Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İYİ HEKİM KİMDİR? İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu: Gizem Kuru, Selen Ala, Alper Yarımbaş, Anıl Alp Emre, Yasemin Metin, Gülser Değirmencioğlu,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İYİ HEKİM KİMDİR? İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu: Gizem Kuru, Selen Ala, Alper Yarımbaş, Anıl Alp Emre, Yasemin Metin, Gülser Değirmencioğlu,"— Sunum transkripti:

1 İYİ HEKİM KİMDİR? İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu: Gizem Kuru, Selen Ala, Alper Yarımbaş, Anıl Alp Emre, Yasemin Metin, Gülser Değirmencioğlu, Taha Aksu, Adnan Çetin, Osama Ali Quasım Dawood, Ömer Barak Danışman: Prof. Dr. Nermin Ersoy 1

2  De ğ erli bulduklarımızdır.  Özel ve mesleki bazı kararlarımızda do ğ runun, adilin, yanlı ş ın ne oldu ğ u konusunda yol göstericilerdir.  De ğ erler bizim önemsedi ğ imiz oranda karalarımızı/ seçimlerimizi etkilerler. 2

3  Ki ş iler arası ili ş kilerde temel rol oynarlar,  Bize nasıl bir insan olmak istedi ğ imize yön verdikleri gibi,  Nasıl bir profesyonel olmak istedi ğ imize de rehberlik ederler. 3

4  Bu nedenle ahlaki bir toplum olan tıbbın kendine özgü de ğ erleri bulunmakta  ve  Hekimden yüksek ya da ideal insani/etik de ğ erler beklenmektedir. 4

5  İ yi bir hekimin de ğ erleri konusunda görü ş ler toplumlara, kültürlere, hatta co ğ rafi yapıya göre de ğ i ş iklik göstermekle birlikte,  Hekimin sahip olması gerekti ğ ine inanılan temel erdemler konusunda görü ş birli ğ i bulunmaktadır 5

6 Bunlar;  Sevecenlik,  Ş efkat,  Sa ğ duyu,  Adalet,  Ölçülülük,  Sebat,  Bütünlük ve  Kendi çıkarlarını  hastanın çıkarlarından  üstün tutmamaktır. 6

7 Toplumumuzun nasıl bir hekim beklentisi içinde oludu ğ unu, iyi hekim kavramıyla ne kast edildi ğ i hakkında bilgiler yol denilecek kadar azdır. Bu gerekçeden yola çıkarak ülkemizin her bir bölgesinden göç almı ş olan, dolayısıyla farklı kültürleri barındıran Kocaeli’de böyle bir çalı ş ma yapmayı planladık. 7

8 Çalışmanın Yeri : KÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Endokrinoloji, Ortopedi, Fizik Tedavi, Sigarayı bırakma, KBB, Kadın Doğum ve Beslenme-Diyet Poliklinikleri. Çalışmanın Katılımcıları: Polikliniklerden sağlık hizmeti almak üzere gelmiş olan ağrısı, acısı bulunmayan ve çalışmaya gönüllülükle katılmayı kabul eden hastalardır. Çalışmanın Zamanı: 3-4 Kasım 2010 tarihleri arasında yürütüldü.. 8

9  Çalı ş manın Yöntemi: Hastaların sosyodemografik özelliklerinden ba ş ka sadece “iyi bir hekimin “ özelliklerini sorgulayan tek sorudan olu ş an çalı ş ma formu yüz yüze görü ş me yöntemiyle uygulandı.  Çalı ş manın Yürütücüleri: Tıp Fakültesi Dönem 1 ö ğ rencilerinden A1 Grubu  Çalı ş manın De ğ erlendirilmesi: SPSS 10.1 version kullanılarak veriler bilgisayara girildi. Tüm veriler sıklıklarına göre listelendi 9

10  Çalı ş maya katılan hastaların demografik özellikleri Ya ş Grubu Sayı (N:139 )Yüzde 11-20 ya ş 107,2 21-303827,3 31-402417,3 41-502820,1 51 ve üstü3928,2 10

11 C İ NS İ YET CinsSayı N:139 % Kadın8057.6 Erkek5942.4 E Ğİ T İ M E ğ itim Düzeyi Sayı(N:139 )% Okur-yazar De ğ il 117.9 İ lkokul(5 yıl) 4230.2 Ortaokul117.9 Lise3928.1 Üniversite3625.9 11

12 ÇOCUK ÇocukSayı% Var9870.5 Yok4129.5 ÇALI Ş MA İş Sayı (N.139) % Çalı ş ıyor3827.3 Çalı ş mıyor7453.2 Emekli2719.4 12

13 De ğ erler Sayı% Ş efkatli ( İ nsancıl, Sevecen) 11683.4 Yeterli (Mesleki bilgi ve deneyim) 11381.3 Saygılı (Kararlarına saygılı) 10575.5 Duyarlı ( İ lgili, özenli, dikkatli, olumlu) 7050.3 Güler yüzlü 5942.4 13

14 De ğ erlerSayı% Adil (E ş itlikçi) 5136.7 İ yi ileti ş im ( İ yi dinleyebilen, empati kurabilen) 4331 Dürüst3726.6 Olası zararı önleyen (Ya ş amı ve sa ğ lı ğ ı koruyan) 3223 Maddiyata önem vermeyen3122.3 Bilgilendirici (Hastanın anlayaca ğ ı dilde) 2921 Güvenilir2921 Mahremiyete saygı2820.1 Ho ş görülü (Anlayı ş lı) 2518 14

15 De ğ erler Sayı% Kibar/Bakımlı ( İ yi görünümlü, yakı ş ıklı, güzel ve özenli) 2216 Fedakar1813 Yardımsever139.3 Sabırlı128.6 Cesur (Hastalıklardan korkmamalı) 128.6 Mütevazı64.3 Onurlu32.1 Laik32.1 15

16 Amerika’da yapılan çalı ş mada “ hekimin de ğ erlerinin tanı ve tedavideki yeterlili ğ i ve yetene ğ ini etkiledi ğ i, bu nedenle hekimin kendi de ğ erlerinin farkına varması gerekti ğ i ve ki ş isel de ğ erlerinin mesleki kararlarını etkilememesine özen göstermesi gerekti ğ i” ileri sürülmektedir. ( Journal of Adolescent Health Volume 9, Issue 1 pages 46-51 1988 J Dennis Fortenberry). 16

17  Aile hekimleriyle ilgili İ ngiltere’de yapılmı ş olan çalı ş mada ise önemli olanın hekimin ki ş isel de ğ erlerinin farkına varması ve  daha insancıl davranması,  böylece hasta-hekim arasındaki memnuniyetsizli ğ in ortadan kaldırılmasının mümkün oldu ğ u iddia edilmi ş tir.  (B Clair Eliason, David B. Schubot). 17

18 Kanada Tıp Fakültesinin çalı ş ması nda hekimin etik açıdan duyarlı kararlar verebilmesi için ki ş i olarak kendini bilmesi, kendi de ğ erlerini fark etmi ş olması, klinik, e ğ itim ve yönetime ili ş kin kararlarda de ğ erlerinin rol oynadı ğ ını bilmesinin önemi vurgulanmı ş tır. ( Neumann Joseph Olive, Kenneth E. Quillen College of Medicine Southern Medical Journal Volume 97 Issue 8 August 2004). 18

19  Fransız nörolog John F. Peppin ve arkada ş larının yaptı ğ ı bir çalı ş mada  hasta- hekim ili ş kisi içinde;  empati, profesyonellik, gerçekçilik, adalet ve dürüstlük, yararlılık, kötü davranmama ve özerklik gibi de ğ erlerin daha önemli oldu ğ u bulunmu ş tur.  (Journal of Religion and Helat - Volume 34 Number 4 287-300). 19

20 Kanada’da hasta çocuklar, ebeveynleri ve hekimler ile yapılan bir çalı ş mada temel de ğ er olarak hekimin tedavi de ki yeterlili ğ i bulunmu ş tur. (McGill Univercity Faculty of Medicine, Montreal 1994 May 93 (5) page 697-702 Pediatrics. Kramer MS). 20

21  Cerrahpa ş a Tıp Fakültesi Gö ğ üs Hastalıkları Bölümü Ö ğ retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA,  “ İ yi doktor sizden bir dizi kan tahlili, endoskopi, tomografi gibi incelemeler isteyen de ğ il,  sizi dikkatle dinleyen, sorgulayan ve muayene eden doktordur” diyerek çalı ş mamıza katılmı ş olan hastaların beklentilerini do ğ rulamaktadır. 21

22 Ülkemizde ileti ş imin öncülerinden olan Perihan Maden de hekimin özellikleri hakkında beklentilerini ş u ş ekilde dile getirmektedir. İ yi bir kekim;  Güler yüzlü,  Ula ş ılabilir,  Açıklayıcı,  Dürüst,  Yardımsever,  Yönlendirici olmalıdır demekte ve ardından  Temiz ve iyi giyimli olması,  Deneyimli olması ve mesleki geli ş meleri takip etmesi gerekti ğ ini bildirmektedir. 22

23 Hastaların ço ğ u iyi bir hekim kavramı ile ;  Ş efkatli,  Kendi çıkarlarını hastanın çıkarlarından üstün tutmayan  Hastayı bir bütün olarak ele alan,  Hastalarına kar ş ı adil olan,  Kararlarında ve eylemlerinde ölçülü olan,  Sa ğ duyulu,  Hastasına sadık,  Sebatlı ve cesur olan bir hekimi kast etmektedir. 23

24 24

25 25

26 26

27 27


"İYİ HEKİM KİMDİR? İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu: Gizem Kuru, Selen Ala, Alper Yarımbaş, Anıl Alp Emre, Yasemin Metin, Gülser Değirmencioğlu," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları