Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi."— Sunum transkripti:

1 Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi

2 Radyoterapi  Lokalize prostat kanserinde  Lokal ileri evre prostat kanserinde  Postoperatif  Metastatik Hastalıkta

3 PROSTAT KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ  Cerrahi serileri patolojik evreleme, RT serileri radyolojik evreleme  Cerrahi ve RT’yi karşılaştıran iyi planlanmış randomize çalışmalar yok  RT serilerindeki olguların büyük bir kısmının ileri yaşta, performans durumlarının kötü ve cerrahiye kontrendikasyon teşkil eden yandaş hastalıkları var.  RT serilerinin çoğunda patolojik lenf bezi durumunun bilinmiyor  Eski RT serilerindeki teknikler eski ve doz eksik

4 Brakiterapi  Prostat ve periprostatik dokuya daha yüksek doz, mesane – rektuma daha düşük doz  Ayaktan tedavi uygulanabilir  Akut morbidite daha azdır  Potens daha iyi korunur  Uzun dönem etkinlik?

5 Brakiterapi ekibi  Ürolog  Radyasyon onkoloğu  Fizikçi  Transrektal ultrasonografide (TRUS) tecrübe sahibi radyolog, ürolog veya radyasyon onkoloğu  Hemşire ve teknisyen

6  Monoterapi BRT için İdeal Olgu (ABS Önerisi): –T1-2a –GS ≤ 7 –PSA≤10 –Hacim<50 gr Brakiterapi

7 Brakiterapi  Volüm>60 cc –Retansiyon riski –Pubik-ark interferansı  Obstrüktif semptomlar –IPSS ↑  TUR hikayesi University of Seattle

8 Pubik ark interferansı University of SeattleBrakiterapi

9  I 125 (145 Gy yada 50 Gy ERT + 90-100 Gy Boost)  Pa 103 (115-125 Gy – Boost dozu 90-100 Gy

10 Prostat brakiterapisi endikasyonları Önerilir Sonuç iyi İdeal Olgu Opsiyonel Sonuç orta Araştırma amaçlı Sonuç kötü PSA (ng/ml) Gleason skoru EvreIPSS Prostat volümü (g) Q max ml/s Rezidüel volüm (cm 3 ) TRUP + <105-6T1c-T2a0-8<40>1510-207T2b-T2c9-1940-6015-10>208-10T3>20>60<10>200+

11 Brakiterapi Akut ve Subakut Etkiler  İdrar sondası (Retansiyona bağlı)%12  Katet. SüresiOrt. 2 hafta –%2 olguda >6 ay sonda –IPSS>10Risk 2X –LHRHRisk ↑  Rektal kompl.<%1

12  İdrar İnkontinans: –BRT%5 –TUR Hikayesi%40  Üretral nekroz –BRT<%1 Brakiterapi Geç Etkiler

13 Brakiterapi Kontrendikasyonları  Yaşam beklentisi 5 yıldan az olan olgular  Metastatik Hastalık  Yakın zamanda uygulanmış TUR-P  Pıhtılaşma bozuklukları  Prostat bezinin 50 cm 3 ’ün üzerinde olması

14 5 yıllık Biokimyasal DFS 3D-CRT IMRT IMRT Hasta Grubu Low Dose High Dose Radyoaktif seed Implant Prostatektomi Favorabl % 80 % 85 % 91 % 88 Intermediate % 53 % 75 % 67 Kötü % 29 % 54 % 60 % 50 Kagan AR. Intensitiy-modulated radiotherapy for adenocarcinoma of the prostate: A point of view.Int J Radiat Oncol Biol Phys 62; 2: 454-9: 2005

15  Yüksek Doz (>72 Gy); –Çevre kritik organ tolerans dozu (~50-60 Gy) –Nasıl? –Konvansiyonel RT  Pelvis Ön-Arka  Pelvis Box –Brakiterapi –3B-KRT –IMRT Radyoterapi Tekniği

16 Martinez AA; Cancer, 2000 RP vs RT Retrospektif Seriler

17  Randomize Tüm Çalışmalarda; –Doz-cevap ilişkisi (+) –Erken Evre Prostat Adenoca  64.8-70.2 Gy YETERSİZ DOZ! –Pollack ve ark., J Clin Oncol 2000 –Hanks ve ark., IJROBP 2000 –Zelefsky ve ark., J Urol 2001 –Lyons ve ark., Urology 2000 Radyoterapi Dozu

18 3 Boyutlu Konformal RT Doz Artımları Merkez 3 Boyutlu Konformal RT Dozları PSA Relapssız Sağkalım P Değeri MD Anderson < 67 Gy 67-77 Gy > 77 Gy % 70 % 85 % 95 (3 yıl) 0.001 Fox Chase < 71.5 Gy > 71.5 Gy % 76 % 91 (5 yıl) 0.01 Mem S. K. <75.6 Gy >75.6 Gy % 80 % 92 (5 yıl) 0.03 Ins. Curie 66 Gy 80 Gy %45 %64 (5 yıl) 0.03

19 5 yıllık Biokimyasal DFS 3D-CRT IMRT IMRT Hasta Grubu Low Dose High Dose Radyoaktif seed Implant Prostatektomi Favorabl % 80 % 85 % 91 % 88 Intermediate % 53 % 75 % 67 Kötü % 29 % 54 % 60 % 50 Kagan AR. Intensitiy-modulated radiotherapy for adenocarcinoma of the prostate: A point of view.Int J Radiat Oncol Biol Phys 62; 2: 454-9: 2005

20 T1-2 tümörlerde Tedavi 2991 Olgu Clevand Clinic - MSK  RP (Daha genç, beyaz ırk daha fazla, daha iyi tümör karekteristiklere sahip)  ERT < 72 Gy  ERT > 72 Gy  LDR Brakiterapi  ERT + Brakiterapi Kupelian PA. Radical Prostatectomy, External Beam Radiotherapy 72 Gy, Permanent seed implantation, or combined seeds/external beam radiotherapy for stage T1-T2 prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 58: 25-33: 2004.

21

22

23

24  Çevre kritik organlara çok düşük doz  Hedef bölgede yüksek doz (83 Gy)  Morbidite daha az  Sağkalım ve lokal kontrol Yoğunluk Ayarlı RT (IMRT)

25

26

27 DRR Port DRR Port

28

29

30

31

32

33

34 Akut ve Geç üriner ve rektal toksite 81 Gy IMRT ÜrinerRektal AkutGeçAkutGeç Yok % 17 % 83 % 54 % 91 Derece 1 % 46 % 8 % 33 % 8 Derece 2 % 36 % 9 %12 % 0.5 Derece 3 % 0.5 00%0.5

35  1996-2000 arası, 561 olgu, 81 Gy  Medyan yaş: 68  Neoadjuvan HT: % 53  Uzak Metastaz:  %1 vs % 5 vs %4  Cause SS %100, %96, %84 (p= 0.17) J. Urology 176: 1415-9: 2006.

36 Yan Etki  Akut Rektal: Derece 2/3: % 1.5/0.5  Geç Rektal: Derece 2 : %1.5  Uretral: Derece 2/3: %9/3  Ereksiyon kaybı: %49 –HT: %57 vs HT(-): %43 p=0.006  Sekonder kanser gelişimi: %0 J. Urology 176: 1415-9: 2006.

37 ‘ Prostate Cancer Outcomes Study’ (PCOS) ‘ Prostate Cancer Outcomes Study’ (PCOS)  901 RP vs. 286 RT  5-Yıl sonuçları: RPRT –ED%79.3%63.5 –İdrar İnkont.%14-16%4 –Sık gayta%19%29 –Hemoroid%10%20

38 Hayat Kalitesi  203 RP vs. 257 RT –RT grubunda yaş 6 yıl daha fazla RPRT –Üriner pad%24%9 –Minimal İnkontinans%50%29 –İdrar şik. sıkıntı duyma%14%12 –Gİ fonksiyon%10.5%28 –Gİ şik sıkıntı duyma%0%2.5 –ED%68%60 McCammon KA; Urology, 1999

39 RT Sonrası Erektil Disfonksiyon Retrospektif Seriler TeknikOSİzlemED İnsidans  ZelefskyERT54442%39  CrookERT15833%35  BlaskoBRT46938%15 (<70 y) %50 (>70 y)  ZelefskyBRT22148%29 %15-%50

40 Erektil Disfonksiyon  Erektil Disfonksiyon (ED) –Yaş  60 yaş altında %80-85 korunur –Penis bulb dozu –BRT’ye bağlı ED  Tam%10-30  Parsiyel%20-4

41 Postop RT  Adjuvan  Postop PSA’sı yüksek olgularda  Nükslerde

42 Nükslerde RT  Optimal Tedavi?  Optimal Tedavi zamanı?  Uzak metastaz taraması yapılmalı

43 Biyokimyasal Relapsta RT  ASTRO konsensusunda sunulan verilere göre 5 yıllık biokimyasal verilere göre 5 yıllık biokimyasal relapssız sağkalım oranları %27-45 arasında değişmektedir ve adjuvan tedavi için PSA düzeyi 0.5 ng/ml’ye yükselene kadar beklenebilir.

44

45  1987-2005 arası, 1540 olgu  RP sonrası PSA  PSA > 0.2 ng/ml  Hormonoterapi yok  Medyan takip 53 ay

46  Cerrahi sınır + %51  SVİ%24  EKİ%65  LNM%3  RT (med. doz 64.8 Gy) –KRT%46 –3-D %37 –IMRT%4

47

48

49 İdeal Olgu

50 Pelvik LN Durumu ve Ekstraprostatik Yayılım Riski:  Roach Formülleri: –LN%= 2/3 PSA+(GS-6)X10 –ECE(+)=3/2PSA +(GS-3)X10 –SV(+)= PSA+(GS-6)X10 –En yüksek riskLN%7 –ECE%45 –SV%10

51 Operasyon kriterleri:  En önemli endikasyon----intra kapsüler hastalık  PSA >10 ng/ML ve gleason skoru >=7 olanlarda veya T2b evre hastalıkta çok iyi sonuçlar vermiyor.Çünkü bu hastaların ancak %40’ı organ sınırlı oluyor.

52 Düşük Risk T 1 -T 2a ve GS 2-6 ve PSA < 10 ng/ml >10y İzlem veya RT (3D-KRT v BRT) İzlem veya RT (3D-KRT v BRT) veya RP +/- Pelvik LND İzlem veya RT (3D-KRT v BRT) veya RP +/- Pelvik LND RP +/- Pelvik LND veya RT (3D-KRT v BRT) <10y >10y Orta Risk T 2b -T 2c veya GS 7 veya PSA 10-20 ng/ml <10y Gunderson & Tepper Clinical Radiation Oncology 2007


"Lokalize Prostat Kanserlerinde Radyoterapi için İdeal Adaylar Kimlerdir? Prof Dr Serdar Özkök E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları