Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKOLOJİK SAVAŞ VE ZİHİN KONTROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKOLOJİK SAVAŞ VE ZİHİN KONTROLÜ"— Sunum transkripti:

1 PSİKOLOJİK SAVAŞ VE ZİHİN KONTROLÜ
TOPLUMSAL ve BİREYSEL ZİHİN KONTROLÜ MÜMKÜN MÜDÜR? Yard. Doç. Dr. Ümit SAYIN

2 PSİKOLOJİK SAVAŞ VE ZİHİN KONTROLÜ BİR ULUSAL GÜVENLİK SORUNUDUR VE DETAYLI OLARAK ARAŞTIRILMALIDIR.
Günümüzde psikolojik savaşın bir parçası olan zihin kontrolü ve beyin yıkama güvenlik birimleri tarafından araştırılmalıdır. Bu presentasyon tanıtıcı bir ön çalışmadır. Daha detaylı çalışmalar hazırlanacaktır.

3 PSİKOLOJİK SAVAŞ VE BEYİN KONTROLÜ
PSİKOLOJİK SAVAŞ , hem savaşta hem barışta, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmek maksadıyla bilginin iyi veya kötü amaçlı kullanılması olarak tanımlanır. Psikolojik savaş insan beynine ve toplumların kollektif beynine karşı yapılır.

4 PSİKOLOJİK SAVAŞ VE BEYİN KONTROLÜ
1950’li yıllardan beri Türkiye’de emperyalist ve egemen güçler tarafından çok büyük bir toplumsal psikolojik savaş yapılmaktadır. Bireysel ve toplumsal bu savaş 21. yüzyıla geçtiğimiz bu günlerde doruğa çıkmıştır ve Türkiye üzerinde büyük operasyonlar yapılmaktadır.

5 PSİKOLOJİK SAVAŞ VE BEYİN KONTROLÜ
Kemalist Türkiye Cumhuriyeti büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Bunlardan en önemlisi ABD’nin ve Batılı emperyalist devletlerin Türkiye’ye dayatmak istedikleri Sevr koşullarıdır. Bu hedefe yönelik yöntemlerden birisi de izlediğimiz psikolojik savaştır. Psikolojik savaş ve beyin kontrolü konularının iyi bilinmesi bir ulusal güvenlik sorunudur.

6 PSİKOLOJİK SAVAŞIN STRATEJİK AMAÇLARI
Kurtarılan bölgeleri teşkilatlandırıp kontrolü kolaylaştırmak. Düşmanlarımızın siyasi, ekonomik, sosyal ve moral bakımından zayıflığını istismar ederek onların gücünü zayıflatmak.

7 PSİKOLOJİK SAVAŞIN STRATEJİK AMAÇLARI
Düşmanlarımızın yenilgisini sağlamak için, düşünce, heyecan, eğilim ve davranışlar üzerine ısrarlı etkiler yaparak; direniş azmini kırmak, morali bozarak manevi çöküntüye uğratmak ve korku duygusu uyandırarak cesaretlerini kırmak.

8 PSİKOLOJİK SAVAŞIN STRATEJİK AMAÇLARI
Toplumun ideolojisini değiştirip istenilen amaç ve ideoloji paralelinde kullanmak. Tüm toplumu gerektiğinde ekonomisi, kültürü, sosyal sistemini yönetmek Beyinleri istenilen ideolojide kontrol altına almak, bunun için bilimin tüm yöntemlerini kullanmak.

9 CIA BAŞKANI DULLES’IN TOPLUM VE ZİHİN KONTROLÜ HAKKINDAKİ KONUŞMASI (1953 Princeton)
Allen Dulles Arthichoke ve MKUltra Projelerinin temel ideolojisini şöyle özetlemiştir: ‘Hedef “insan zihnindeki savaşı” da kazanmaktır. Bu savaşın ilk cephesi propaganda, depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi sağlamaktır. İkinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır; hedef beyin yıkama, ideolojiyi değiştirme ve gerektiğinde birçok Mançurya Kobayı yaratabilmektir!’

10 PSİKOLOJİK SAVAŞIN HEDEFLERİ
Uluslararası kamuoyunu yanıltmak. Halkla siyasilerin arasını açmak. Toplumda itaat duygusunu arttırmak. Kültür değişimini sağlamak. İstenilen ideoloji ve amaçların toplum tarafından benimsenmesini sağlamak.

11 Çinli general Sun-Tzu’dan (Savaş Sanatının Yazarı) alıntılar
Hasımlarınızın iyi olan şeylerini gözden düşürünüz. Kaos yaratınız. Hasım hakanların başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de halkın onları hor görmesini sağlayınız.

12 Çinli general Sun-Tzu’dan (Savaş Sanatının Yazarı) alıntılar
Halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız. Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz. Kültürünü çökertiniz. Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden yararlanınız. Etki ajanları ve casuslar yaratınız.

13 TÜRK HALKINA KARŞI KULLANILMAKTA OLAN PSİKOLOJİK SAVAŞ TEKNİKLERİ
Türk düşmanları ile işbirliği içindeki medya (örneğin Aydın Doğan ve eski Dinç Bilgin Medyası) tüm basın ve TV yayınlarında halkı yanlış bilgilendirmekte ve gündemi hızla değiştirmektedirler. Artık psikolojik savaşı bu medya kuruluşları ve satılmış köşe yazarları yapmaktadırlar. Bu medya kuruluşları Türkiye’nin en güvenilir kurumu olan TSK’ya savaş açmışlardır.

14 TÜRK HALKINA KARŞI KULLANILMAKTA OLAN PSİKOLOJİK SAVAŞ TEKNİKLERİ
Türk halkı suni ekonomik krizler ve hükümetlerin yalanları ile kandırılmakta, bu operasyonu ise yabancı istihbarat örgütleri sürdürmektedir. Bir ABD ajanı olan Kemal Derviş’in DSP içine yerleştirilip, Alman istihbaratına hizmet eden Mesut Yılmaz’ın da yardımıyla 3 Kasım Seçimleri operasyonunu başlatmaları ABD’nin planladığı bir psikolojik savaştır.

15 TÜRK HALKINA KARŞI KULLANILMAKTA OLAN PSİKOLOJİK SAVAŞ TEKNİKLERİ
ABD artık IMF ve Dünya bankası üzerinden yaptırmakta olduğu operasyonlarla halk üzerinde istediği kararları almakta, ideolojiyi, toplumsal refleksi ve seçim sonuçlarını kontrol edebilmektedir. Bu amaçla her detaylı metodu denemektedir. Türkiye’yi parçalamak isteyenlere karşı kontr-psikolojik savaş yapmak şarttır, bu sunum bu savaşın bir örneğidir.

16 Nasıl Yapılırsa Yapılsın, Beyin Yıkamanın ve Propagandanın Hedefi İnsan Beynidir.

17 İnsan Beyni Çok Kolay Etkilere Maruz Kalabilen Kafatası içindeki Bir Yağ ve Protein Yığınıdır. İnsan Psikolojisi ise Çok Zayıf Bir Yapıdır.

18 ABD, Avrupa Birliği ve Diğer Emperyalist Ülkeler, Kemalizmi Kendilerine Tehlike Olarak Görmektedirler. Avrupa Birliği, ABD’li pek çok CIA bağlantılı yazar ve akademisyen, Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için Kemalizmin yokedilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. KEMALİZME ve TÜRKİYE’ye karşı şiddetli bir psikolojik savaş ve beyin yıkama faaliyeti sürmektedir.

19 Türkiye’ye Karşı Sürdürülen Bu Psikolojik Savaşa Karşı Atatürk’ün Bize Miras Bıraktığı Sözleri Unutmamak Gerekir ! Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu, 'Türk gençliğine emanet ediyorum.

20 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

21 Ey Türk istikbalinin evlâdı
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Bursa Nutku Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır.

22 BURSA NUTKU Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, “polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir” diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: “Demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!” Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa'ya, Meclis'e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, “Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!”  İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!

23 Türkiye ve Türk İstihbarat Örgütleri, Karşı Propagandayı ve Kontr-Espionajı yeteri kadar yapamadıkları için bugünkü durumlarına düşürülmüşlerdir. Türkiye’de beyin yıkama teknikleri, karşı propaganda ve psikolojik savaş teknikleri sistematik bir biçimde Kemalist akademisyenler ve TSK ile birlikte irdelenmeli ve bir ulusal strateji geliştirilmelidir.

24 BEYİN KONTROLÜ Bireysel ve psikolojik beyin kontrolü.
Bireysel psikolojik ve nörokimyasal beyin kontrolü Mançurya kobayı ve beyni tamamen yıkanmış herşeyi yapmaya hazır bireyler oluşturma. Toplumsal ve belirli bireylere yönelik beyin kontrolü. Toplumsal kitle psikolojisini ve ideolojiyi değiştirme. Toplum ve ideoloji mühendisliği.

25 İnsan Beyni Çok Kolay Etkilenip Belirli Bir Amaç Doğrultusunda Yönlendirilebilir.
İnsan beyninin henüz NÖROBİLİM tarafından keşfedilmemiş pek çok özelliği vardır. İnsan beyni dış uyaranların etkisine ve telkinine çok açıktır. Bir kişide uygun koşullar sağlanırsa çok kolay ideoloji değiştirme, ajan devşirme ve beyin yıkama sağlanabilir. Bu durum çoğunlukla geri dönüşümsüzdür.

26 Zihin ve Beyin Kontrolü Hakkında Kısa Bir Giriş Yapmak Gerekirse
Yabancı İstihbarat örgütleri bireysel ve toplumsal zihin kontrolünü yıllardır araştırmaktadırlar. Bu nedenle bu konuların araştırılması bir ULUSAL GÜVENLİK SORUNUDUR.

27 Zihin Kontrolü Ve Beyin Yıkama Gerçek Midir ve Mümkün Müdür ?
Zihin Kontrolü (Mind Control) ve Beyin Yıkama (Brain Washing) mümkün müdür, yoksa bir fantezi ya da aldatmaca mıdır? Zihin Kontrolü Psikolojik Savaşın Bir Parçası mıdır ?

28 TARİHTE BİLİNEN ZİHİN KONTROLÜ OPERASYONLARI
Bu sunumda temel beyin yıkama ve zihin kontrolü operasyonlarına geçmeden önce tarihte yapılmış ünlü ve basına yansımış beyin yıkama operasyonlarından örnek verelim. Bu operasyonlar Çin İstihbaratı, KGB-SVR, BND, MI5, MI6, CIA, DIA gibi istihbarat örgütleri tarafından yapılmıştır. En ünlü zihin kontrolü operasyonu CIA tarafından yapılan MK-ULTRA kod adlı farklı isimlere de sahip operasyondur.

29 CIA Zihin Kontrolü Operasyonlarını Allen Memorial Hastanesinde Yürüten Dr. Ewen Cameron 1964’teki Konferansta Şunları Söylemiştir (bk. H. Weinstein Psychiatry and CIA: Victims of Mind Control) Yaptığım çalışmalar şu yönlerdeydi: Duyusal yoksunluk, akut-kronik psikoz ve delirium oluşturma Serenly (PCP) ile yapılan psikedelik çalışmalar Uzay-Zaman bilincini kırmak amacıyla yapılan elektroşok çalışmaları LSD ve diğer halüsinojenlerle yapılan çalışmalar Hipnoz ve ilaçlarla kombine çalışmalar

30 Morse Allen Hipnozu CIA’e ilk sokan bilinç araştırmacılarındandır
Morse Allen Hipnozu CIA’e ilk sokan bilinç araştırmacılarındandır. Colgate Üniversitesinden Prof. George Estabrooks hipnoz konusunda uzun süre CIA hesabına çalışmıştır. Hipnoz ve kemohipnoz diğer yöntemlerle kombine olarak kullanılmıştır. George Estabrooks’a göre hipnoz olanların yaklaşık beşte biri hiç hatırlayamayamayacakları, komatöz bir duruma sokulabilirler. Yalancı hafıza ve çoğul kişilik yaratılabilir. Hipnozla bazı insanlara isteklerinin dışında bazı görevler yaptırılabilir.

31 ZİHİN KONTROLÜ VE BEYİN YIKAMA OPERASYONLARINA ÖRNEKLER
İnternetteki, yayınlanmış makalelerdeki veya kitaplardaki binlerce zihin kontrolü operasyonlarından sadece en ünlü olmuş bazı operasyonlara örnekler vereceğiz.

32 BAYKUŞ İMPARATORLUĞU (TRANCE FORMATION IN AMERICA) BİR CIA ZİHİN KONTROLÜ KÖLESİNİN GERÇEK YAŞAM ÖYKÜSÜ, MARK PHİLİPS VE CATHY O’BRİEN, Aykırı Yayınları, 2003

33 MK-ULTRA ve diğer projeler sonucunda başıma gelenler özetle şöyledir (Cathy O’brien):
CIA ajanı olan annem ve babam tarafından CIA’nin denetimine verilen bir robot haline bu özel eğitim sonucunda getirildim. CIA ve DIA tarafından uyuşturucu ve kovert operasyonlarda kurye, fahişe, CIA elemanı ve diğer gizli amaçlarla kullanıldım. CIA tarafından cinsellik amacıyla çok çeşitli şekillerde kullanıldım; bazı ünlü politikacılarla birlikte olmak ve bazı özel istekleri yerine getirmek zorunda kaldım. Bana uygulanan teknikler arasında uyarıcı, uyuşturucu ve halüsinojenlerin kullanılması , hipnoz, elektroşok, psikolojik travma teknikleri vardı.

34 JFK CİNAYETİNİN FAİLİ LEE HARVEY OSWALD’IN BİR ZİHİN KONTROLÜ OPERASYONUNA MARUZ KALDIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

35 JFK CİNAYETİ HİÇ ÇÖZÜLEMEDİ TÜM DELİLLER ABD DERİN DEVLETİ TARAFINDAN YOKEDİLDİ.
John F. Kennedy’nin (1960) Otopsi Sırasında Beyni Kayboldu. Lee Harvey Oswald Bir Zihin Konrolü Kurbanı mıydı?

36 John Fitzgerald Kennedy’nin Metresi Marilyn Monroe Bir ABD Derin Devlet Projesi yada Bildiği Sırlar Nedeniyle Benzer Bir Proje Sonucu mu Öldü ? (Cathy O’brien gibi EMPEROR projesinde kullanıldığı iddia edildi)

37 Ünlü Manken Candy Jones’un CIA Tarafından Hipnozla Çift Kişilikle Yaşatıldığı İddia Edildi.
‘The Control Of Candy Jones’ isimli kitapta belirtildiği üzere Candy Jones isimli manken CIA’de (Morse Allen’ın projesi) hipnoz seanslarıyla Mançurya Kobayı deneylerine tabii tutuldu ve çoğul kişilikle yaşatıldı.

38 Robert F. Kennedy’nin Katili Sirhan Bishara Sirhan’ın Benzer Bir Zihin Kontrolü Operasyonundan Geçirildiği İddia Edildi, Sirhan Sirhan Konuşamadan ve İz Bırakmadan Öldürüldü.

39 Jim Jones’un Kurduğu Halkın Tapınağı Kültünün 910 Üyesi 1978’de Topluca İntihar Etti. Jonestown Olayı’nın CIA’in Bir Sosyal Beyin Yıkama Olayı Olduğu İddia Edildi.

40 Hare Krishna ve Diğer Okült Dinsel Yapılar Bu Kültlerin Daha Az Ekstrem Olanlarına Verilebilecek Başka Bir Örnektir. Bu Değişik Kültlerde Beyin Yıkama Operasyonları Yapıldığı İddia Edilmektedir.

41 1981’de Öldürülen John Lennon’ın Katili Mark David Chapman’nın Bir Ruh Hastası Olmasının Yanısıra Bir MK-Ultra Kurbanı Olduğu İddia Edildi.

42 David Chapman Kendisini John Lennon Sanıyordu ve Onu Öldürürken Şu Sözleri Söyledi:
There was no emotion in my blood. There was no anger. There was nothing. It was dead silence in my brain. Dead, cold quiet, until he walked up. He looked at me he walked past me and then I heard in my head. It said, 'Do it, do it, do it,' over and over again. - Mark David Chapman (John Lennon’ın katili)

43 BEYİN YIKAMA VE İDEOLOJİ KONTROLÜ
Beyin yıkama çok daha detaylı bir seminerin konusudur. Kısa sürede izah edilmesi güçtür. Kısaca belirtmek gerekirse beyin yıkama ve ideoloji kontrolü şu öğeleri kullanır: Telkin ve telkine yatkınlık. Mevcut tüm psikolojik akardengeyi yıkma. Egoyu zayıflatma. Cinsellik. Gizemcilik ve üstün güçlere ulaşma. Eşikaltı algının ve kollektif bilinç dışının, arketipal öğelerin çok sistemli kullanılması.

44 Bireysel Beyin Kontrolü Yöntemlerine Bazı Örnekler Vermek Gerekirse
Hipnoz Nörokimyasal ve psikofarmakolojik teknikler Bilinçaltı ve eşikaltıya etkiyle beyin yıkama Telkin ve şartlı refleks benzeri şartlandırma Elektroşok, elektrod veya mikrochip implantasyonu. Tekrar ve eğitim, sosyal şartlandırma içine sokularak, medyayı kullanarak zihin kontrolü Diğer

45 Beyin Kontrolünün Yöntemine Örnek
Kişiye yaşayacağı değişiklikleri hissettirmeyiniz. Kişinin zamanını ilgi çekerek kontrol altına alınız (internette daha fazla vakit geçirtme). Kişide güçsüzlük duygusu, korku ve bağımlılık yaratınız. Bilinçaltı tüm korkularını, fobilerini ve yetersizliklerini araştırıp, su yüzüne çıkarınız. Kişinin eski davranışlarını baskılayıcı ve yeni bir yapıya yol açıcı telkinlerde bulununuz. İnsanlarda ilaçlarla, ortamla, hipnozla veya spesifik tekniklerler farklı bilinç halleri (altered states of consciousness) oluşturunuz.

46 Beyin Kontrolünün Yöntemine Örnek
Farklı bilinç hallerinde veya kişide yeterli mayalanmayı oluşturunca bilinç dışına inerek, onu çeşitli motiflerle bombardıman ediniz. Bu motifler fikir, resim, müzik, sembol vb olabilir. Bilinçte belirsiz bir bilinç hali ve yapısı oluşturduktan sonra kendi ideolojinizi ve temel fikirleri inşa etmeye başlayınız. Kişinin mantığına ve inanç sistemine kilitler koyunuz ve kişinin yeni inanç ve ideoloji sistemini sorgulamasını engelleyiniz. Eski inanç sistemini ve ideolojisini yargılamasını sağlayınız.

47 Beyin Kontrolünün Yöntemine Örnek
Kişinin temel psikolojik yapısını ve ihtiyaçlarını iyi tespit ediniz. İdeolojisinin her yanını bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek temel motiflerle örünüz. Kişide obsesyon oluşturarak, sürekli bu konuyla zaman geçirmesini sağlayınız. Öyle ki kişi psikolojik akardengesini bu ideallerle sağlasın. Kişiye hiç bulamayacağı ve arayışı içinde olduğu yönleri sununuz, o kişide bu yönlere karşı bağımlılık oluşturunuz. Örneğin sevgi, dostluk, insani yardım, cinsellik.

48 Beyin Kontrolünün Yöntemine Örnek
Mümkünse kişide “eleman” olmakla tüm sistemi ve diğer yanlış sosyal yapıyı yıktığını, yeni psikolojik güçler kazandığını hissettiriniz. Dili (özel bir dil ve jargon kullanarak) kontrol ediniz. Çünkü düşünmenin temeli dildir. Bilimselliği ve mistisizmi aldatıcı bir biçimde kullanınız . Cinselliği aşırı bir biçimde sınırsız kullanmayı sağlayarak libidoyu geliştiriniz ve libidinal tüm yapıları, haz prensibini, mükafatlandırma sistemini sınırsız bir biçimde kullanınız.

49 TOPLUMSAL ZİHİN KONTROLÜ
Toplumsal zihin kontrolü toplumu istenilen doğrultuya yöneltmek, o toplumun kültürünü distorsiyona uğratmak veya istenilen amaçlar doğrultusuna çekebilme amacıyla tüm topluma yapılmaktadır. Toplumsal zihin kontrolüne en güzel örnek Hitler’dir. Hitler’in kitleleri hitabet sanatını çok iyi bir şekilde kullanarak kitleleri arkasına takması toplumsal zihin kontrolü olarak tanımlanabilir. Toplumsal zihin kontrolü amacıyla televizyondan, basına, reklamlardan filimlere kadar herşey kullanılabilmektedir. Hedeflenen unsur pek çok motifin toplumun kafasına işlenmesi ve toplumsal düşünme biçimini istenilen doğrultuda biçimlendirmektir.

50 Hipnoz ve Algıların Yanılgılarına Dayanarak Yapılan Zihin Kontrolü En Etkili Yöntemlerden Birisidir.
Herkes hipnoz olabilir ve hipnozla pek çok kişi derin trans haline sokulabilir. Ancak CIA ve DIA’ın ’larda yaptıkları çalışmalara dayanarak insanların yaklaşık beşte birinde çok derin ve komatöz bir farklı bilinç hali oluşturulabilir ve kişi robotlaştırabilir. Yabancı istihbarat örgütleri insan beyninin pek çok özelliğini gerek ilaçlar, gerekse hipnotik veya diğer yöntemler kullanarak etkilemeyi başarmıştır. Bireysel ve Toplumsal Beyin Kontrolünün Araştırılması Ulusal Güvenlik Sorunudur.

51 Bilim Bu Kadar Tehlikeli Bir Noktadaysa Ne Yapılabilir?
Kontr-Espionaj ve düşmanın aktivitelerini çok iyi izlemek gereklidir. İnsan bilincini ve bu teknikleri araştırmak üzere büyük fonların ayrıldığı ve deneylerin yapıldığı birimler kurulmalıdır. Bu birimler TSK ve vatansever sivil işbirliği ile politikacıların etkilerinden uzak olarak oluşturulmalıdır. Türk İstihbarat Örgütleri, yabancı istihbarat örgütlerinin etkilerinden arındırılmalıdır.

52 Bilim Bu Kadar Tehlikeli Bir Noktadaysa Ne Yapılabilir?
Ulusal Güvenlikle ilgili TSK gibi kurum ve ilgili kişiler bu konularda bilgilendirilmeli ve kontrolden geçirilmelidir. Cumhuriyet düşmanı oluşumlara ve şeriatçı güçlere karşı radikal ve kayıtsız şartsız bir mücadeleye girişilmeli, işgal edilmiş olan devlet Kemalist bir yönetime kavuşturulmalıdır. Bu konuda TSK ve Kemalist sivil işbirliği ve örgütlenmesi acilen oluşturulması gereken bir ivedilik taşımaktadır.

53 Türk Ulusal Güçleri Kendi Bağımsızlıklarını Korumak Zorundadırlar.
Türk ulusal güçleri ivedilikle kendi ulusalcı yapılarını koruyacak girişimlere başlamalıdır. Bunun için Kemalist ve ulusalcı akademisyenler ve bilim adamları ilk ulaşılması ve kazanılması gereken gruptur. En önemli etkinliklerden birisi de TSK ile Üniversitelerin, medya ve TV kuruluşları oluşturarak veya olanları kontrol altına alarak, Türkiye’ye karşı içten ve dıştan sürdürülen psikolojik savaşa karşı kontr-psikolojik savaş yapmalarıdır.

54 Son Söz Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ten
“Benim sizlere bıraktığım miras akılcılık ve bilimdir!”


"PSİKOLOJİK SAVAŞ VE ZİHİN KONTROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları