Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Mayıs 2010)

2 1- YURTKUR – Genel Bilgiler 2- İç Kontrol Kavramı
SUNUM PLANI 1- YURTKUR – Genel Bilgiler 2- İç Kontrol Kavramı 3- YURTKUR’da Neler Yapıldı? 4- YURTKUR’da Hangi Çıktılar Elde Edildi? 5- Sonuç ve Öneriler T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 YURTKUR – Genel Bilgiler (I)
1961 yılında kurulmuş olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği olan, özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumudur. YURTKUR, Yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla; - Burs ve kredi vermekte, - Çağın gereklerine uygun barınma olanakları sağlamakta, - Beslenmelerine katkıda bulunmaktadır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 YURTKUR – Genel Bilgiler (II)
Ayrıca yüksek öğrenim öğrencilerinin; - Sosyal, (psiko-sosyal danışmanlık ve destek hizmeti) - Kültürel, - Sportif (futbol, voleybol, masa tenisi vb) Faaliyetlerle gelişimlerine destek olmaktadır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 YURTKUR – Genel Bilgiler (III)
- Sosyal devlet anlayışını yüksek öğrenim öğrencilerine en iyi şekilde yansıtmaktadır. - Kar amacı gütmemektedir, - Kredi ve burs konusunda tek yetkilidir, - Yurt konusunda ilk tercih edilen, sektöründe öncü ve ilk akla gelen bir kurumdur, T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 YURTKUR – Genel Bilgiler (IV)
- Yaklaşık 255 yurtta öğrenciye personel ile hizmet veren, yaygın bir teşkilat ve hizmet ağına sahip özel bütçeli bir kamu kurumudur. - Bütçe büyüklüğü açısından özel bütçeli idareler arasında 1. sırada, merkezi yönetim bütçesi içerisinde de 14. sırada yer almaktadır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 İÇ KONTROL KAVRAMI (kısaca)
“Kontrol” sözlük anlamı olarak; “Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme” anlamına gelmektedir. Kamu mali yönetimi anlayışı çerçevesinde “iç kontrol” ise özetle; - idarenin amaçlarına ulaşmasında etkililiği esas alan, kaynak kullanımında ekonomikliği ve verimliliği sağlayan ve iç denetimin de kapsamında olduğu idare tarafından bizzat oluşturulan mali ve mali olmayan kontroller sisteminin bütünüdür. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 COSO KÜPÜ T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Bu anlamda iç kontrol; İdarenin tüm fonksiyonlarını kapsamakta ve tüm birimlerini ilgilendirmektedir. Süreçlere ilave yapılan işler olarak düşünülmemelidir, süreçlerin bir parçası olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Kurum içinde ayrı bir sistem değildir. Mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası olarak genel anlamda yönetim kontrolüdür. Küçük birim ve faaliyetler için maliyeti yararını aşmayan farklı kontroller düşünülmelidir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Kesin güvence vermez, hedeflerin ne derece başarılacağına ilişkin makul güvence verir.
Organizasyonun bütün faaliyetlerine “gömülü” bir şekilde dizayn edilir. Mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrolün başarısı, yöneticilerin uygun planlama, organize etme, yönetme becerilerinin sonucuna bağlıdır. İç kontrolün kurulması ve geliştirilmesi sorumluluğu yöneticilere ait olup, iç kontrolün başarısından temel olarak da sorumludurlar. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 İç kontrol önemlidir. Çünkü;
Kamu hizmetinde zarar ve kayıpların meydana gelmeden önlenmesinin maliyeti, telafisi için yapılacakların maliyetinden çok daha azdır. Tıpkı bataklığı kurutmadan sivrisinek avlamanın anlamsız olduğu gibi, kamuda da zarar doğduktan sonra telafi etmeye çalışmak yerine, iç kontrol sisteminin kurulması ve sağlıklı yürütülmesi ile olası kayıpların önüne geçilmektedir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Kamu İç Kontrol Sistemi
ORTAMI RİSK DEĞERLEMESİ FAALİYETLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM iZLEME Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon, Organizasyon yapısı ve Görevler Personelin yeterliliği ve Performansı Yetki devri Prosedürlerin Belirlen mesi, Belgelendirilmesi Görevler Ayrılığı ve Hiyerarşik Kontrol. Faaliyetlerin sürekliliği, Bilgi Sistem.Kontrolleri Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Bilgi İletişim Kayıt ve dosyala- ma sistemi Raporlama İç Kontrolün Değerlendirilmesi İç denetim Hata,usulsüzlük Bildirimi Planlama ve Programlama Risklerin Belirlen mesi ve değerlen Eylem Planları T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 İç kontrolü amaçlarına göre sınıflandıracak olursak, kontrolleri ;
-Hataların önlenmesi, -Hataların ortaya çıkarılması, -Ortaya çıkarılan hataların düzeltilmesi olarak üçe ayırabiliriz. Buna göre; - Görev ve yetkilerin ayrılması önleyici kontrollere; - Varlıkları belirli aralıklarla saymak ve muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırmak ortaya çıkarıcı kontrollere; - Bir alacaklıya yapılan fazla ödemenin geri alınması düzeltici kontrollere örnek olarak gösterilebilir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 İç kontrolleri kurumun işlevlerine göre sınıflandıracak olursak;
- Yönetsel, - İdari ve - Muhasebe kontrolleri biçiminde tasnif edebiliriz. Bu bağlamda; - Yönetsel kontroller bütün kontrolleri kapsayacak niteliktedir - İdari kontroller, yetkili personelin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve karar alma süreçleriyle ilgili usul ve kayıtlardır. - Muhasebe kontrolleri ise varlıkların korunması amacıyla mali kayıtlarla ilgili usul ve belgelerdir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 YURTKUR’DA NELER YAPILDI?(I)
5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber YURTKUR’da da birtakım önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu yeni Kanun’un lafzı ve özü ilk aşamada net olarak anlaşılamadığından uygulamada bir takım sıkıntılar yaşanmış ve bir belirsizlik hali oluşmuştur. Ancak zamanla ikincil ve üçüncül mevzuatın yürürlüğe girmesiyle ve uygulamalara ilişkin tecrübelerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu boşluklar büyük ölçüde giderilmiştir. Bir tecrübe evresinden geçen Kurum, yasal olarak zorunlu iş ve işlemleri yerine getirmekle yetinmemiş, üst yönetimin de desteğiyle, yeni kamu yönetimi anlayışının özünü benimseyerek bazı yeni düzenlemeleri de re’sen uygulamaya koymuştur. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Bu anlamda; Kurumda iç kontrol sistemini oluşturmak ve sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen iş ve işlemler yerine getirilmiştir; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında 2 Şube Müdürlüğü var iken, 4 yeni Şube Müdürlüğü daha kurularak sayı 6’ya çıkarılmış ve Başkanlık yeniden yapılandırılmıştır. 5018 sayılı Kanun ile ikincil ve üçüncül mevzuat esas alınarak merkez ve taşra birimleri arasında uygulama birliğinin sağlanması ve konunun açıklığa kavuşturulması için muhtelif talimatlar yayımlanmış olup, yazılı olarak ve intranet ortamında personele duyurulmuştur. Kurum yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 2009 ve 2010 yılları Performans Programları, ve 2009 yılları İdare Faaliyet Raporları, 2007 – 2008 ve 2009 yılları İç Kontrol Genel Değerlendirme Raporları ve 2009 yılları Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2009 yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanarak ilgili birimlere dağıtılmış ve Kurum internet/intranet sayfasında yayımlanmıştır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (II)
Kurum Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerin izlenmesi ve takibi için oluşturulan “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi” tarafından 3’er aylık dönemler halinde “izleme ve değerlendirme raporu” düzenlenerek, üst yönetime ve harcama birimlerine sunulmuştur. 2007 yılı için hazırlanan “İç Kontrol Genel Değerlendirme Raporu” sadece ön mali kontrolle ilgili hususları kapsamakta iken, 2008 yılında daha da geliştirilmiş ve 2009 yılında ise, Kamu İç Kontrol Standartlarında yer alan beş bileşen altında tüm boyutlarıyla değerlendirilerek kapsamlı bir “İç Kontrol Genel Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. Ayrıca İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından riskli alanlar tespit edilerek, “Kurum Denetim Evreni” oluşturulmuş ve risk bazlı denetime başlanmıştır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 YURTKUR’DA NELER YAPILDI?(III)
Etik davranış kuralları hakkında Kurum ve personel nezdinde farkındalık oluşturulması ve bunun içselleştirilmesi için her yıl hizmet içi eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. İç kontrol standartlarına uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan eylem planı Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanmış olup, iç kontrol sistemi hakkında bilinçlendirme, sistemdeki kavram birliğinin oluşturulması, yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi için sürekli ve nitelikli eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 YURTKUR’DA NELER YAPILDI?(IV)
Kurum Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatı tarihinde güncellenerek, merkez ve taşra birimlerine yazılı olarak bildirilmiş, ayrıca intranet ortamında duyurulmuştur. Kamuda norm kadro çalışması hukuki açıdan bağlayıcı olmamakla birlikte, Kurumda hizmet alımı yoluyla istihdam edilen temizlik personeli çalıştırılmasında prensipte dikkate alınmaktadır. Kurumun mali ve mali olmayan iş ve işlemlerine ilişkin iş akış şemaları visio programında hazırlanmış, tüm merkez ve taşra teşkilatına duyurulmuştur. Ayrıca, kritik iş akış süreçlerinin tespit edilerek, kontrol noktalarının oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (V)
Kurum kamu hizmet standartları tabloları oluşturularak, personele ve kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca hizmet binaları panolarına asılmıştır. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmiş, bilgi sistemi güvenliği ile ilgili talimatlar SGDB’nca yayımlanarak tüm birimlere duyurulmuştur. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (VI)
İhale kanununa tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından, tutarı mal ve hizmet alımları için TL’sini, Yapım işleri için TL’sini aşanlar ön mali kontrole tabi tutularak, ilgili Yönetmelikte belirlenen limitler daha da aşağıya çekilmiştir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (VII)
Sayıştay Başkanlığınca YURTKUR’un merkez ve taşra harcama birimlerinin hesaplarının incelenmesi sonucu gönderilen sorgu ve ilamlarda belirtilen hususlar, hataların en aza indirilmesi amacıyla tüm harcama birimlerine duyurulmuştur. Başbakanlıkça düzenlenen “Kamu Kaynaklarını Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Projesinde” kapsamında; yurt, burs ve kredi müracaatında bulunan öğrencilerden istenilen belgelerin diğer kuruluşlardan elektronik ortamda alınması sağlanarak, belge sayısı 12’den 1’e indirilmiştir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (VIII)
Kurumla ilgili mevzuata ve mali mevzuata Kurum intranet sayfası ile Kurumların web sayfası üzerinden ulaşılması sağlanmaktadır. Belirli konulardaki mevzuat değişiklikleri (mali oranlar, parasal sınırlar, yeni uygulamalar vb.) dağıtım yazılarıyla tüm merkez taşra birimlerine duyurularak olası hataların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (IX)
8 Yurt Müdürlüğünde ISO–9001 Kalite Belgesi alınmıştır. Ayrıca 14 adet Yurt Müdürlüğü personeline de eğitim verilmiş, belgelerin alınması çalışmaları devam etmektedir. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere, yıl sonlarında Genel Müdürlük Makamının bilgisi dahilinde ödenek gerçekleşmelerine ilişkin olarak harcama birimleri her yıl uyarılmakta ve ödeneklerin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılmaktadır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (X)
Kamu Zararlarına ilişkin mevzuatta Kamu Zararı İcmal Cetvellerinin yıllık olarak gönderilmesi istenilmekle birlikte kamu alacağının etkin olarak takip edilmesi amacıyla Bölge Müdürlüklerince söz konusu cetvellerin 3’er aylık dönemler halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır. YURTKUR’un Sayıştay Başkanlığınca süreç ve IT (Bilişim Sistemleri) denetimi için pilot kuruluş olarak seçilmesi iç kontrol sisteminin gelişimi açısından olumlu ve önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27 YURTKUR’DA NELER YAPILDI? (XI)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin zorunlu haller ve tayin dışında sık sık değiştirilmemesi, değiştirilmesi gerekli olan durumlarda da değişikliğin yılsonlarını takip eden dönem başlarında yapılmasına dikkat edilmesi talimatlandırılarak, tüm birimlere duyurulmuştur. Kurum Standart Dosya Planı Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu tamamlanmış ve elektronik ortamda birimlerin bilgisine sunulmuştur. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden gelen bir Uzmanın sunumuyla personele eğitim verilmiştir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 YURTKUR’DA HANGİ ÇIKTILAR ELDE EDİLDİ? (I)
Kamu zararlarına ilişkin icmallerin hazırlanıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesinin 3’er aylık dönemlere indirilmesi sonucu kamu zararlarının ilgili bölge müdürlüklerince/ merkez birimlerince takibinin sıklaştırıldığı ve bunun sonucunda dosyaların sürüncemede bırakılmadığı görülmüştür. Yine benzer şekilde eylem planına ilişkin yapılan iş ve işlemler ile elde edilen çıktı/sonuçların takibi 3’er aylık dönemlere indirilerek, sorumlu ve ilişkili birimlerce planda yer alan hususların önemi vurgulanmıştır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin sık sık değiştirilmemesi sağlanarak oluşacak hatalar azaltılmıştır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

29 YURTKUR’DA HANGİ ÇIKTILAR ELDE EDİLDİ? (II)
Sayıştay Başkanlığınca, YURTKUR’un merkez ve taşra harcama birimlerinin hesaplarının incelenmesi sonucu gönderilen sorgu ve ilamlarda belirtilen hususların tüm harcama birimlerine duyurulması ile birlikte, sorgu veya ilamda belirtilen hataların tekerrürü önlenmiştir. “Kamu Kaynaklarını Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Projesi” kapsamında yurt, burs ve kredi müracaatında bulunan öğrencilerden istenilen belgelerin 12’den 1’e indirilmesi sonucunda, özellikle öğrencilerle ve vatandaşlarla ilgili işlemler basitleştirilmiş, işlem sahipleri için iş günü (zaman) ve başvuru maliyetleri açısından önemli ölçüde tasarruf sağlanmış, ayrıca kredi tahsilatında önemli ölçüde artış sağlanmıştır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30 YURTKUR’DA HANGİ ÇIKTILAR ELDE EDİLDİ? (III)
Stratejik Planda öngörülen amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek amacıyla oluşturulan “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi” yapılan faaliyetlerin 3’er aylık dönemler halinde izleme ve değerlendirmesini yaparak, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik yönlendirici bir kontrol noktası oluşturmaktadır. Kurum KYKSİS, e-bütçe ve SAY2000i gibi programları kullanmakta olup, bu programların kullanıcılarına şifreler tanımlanmıştır. Ancak veri güvenliğinin sağlanması bir risk olarak görüldüğünden, kullanıcı tanımlama ve şifre verilmesi talimatıyla kullanıcı şifrelerinin ve veri girişlerinin kontrolü sıklaştırılmıştır. Kullanıcılardan imzalı taahhütname alınarak şifrelerin kullanımında farkındalık yaratılmıştır. Bu sayede şifrelerin ortak kullanılması, yetkisiz kişilerce sisteme girilmesi önlenmiştir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31 SONUÇ VE ÖNERİLER (I) İç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için öncelikle tüm birimlerde iç kontrol sisteminin kurulup izlenmesi ve belirli periyotlarla genel değerlendirmesinin yapılması ve nihayetinde sürekli geliştirilmesi önemli bir unsurdur. Şöyle ki; Kurum ve kuruluşlarda iç kontrol sistemi sağlıklı ve etkin bir şekilde kurulamazsa, en başta o Kurum hakkında vatandaşlar nezdinde olumlu bir imaj tesisi mümkün olamayacağı gibi yolsuzluk ve usulsüzlük oluşması riski de doğabilecektir. Örneğin bir sürecin baştan sona bir kişi tarafından yürütülmesi, o süreç bakımından yüksek riskli bir alan doğurmaktadır. Oysa iç kontrol standartları gereğince görevler ayrılığı prensibi doğrultusunda bir süreç tümüyle bir kişiye bırakılmamakta, süreç farklı kişilerce tamamlanmakta ve süreçte kontrol noktaları tesis edilerek bu şekilde yolsuzluk ve suistimallerin önüne geçilmek üzere tedbirler alınabilmektedir. Bu sebeple, konunun önemine binaen görevler ayrılığı, dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak görülmektedir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

32 SONUÇ VE ÖNERİLER (II) İç kontrol sistemi kurulamaz ya da gereği gibi işletilemezse iç ve dış denetim de bu alanda standartlara uygun etkin denetimler yapamayacak ve dolayısıyla üst yöneticiye ve harcama yetkililerine makul güvence sunamayacağından, üst yönetici de güvence beyanını sağlıklı bir şekilde veremeyecektir. Birimlerde çalışan personelin, görevli olduğu birimin aynı bölümünde uzun süre çalışması yerine rotasyona tabi tutularak çalıştırılması, bu sayede birimin bütün iş ve işlemlerini yapabilecek düzeye gelmesi sağlanmalıdır. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

33 SONUÇ VE ÖNERİLER (III)
Dış Denetim ve İç Denetim sonucu düzenlenen raporlarda belirtilen hususlar ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ön mali kontrol kapsamında tespit ettiği hata ve noksanlıkların giderilmesi doğrultusunda “İç Kontrol Genel Değerlendirme Raporlarında” yer alan tespitlere ilişkin gerekli önlemlerin alınması ve açıklanan hususlara titizlikle uyulması etkin bir iç kontrol sistemi açısından önem arz etmektedir. Diğer birçok kurumda olduğu gibi YURTKUR’da da iç kontrolün ön mali kontrolden ibaret olduğu kanısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak ve iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işleyebilmesini sağlamak için birinci öncelik, çalışanlara farkındalığı artırmak adına sonuç odaklı ve sistematik şekilde eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, yöneticilere de “değişimin yönetimi ve yönetimin değişimi” konusunda eğitim verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

34 SONUÇ VE ÖNERİLER(IV) Kurumların iç kontrol sistemlerinin kendilerince sahiplenilmesi kadar, diğer kurumlarca da sahiplenilmesi, iyi uygulama örneklerinin olması ve paylaşılması, karşılıklı etkileşim ve iletişimin sağlanmasına da bağlıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında standart bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında sadece o kurumun çabasının yeterli olmadığı, sistemin etkinliğinin diğer kurumların çabalarıyla da doğru orantılı olduğu değerlendirilmektedir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

35 SONUÇ VE ÖNERİLER(V) Gerek farkındalık eğitimleri gerekse iş akış ve risk analizi gibi iç kontrolle ilgili konulara dair bilgilendirme eğitimlerinin hayata geçirilmesi her ne kadar öncelikli olarak Kurumların sorumluluğunda olsa da bu konuda Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların rehberliğine ve desteğine de oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumlarda etkin bir iç kontrol sistemi için; Merkezi Uyumlaştırma Birimleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin arasında daha sıkı bir iletişim sağlanmalı ve birlikte nasıl daha etkili, verimli çalışabilecekleri konularında çalıştaylar sıklaştırılarak, sistematik hale getirilmelidir. Bu şekilde kurulacak iletişimin yatay ve dikey bilgi akışını sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, kurumların iyi uygulama örneklerinin Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerinin web sayfalarında daha sık yayımlanarak diğer kurumların bilgisine sunulmasının hem iyi uygulama yapan Kurumun motive edilmesi, hem de diğer kurumlar için bilgi paylaşımı açısından çarpan etkisi yapacağı düşünülmektedir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

36 SONUÇ VE ÖNERİLER(VI) Yine görevlerinden ücretli veya ücretsiz ayrılan personel, görevleri ile ilgili bilgi ve belgeleri yerine görevlendirilecek olana imza karşılığı devretmelidir. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yöneticiler tarafından sağlanmalıdır.

37 SONUÇ VE ÖNERİLER(VII)
YURTKUR’un Sayıştay Başkanlığınca süreç ve IT (Bilişim Sistemleri) denetimi için pilot kuruluş olarak seçilmesi iç kontrol sisteminin gelişimi açısından olumlu ve önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan yeni Sayıştay Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 5018 sayılı Kanunda öngörülen şekilde dış denetim yapılabileceği, böylece ilerleyen süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında iç kontrol sisteminin daha da gelişeceği beklenmektedir. Ayrıca, Sayıştay’ın Kurumlarda yapacağı denetimin kapsamı değişeceğinden, işlem bazlı denetim yerine “sistem bazlı ve risk odaklı” denetimlere yönelebilecektir. Böylece, sağlıklı işleyen bir iç kontrol sistemi Sayıştay’ın da yükünü büyük ölçüde hafifletecektir. Mali iş ve işlemlerin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması amacı ile öncelikle mali hizmetler biriminde görev yapan mali hizmetler uzmanı kadrolarının arttırılması ve nitelikli personel istihdamının sağlanması hususunun önemli olduğu düşünülmektedir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

38 SONUÇ VE ÖNERİLER(VIII)
Muhasebe yetkililerine görevin önem ve özelliğine uygun kadro ve ücret verilmemesi gibi nedenlerle söz konusu unvanın çekiciliği de azalmaktadır. Taşınır Konsolide görevlisi içinde benzer bir durum söz konusudur. Bazı Kurumlardaki mali hizmetler uzmanı kadroları kısmen boş kalmıştır. Bu durum büyük ölçüde özlük hakları bakımından kurumlar arasındaki eşitsizliğin sağlanması halinde giderilecektir. T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

39 Son söz: Sabırla dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler… Naim ÇOBAN
TBMM Satınalma Müdürü


"İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları