Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

2 Sunum Planı SGB Tanıtımı Reformu Tetikleyen Faktörler
Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi SGB’lerin Rolü Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz Personel Sorunları

3 SGB Tanıtımı Teşkilat Yapısı

4 SGB Tanıtımı İnsan Kaynakları Başkan 1 Daire Başkanları 5
SGB PERSONEL SAYISI Başkan 1 Daire Başkanları 5 Maliye Uzmanı (Yardımcılar Dahil) 37 Mali Hizmetler Uzmanı 12 Devlet Muhasebe Uzmanı 2 Uzman IT Personeli 3 Mütercim İstatistikçi Diğer Personel 28 Toplam Personel 93

5 Reformu Tetikleyen Faktörler
Geleneksel Kamu Hizmet Sunumu-I Kamu Hizmetleri Verimsiz ve Yüksek Maliyetli Kalite Standartları Yok Başarı Ölçüleri Belirsiz Hedefler Açıklıkla Tanımlanmamış Kamu değerinin ölçülememesi Girdi odaklı ölçümler Çıktı mı? iyileşme mi? (Veri denizi!) 5

6 Reformu Tetikleyen Faktörler
Geleneksel Kamu Hizmet Sunumu-II Kaynak İsrafı Çok Sayıda Proje Arasına Dağıtılan Yetersiz Mali Kaynaklar Tanımlanmayan Stratejik Yatırımlar ve Öncelikler

7 Reformu Tetikleyen Faktörler
Gelecek Vizyonu Değişen küresel durum: Devlet üzerindeki baskı Kapasite sahibi, cevap verebilir ve yüksek performanslı bir devlet Kamu idarelerine ilişkin talepler: “yöneticiden performansa”

8 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi
Stratejik Planlama Performans Programı Çok Yıllı Bütçeleme Yönetim Kontrolleri (İç Kontrol) İzleme ve Değerlendirme İç Denetim ve Faaliyet Raporları Alt Sistemler

9 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi
Kamu mali yönetim sistemi alt sistemlerden oluşan bir bütündür. Doğrudan alt sistemlere yönelik çözümler sistemin bütünlüğünü bozar ve alt sistemleri farklılaştırır.

10 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi
Mevzuat ile zihniyet değişmiyor Uygulama başarısız ise oluşturulan strateji de başarısızdır (Geoff Mulgan) Stratejik hareket etme isteği tek başına yeterli değil Fikirlerin eyleme dönüştürülmesi önemli

11 SGB’lerin Rolü SGB’ler yeni yönetim anlayışının idarelerde uygulanması için, stratejik düşünebilen, idarenin performansını ölçen ve değerlendiren, kaynakları daha etkin kullanabilecek şekilde analiz eden ve yöneten bir yapı olarak tasarlandı.

12 SGB’lerin Rolü Fonksiyonlar Stratejik yönetim ve planlama
Performans ve kalite ölçütleri geliştirme Yönetim bilgi sistemi Mali hizmetler Bütçe ve performans programı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama İç kontrol

13 SGB’lerin Rolü Yöneticilerin ve SGB’lerin değişimdeki bu rollerini yeterince anlamaları gerekiyor. Bütçe işleri ve mevzuatla verilen rutin işlemlerin dışına çıkmaları gerekiyor.

14 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Diğer SGB’lere öncülük ediyoruz… Uzun vadeli düşünüyoruz… İnsan kaynaklarına ve sisteme yatırım yapıyoruz… 14

15 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

16 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

17 Stratejik Yönetim Kaynaklarımı ve sunmam gereken hizmetleri planlamalıyım! Kaynaklarımı yönetmeliyim! Kaynaklarımı ve kurumun performansını kontrol etmeliyim!

18 Stratejik Yönetim

19 Stratejik Yönetim Dönemi Stratejik Planını hazırladık.

20 Stratejik Yönetim Stratejik Plan 2008-2012 TEMA 1: Politika Geliştirme
AMAÇ 1: Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak HEDEF 1: Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını kamunun önceliklerine göre yönlendirmek HEDEF 2: Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturmak TEMA 2: Politika Uygulama AMAÇ 2: Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak HEDEF 3: Uluslararası standartlarla uyumlu bir mali yönetim sistemi oluşturmak HEDEF 4: Kamu taşınmazlarını rasyonel bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine sağlanan katma değeri artırmak

21 Stratejik Yönetim Stratejik Plan 2008-2012
TEMA 3: Denetim ve Danışmanlık AMAÇ 3: Devletin haklarını etkili bir hukuk hizmeti sağlayarak korumak HEDEF 5: Devlet hukuk hizmetlerini süratli, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek AMAÇ 4: Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıtdışı ekonomiyi azaltmak HEDEF 6: Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını azaltmak HEDEF 7: Kayıtdışı ekonomiyi ve yolsuzluğu azaltmak TEMA 4: Kurumsal Etkinlik AMAÇ 5: Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak HEDEF 8: Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

22 Stratejik Yönetim 2008 ve 2009 yıllarında bütçemizi performans esaslı olarak hazırladık.

23 Stratejik Yönetim Diğer kamu idarelerine stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile ilgili eğitimler ve destek veriyoruz. 3’er aylık dönemler itibarıyla performans bütçe uygulama sonuçlarını gösteren İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlayıp üst yönetime sunuyoruz. İç kontrol sisteminin alt yapısını oluşturmak üzere Bakanlığımızın tüm harcama süreçlerini modelledik ve otomasyona aldık.

24 Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim Sistemini Strateji Ağacı adı altında Bakanlığımızın misyonundan kişinin görev ve sorumluluklarına kadar inen bir yapı haline getirdik.

25 Stratejik Yönetim Misyon ve Vizyon Stratejik Amaç Stratejik Hedef
Birim Hizmet * Faaliyet/Proje - Operasyonel Plan Roller, sorumluluklar, performans göstergeleri

26

27 Stratejik Yönetim İdare Faaliyet Raporlarını hazırlıyoruz.

28 Stratejik Yönetim Projelerimiz-I
2006 yılından bu yana yürüttüğümüz, büyüklüğü 1,8 milyon TL olan Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yazılım) adlı TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesini Nisan ayı itibarıyla tamamladık.

29 Stratejik Yönetim Projelerimiz-II
Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla “Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi “ adlı 2,4 Milyon Euro büyüklüğünde AB destekli twinning projesine başlıyoruz. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri de ortak yararlanıcılar olarak yer alacaktır.

30 Stratejik Yönetim Projelerimiz-III
İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla Hollanda Maliye Bakanlığı ile başlanacak işbirliği (Matra Projesi).

31 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

32 Yönetim Bilgi Sistemi Maliye SGB.net
Bakanlığımız merkez ve taşradaki tüm mali ve mali olmayan süreçlere ilişkin verileri yöneten Maliye SGB.net Sistemini kurduk. Diğer kamu idarelerinin kullanımına açtık.

33 Yönetim Bilgi Sistemi “Ölçebiliyorsan, yönetebilirsin” SGB.net

34 Yönetim Bilgi Sistemi SGB.net Veri Veri Bilgi Politika Eylem
Sayısal Ortam Veri Veri Bilgi Uygulama SGB.net Karar Alma Politika Eylem İş Kuralları

35 Yönetim Bilgi Sistemi Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım..
SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL DEĞERLENDİRME İZLEME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Mali Raporlar Programı Stratejik Plan Mali Planlar ve Raporlar

36 Kamu Satınalma Platformu
Yönetim Bilgi Sistemi BÜMKO DPT Muhasebat Gen. Müd. Kamu İdareleri Kamu Değeri Plan Bütçe Taahhüt Tahakkuk Teslim Muhasebe e-Bütçe Kamu Satınalma Platformu (KİK) say2000i SGB.net Stratejik Plan Bütçeleme Araçları Harcama Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi

37 Yönetim Bilgi Sistemi SGB.net İşbirliği Modeli SGB.net Telekom SGK
TEDAŞ SGB.net SGB.net Say2000i E-bütçe GİB ASKİ

38 Maliye SGB.Net Sistemi Ne Getiriyor…
Yönetim Bilgi Sistemi Maliye SGB.Net Sistemi Ne Getiriyor… Harcama standartlarını oluşturduk Tüm harcama süreçleri elektronik ortamda Mal ve hizmet hareketlerinin anlık takibi Taahhütlerin takibi Geleceğe yönelik harcama planlaması İlgili kurumlarla entegrasyon (e-bütçe, KİK, GİB, Telekom, TEDAŞ, SGK ve ASKİ) Kaynak kullanımında mukayese E-fatura ile birlikte otomatik ödeme emri belgesi

39 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

40 Ekonomik Analiz Ekonomik gelişmeleri günlük olarak izleyip analiz ve değerlendirmesini yapıyoruz Bu kapsamda Günlük Piyasa Bilgileri, Güncel Ekonomik Gelişmeler, Haftalık Ekonomik Raporlarını üst yönetime sunuyoruz

41 Ekonomik Analiz Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte TBMM’ye sunulan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlıyoruz.

42 Ekonomik Analiz Ekonomideki temel verileri içeren Bakanlık üst yönetiminin ve diğer birçok kuruluşun yakından takip ettiği aylık ekonomik göstergeler kitabı ve ekonomik veriler kitapçığını hazırlıyoruz.

43 Ekonomik Analiz Sayın Bakan ve Müsteşarımızın konuşma metinlerini ve sunumlarını hazırlıyoruz. Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda yapacağı sunuş konuşmalarını hazırlıyoruz.

44 Yol Haritamız-I Karar verme mekanizmasını güçlendirmek
Analiz kapasitesi oluşturmak Stratejik yönetim anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamak Kamuda birlikte çalışabilirliği artırmak Kurumsal kaliteyi artırmak Başarıyı değerli kılmak

45 Yol Haritamız-II Kurallı maliye politikasına katkı
Mali hesaplarımızın şeffaflık ve ulusal standartlara uyumu Mali yönetim ve iç kontrol alanlarında teknik ve idari kapasitemizin artırılması Politika analizi, fayda-maliyet analizi ve harcama analizi kapasitelerinin inşa edilmesi

46 Yol Haritamız-III Planlama ve bütçeleme süreçlerinin güçlendirilmesi
Performans esaslı bütçe ile analitik bütçenin bütünleştirilmesi

47 Arz Ederim...


"Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları