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir e) Kimliğin kaybedilmesi halinde iş veren durumu derhal valiliğe bildirir.

195 a) Kamu haklarından yasaklı olmak
23- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir? a) Kamu haklarından yasaklı olmak b) Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak d) 18 yaşını doldurmuş olmak e) Görevin yapılmasını engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

196 e) En kısa süre içerisinde
sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır? 20 gün b) İki ay c) 15 gün d) Bir ay e) En kısa süre içerisinde

197 e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda
4- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir? Üniversitede Alışveriş merkezinde Spor müsabakalarında Sağlık tesislerinde e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda

198 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) 5442

199 İl Koruma Komisyonu – Özel Güvenlik Komisyonu
26) Özel güvenlik birimi kararları ile kurulurken Özel Güvenlik Şirketi kararı ile faaliyete geçer? İl Koruma Komisyonu – Özel Güvenlik Komisyonu Özel Güvenlik Komisyonu – İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Komisyonu – İl Koruma d) İl Koruma Komisyonu – İçişleri Bakanlığı e) Hiçbiri

200 27) Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
Bulunduğu ilçe sınırları Bulunduğu il sınırları Görevli olduğu alan sınırları Ülke geneli Hiçbiri

201 28) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I Dernek kurma II Siyasi parti üyeliği III- Sendika üyeliği IV- Grev V Hak arama hürriyeti I, II, III, IV, V II, IV I, II, III, IV IV IV, V

202 e) Benzin istasyonlarında
29) Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalışamaz? İş merkezlerinde b) Fabrika c) Sağlık kuruluşları d) Bankalarda e) Benzin istasyonlarında

203 a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
30-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergah boyu görevli sayılır? a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde b) Para ve değerli eşya takibinde c) Cenaze töreninde d) Kişi korumada e) Hepsi

204 Özel Güvenlik Eğitim Merkezi İl Jandarma Komutanlığı
31- Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir? Valilik Bakanlık Özel Güvenlik Eğitim Merkezi İl Jandarma Komutanlığı e) İl Emniyet Müdürlüğü

205 32- ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir e) Hepsi

206 33- Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) Valilik b) İlgili Komisyon c) İl Emniyet Müdürlüğü d) İçişleri Bakanlığı e) Jandarma Komutanlığı

207 34- 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I- İçişleri Bakanlığı II-Özel güvenlik eğitim kurumları III-Üniversiteler IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V- Özel hocalar I,V I,II, III III, IV d) IV, V e) II,IV

208 a) Emniyet Müdürlüğüne–13 gün b) Emniyet Müdürlüğünü–15 gün
35-) Göreve başlayan Özel Güvenlik Görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir? a) Emniyet Müdürlüğüne–13 gün b) Emniyet Müdürlüğünü–15 gün c) Valiliğe–15 gün d) Valiliğe–10 gün e) Ö.G. komisyonuna 15 gün

209 c) Sözleşmeli Personel d) İşveren e) Genel Kolluk
36-) Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir? İşçi b) Memur c) Sözleşmeli Personel d) İşveren e) Genel Kolluk

210 b) Çalışma izni, 5 yıl süreyle geçerlidir
38-) Özel güvenlik çalışma iznin yenilenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Çalışma izninin yenilenmesi sırasında tekrar güvenlik soruşturmasına gerek yoktur b) Çalışma izni, 5 yıl süreyle geçerlidir c) Yeni sağlık raporu istenir d) Adli sicil kaydı istenir e) Özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir

211 39-) Özel güvenlik komisyonunda kararlar nasıl alınır?
a) Oy çokluğu b) Oy birliği c) Tavsiye d) Gizli oy, açık sayım e) Hiçbirisi

212 c) Görevi kötüye kullanma d) Hırsızlık e) Rüşvet
40-) Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşıması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG hangi suçu islemiştir? Görevi terk b) Zimmet c) Görevi kötüye kullanma d) Hırsızlık e) Rüşvet

213 a) Kimlik tespit yetkisi b) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi
41-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir? a) Kimlik tespit yetkisi b) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi c) Kişilerin üstlerini dedektörle arama yetkisi d) Kimlik sorma yetkisi e) Eşyaları X-RAY cihazından geçirme yetkisi

214 İl sınırları içerisinde, her yerde
43-) Özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarının sınırı yer ve zaman bakımından hangi seçenekte doğru verilmiştir? İl sınırları içerisinde, her yerde b) Görevli oldukları süre içerisinde, her yerde c) Görev alanlarında, görev süresince d) Her zaman her yerde e) Görev alanına bakılmaksızın, görev süresince

215 a) Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler b) MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri
44-) 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir? a) Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler b) MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri c) Emniyet Müdürlüğü d) Jandarma Komutanlığı e) İçişleri Bakanlığı ve Valilikle

216 45-) Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?
a) 30 yaşını geçmemiş olmak b) Askerliğini yapmış olmak c) Kamu haklarından yasaklı olmamak d) Taksirli Suçlardan hükümlü bulunmamak e) Hepsi

217 46-) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği kim tarafından belirlenir? a) Özel Güvenlik Komisyonu b) İl İdare Kurulu c) Hâkim d) Kolluk amiri e) Belediye Meclisi

218 a) Hapis ve idari para cezası verilir
47-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir? a) Hapis ve idari para cezası verilir b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir e) Para cezası ve İhtar verilir

219 b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
48-) Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler? a) Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler e) Hepsi

220 a) 45 / Güvenlik Tedbirleri b) 120 / İnsan Hakları
49-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur? a) 45 / Güvenlik Tedbirleri b) 120 / İnsan Hakları c) 80 / Temel İlk Yardım d) 120 / Güvenlik Sistem Ve Cihazları e) 60 / Kalabalık Yönetimi

221 e) İl Jandarma Komutanı
50-) Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan………… tarafından özel güvenlik izni verilebilir? Vali b) Cumhuriyet Savcısı c) Hâkim d) Emniyet Müdürü e) İl Jandarma Komutanı

222 a) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
51-) Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir? a) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak b) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak c) Kamu haklarından yasaklı olmamak d) T.C. Vatandaşı olmak e) Hepsi

223 a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
52-) 5188 sayılı kanuna göre Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz c) Bu konudaki karar işverene aittir d) Komisyonun kararı gerekir e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

224 a) Kimlik kartını başkasına kullandırma b) Grev yasağına uymama
53-) Özel güvenlik görevlilerinin hangi durumda çalısma izni iptal edilmez? a) Kimlik kartını başkasına kullandırma b) Grev yasağına uymama c) Silahı kanuna aykırı kullanma d) Kimlik kartını kaybetme e) Hiçbiri

225 Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?
54-) Geçici veya acil hallerde, komisyon kararı alınmaksızın Vali Özel Güvenlik izni verebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir? Toplantıların korunması b) Para nakli c) Kurumların korunması d) Konser ve sahne gösterileri e) Kıymetli eşya nakli

226 55-) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?
80 b) 90 c) 100 d) 110 e) 120

227 d) 120 / Özel Güvenlik Hukuku e) 90 / Kalabalık Yönetimi
56-)Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur? 60 / Güvenlik Tedbirleri b) 120 / İnsan Hakları c) 90 / Temel İlk Yardım d) 120 / Özel Güvenlik Hukuku e) 90 / Kalabalık Yönetimi

228 a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde
57-) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır? a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde b) Bağlı bulundukları amirin vereceği her türlü işlerde c) İş verenin vereceği her türlü işlerde d) İşi yoğun olan birimlerde verilen işlerde e) Hiçbiri

229 a) Bu konuda müeyyide yoktur. b) 1000 YTL idari para cezası verilir.
58) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi müeyyide uygulanır? a) Bu konuda müeyyide yoktur. b) 1000 YTL idari para cezası verilir. b) Şirket yetkilisi idari ceza verir. d) ÖGG Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir. e) 1000 YTL para cezası verilip, çalışma izni iptal edilir.

230 d) İstirahatlı Olduklarında
59-) Özel Güvenlik Görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanamazlar? Görev alanında b) Görev süresince c) Suçüstü halinde d) İstirahatlı Olduklarında e) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda, görev alanlarında

231 Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama
60-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir? Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzakeresi bulunanları yakalama ve arama c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma d) Olay yerini ve delilleri koruma e) Hepsi

232 a) Çalışma izni, 4 yıl süreyle geçerlidir
61-) Özel güvenlik çalışma iznin yenilenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Çalışma izni, 4 yıl süreyle geçerlidir b) Yeni sağlık raporu istenir c) Adli sicil kaydı istenir d) Özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir e) Hepsi

233 d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda e ) Hepsi
62-) Resmi kıyafetle çalışan Özel Güvenlik Görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler? Görev alanında b) Görev süresince c ) Üniformalı olarak d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda e ) Hepsi

234 Yenileme eğitimine tabi tutulur b) Çalışma izni iptal edilir
63-) Özel Güvenlik Görevlisi olma şartlarını kaybeden kişi için hangi yaptırım uygulanır? Yenileme eğitimine tabi tutulur b) Çalışma izni iptal edilir c) Kamu haklarından yasaklanır d) Çalışma izni 3 ay süreyle iptal edilir e) 1 milyar para cezası kesilir

235 a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama
64-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir? a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi bulunanları yakalama ve arama c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma d) Suç kovuşturmak e) Olay yerini ve delilleri koruma

236 b) Sahne gösterilerinde c) Sağlık tesisleri d) Spor müsabakalarında
65-) Aşağıdakilerden hangisinde Özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir? Kişi korumalarında b) Sahne gösterilerinde c) Sağlık tesisleri d) Spor müsabakalarında e) Üniversitelerde

237 Özel güvenlik birimleri Özel güvenlik şirketleri Alarm merkezleri
66-) Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde yer almamaktadır? Özel güvenlik birimleri Özel güvenlik şirketleri Alarm merkezleri d) Özel koruma şirketleri e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

238 a) İstenildiğinde her zaman b) Taksirli bir suç işlediğinde
68-) Özel güvenlik görevlilerinde çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir? a) İstenildiğinde her zaman b) Taksirli bir suç işlediğinde c) Alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde e) Hiçbir zaman

239 69- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel Güvenlik Birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler. b) Özel Güvenlik Görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. c) Özel güvenlik personeli greve katılamazlar d) Özel Güvenlik Görevlileri Lokavt dolayısıyla İşten uzaklaştırılabilirler e) Özel Güvenlik Personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir İşte çalıştırılamaz.

240 a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir.
sayılı Kanun’a göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir. b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz. b) Bu konudaki karar işverene aittir. d) Komisyonun kararı gerekir. e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir.

241 a. Kıymetli eşya ve para naklinin güvenliği
71-Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 5188 sayılı yasanın kapsamında değildir? a. Kıymetli eşya ve para naklinin güvenliği b) Cenaze töreninin güvenliği c) Petrol boru hattının güvenliği. d) Savunma sanayi tesislerinin güvenliği e) Ceza ve tevkif evlerinin güvenliği

242 a) Paranın teslim alındığı yerdir b) Paranın teslim edildiği yerdir
72- “Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir? a) Paranın teslim alındığı yerdir b) Paranın teslim edildiği yerdir c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergah ve teslim edildiği yerdir

243 Karşılıklılık ilkesini b) Genel hükümleri c) Paris Şartını
73-) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Karşılıklılık ilkesini b) Genel hükümleri c) Paris Şartını d) Örf ve adetleri e) Kopenhag kriterlerini

244 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
74-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir? a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak c) 18 yaşını doldurmuş olmak d) Kamu haklarından yasaklı olmamak e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

245 75-) Aşağıdaki yerlerden hangisi Ö.G.G.nin görev alanı değildir?
a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer b) Ö.G.G.nin korumakla sorumlu olduğu alan c) Ö.G.G.nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah d) Nakil görevi yapan Ö.G.G.nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

246 II-Hakkında inceleme raporu düzenlenir.
1) Ziraat Bankası’nın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi özel güvenlik görevlisi, görev sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I-4483 sayılı Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanun’a göre işlem yapılır. II-Hakkında inceleme raporu düzenlenir. III-Dava açılabilmesi için yargılanmasının gerektiğine karar verilmesi gerekir. IV-Yargılanma iznini mülki idare amiri verir. V-Savcı doğrudan doğruya dava açabilir. I, II, III, IV b) I, II, III, IV, V c) I d) I, III, IV e) V

247 I-Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır.
2) Hırsızlık suçunun failini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur? I-Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır. II-Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır. III-Kasten yaralama suçu işlemiştir. IV-Meşru müdafaa halindedir. V- Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır. VI-Kanun hükmünü icra etmiştir. a) I, II, III, IV, V, VI b) I, III ,V c) II, IV, VI d) I, II, III e) IV, V, VI

248 a) Haksız arama suçunu işlemiştir.
4) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suş işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) Haksız arama suçunu işlemiştir. b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır. c) Önleme görevini yerine getirmiştir. d) Üzeri aranan, şikayetçi değilse sorun yoktur. e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.

249 b) Görevi kötüye kullanma c) Hırsızlık d) Güveni kötüye kullanma
5-) Görev alanında nöbetçi iken yerde para dolu bir cüzdan bulan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir? a) Görevi ihmal b) Görevi kötüye kullanma c) Hırsızlık d) Güveni kötüye kullanma e) Hiçbiri

250 b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma c) Görevi kötüye kullanma
6- Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir? a) Alıkoyma b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma c) Görevi kötüye kullanma d) Görevi ihmal e) Amirin emrine muhalefet

251 a) Görevi kötüye kullanma b) İşkence c) Haksız üst arama
7-) Aşağıdakilerden hangisi Ö.G.G. nin görevi esnasında faili olabileceği suçlardan değildir? a) Görevi kötüye kullanma b) İşkence c) Haksız üst arama d) Hürriyeti tehdit e) Trafik suçu

252 1.Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesi veya ödenecek tazminat belirleyen Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun numarası aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)4857

253 a) Devlet Memurları Kanunu b) İş Kanunu c) Toplu İş Sözleşmesi
2- Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz? a) Devlet Memurları Kanunu b) İş Kanunu c) Toplu İş Sözleşmesi d) Hizmet Akdi e) Görev Talimatı

254 Sendikaya üye olmak hakkı Hak arama hürriyeti
3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir? Sendikaya üye olmak hakkı Hak arama hürriyeti c) Dernek kurma hürriyeti d) Haberleşme hürriyeti e) Grev yapma hürriyeti

255 4-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) b) c) 90 d) e) 168

256 5- Özel güvenlik görevliler hangi şekilde çalışabilirler?
a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak e) Hepsi

257 c) Sözleşmeli Personel d) İşveren e) Genel Kolluk
6-) Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir? İşçi b) Memur c) Sözleşmeli Personel d) İşveren e) Genel Kolluk

258 a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu b) Türk Ceza Kanununun
7-) Özel güvenlik görevlileri hangi kanunun uygulanmasında memur sayılır? a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu b) Türk Ceza Kanununun c) Emniyet Teşkilatı Kanununun d) Sahil Güvenlik Kanunun e) Hiçbirinin

259 a) Hapis ve idari para cezası verilir
8-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir? a) Hapis ve idari para cezası verilir b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir e) Para cezası ve İhtar verilir

260 9-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri için söylenemez?
a) Grev yapabilirler b) Dernek kurabilir c) Sendikalara üye olabilirler d) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz e) Hiçbiri

261 a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)
10-) 5188 sayılı yasanın 23 üncü maddesinde Özel Güvenlik Görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi” sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir? a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) b) Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) c) Türk Ceza Kanunu (TCK) d) 4857 sayılı İş Kanunu (İK) e) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun (MYHK)

262 b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
11-) Özel güvenlik görevlisi hayvanları koruma derneğine üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Üye olamaz b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir c) Mülki amir izin verirse d) Üye olabilir e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

263 b) Kesinlikle çalıştırılamaz c) Mülki amirin iznine bağlıdır
12-) Özel Güvenlik görevlisi (A) şirket tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılırsa (A) için hangisi doğrudur? a) Bu görevi yapabilir b) Kesinlikle çalıştırılamaz c) Mülki amirin iznine bağlıdır d)Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir e) Firmanın onayı ile mümkündür

264 13-) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir? a) b) c) d) e) 8

265 14) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir? a) b) c) d) e) 8

266 a) İş mahkemesine dava açabilir.
15) Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir? a) İş mahkemesine dava açabilir. b) İl Özel Güvenlik Komisyonu’na başvurur. c) İçişleri Bakanlığı’na başvurur. d) İşveren Derneği’nde yardım ister. e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açar.

267 İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir? a)Anayasal Haklar b)İnsan Hakları c)Kişisel Haklar d)Sosyal Haklar e)Siyasal Haklar

268 Kişi dokunulmazlığını b) Kişi hürriyetini c) Kişi bağımsızlığını
2- Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır? Kişi dokunulmazlığını b) Kişi hürriyetini c) Kişi bağımsızlığını d) Kişi ayrıcalığını e) Kişi masumiyetini

269 3-) Temel Hak ve Hürriyetler a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir. c) Valinin takdirindedir d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir. e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir.

270 b) Kişi hürriyetinden yoksun kılma c) Görevi kötüye kullanma
4-) Kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan kimse hangi suçu işlemiş olur? İşkence b) Kişi hürriyetinden yoksun kılma c) Görevi kötüye kullanma d) Görevi ihmal e) Hiçbiri

271 5.Aşağıdaki şıklardan hangisi şüpheli-sanık haklarındandır?
a) Yakalama nedeni b) Susma hakkı c) Yakınlarına haber verme hakkı d) Müdafi talep etme hakkı e) Hepsi

272 e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda
4- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir? Üniversitede Alışveriş merkezinde Spor müsabakalarında Sağlık tesislerinde e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda


"ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları