Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık işletmelerinde enformasyon ve yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık işletmelerinde enformasyon ve yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Sağlık işletmelerinde enformasyon ve yönetimi
Doç. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

2 Başlangıç

3 Dinamik yönetim çevresi
gündem değişiyor..... Dinamik yönetim çevresi Teknolojik gelişmeler Bugünkünden çok farklı, bir gelecek bizi bekliyor.... İşletme sorunları Tıbbi teknoloji baş döndürücü hızla gelişiyor ... Karşılaşılan sorunların içeriği ve etkileri genişliyor...

4 Yeni koşullar Hızlı değişim Sağlık işletmelerinin düzyüze geldiği
değişim zorunluluğu, daha esnek yapılanmayı gerektiriyor. Gelişmiş teknoloji Artan rekabet Tıp bilimi ve tıbbi teknolojideki gelişmeler, sağlık işletmelerini büyümeye, yeni yatırımlar yapmaya zorluyor. Hizmet türlerinde gelişme Sağlık endüstrisinde rekabet sürekli artıyor; sağlık işletmeleri, hayatta kalabilmek için rekabete yönelik stratejilere yöneliyor. Esnek ve yatay örgüt yapısı Toplumun sağlık sorunlarının nitelik ve nicelik yönünden farklılaşması, sağlık işletmelerini, üretim süreçleri konusunda değişime zorluyor. ...ve bu etkenler, sağlık işletmelerinin örgütsel yapısının ve yönetim uygulamalarının değişmesini gerektiriyor. Yarın geç olabilir...

5 Böylesi bir çevrede başarılı olması için ...
sağlık işletmesinin bütüncül, etkin ve etkili bir bilgi sistemine sahip olması gerekmektedir.

6 Bu ders neleri içeriyor ?
Yönetim süreçleri ve bilginin yeri Yönetsel bilginin özellikleri Yönetim işlevleri, karar alma süreci ve bilgi gereksinimi . Bilgi sisteminin ögeleri Yöneticinin kullacağı bilginin taşıması gereken özellikler. Bilgi sisteminin tasarımı Veri tabanı yönetimi, model yönetimi bilgisayar teknolojisi. Bilgi sisteminin etkililiği Yönetim bilgi sistemin kurulması aşamaları Yönetim bilgi sisteminin doğru kullanımı nasıl sağlanır.

7 Buradan ayrılırken, konularındaki bilgi birikiminiz genişleyecek.
Yönetimde bilgi kullanımı Yönetimde bilginin yeri Bilgi üretimi ve yönetsel bilginin özellikleri Yönetsel bilginin özellikleri Bilgi sistemini oluşutran ögeler Bilgi sisteminin ögeleri Bilgi sistemi türleri Değişik amaçlı kullanılan sistemler Bilgi sistemi etkililigi Bilgi sistemi tasarım ve uygulamalarında yapılan hatalar.

8 Bilgi, bilgi üretimi, yönetsel bilgi

9 Yöneticinin bilgisel rolleri
Yöneticinin üç temel bilgisel rolü vardır: İzleyici (monitör) bilgi dağıtma, sözcü. Henry Mintzberg

10 İzleyici rolü Yönetici karar vermek ve diğer yönetsel işlevlerini yerine getirmek için bilgiye ihtiyaç duyar. İzleyici rolüyle yönetici, işletme ve sorumlu olduğu birimin işleyişi ile ilgili hem gerçek, hem de dedikodu ve spekülasyon biçiminde bilgiler toplar.

11 Bilgi dağıtma rolü Yönetici işletme içindeki kişilerden daha fazla bilgi toplar ve bu bilgileri yeterli derecede astlarına iletir.

12 Sözcü rolü Yöneticinin kendi birimi veya işletme dışındaki kişi ve kurumlara bilgi vermesidir.

13 Bilgi (information) nedir ?
Belirli bir görev ve amaç için biçim ve içeriği uygun olan veridir. Bilgi ham veriden üretilir.

14 Ham veri (data) nedir ? Veri Bilgi
Veri, olgular, imgeler, görüntüler veya sesler bütünüdür. Özetleme ve süzgeçlemeyle veriden bilgi üretilir. Özet Süzgeç Veri Bilgi

15 Özetleme Verilerin karmaşıklığından kurtulmak ve daha kolay anlaşılır hale getirmek için yapılan işlemlerdir. Örneğin, grafik çizme, ortalama hesaplama, grupları karşılaştırma, çapraz tablolama.

16 Özetleme örnek: Örnek bilgi: B bölgesinde görülen en önemli hastalık X hastalığıdır. Bu hastalığın öncelikle eradike edilmesi gereklidir.

17 Süzgeçleme Toplanan veriler içinde yalnızca konuyla ilişkili olanların seçilmesidir. Finansal karar alınacaksa, finansmanla ilgili veriler seçilmeli, diğer bilgiler ayıklanmalıdır.

18 Süzgeçleme örnek:hasta şikayetleri
Örnek bilgi (süzgeçleme) En önemli şikayet nedeni, uzun süre sırada beklemektir. Sırada bekleme süresi azaltılırsa, şikayetler % 50 azalır. Örnek bilgi (özetleme): hastaların % 80’inin hizmet sunumuyla ilgili herhangi bir şikayeti bulunmaktadır.

19 Yönetimde bilgi gereksinmesi
Yöneticileri iki grupta toplamak mümkündür: Bilgi kullanan yöneticiler Duygu, his ve sezgilerini kullanan yöneticiler

20 Duygu, his ve sezgi kullanan yönetici
“Falcı, söyle bakalım, ne olacak Türkiye’nin sağlık sistemi ?” Bilgi yerine, karar vermede duygularını ve 6. hissini kullanır. Sistemi billemem de, işimizin iyi olacağı kesin.

21 Bilgi kullanan yönetici
Bilgi kaynaklarına ulaşmayı, bilgiyi özümsemeyi, kararlarında bilgiye yer vermeyi bilir; olayları izlemez, olayları yönlendirir.

22 Yönetimde bilginin yeri
Bilgi yöneticilere, yönetsel işlevleri -özellikle planlama, karar verme ve denetim- ve bilgisel rolleri etkilil biçimde yerine getirmede yardımcı olur.

23 Yönetim süreci Örgütleme Karar Verme Planlama Yöneltme Denetim

24 Planlama Sağlık kurumunun amaçlarının ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli araçların önceden belirlenmesi (kararlaştırılması) süreci.

25 Planlama da bilginin rolü
Gelecekte başvuracak hasta sayısı ve hasta profili ne olacaktır ? Mevcut olanaklarla (teknoloji, işgören) bu talebi karşılayabilir miyiz ? Neler yapmalıyıız ?

26 Amaç belirleme Amaç Mevcut durum değerlemesi Tahmin Bilgi kaynakları

27 Örgütleme Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli görevlerin, araçların ve işgörenlerin belirlenmesi, işgörme yöntemi ile yetki ve sorumluluk ilişkilerinin saptanması.

28 Örgütlemede bilginin rolü
Yapılacak işler nelerdir ? Gerekli işyükü miktarı kaç saattir ? Işgören sayısı ne olmalıdır ? İletişim yapısı nasıl olmalıdır ? Yetki sorumluluk ilişkileri nasıl kurulmalı ?

29 Yöneltme İnsan kaynaklarının amaçlar yönünde harekete geçirilmesi.

30 Yöneltmede bilginin rolü
İşletmedeki işgören sayısı nedir ? İşgörenlerin özellikleri nelerdir ? İşgörenlerin iş doyum düzeyi nedir ? İşe devamsızlık oranı nedir ? İşgören devir hızı nedir ?

31 Denetim Elde edilen sonuçların, saptanan amaçlarla karşılaştırılması, sapmaların belirlenmesi ve düzeltici önlemlerin alınması süreci..

32 Denetimde bilginin yeri
Amaçlar Sonuçlar Bilgi kaynakları

33 Yönetsel karar verme Karar verme, alternatifler arasında optimum olanının seçilmesidir. Optimum seçenek, maliyeti en düşük olan seçenektir

34 Karar verme süreci Problemin belirlenmesi, problemin tanımlanması,
alternatiflerin geliştirilmesi, alternatiflerin incelenmesi, en iyi alternatifin seçilmesi, alternatifin uygulanması, sonuçların incelenmesi.

35 Karar alma süreci BİLGİ Problemin belirlenmesi Problemin tanımlanması
Önlem almayı gerektiren durumlar. Örnek: sırada bekleme süresi çok uzun Problemin tanımlanması Problemi nasıl çözerim? Hekim sayısını artırma Hemşire sayısını artırma Ek ofisler açma, randevu sist. Değiştirme Niçin sırada bekleme süresi uzun ? Hekim az, ekipman yetersiz diğer işg. az Bu seçeneklerin hangisinin maliyeti en düşük, katkısı en fazladır ? BİLGİ Alternatiflerin geliştirilmesi Alternatiflerin değerlendirilmesi

36 BİLGİ Problemin belirlenmesi
Hekim sayısının artırılması, maliyet ve yararlar açısından en uygun çözümdür. Hekim sayısı 2 artırılarak , 4’e çıkartıldı. Bekleme süresi % 50 azaldı mı? Sonuçları değerlendirme Problemin tanımlanması Başka ne yapılabilir ? BİLGİ Alternatifin uygulanması Alternatiflerin geliştirilmesi En iyi alt. belirlenmesi Alternatiflerin değerlendirilmesi

37 Yönetsel bilginin özellikleri
Veri yerine bilgi, ilgililik, ekonomiklik, duyarlılık, doğruluk, zamanlılık, eksiksizlik.

38 Veri yerine bilgi Yöneticilerin, ham verilere değil, ham verilerin işlenmesi sonucu üretilen bilgilere ihtiyacı vardır.

39 Ekonomiklik Üretilen bilginin beklenen yararlarının, o bilginin üretilmesi için yapılan harcamalardan fazla olmasıdır.

40 Duyarlılık Yöneticilere sağlanan bilginin ne çok genel ne de çok özet olmaması gereklidir. Çok özet veya çok genel bilgi, yöneticinin önemli ayrıntıları gözden kaçırmasına yol açabilir.

41 Doğruluk Yöneticiye sağlanan bilginin, faaliyetlerin gerçek sonuçlarını yansıtmasıdır. Doğruluk derecesi, doğru bilginin, toplam bilgiye oranıdır.

42 Zamanlılık Yöneticinin, ihtiyaç duyduğu anda bilgiye ulaşabilmesidir. Zamanında yöneticiye ulaştırılmayan bilginin, diğer tüm özellikleri mükemmel de olsa, yararı yoktur..

43 Tam zamanında verilen bilgi !!!
Lokantamız 200 metre geridedir.

44 Eksiksizlik Yöneticiye sağlanan bilginin, karar vermek için gerekli tüm konuları içermesidir.

45 Bilgi sistemi

46 Bilgi sistemi nedir ? Bilgi sistemi, yöneticiyi ussal karar vermede yardımcı olan bilgileri sağlayan teknik olanaklar ve faaliyetler bütünüdür.

47 Bilgi sisteminin ögeleri
Bir bilgi sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Veri tabanı yönetimi, model yönetimi bilgisayar teknolojisi.

48 Bilgi sistemi, bilgisayar teknolojisi kullanarak, sağlık işletmesindeki faaliyetlerle ilgili verileri veri tabanında toplar, model yönetimi aracılığıyla bu verilerden bilgi üretir ve yöneticiye sunar.

49 Veri tabanı yönetimi Database management

50 Veri tabanı Belirli biçimde depolanmış, bilgisayar aracılığı ile ulaşılan veriler bütünüdür. Raflardaki klasörlerde yer alan belgeler veri tabanı sayılmaz.

51 Veri tabanı yönetimi Veri tabanını tanımlamak, güncellemek için işlemler yapan, veri tabanının etkinliğini denetleyen bütünsel programlar kümesidir.

52 Veri tabanı yönetiminin işlevi
Veri toplama ( data collection) bütünlük ve doğruluk kontrolu (verify) depolama (storage) saklama (maintanence) güvenlik (security) kullanıma hazır tutma (retrieval)

53 Veri tabanının ögeleri
Veri tabanı dosyaları Veri tabanı yönetim sistemi Uygulama programları Çıktı sistemleri ve raporlama.

54 veri Veri tabanı yönetimi Veri tabanı Uygulama programları Rapor (Bilgi)

55 Sağlık işletmelerinde veri tabanı içeriği
Sağlık işletmelerinde yer alan veri tabanında genel olarak, Klinik veriler (hastalık, ameliyat notu), Hasta özellikleri (isim, yaş, güvence) Mali veriler (gelirler, maliyetler), Envanter verileri (stoklar, kullanım), Personel verileri (personel sayısı) yer almaktadır.

56 Model yönetimi

57 Model kavramı Model, gerçek yaşamın bir temsili veya benzeridir. Gerçek üzerinde uğraşmak zaman ve maliyet getireceği için, model üzerinde çalışmak daha uygundur.

58 Model geliştirme Karşılaşılan problemin çözümüne uygun olan matematiksel denklem sistemlerinin geliştirilmesidir.

59 Basit bir model ? Bir yılda, litre serum ihtiyacı (D) vardır. Bu ihtiyacı bir satın almayla veya bir kaç kez satın alma yoluyla karşılayabiliriz. Bir şise serumun elde tutulma maliyeti (H), lira ve bir sipariş verme maliyeti (V) lira ise, ekonomik sipariş miktarı nedir ?

60 Model: envanter modeli
Envanter yönetimi teorisine göre; ekonomik sipariş miktarı: (2*D*V)1/2 / H formülüyle birimdir.

61 Hasta tatmini örneği Amaç; hastaların tatmin düzeylerinin artırılmasıdır. Buna sağlamak için başvuran hastaların, hizmetten tatmin sağlamasına etki eden faktörleri ve bunların etki derecelerini saptamak istiyoruz.

62 Model geliştirme: hasta tatmini
Değişkenleri belirleme: Hasta tatminini neler etkileyebilir? Değişkenlerin etkilerinin ölçümü: Hangi analiz yöntemi kullanabilir? Sonuçların kullanımı (Bilgi): Sonuçlar nasıl yorumlanır ?

63 Değişkenler Dr. Davranışı (Doktor) Hemşire davranışı (Hemşire)
Bürokrasi Konfor Temizlik Gürültü

64 Veri analizi yöntemi Regresyon analizi en uygun yöntemdir. Regresyon modeli: HT= f (doktor, hemşire, konfor, gürültü, bürokrasi, güven)

65 Model sonuçları

66 Model geçerliliğinin sınanması
Bu model, istatistiksel açıdan anlamlı bir model midir yoksa tesadüfi bir model midir ? F istatistiği anlamlı olduğundan model geçerlidir denebilir.

67 Yorum- Bilgi Hasta tatminini artırmayı amaçlayan bir yönetici, öncelikle hekim davranışı, hemşire davranışı üzerinde odaklaşmalı, hastalara güven vermeli, temizlik derecesini artırmalı ve gürültüyü azaltmalıdır. Bürokrasinin bir etkisi yoktur.

68 Temel yönetsel bilgi sistemleri

69 Sağlık işletmeleri, ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgi sistemlerini kullanabilirler. Kullanılacak bilgi sistemi, yönetsel düzeye, örgütsel sorun ve önceliklere göre değişebilir.

70 Temel bilgi sistemleri
Faaliyet işleme sistemleri (Transaction-processsing systems) Yönetim bilgi sistemleri (management information system) Karar destek sistemleri (Decision support system) Üst yönetim bilgi sistemleri (Executive information systems)

71 Faaliyet işleme sistemleri
Sağlık işletmesi içinde rutin ve tekrarlayan faaliyetlerle ilgili verilerin kaydedilmesi ve kullanılması için geliştirilen ilk bilgisayar destekli bilgi sistemidir.

72 Faaliyet işlem sistemleri, büyük hacimli veri depolanmasında ve standart raporlar üretilmesinde kullanılır. Muhasebe, hasta kabul, faturalama, stok izleme faaliyetleri bu sistemler aracılığıyla gerçekleştirilir. Problem çözme amaçlı kullanımı çok sınırlıdır.

73 Faaliyet işlem sisteminin görevleri
Veri girişi (toplama) ve depolama, veri işleme; sınıflama (maliyet türleri nelerdir ?), sıralama (en fazla gider ögesi nedir ?), hesaplama (hastagünü maliyeti nedir?) özetleme (ortalama maliyet nedir?).

74 Yönetim bilgi sistemi Faaliyetlerle ilgili kapsamlı bilgi derleyen, bu verileri yöneticilere (özellikle orta düzey) karar vermede yardımcı olmak üzere örgütleyen ve özetleyen (bilgi üreten) sistemdir.

75 Karar destek sistemleri
Karar dastak sistemi, belirli bir sorunla ilgili olarak belirli bir yöneticiye karar vermede yardımcı olan, güçlü bir bilgi sistemidir. Karar destek sistemi, belirli bir kararın alınmasına hizmet eder. Kararın kendisi değildir.

76 kararlı yarı kararlı kararsız
Karar destek sisteminde, yönetici ve bilgisayar ortak karar verir. Yönetici + Bilgisayar (KDS) Çözümü Bilgisayarın çözümü Yöneticinin çözümü kararlı yarı kararlı kararsız Problemin yapısı

77 MIS ve DSS arasındaki farklar
DSS, yöneticiyle etkileşir, veri depolamaz, yönetici on line biçimde veriye ulaşır ve DSS’de bu veriyi kullanır. DSS rutin olmayan kararlar için kullanılır. DSS spesifik sorun için belirli bir yöneticiye yardımcı olur.

78 Üst yönetim bilgi sistemi
Üst düzey yöneticilerin belirli bir konuya özgü, bilgi gereksinmelerini karşılamak için tasarlanan sistemlerdir. Üst yönetim bilgi sistemi yöneticilerin ayrıntılarda boğulmasını engeller, genel eğilimler ve kalıplar hakkında özet bilgi sağlar.

79 ÜYBS İşleyişi ÜYBS Tibbi Personel Mali Malzeme Veri kaynakları

80 Üst yönetim bilgi sistemi nasıl olmalı ?
Üst düzey yöneticiler, genellikle bilgisayar kullanımı konusunda fazlaca teknik bilgiye sahip olmadıkları için, üst düzey bilgi sisteminin, user friendly tasarlanması gereklidir.

81 Üst yönetim bilgi sistemi ne sağlar ?
Sistem, yöneticilerin ayrıntılarda boğulmasını engeller ve stratejik karar verme sürecinde kullanılan genel eğilimleri ve kalıpları ortaya koyan bilgileri sağlar. Üst yönetim bilgi sistemi, çok güçlü ve kullanımı kolay bilgi sistemidir.

82 Uzman (expert) sistemler
İnsanın düşünme yapısına benzer biçimde çalışan ve çeşitli durumlarda nasıl davranılmasını gerektiğini öneren sistemlerdir. Uzman sistemler, if-then komutlarıyla çalışır.

83 Uzman sistem: Örnek Girdiler: Fiyat 50 Maliyet 45 Talep 1.121
Kar marjı (fiyat-maliyet)

84 Kurallar Kar marjı, 25’den büyük ise yüksektir.
Kar marjı, 10’dan küçük ise marj düşüktür. Kar marjı arasındaysa, normaldir. Talep, 1.100’den büyükse, talep yüksektir. Talep, 900 küçükse, talep düşüktür. Talep arasındaysa normaldir.

85 Sonuçlar Kar marjı yüksek ve talep az ise, fiyatları düşür.
Kar marjı normal ve talep yeterli ise mevcut fiyatları uygula. Kar marjı düşük ve talep yüksek ise fiyatları yükselt.

86 Uzman sistemlerin yararları
Çok fazla seçenek üzerinde odaklaşma, yüksek düzeyde mantık uygulama, karar sonuçlarını değerlendirme, Daha tutarlı kararlar verme. Yüksek performans, İşletme üzerinde daha fazla kontrol gücü. Yönetim işletme

87 Bilgi sistemlerinin gelişimi
Üst yönetim bilgi sistemi Alt Orta Üst Yönetim düzeyleri Karar destek sistemi Yönetim bilgi sistemi Faaliyet işlem sis. Kararlı Yarı kararlı Kararsız Sorunun özelliği

88 Yönetsel bilgi sisteminin tasarımı

89 Bilgi sistemi tasarım aşamaları
Bilgi gereksinmesinin belirlenmesi, sistem alt yapısının oluşturulması, sistem ögelerinin birleştirilmesi, sistemin tanıtımı ve kullanıcı eğitimi, sistemi sınama ve değişiklik yapma, sistem başarısının izlenmesi.

90 Bilgi ihtiyacının saptanması Veri tabanı geliştirme
Hardware gereksinimi Yazılım gereksinimi Bütünleştirme Belgeleme eğitim Test ve izleme Denetim

91 Bilgi ihtiyacının belirlenmesi
Sağlık işletmesi ve yönetim açısından stratejik öneme sahip faaliyetler nelerdir ? Çevre ve örgüt teknolojisinin özellikleri nelerdir ? Karar almada ne tür bilgilere gereksinme vardır ?

92 Alt yapı çalışmaları Veri tabanı geliştirme
Donamın (hardware) ihtiyacının belirlenmesi Yazılım (software) ihtiyacının belirlenmesi

93 Veri tabanı geliştirme
Veri tabanının içeriği ve genişliği, işletme faaliyetlerinin büyüklüğüne ve yönetimin tercihlerine göre belirlenmektedir. Yöneticiler karar alma sırasında çok fazla bilgiye gereksinme duyuyorsa, veri tabanı da o denli geniş tutulacaktır.

94 Donanım ihtiyacının belirlenmesi
Veri tabanının genişliğine ve bilgi sisteminin hız ve işlem kapasitesi gibi özelliklerine dayalı olarak bilgi sistemi donanımı belirlenir. Donanım, küçük kişisel bilgisayarlardan, dev mainframelere kadar değişebilir. Kullanılan donanım, bilgi sisteminin başarısını etkiler.

95 Yazılım ihtiyacının belirlenmesi
Veri tabanı ve donanımın çalıştırılmasını ve veri tabanındaki verilerin işlenerek bilgi üretilmesini sağlar. Bu yazılım, işletme ihtiyaçlarına uygun bilgileri üretmek zorundadır. Yazılımlar satın alınır veya geliştirilir.

96 Hastanede sıra bekleme benzetim programı

97 Sistem ögelerinin birleştirilmesi (kurulum-installation)
Sistem ekipmanları kurulur, kabloları bağlanır, sistemin işlerliği sağlanır. Sistemin kontrol ve güvenlik özellikleri gözden geçirilir. Örnek veri girişleri yapılır ve sistemin temel yapısının çalışıp çalışmadığı irdelenir.

98 Sistemin belgelenmesi ve kullanıcı eğitimi
Sistem kurulduktan sonra, sistemin kullanımı ile ilgili prosedür ve talimatlar hazırlanmalı, sistemin işleyişi ile ilgili komutlar, tablolar, grafikler el kitaplarında veya kullanıcı rehberlerinde toplanmalı, sistemi kullanacak kişilerin eğitimi sağlanmalı.

99 Sistemin sınanması Sistem ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın, beklenmedik durumlar her zaman ortaya çıkabilir. Sistemin tüm ögelerinin uygun biçimde çalışıp çalışmadığı incelendikten sonra, sorunlar ortaya çıkıyorsa sistemde gerekli değişikliklere gidilmesi gerekir.

100 Yeni sistemin kurulumu
Yeni bir bilgi sisteminin kurulumunda dört temel yaklaşım vardır: Doğrudan kurulum, paralel kurulum, pilot kurulum.

101 Doğrudan kurulum Yeni bilgi sisteminin, tümüyle eski sistemin yerine kullanılması, yeni sistemin kurulmasından hemen sonra eski sistemin tamamen terk edilmesidir.

102 Paralel kurulum Yeni sistemin, belirli bir süre eski sistemle birlikte kullanılmasıdır. Oldukça maliyetli bir uygulamadır.

103 Pilot kurulum Yeni sistemin, sağlık işletmesinin küçük bir bölümünde uygulanarak, sonuçların değerlendirilmesi ve olumlu gelişme sağlandıktan sonra işletme genelinde uygulanmasıdır.

104 Sistemin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Bilgi sisteminin, sürekli izlenerek değişen işletme koşullarına uygun hale getirilmesi gereklidir.

105 Bilgi sistemi tasarım ilkeleri
Kullanılıcıların tasarım sürecine katılımı, sistem kurulum ve işletim maliyetlerinin incelenmesi, sistemin uygulanmadan önce test edilmesi.

106 Bilgi sisteminin etkiliğinin artırılması

107 Bilgi sistemi söylenceleri
Fazla bilgi her zaman iyidir.

108 Bilgi sistemi söylenceleri
Çık işin içinden bakalım Yöneticiler, istedikleri tüm bilgilere ihtiyaç duyarlar.

109 Bilgi sistemi söylenceleri
Çok güzel de, bunu nasıl kullanabiliriz? Yöneticiye ihtiyaç duyduğu bilgi verilirse kararların kalitesi artar.

110 Bilgi sistemi söylenceleri
Bilgisayarla hiç bir şey kötü olamaz. eyvah.....

111 Bilgi sistemi söylenceleri
Şu makinaları da koyalım, belki islerine yarar “yöneticiler bilgi sistemi hakkında bilgili değildir” sistem tasarımcıları

112 Bilgi sistemi söylenceleri
Bilgisayarlar her şeyi yapar. Diye düşünüyorsanız, sonunuz böyle olabilir


"Sağlık işletmelerinde enformasyon ve yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları