Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Rıza NUR 24.12.1921 - 27.10.1923 Dr.Refik SAYDAM 10.03.1921 - 20.12.1921 Dr.Adnan ADIVAR 03.05.1920 - 10.03.1921 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Rıza NUR 24.12.1921 - 27.10.1923 Dr.Refik SAYDAM 10.03.1921 - 20.12.1921 Dr.Adnan ADIVAR 03.05.1920 - 10.03.1921 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti."— Sunum transkripti:

1

2 Dr.Rıza NUR 24.12.1921 - 27.10.1923 Dr.Refik SAYDAM 10.03.1921 - 20.12.1921 Dr.Adnan ADIVAR 03.05.1920 - 10.03.1921 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Yasası (1920)

3 1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları Bu dönem sağlıkla ilgili düzenli bir kayıt fırsatı olmamış, daha çok savaş yaralarının sarılmasına ve mevzuat geliştirmeye odaklanılmıştır.

4 Dr.Refik SAYDAM 04.03.1925 - 25.10.1937 Dr.Mazhar GERMEN 22.11.1924 - 03.03.1925 Dr.Refik SAYDAM 30.10.1923 - 21.11.1924 İlk Verem Savaş Dispanseri (1923) Umumi Hıfzısıhha Yasası (1930) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Yasası (1936)

5 Dr.Sadi KONUK 18.01.1945 - 05.08.1946 Dr.Hulusi ALATAŞ 25.10.1937 - 18.01.1945 Olağanüstü Sıtma Savaş Yasası (1945) Sosyal Sigortalar Kurumu(1945)

6 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları 1923 yılında, ülkemizde sağlık hizmetleri hükümet, belediye ve karantina tabiplikleri, küçük sıhhiye memurlukları, 86 adet yataklı tedavi kurumu, 6.437 hasta yatağı, 554 hekim, 69 eczacı, 4 hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile veriliyordu.

7 Sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı hizmet”/ “dikey örgütlenme” modeli ile yürütülmüştür, - Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramı geliştirilmiş, yerel yönetimlerin hastane açmaları teşvik edilmiş, her ilçede hükümet tabibi olması hedeflenmiştir, Nüfusun çok olduğu yerlerden başlayarak 1924’te 150 ve 1936’da 20 ilçe merkezinde muayene ve tedavi evleri açılmış, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları artırılmış ancak serbest çalışmaları yasaklanmıştır.

8 Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında şu dört ilke söz konusudur: 1- Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması ile yönetiminin tek elden yürütülmesi, 2- Koruyucu hekimliğin merkezi yönetime, tedavi edici hekimliğin ise yerel yönetimlere bırakılması. 3- Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinin cazibesinin artırılması tıp fakültesi, mezunlarına mecburi hizmet uygulanması, 4- Sıtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele programlarının başlatılması.

9 Sıtmanın Yıllara Göre Dağılımı

10 Veremin Yıllara Göre Dağılımı 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

11

12 Trahomun Yıllara Göre Dağılımı

13

14 Cüzzamın Yıllara Göre Dağılımı

15

16 Prof.Dr.N.Reşat BELGER 22.05.1950 - 19.09.1950 Dr.Kemalî BAYAZIT 10.06.1948 - 22.05.1950 Dr.Behçet UZ 07.08.1946 - 10.06.1948

17 Dr.Behçet UZ 18.05.1954 - 09.12.1955 Dr.E.Hayri ÜSTÜNDAĞ 20.09.1950 - 17.05.1954 AÇSAP kuruldu. (1952) Hastane Hizmetleri Sağlık Bakanlığında Toplanmış (1954)

18 Prof.Dr.Nusret KARASU 27.05.1960 - 25.08.1960 Dr.Lütfi KIRDAR 26.11.1957 - 27.05.1960 Dr.Nafiz KÖREZ 09.12.1955 - 25.11.1957

19 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları Bu dönemde çocuk ölümleri ve enfeksiyonlara bağlı ölümlerin çok yoğun olması sebebiyle, nüfus artırıcı politikalar uygulanmıştır..Bu çerçevede sağlık merkezleri, doğumevleri ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik sağlık tesisleri artırılmış ve sağlık insan kaynakları gelişimi konusunda önemli mesafeler alınmıştır.

20 1950 yılıyla 1960 yılı karşılaştırıldığında hekim sayısı 3.020’den 8.214’e, hemşire sayısı 721’den 1658’e, ebe sayısı da 1.285’ten 3.219’a yükseltilmiştir. Her 3 meslek grubunda da 10 yıl içinde % 100’den fazla artış sağlanmıştır. 1950 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 118 kurumda 14.581 yatak sayısı var iken, 1960 yılına gelindiğinde 442 kurumda 32.398 yatak sayısına ulaşmıştır. 1950 yılında yüz bin kişiye 9 yatak düşerken, 1960 yılına gelindiğinde bu oran 16,6’ya çıkmıştır.

21 Dr.Yusuf AZİZOĞLU 26.06.1962 - 26.10.1963 Dr.Suat SEREN 20.11.1961 - 26.06.1962 Prof.Dr.Ragıp ÜNER 05.09.1960 - 20.11.1961 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasa Kabul Edildi. (1961)

22 Dr.Faruk SÜKAN 22.02.1965 - 27.10.1965 Dr.Kemal DEMİR 26.12.1963 - 20.02.1965 Prof.Dr.Kerim GÖKAY 05.11.1963 - 26.12.1963

23 Prof.Dr.Türkan AKYOL 26.03.1971 - 13.12.1971 Dr.Vedat Ali ÖZKAN 01.04.1967 - 12.03.1971 Dr.Edip SOMUNCUOĞLU 27.10.1965 - 01.04.1967

24 Dr.Vefa TANIR 16.04.1973 - 26.01.1974 Dr.Kemal DEMİR 23.05.1972 - 16.04.1973 Dr.Cevdet AYKAN 13.12.1971 - 23.05.1972

25 Dr.Vefa TANIR 18.04.1977 - 21.06.1977 Dr.Kemal DEMİR 18.11.1974 - 18.04.1977 Dr.Selahattin CİZRELİOĞLU 26.01.1974 - 18.11.1974

26 Av.Cengiz GÖKÇEK 21.07.1977 - 05.01.1978 Prof.Dr.Celal ERTUĞ 21.06.1977 - 21.07.1977

27 Dr.Münif İSLAMOĞLU 12.11.1979 - 11.09.1980 Dr.Mete TAN 05.01.1978 - 12.11.1979

28 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları 1965’te 554 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun çıkarılmış ve “pro-natalist”(nüfusu artırıcı) politikadan “anti-natalist” (nüfus artış hızını sınırlayıcı) politikaya geçilmiştir. “Geniş bölgede tek yönlü hizmet” ilkesinin alternatifi olan “dar bölgede çok yönlü hizmet” anlayışına geçilmiştir.

29 Mehmet AYDIN 13.12.1983 - 17.10.1986 Prof.Dr.Kaya KILIÇTURGAY 23.12.1981 - 13.12.1983 Prof.Dr.Necmi AYANOĞLU 22.09.1980 - 23.12.1981

30 Cemil ÇİÇEK 26.06.1988 - 06.07.1988 Bülent AKARCALI 21.12.1987 - 26.06.1988 Doç.Dr.Mustafa KALEMLİ 17.10.1986 - 21.12.1987

31 Dr.Yaşar ERYILMAZ 23.06.1991 - 20.11.1991 Halil ŞIVGIN (Hukukçu) 31.03.1989 - 23.06.1991 Ziraat Müh.Nihat KİTAPÇI 06.07.1988 - 31.03.1989

32 Ecz.Kazım DİNÇ 28.11.1993 - 15.08.1994 Rıfat SERDAROĞLU 25.06.1993 - 28.11.1993 Dr.Yıldırım AKTUNA 20.11.1991 - 25.06.1993

33 Nafiz KURT 30.04.1997 - 13.05.1997 Dr.Yıldırım AKTUNA 07.03.1996 - 26.04.1997 Dr.Doğan BARAN 15.08.1994 - 07.03.1996

34 Dr.Halil İbrahim ÖZSOY 30.06.1997 - 11.01.1999 Doç.Dr.İsmail KARAKUYU 13.05.1997 - 30.06.1997

35 Doç.Dr.Osman DURMUŞ 29.05.1999-18.11.2002 Dr.Mustafa Güven KARAHAN 11.01.1999-29.05.1999

36 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları 1982 Anayasası vatandaşların sosyal güvenlik hakkına sahip olmalarının yanı sıra, bu hakkın gerçekleşmesinin devletin sorumluluğunda olduğuna yönelik hükümleri içermektedir.

37 1990’lı yıllarda yürütülen Sağlık Reformu çalışmalarının ana bileşenleri şunlardı: 1- GSS’Ye geçme 2-Aile Hekimliği 3- Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi, 4- Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması.

38 Dr.Mehmet Müezzinoğlu 26.01.2013- Prof.Dr.Recep AKDAĞ 18.11.2002-24.01.2013 Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003)

39 İlk Hemşire Milletvekili AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim SAVAŞER


"Dr.Rıza NUR 24.12.1921 - 27.10.1923 Dr.Refik SAYDAM 10.03.1921 - 20.12.1921 Dr.Adnan ADIVAR 03.05.1920 - 10.03.1921 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları