Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19 Mart 2010 BOLOGNA SÜRECİ ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19 Mart 2010 BOLOGNA SÜRECİ ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ."— Sunum transkripti:

1 19 Mart 2010 BOLOGNA SÜRECİ ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

2 Yüksek öğretime yoğun talep Bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte çeşitlenen eğitim ortamları Küreselleşme Yüksek öğretim kurumlarının çeşitliliği Azalan kamu kaynakları Eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında toplumsal katkının öneminin artması YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER

3 Kademeler Profil Diploma Kademe Tanımlayıcıları Öğrenme Çıktıları Öğrenim Yükü Krediler(AKTS) BOLOGNA SÜRECİ YAKLAŞIMI YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE

4 2002-2003 Akademik yılı itibariyle Uluslararası İlişkiler Birimi kurulmuş ve Üniversite çapında gerekli yapılanma tamamlanmış, düzenli olarak güncellenen bir UİB sayfası hazırlanmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren, üniversitede yürütülen programların tümüne ilişkin web ortamında gerekli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Web sayfaları düzenlenirken ECTS Bilgi Paketi Formatı göz önüne alınmıştır. Bu çalışma var olan tüm derslerin isimler ve içerikler bağlamında yeniden elden geçirilmesi ve programların intibaklarının yapılması ile paralel yürütülmüştür. Bologna Süreci kapsamında neler yaptık?

5 2005-2006 akademik yılından itibaren, AKTS kredilendirme sistemi, Bologna sürecinin bir parçası olarak üniversite genelindeki tüm programlarda uygulanmaya başlanmıştır. AKTS’ye geçişte hazırlık olması için derslerin iş yükleri öncelikle dersin sorumluları tarafından belirlendi. Öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin belirlenmesi sürecinde öncelikle pilot olarak seçilen bölümlerin öğrencilerine dersleri ile ilgili anket uygulandı, geçerlik güvenirlik testi sonrasında gerekli düzeltmeler yapıldı. AKTS Sistemi

6 Anket örneği

7

8 AKTS Sistemi Pilot uygulamadan sonra bu anket üniversitemizdeki programlardaki tüm derslerde uygulanmış, ağırlıklı olarak bu anketlerdeki öğrenci iş yükleri gözetilerek Üniversite ortak dersleri Rektörlük, Fakülte ortak dersleri Dekanlık ve programa özgü dersler ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından 2007-2008 öğretim yılı başında dönemde 30, yıllık 60 AKTS olacak şekilde yenilenmiştir. ECTS anketlerinin geçerliliğinin test edilmesi için, bu anketler her iki yılda bir yenilenmektedir. ECTS Anadolu Üniversitesi tüm seviyelerinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) kullanılan tek kredi sistemidir.

9 Kredi örnekleri Ders Saat/haftaTahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl) AKTS Kredisi EEM406 Selected Topics in Electrical and Electronics Engineering II 1+21506,0 BİM 312 Database Management System3+01506,0 KMH436 Kimya Mühendisliği Lab II0+41506,0 KİM 117 General Chemistry I4+01506,0 BİM 211 Visual Programming2+21506,0 İNŞ 311 Transportation Engineering I3+21506,0 İNŞ 413 Civil Engineering Design3+22259,0 EEM336 Microprocessers I3+21757,0 Akademik Yıl: 32 hafta 1 Dönem: 16 Hafta Haftalık Çalışma Saati: ~47saat Yıllık Çalışma Saati: ~ 1500 saat/yıl (750 saat/dönem) 1 AKTS kredisi başına düşen iş yükü: 1500 saat / 60 AKTS = ~ 25 saat AKTS kredisi, bir dersin veya modülün hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen öğrenci iş yüküne dayanan kredi sistemidir. AKTS Sistemi

10 ECTS Bilgi Paketi 2008-2009 yılından itibaren ECTS rehberlerinin önerisi doğrultusunda ana web sayfasına “ECTS Bilgi Paketi” butonu eklenmiş, bu sayfalar ECTS Etiketi kriterlerine göre düzenlenmiştir. ECTS Bilgi Paketi hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. 2006-2007 Akademik yılından bu yana tüm mezunlarımıza Diploma Eki verilmektedir.

11

12

13 Diploma Eki Örneği

14

15 Değişim Programları Anadolu Üniversitesi 2004-2005 akademik yılından itibaren Erasmus Değişim Programları sürecinde olup üniversitenin Uluslararasılaşma politikası açısından önemli bir araç olarak görmektedir. Kullanmış olduğumuz AKTS yardımıyla da öğrencilerimiz dönem ve kredi kaybına uğramamakta ve karşı kurumdan almış olduğu tüm derslerin tanınırlığı sağlanmaktadır. Giden ve Gelen öğrenci oranımız ve programdan memnuniyeti sürekli artmaktadır.

16 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İSTATİSTİĞİGüncelleme Tarihi: 17 Şubat 2010 AKADEMİK YIL Erasmus Programı Link Programı- Norveç Protokolleri- Protokoller-Free Mover Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 9 Programı Farabi Programı Öğrenci Değişimi Öğrenci Staj Hareketliliği Personel Eğitimi Hareketliliği Öğretim Elemanı Değişimi Öğrenci Değişimi Öğretim Elemanı Değişimi-Doktora Sonrası Öğrenci Değişimi Öğretim Elemanı Değişimi GidenGelenGidenGelenGidenGelenGidenGelenGidenGelenGidenGelenGidenGelenGidenGelenGidenGelen 2004- 2005 688----33158--------- 2005- 2006 18545----402521--------- 2006- 2007 32881----11972196-------- 2007- 2008 29713659142-19668115-8-14---- 2008- 2009 30717286-34-65745411747---- 2009- 2010* 351123191 -7680223241394435 Topla m 1536565164295 5293346617427822394435 2009-2010 Akademik Yılı değişimi devam etmektedir. Toplam: 3460 Erasmus Programı kapsamında (2009-2010 Akademik Yılı) 310 AB Üniversitesi ile 554 ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Protokoller kapsamında (2009-2010 Akademik Yılı) 18 Ülkeyle 35 (MOU) anlaşmamız bulunmaktadır. Erasmus Mundus ECW Lot 9 Konsorsiyum Programı kapsamında (2009-2010 Akademik Yılı) 11 Orta Asya ve 8 Avrupa Üniversitesi olmak üzere toplam 19 Üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır. Farabi Programı kapamında (2009-2010 Akademik Yılı) 62 Türk Üniversitesi ile anlaşmamız bulunmaktadır.

17 Değişim Programları Yapılan değişim faaliyetlerinin Üniversitenin “uluslararası projelerin artırılması” hedefine ulaşmada en önemli kaynaklardan biri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında öğrenci değişiminin yanı sıra en önemli değişim faaliyeti öğretim elemanı değişimidir. Böylece kurulan akademik ilişkilerin ortak proje ve yayınlara doğru evrilmesi istenmektedir.

18 TYYÇ Kapsamında Programların Geliştirilmesi (2009)

19 Örnek Bir Çalışma: MMF, Malzeme Bilimi ve Müh. Bölümü Program ve Ders Öğrenme Çıktıları, Belirlenmesi Süreci SWOT Analiz, Vizyon, Misyon, Temel Stratejilerin Belirlenmesi

20

21

22

23

24 Ders öğrenme çıktıları Dersin Amaçları: 1.Kentlerin ve mekanların kentsel tasarım stratejilerinin kavranması 2.Kentsel mekâna yönelik kuramsal bilgi düzeyinin artırılması 3.Kentsel mekânın biçimlenmesi ve 4.Mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama becerilerinin kazandırılmasıdır. Öğrenme Çıktıları: Dersin sonunda başarılı olan öğrenciler: 1.Eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazanır, ortaklaşa çalışmaya yatkınlık sağlar. 1.1.Kentsel tasarım çalışma konularıyla ilgili bilgilenir,araştırır,sorulara yanıt verir. 1.2.Kentsel tasarım projelerinin oluşturulması için uygun örnekleri ortaya koyar, kıyaslar, eleştirir. 1.3. Grup çalışması yapar. 2.Planlama ve Kentsel Tasarım İlişkisini kurar, farklılıkları ortaya koyar. 2.1. Planlama ve kentsel tasarım Sürecini betimler. 2.2. Kentsel Plan ve kentsel tasarım arasındaki ölçek farkını ortaya koyar. 2.3. Kent planı ve kentsel tasarım projelerine ait örnekleri analiz eder. 3.Kentsel Mekana Yönelik Öneriler Geliştirme Becerisi Kazanır. 3.1. Kentsel Mekan Tanımı, çevreleyen elemanlar, ölçek-oran kavramlarını betimler. 3.2. Şehir form ve estetiğini değerlendirir. 3.3. Tasarım alanının fiziksel, sosyal ve estetik özelliklerini analiz eder. 3.4.Kentsel Mekan Organizasyonu yapar. 3.5. Kentsel Mekan Tasarımına Yönelik Alternatif Geliştirir. 4.Tasarımını iki ve üç boyutlu teknik anlatım yöntemlerini kullanarak sunar. 4.1.Tasarladığı alanı bilgisayar tekniklerini de kullanarak iki ve üç boyutlu olarak çizer. 4.2.Tasarladığı alanda özgün mekanları detaylandırır. 4.3.Tasarladığı alanın çalışma maketlerini ve ölçekli modellerini yapar. Dersin Adı: ŞPL302 Kentsel Tasarım Stüdyosu

25 Kalite Güvencesi ANADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) 2005 - Stratejik plan, alt grupların çalışması, eğitim ve veri toplama değerlendirme çalışmaları kapsamında Sürecin yayılımına katkı sağlamak

26 Stratejik Plan

27

28 EUA Süreci Dış Değerlendirme (Kurum Bazında)

29 Dış Değerlendirme (Program Bazında) Akreditasyon

30 Yaşam Boyu Öğrenme Diğer yüksek öğretim kurumlarında kazanılan krediler yanında örneğin ECDL sertifikaları, uluslararası yabancı dil sertifikaları gibi sertifikalar da tanınmaktadır.. Açıkders Malzemesi.ANAPOD

31

32 ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE BOLOGNA SÜRECİ YÖNETİMİ BEK (Bologna Eşgüdüm Kurulu) 2009- Bologna sürecinin yayılımını sağlamak üzere çalışmalar yapmak, yıllık BEK Raporlarını hazırlamak

33 Bologna Süreci Kapsamında Açık ve Uzaktan Öğretim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

34 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi 1982-1983 2009-2010 Fakülteler AçıköğretimAçıköğretim, İşletme, İktisat Öğrenci Sayısı 29.5001.124.786 aktif 453.000 aktif-pasif toplam 1.578.678 (Yükseköğretimdeki payı %48) Program Sayısı 2 lisans programı37 Önlisans, 13 Lisans Programı Program TürüYıllık mutlak sistem, Yıllık kredili sistem, Dönemlik kredili sistem Kayıt şekliBürodanİnternet ve bürolardan Kitap Posta Yoluyla Bürolardan dağıtım. 5.5 milyon adet, 382 farklı kitap Coğrafi BölgeTürkiyeTürkiye, Batı Avrupa, KKTC, Azerbaycan Bürolar 22 (kiralık)92 (Üniversitenin kendi mülkü) Yayın Türü TRT (sınırlı süre)İnternet (1200 program) Akademik Danışmanlık 16 Merkez80 ilde 89 merkez, 81 üniversiteyle işbirliği, 1.108 akademik danışman Öğretim Ortamları Kitap, TV programları, Akademik danışmanlık Kitap, TV Programları, Akademik danışmanlık, e- Öğrenme, Videokonferans Sınav Merkezi 889 merkez Mezun -1.328.994 Sınav TürüÇoktan seçmeli testÇoktan seçmeli test, sınırlı sayıda ödev, klasik sınav ve e-portfolyo uygulamaları

35 Hedefler  Kitle eğitimi odaklı  Bologna Süreci kapsamında şeffaflığı, tanınırlığı ve hareketliliği esas öğrenci iş yüküne dayalı (öğrenci merkezli)  Çağdaş, teknoloji odaklı, etkileşimli ve esnek  Ülkenin istihdam sorunlarına, öğrencilerin ve mezunların ilgi ve beklentilerine cevap veren  Yaşam boyu eğitim felsefesiyle her yaştan öğrencinin eğitim talebini yurt içinde ve yurt dışında karşılayan  Sistem ve program akreditasyonunun sağlandığı bir eğitim sistemi

36 Eylem Planı-Akademik Değişim (Bologna Sürecine Uyum) Ulusal Yeterlikler Çerçevesi kapsamında alan yeterliliklerinin belirlenmesi Program çıktılarının oluşturulması Öğrenci merkezli eğitim kapsamında öğrenme çıktılarının oluşturulması Yıllık sistemden dönemlik sisteme geçiş Öğrenci iş yükü esaslı kredi sistemi (AKTS) Ölçme-değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi - Çoktan seçmeli testler - e-Portfolyo uygulamaları - Online sınavlar - Ödevler - Klasik sınavlar Program akreditasyonu

37 Anadolu Üniversitesi’nin Bologna Süreci’ne Bakışı Küresel Rekabette, Uluslararasılaşma ve Yenilikçilik için önemli bir araç


"19 Mart 2010 BOLOGNA SÜRECİ ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları