Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ"— Sunum transkripti:

1 I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ 2011-2015
ANKARA ve İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTILARI

2 23 / ANKARA

3 VİZYON-23/11 Çocukların haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olarak çocukluklarını yaşadıkları; haklarının tanındığı, yaşama geçirildiği ve katılımlarının gerçekleştiği bir Türkiye

4 Anahtar Kelimeler Tüm çocukların yaşamak istediği ülke
Hakların gerçekleştirildiği , izlenmesi Sevgi dolu bakan Geleceğe güvenle bakan Çocuğun yüksek yararı Hak temelli Bütüncül Eğitim, adalet, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardım hizmetlerin eşit olarak uygulandığı Çocuk katılımı Çocuk gibi yaşamak Çocuk gibi hayalleri ile yaşamak Çocuğun ailesi ile birlikte yaşaması İhmal ve istismar Anahtar Kelimeler

5 Anahtar Kelimeler Sınavsız eğitim Çocukların haklarını bildiği
Çocukların ruh ve beden olarak zarar görmeden çalıştırıldığı Çocukların haklarının bilincinde olması Hakların güvence altında olması Temiz sosyal çevre Uluslar arası ve ulusal hakların uygulandığı ve izlendiği yapıya sahip Birey olmak Kaliteli yaşam şartları ve standartları Özgüvenli, kararlı, araştırmacı özelliklere Evrensel standartlarda Haklardan eşit olarak yararlanması, ayrımcılığa kapalı Anahtar Kelimeler

6 VİZYON ANALİZİ/Yaklaşımlar
Çocuğun gelişimsel gereksinimlerine bütüncül bir yapı içinde yaklaşmak Çocukluk dönemine, sadece yetişkinliğe hazırlık olarak bakılmamalıdır Çocuklara kendi yaşamlarının ve haklarının öznesi olarak bakılmalı, bireysel kapasitelerinin/potansiyellerinin farkına varılmalı Birey olma yönünde önlerinin açılması Çocukların gelişimsel gereksinimleri doğrultusunda, hakları ve sorumlulukları vardır, toplumun bu bağlamda bilinçlendirilmesi ve rehberliği gereklidir Merkezine çocuğun gereksinimlerini ve haklarını odak alan politikalar oluşturulmalı, hayata geçirilmesini sağlayacak yapılar geliştirilmeli, izlenmeli, denetlenmeli ve bütün süreçlere çocukların etkin katılımı sağlanmalıdır Çocuğun gelişimi sürekli ve kesintisiz olarak ele alınmalıdır, bu gelişim içinde bulunduğu aile ve çevre göz önüne alınarak izlenmelidir

7 1.Çocuk hakları ve gereksinimleri konusunda toplumun tüm bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve farkındalığını arttırmak 2.Çocuk haklarını ülke düzeyinde geliştirmek, yaygınlaştırmak , denetlemek ve izlemek 3.Çocuğun gelişiminin kesintisiz olarak izlenmesini sağlayan, gereksinimlerini zamanında karşılayan, aileyi ve içinde bulunduğu toplumsal çevreyi destekleyen sistemler ve politikalar geliştirmek 4.Çocukların yaşadığı ortamların şiddetten, ihmal ve istismardan arındırılmasına yönelik politikalar geliştirmek 5.Çocukların yaşadığı ortamlarda şiddet, ihmal ve istismara uğrayanlara yönelik tanı ve tedavi edici hizmetleri güçlendirmek 6.Çocuk haklarına yönelik sözleşme ve yasaların uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapının geliştirilmesi 7.Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde eğitimli insan gücü kaynağının geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması 8. Çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini güçlendirmek

8 Öneriler: -Çocuk haklarının uygulanmasına yönelik eşgüdümü kolaylaştıracak bir modelin oluşturulması Çocuk haklarının uygulanmasına yönelik standartların oluşturulması Uygulayacak nitelikli insan gücüne ilişkin mesleki yetkinlik ölçütlerinin belirlenmesi Çocuğa yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini engelleyen nedenlerin bilimsel olarak ortaya konulması Çalışan çocukların tespiti, denetlenmesi, eğitime geri kazandırılması ve ilgili kurumların eşgüdüm halinde çalışması Tüm sorunların önlenmesi ve çözümü için aile ve toplum ile sosyal çalışmaların konu ile ilgili meslek elemanlarınca yapılması Çocuk ve Gençliğe yönelik icracı bir bakanlığın kurulması Özel korunma tedbirlerine (sığınmacı ve mülteci , engelli, suça itilen vb.) gereksinimi olan çocukların, tüm haklardan eşit olarak erişimini sağlamak

9 24/11/2010 ANKARA

10 Vizyon Analizi Çocuğun katılımı
Gelişimini destekleyici ortam ve mekanizmaların sağlanması Çocuğun duygusal, zihinsel, fiziksel, sosyal ve ahlaki gelişimini desteklemek Çocuğun birey olarak kabulü Dünya standartlarında öncü olmak Toplumsal farkındalık , duyarlılık, sürecin sahiplenilmesi Çocuk haklarının hayata geçirilmesinde fırsat eşitliğinin sağlanması Kurumlar arası koordinasyon Çocuğa duyarlı kaynak ve politikalar oluşturmak

11 VİZYON-24/11 Çocukların çocuk gibi yaşaması için her hakkın tanındığı ve katılımcı bir anlayışla hayata geçirildiği, dünya çocuklarının yaşamak istediği örnek bir ülke.

12 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
1. Çocuğa yönelik hizmetlere erişimde ve sunumda fırsat eşitliğini sağlayacak altyapı ve politikaları geliştirmek 2. Çocuk hakları konusunda tüm kurum /kuruluşlar ile bireylerin farkındalığını ve duyarlılığını arttırmak 3.Hizmet kalitesini çocuğun gelişimini destekleyecek ve ihtiyaçlarına duyarlı olacak şekilde arttırmak 4.Çocuklara hizmet veren kurumlar arasında koordinasyon mekanizmaları geliştirmek ve güçlendirmek 5.Çocuklara yönelik hizmetlerde koruyucu ve önleyici politikalar ve modelleri güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

13 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
2. Çocuk hakları konusunda tüm kurum /kuruluşlar ile bireylerin farkındalığını ve duyarlılığını güçlendirmek *TÜK tarafından yayın durdurmalarından alınan cezalardan elde edilen kaynak kullanılarak paydaşların desteğiyle aile hayatı ve çocukların gelişimine/çocuk haklarına yönelik programlar hazırlatılması; özel kanallara program durdurma zamanlarında yayınlatılması; günün her saatine göre farklı programların yayınlatılması,

14 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
3.Hizmet kalitesini çocuğun gelişimini destekleyecek ve ihtiyaçlarına duyarlı olacak şekilde arttırmak; Çocuğun duygusal, zihinsel, fiziksel, sosyal ve ahlaki gelişimini desteklemek Çalışma hayatına hazırlık anlamında rehberlik hizmetlerinin verilmesi Çocuk işçiliğine yönelik etkin denetim / etkin denetim mekanizmaları oluşturmak Rehberlik hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, tüm çocukların bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak Çocuklarda hukuk bilincini geliştirmek ve ceza hukukunu kapsayacak şekilde , okul veya medya kanalıyla temel hukuk bilgisinin aktarılması

15 3.Hizmet kalitesini çocuğun gelişimini destekleyecek ve ihtiyaçlarına duyarlı olacak şekilde arttırmak; Çocuğun duygusal, zihinsel, fiziksel, sosyal ve ahlaki gelişimini desteklemek Çocuğa yönelik eğitim programların TRT ve özel kanallarca yapımı ve sunumunun zorunlu hale getirilmesi Çocuklarla ilgili tüm istatistiklerin Resmi İstatistik Programında yer alması STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ

16 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
4.Çocuklara hizmet veren kurumlar arasında koordinasyon mekanizmaları geliştirmek ve güçlendirmek Çocuğun takibini sağlayacak bir veri tabanı oluşturulmasına yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılması Çocuk ve Gençlikten sorumlu icracı bir bakanlık

17 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
5.Çocuklara yönelik hizmetlerde koruyucu ve önleyici politikalar ve modelleri güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak Okul sosyal hizmetine yönelik bir model oluşturmak Ebeveynlere sağlıklı aile hayatı ve çocuğun sağlıklı yetiştirilmesine yönelik , çocuğun gelişim dönemlerine uygun eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi Akran Eğitimi Temelli Yaşam Becerileri eğitimi programları veya benzeri programları yaygınlaştırmak Medya okur yazarlığının zorunlu ders haline gelmesi

18 5.Çocuklara yönelik hizmetlerde koruyucu ve önleyici politikalar ve modelleri güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak MEB disiplin yönetmeliğinin gözden geçirilerek, çocuğu okuldan uzaklaştıran uygulamaların kaldırılması ve olumlu sosyal davranışları geliştiren uygulamaların yerleştirilmesi Çocuklarla ilgili çalışan tüm kurumlarda , gönüllü çalışma uygulamalarını n desteklenmesi gibi çocuklarda olumlu sosyal davranışların geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ

19 27/11/2010 İSTANBUL

20 VİZYON-27/11 Çocuk yararını diğer bütün yararlardan üstün tutarak; çocuklarla birlikte ailenin, toplumun ve devletin etkin katılımına dayalı, çocuk hakları temelinde bir çocukluğun yaşandığı, çocuk politikalarının gerçekleştiği Türkiye.

21 VİZYON ANAHTAR KELİMELERİ
İhmal ve istismar Uygun Aile ortamı Haklarının bilinmesi ve korunması Tüm çocuklar Örnek olmak Mutlu çocukluk Sağlık (sosyal, beden ve ruh) güvencesi Temiz ve güzel bir sosyal çevre Çocuk hakları sözleşmesini tam olarak uygulama Standartların oluşturulması ve gerçekleştirilmesi Kendini gerçekleştirme Birey olma bilinci Yaşanmak istenen ülke Güvenli Doğuştan sahip olunan hakların Hakların gerçekleşmesi Çocuğun yüksek yararı Çocuk hakları temelli Adalet Etkin katılım (Çocuk ve yetişkinler) Çocuk olma Çocukluğunu yaşama Öz güveni olan Araştırıcı Çocukların etkin katılımı Çocuklarla birlikte VİZYON ANAHTAR KELİMELERİ

22 1.Çocuğa yönelik idari faaliyetlerde/hizmetlerde imkan ve fırsat eşitliğini
güçlendirmek 2. Sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin çocuğa yönelik idari faaliyetlere nitelikli katılımının artırılması, 3.Çocuğa ve çocuk haklarına ilişkin görev ve yükümlülüklerle yapılması gerekenler hakkında aile, toplum ve kamu tüzel kişilerinin farkındalığının güçlendirilmesi sorumluluklarının öğretilmesi, 4.İhmal, istismar ve ihlallere karşı sürekli izleme ve denetleme suretiyle etkin ve hızlı yaptırımlara bağlanarak hayata geçirilmesi. 5.Çocuk haklarının hayata geçirilmesi için tüm hukuksal , sosyal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi

23 6.Çocuk haklarına yönelik mevzuat oluşturulurken , kurumsal yapı
geliştirilirken çocuk hukukunun temel ilke ve kurallarının esas alınması. 7.Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak, 8.Çocuğun yaşam hakkı dikkate alınarak, doğum öncesi ve doğum sonrası döneme ilişkin sağlık sorunlarında öncelikleri belirlemek ve önlemler almak, 9.Çocuğun sağlıklı koşullarda doğumu, enfeksiyon hastalıklarından korunması, sağlıklı büyümesine ve beslenmesine ilişkin hizmetlerin geliştirilmesi 10.Her çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun, gerekli eğitimi alması ve sürdürmesini sağlamak, STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ

24 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
11.Çocuk haklarını yargı dışı yöntemlerle de koruyacak etkin kurumlar oluşturmak, 12.Çocukların ruhsal ve gelişimsel sorunları nedeniyle gerekli tedavilerin , ve eğitimin sağlanarak toplumun saygın bireyi olarak yer almasının sağlanması, 13.Ülkedeki engelliğe neden olan hastalıkların ve durumların tanısı, korunması , engelli çocukların tedavi ve rehabilitasyonu yoluyla topluma katılımlarının sağlanması 14.Engellilerin önlenebilir olanlara yönelik tedbirleri artırmak, doğuştan ve sonradan oluşan engellerinin çocuğun imkan ve fırsat eşitliğine etkisine yönelik çalışmalara öncelik vermek 15. Çocukların kendilerini ifade etme ve kendileri ile ilgili karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması için çocuğa saygı kültürünün geliştirilmesi

25 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
16. Çocuğun görüş bildirdiği her konuda cevap alma hakkını sağlamak 17.Temel Eğitimde, çocuk olma ve çocukluğunu yaşama hakkı çerçevesinde çocuğu hayata hazırlayıcı, yeteneklerini geliştirici politikalar oluşturmak

26 28/11/2010 İSTANBUL

27 Çocukla ilgili bütün hak ve özgürlüklerin çocuklarla birlikte, çocuğun üstün yararı temelinde gerçekleştirildiği dünyaya örnek olacak bir Türkiye VİZYON-28/11

28 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
Medya (matbu, elektronik ve elektromanyetik kitle iletişim araçları ) ile ilgili yasal düzenlemelerin çocuk hakları temelinde gözden geçirilerek uygulamaların etkinleştirilmesi Medya ürünlerinin üretimi ve yayını öncesinde ve sonrasında çocuğun yüksek yararına düzenlenerek geliştirilmesi Aşırı baskıcı ve otoriter tutumlar önlenerek , çağdaş çocuk yetiştirme tutumlarının ebeveynlerde geliştirilmesi Özel eğitime muhtaç çocukların erken tanısı yapılarak eğitimlerinin aksatılmadan sürdürülmesi Çocukların hak arama özgürlüklerinin geliştirilmesi Bebeklik, ilk çocukluk ve okul çağındaki çocukların kötü beslenmesinin önlenmesi Düşük ağırlıklı bebek doğumlarının önlenmesi Çocuklara hizmet verenlerin nitelik olarak geliştirilerek, görevlerinde sürekliliğinin sağlanması

29 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
Güç koşullardaki çocukların durumlarının iyileştirilmesi “Çocuk Hakları” konusunda toplumun tüm kesimlerine farkındalık yaratmak ve bu konuda bilinç düzeyini arttırmak Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik, sportif ve sanatsal çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak Çocuğu suça iten nedenlerin araştırılarak, bunu önleyici ve iyileştirici politikalar geliştirmek Çocuk işgücü istismarının önlenmesi Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi İlk öğretim sonrası örgün eğitime devam edemeyen çocukların temel eğitim sonrasında mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi

30 STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ
Çocuklara yönelik hizmetlerde STK’lar, ulusal ve uluslararası kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kaynakların temini ve uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi * Türkiye Çocuk Fonunun kurulması *Aile, Çocuk ve Gençlik Bakanlığının kurulması Çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapıların iyileştirilmesi (çocuk meclisi ve çocuk konseyi oluşturulması, çocuk hakları izleme komiteleri) Çocuk haklarına dayalı çocuk dostu medya sistemi geliştirmek Çocuk yayınlarının, çocuk haklarına uygunluğunun izlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi

31 Gruplanmış Str. Amaçlar

32 Str.Amaç-1(Toplumsal Farkındalık)
Çocuk hakları ve gereksinimleri konusunda toplumun tüm bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve farkındalığını arttırmak Çocuk hakları konusunda tüm kurum /kuruluşlar ile bireylerin farkındalığını ve duyarlılığını arttırmak Çocuğa ve çocuk haklarına ilişkin görev ve yükümlülüklerle yapılması gerekenler hakkında aile, toplum ve kamu tüzel kişilerinin farkındalığının güçlendirilmesi sorumluluklarının öğretilmesi, “Çocuk Hakları” konusunda toplumun tüm kesimlerine farkındalık yaratmak ve bu konuda bilinç düzeyini arttırmak

33 Str.Amaç-2(Çocuk Hakları)
Çocuk haklarını ülke düzeyinde geliştirmek, yaygınlaştırmak , denetlemek ve izlemek Çocuk haklarına yönelik mevzuat oluşturulurken , kurumsal yapı geliştirilirken çocuk hukukunun temel ilke ve kurallarının esas alınması. Çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapıların iyileştirilmesi (çocuk meclisi ve çocuk konseyi oluşturulması, çocuk hakları izleme komiteleri) Çocuğun görüş bildirdiği her konuda cevap alma hakkını sağlamak Çocukların hak arama özgürlüklerinin geliştirilmesi

34 Str.Amaç-3(Çocuk Politikaları)
Çocuğun gelişiminin kesintisiz olarak izlenmesini sağlayan, gereksinimlerini zamanında karşılayan, aileyi ve içinde bulunduğu toplumsal çevreyi destekleyen sistemler ve politikalar geliştirmek Çocuklara yönelik hizmetlerde koruyucu ve önleyici politikalar ve modelleri güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak Temel Eğitimde, çocuk olma ve çocukluğunu yaşama hakkı çerçevesinde çocuğu hayata hazırlayıcı, yeteneklerini geliştirici politikalar oluşturmak Çocuğu suça iten nedenlerin araştırılarak, bunu önleyici ve iyileştirici politikalar geliştirmek Güç koşullardaki çocukların durumlarının iyileştirilmesi

35 Str.Amaç-4(Şiddet/İhlal/İstismar)
Çocukların yaşadığı ortamların şiddetten, ihmal ve istismardan arındırılmasına yönelik politikalar geliştirmek Çocukların yaşadığı ortamlarda şiddet, ihmal ve istismara uğrayanlara yönelik tanı ve tedavi edici hizmetleri güçlendirmek İhmal, istismar ve ihlallere karşı sürekli izleme ve denetleme suretiyle etkin ve hızlı yaptırımlara bağlanarak hayata geçirilmesi. Çocuk işgücü istismarının önlenmesi Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi

36 Str.Amaç-5(Kurumsal/Hukuksal Altyapılar)
Çocuk haklarına yönelik sözleşme ve yasaların uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapının geliştirilmesi Çocuk haklarının hayata geçirilmesi için tüm hukuksal , sosyal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak, Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik, sportif ve sanatsal çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak Çocuk haklarını yargı dışı yöntemlerle de koruyacak etkin kurumlar oluşturmak,

37 Str.Amaç-6(Kaynaklar/İnsan Gücü)
Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde eğitimli insan gücü kaynağının geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kaynakların temini ve uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi Çocuklara hizmet verenlerin nitelik olarak geliştirilerek, görevlerinde sürekliliğinin sağlanması

38 Str.Amaç-7(Hizmetlerde Kalite ve Sürdürülebilirlik)
Çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini güçlendirmek Hizmet kalitesini çocuğun gelişimini destekleyecek ve ihtiyaçlarına duyarlı olacak şekilde arttırmak

39 Str.Amaç-8(Fırsat Eşitliği)
Çocuğa yönelik hizmetlere erişimde ve sunumda fırsat eşitliğini sağlayacak altyapı ve politikaları geliştirmek Çocuğa yönelik idari faaliyetlerde/hizmetlerde imkan ve fırsat eşitliğini güçlendirmek

40 Str.Amaç-9(Hizmelerde Eşgüdüm)
Çocuklara hizmet veren kurumlar arasında koordinasyon mekanizmaları geliştirmek ve güçlendirmek Çocuklara yönelik hizmetlerde STK’lar, ulusal ve uluslararası kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek STK’lar ile gönüllülerin çocuğa yönelik idari faaliyetlere nitelikli katılımının artırılması,

41 Str.Amaç-10(Çocuğun Katılımı)
Sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin çocuğa yönelik idari faaliyetlere nitelikli katılımının artırılması, Çocukların kendilerini ifade etme ve kendileri ile ilgili karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması için çocuğa saygı kültürünün geliştirilmesi

42 Str.Amaç-11(Beslenme ve Sağlık)
Çocuğun yaşam hakkı dikkate alınarak, doğum öncesi ve doğum sonrası döneme ilişkin sağlık sorunlarında öncelikleri belirlemek ve önlemler almak, Çocuğun sağlıklı koşullarda doğumu, enfeksiyon hastalıklarından korunması, sağlıklı büyümesine ve beslenmesine ilişkin hizmetlerin geliştirilmesi Çocukların ruhsal ve gelişimsel sorunları nedeniyle gerekli tedavilerin , ve eğitimin sağlanarak toplumun saygın bireyi olarak yer almasının sağlanması, Ülkedeki engelliğe neden olan hastalıkların ve durumların tanısı, korunması , engelli çocukların tedavi ve rehabilitasyonu yoluyla topluma katılımlarının sağlanması Engellilerin önlenebilir olanlara yönelik tedbirleri artırmak, doğuştan ve sonradan oluşan engellerinin çocuğun imkan ve fırsat eşitliğine etkisine yönelik çalışmalara öncelik vermek Bebeklik, ilk çocukluk ve okul çağındaki çocukların kötü beslenmesinin önlenmesi Düşük ağırlıklı bebek doğumlarının önlenmesi

43 Str.Amaç-12(Eğitim) Her çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun, gerekli eğitimi alması ve sürdürmesini sağlamak, Özel eğitime muhtaç çocukların erken tanısı yapılarak eğitimlerinin aksatılmadan sürdürülmesi İlk öğretim sonrası örgün eğitime devam edemeyen çocukların temel eğitim sonrasında mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi

44 Str.Amaç-13(Medya) Medya (matbu, elektronik ve elektromanyetik kitle iletişim araçları) ile ilgili yasal düzenlemelerin çocuk hakları temelinde gözden geçirilerek uygulamaların etkinleştirilmesi Medya ürünlerinin üretimi ve yayını öncesinde ve sonrasında çocuğun yüksek yararına düzenlenerek geliştirilmesi Çocuk haklarına dayalı çocuk dostu medya sistemi geliştirmek Çocuk yayınlarının, çocuk haklarına uygunluğunun izlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi

45 Str.Amaç-14(Çocuk ve Aile)
Aşırı baskıcı ve otoriter tutumlar önlenerek , çağdaş çocuk yetiştirme tutumlarının ebeveynlerde geliştirilmesi


"I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları