Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU, ANAYURT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU, ANAYURT."— Sunum transkripti:

1 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU, ANAYURT

2 BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: 1.Fetih 2.Gaza 3.Iskan 4.Siyasi g üç

3 Anadolu ya T ü rk Akınları: İlk T ü rk akınları 4.yy. da Avrupa Hunları, 6.yy. da Sabar T ü rkleri tarafından yapıldı. Ancak bu akınlar yurt edinme amacını taşımıyordu. Yurt edinmek amacıyla ilk akınları 1015 yılında Ç ağrı bey yaptı. T ü rklerin Anadolu'ya aileleri ile birlikte gelmeleri yerleşmek amacıyla geldiklerinin bir g ö stergesidir.

4 Pasinler (Hasankale) Savaşı (1048) Sebep:5.000 kişilik bir Sel ç uklu ordusunun Bizans tarafından pusuya d ü ş ü r ü lmesi. Ö nemi: Bizans ile B.Sel ç uklu Devleti arasında yapılan ilk b ü y ü k savaştır. Sonu ç : Sel ç uklularla Bizanslar arasındaki ilk ciddi karşılaşmadır.Sel ç uklular savaşı kazanmıştır.T ü rklerin batıya (Anadolu)ilerlemesi kolaylaştı.

5 Malazgirt Savaşı: 26 AĞUSTOS 1071 Sebep: Bizans ın Türkleri durdurmak ve Anadolu dan atmak istemesi. Sonuçları: 1 Türkiye tarihi başladı. 2 Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. 3 Haçlı seferlerine sebep oldu. 4 Anadolu’da ilk Türk Devletleri Kuruldu 5 Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atıldı.

6 Anadolu'ya Yapılan İlk T ü rk Akınlarının Amacı 1. Anadolu’yu tanımak 2. Alınması g üç olan kaleleri yıpratmak 3. Gelecekteki yerleşmenin nasıl olacağını kararlaştırmak

7 Anadolu da Kurulan İlk T ü rk Devletleri Anadolu'da Farklı T ü rk devletlerinin kurulmasının sebepleri a-Farklı T ü rk boyları gelmiştir. b-B ü y ü k Sel ç uklu Devleti'nde komutanlara fethettikleri yerler verilirdi. Bu durum fetihleri hızlandırırken par ç alanmayı da hızlandırmıştır.

8 1. Danışmendliler: Danışmend Gazi Tarafından Tokat, Niksar, Sivas, Amasya, Ç orum, Yozgat ve Malatya civarında kurulmuştur.

9 2. Saltuklular: Ebul Kasım tarafından Erzurum ve civarında kurulmuştur.

10 3. Meng ü cekliler: Meng ü cek Gazi tarafından Erzurum ve ç evresin de kurulmuştur.

11 4.Artuklular: Artuk Bey in oğulları tarafından Doğu ve G.Doğu Anadolu ç evresinde kuruldu.

12 5. Ç aka Beyliği: ( Karasi ) Ç aka Bey tarafından İzmir ve ç evresinde kuruldu. Denizcilikte ilerlediler. Ç aka Bey' in ö ld ü r ü lmesi T ü rk denizciliğine vurulan ilk darbedir.

13 Bu Devletlerin Ö nemi: 1. Anadolu’nun fethine yardımcı oldular 2.Yaptıkları eserlerle Anadolu’yu bayındır hale getirdiler 3. Anadolu’nun T ü rkleşmesine yardımcı oldular Anadolu'da ilk medreseyi Danişmendliler Niksar'da (Yağıbasan) a ç tılar.Artukluların Diyarbakır'da yaptığı Malabadi K ö pr ü s ü d ü nyanın en b ü y ü k taş kemerli k ö pr ü s ü d ü r. Divriği'deki Ulu Camii ve Dar ü şşifa UNESCO tarafından d ü nya mirası listesine alınmıştır.

14 ANADOLU SEL Ç UKLU DEVLETI (1077-13O8) Kuruluş D ö nemi: a.S ü leyman Şah: (1077-1086) İznik i alarak başkent yaptı.1077 de B.Sel ç uklu Sultanı Melik Şah S ü leyman Şah a H ü k ü mdarlık unvanı verdi. Halep’i almak isteyince Tutuş’a yenildi ve ö ld ü. S ü leyman Şah'ın Mezarı Caber kalesindedir. NOT: Bug ü n T ü rk askerinin n ö bet tuttuğu,T ü rk bayrağının dalgalandığı,T ü rkiye sınırları dışındaki tek toprak par ç amız Caber kalesidir.

15 S ü leyman Şah'ın Mezarı Caber kalesindedir.

16

17 b. 1.Kılı ç Arslan: (1092-1107) Melik Şah S ü leyman Şah’ın ç ocuklarını yanına aldı. Melik Şah ö l ü nce serbest kalan Kılı ç Arslan Anadolu Sel ç uklu Devleti’nin başına ge ç ti. Bu y ü zden A.Sel ç uklu tahtı 6 yıl boş kaldı. Malatya kuşatması 1. Ha ç lı Seferi y ü z ü nden başarısız oldu. Ha ç lılar İznik’i aldığından Konya başkent yapıldı. Suriye de Emir Ç avlı ile yaptığı savaşta yenildi ve ö ld ü. Ç ocukları yine B.Sel ç uklu Sultanı tarafından esir alındı.

18 c.1.Mesut: Anadolu tahtı 9 yıl boş kaldıktan sonra 1.Mesut Sultan oldu. D ö neminin en ö nemli olayı 2. Ha ç lı seferidir. d.2.Kılı ç Arslan (1155-1192) Danışmendliler e son verdi.Anadolu Sel ç uklularda ilk g ü m ü ş parayı bastırdı. Ü lkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması en b ü y ü k hatasıdır.

19 Miryokefalon Savaşı (1176) Sebep: Bizans’ın Anadolu’yu Türkler- den geri almak istemesi. Sonuçları 1. Bizans’ın Anadolu’yu alma umudu kalmadı. 2.Malazgirt Anadolu’nun kapılarını açmış, Miryokefalon ise Anadolu’nun sonsuza kadar Türk yurdu olduğunu ispatlamıştır. 3.Bizans savunmada kaldı. 4.Avrupalılar Anadolu ya Türkiye adını verdiler.

20 Y ü kselme D ö nemi a. 1.Gıyasettin Keyh ü srev: (1192-1196) Ağabeyine yenilerek Bizans a sığındı. b.R ü knettin S ü leyman Şah: (1196-1204)Saltuklular’ı yıktı. c. 2.Gıyasettin Keyh ü srev (1204-1211) Antalya’yı aldı. Venediklilerle bir ticaret antlaşması yaptı. #Ha ç lı Seferleriyle canlanan Akdeniz ticaretinden yararlanmak isteyen A.Sel ç ukluları ticaret yollarının ve liman şehirlerinin ele ge ç irilmesine ö nem verdiler. Antalya ö nemli bir ticaret merkezi oldu. Bir tersane yapıldı. Samsun u alarak kapanmış olan Karadeniz ticaret yolunu a ç tı.

21

22 d.İzzettin Keykavus: (1211-1220) Sinop u alarak ö nemli bir ticaret merkezi haline getirdi. Trabzon Rum İmparatorluğunu vergiye bağladı. Anadolu’yu Uluslararası bir ticaret merkezi haline getirdi. e.Alaaddin Keykubat (1220-1237): A.Sel ç uklu Devleti en parlak d ö nemini yaşadı. Alanya’ yı alarak bir tersane yaptırdı. Yassı Ç emen Savaşı (1230) Harzem şahların Ahlat a saldırması ü zerine başlayan savaşı A. Keykubat kazandı ve Harzemşahlar yıkıldı. ” Kırım a bir sefer yaparak Karadeniz ticaret yoluna hakim oldu.

23 Alaaddin Keykubat (1220-1237)

24 MOĞOLLARA KARŞI ALDIĞI SAVUNMA TEDBIRLERI: a.El ç i ve hediyeler g ö ndererek iyi ge ç indi. b.Harzemşah ve Eyyubilerle ittifak yaptı. c.Sivas, Erzurum ve Konya’nın etrafına sur yaptı. d.Ahlat’ı aldı. e.Doğudaki Kalelerini tamir ettirerek en se ç me askerlerini yerleştirdi.

25 Anadolu Sel ç uklu Devletinin Yıkılışı Baba İshak İsyanı(1240): SEBEPLERI:1.Devletin k ö t ü y ö netilmesi. 2.Asya dan gelenlerin doğu ve g ü ney doğu da birikmesi. SONU Ç LAR:1.Bu olay Moğollara cesaret verdi. 2.Bu olay A.Sel ç uklu Devletinin eski g ü c ü nde olmadığını g ö sterdi. K ö sedağ Savaşı (1243) SEBEP: Baba İshak isyanının Moğollara cesaret vermesi. SONU Ç LAR:1. A.Sel ç uklu Devleti Moğolların Egemenliği altına girdi. 2. A. Sel ç uklu Devleti dağılma d ö nemine girdi. 3. Anadolu tahrip oldu.4. Bir ç ok beylik kuruldu.

26

27 #Anadolu ç ağrılan Memluk Sultanı Baybars kendisini ç ağıranları ortada g ö r ü nmemesi ü zerine geri d ö nd ü. #1308 de 2. Mesut un ö l ü m ü yle A.Sel ç uklu Devleti Yıkıldı.

28 Anadolu Sel ç uklu Beylikleri (Anadolu T ü rk Beylikleri / 2. Beylikler D ö nemi) 1.OSMANLILAR: S ö ğ ü t ve Domani ç’ te Osman bey tarafından kuruldu. Oğuzların Kayı boyundandır. En ç ok karaman oğulları ile uğraştılar.

29 2.KARAMANOĞULLARI: Konya, Karaman civarında Mehmet bey kurdu. Mehmet T ü rk ç e’yi resmi dil ilan etti.(1277)

30 3.GERMİYANOĞULLARI: K ü tahya civarında kuruldular. K ü tahya, Simav, Emet ve Tavşanlı’yı Osmanlılara ç eyiz olarak verdiler.

31 4.KARESİOĞULLARI: Karesi bey tarafından Balıkesir ve Ç anakkale de kuruldu. Osmanlıların (Orhan Bey) ele ge ç irdiği ilk beyliktir. Bu beyliğin alınmasıyla Osmanlılar denizciliğe başladılar.

32 5.HAMiTOĞULLARI: Isparta, Yalva ç, Eğirdir, Akşehir ve Beyşehir i 80 bin altın karşılığı Osmanlılara sattılar.

33 6.MENTEŞEOĞULLARI: Muğla ve civarında kuruldu.

34 7.CANDAROĞULLARI: Kastamonu ve Sinop ta kuruldu.

35 8.AYDINOĞULLARI: Birgi, Sel ç uk ve Tire de kuruldu.

36 9.DULKADİROĞULLRI: Maraş ta kuruldu.

37 10.SARUHANOĞULLARI: Manisa ve Civarında kuruldu.

38 11.ERATNA: Erzurum, Erzincan ve Sivas civarında kuruldu.

39 A.Sel ç uklu ve Beyliklerde K ü lt ü r ve Medeniyet Devlet Y ö netimi: #H ü k ü mdarlık belirtileri: Para bastırma, Hutbe okutma #Devlet H ü k ü mdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Tahta h ü k ü mdarın hangi oğlunun ge ç eceği belli değildi. Bunun iyi tarafı en iyi olanın başa ge ç mesiydi. K ö t ü yanı kardeş kavgalarına ve devletin yıkılmasına sebep olabilirdi. #H ü k ü mdar ailesinin erkek ç ocukları Melik ü nvanı ile illere vali olarak atanır, yanlarına da tecr ü beli bir devlet adamı Atabey ü nvanı ile verilirdi. Bundaki ama ç Melik tahta ge ç tiği zaman tecr ü be kazanmasıydı

40 Divan: Devlet işlerinin g ö r ü ş ü ld ü ğ ü kuruldur. Vezir: H ü k ü mdarın yardımcısıdır. H ü k ü mdardan sonra en yetkili kişidir. Divana h ü k ü mdar olmadığı zaman başkanlık ederdi. Subaşı: G ü venlik ve askerlik işlerine bakardı. Kadı: Adalet işlerine bakardı. İlk başkent İznik, son başkent Konya dır. Ordu: Sultana ait askerler, ikta sahiplerinin beslediği askerler, T ü rkmenler.

41 Sosyal ve Ekonomik Hayat Halk şehirli, k ö yl ü ve g öç ebe olmak ü zere 3 gruba ayrılır. Ahi Teşkilatı: Esnaf arasındaki dayanışmayı sağlar, tecr ü beli eleman yetişmesine ve kalitenin y ü kselmesini sağlardı. Devlet ticareti geliştirmek i ç in han, kervansaray yaptırdı. T ü ccarların can ve mal g ü venliğini sağladı.(Sigorta ) Liman şehirleri alınarak tersane yaptırıldı. Venedik, Kıbrıslı t ü ccarlarla ticaret anlaşmaları yapıldı.

42 Toprak Y ö netimi: Topraklar devlet malı sayılır ve 4 e ayrılırdı. a.Has Arazi: Geliri h ü k ü mdara ait. Topraklardır. b.Ikta Arazi: Geliri asker ve devlet memurlarına, maaş, hizmet karşılığı verilen topraklardır. c.M ü lk Arazi: Başarılı devlet adamlarına verilen topraklardır. d.Vakıf Arazi: Geliri hayır kurumları i ç in ayrılan topraklardır.

43 Yazılı Dil ve Edebiyat A.Sel ç uklularda resmi edebiyat dili Fars ç a, bilim dili Arap ç a, halk dili T ü rk ç e idi. Beylikler T ü rk ç e konuşurlardı. Karamanoğlu Mehmet Bey T ü rk ç e’ yi resmi dil ilan etmiştir. (13 Mayıs 1277) #Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre sevgi ve hoşg ö r ü konularını işleyen d ü ş ü n ü rlerdir.

44 HAÇLI SEFERLERİ a.Dini Nedenler: 1-”Kudüs’ü almak 2-”Papa’nın gücünü artırmak istemesi 3-”Kluni tarikatının çalışmaları b.Ekonomik Nedenler: 1-”Avrupa’nın yoksul, Müslüman ülkelerin zengin olması 2-”Doğu ticaret yollarının Müslümanların elinde olması.

45

46 HAÇLI SEFERLERİ c.Siyasi Nedenler: 1-”Türk akınlarını durduramayan Bizans ın yardım istemesi. d.Sosyal Nedenler: 1-”Derebey ve şovalyelerin serüven arzusu.

47

48 1. Ha ç lı Seferi (1096 “ 1099) Kud ü s' ü almak i ç in harekete ge ç tiler ve aldılar. 2.Ha ç lı Seferi (1147 “ 1149) Musul Atabeyi Zengi'nin Urfa’yı alması. Başarısız oldular. 3.Ha ç lı Seferi (1189 “ 1192) Selahattin Eyyubi’nin Kud ü s’ ü alması ü zerine yapılan sefer. Başarısız oldu. 4.Ha ç lı Seferi (1202 “ 1204) Kud ü s’ ü almak i ç in harekete ge ç tiler ama İstanbul’u aldılar. İznik ve Trabzon da birer Rum devleti kuruldu.

49 SONU Ç LAR a.Dini Sonu ç lar: ” Kilise ve din adamlarına duyulan g ü ven azaldı. ” Skolastik d ü ş ü nce zayıfladı. b.Sosyal Sonu ç lar: ” Burjuva sınıfı ö nem kazandı. c.Ekonomik Sonucu: ” Akdeniz ticareti canlandı. Akdeniz limanları(Cenova, Venedik, Marsilya) ö nem kazandı. d.Siyasal Sonucu: ” Derebeylikler zayıflarken Krallık g üç lendi.

50 e.Bilimsel sonu ç lar: ” Avrupalılar kağıt, barut, matbaa ve pusulayı M ü sl ü manlardan ö ğrendi. f.T ü rk İslam D ü nyası Ü zerindeki Sonu ç ları ” Anadolu, Filistin, Suriye tahrip oldu. ” T ü rklerin batıya ilerleyişi gecikti. ” T ü rklerin İslam D ü nyası ü zerindeki ö nemi arttı. #Kağıt ve matbaa R ö nesansa, barut derebeyliklerin yıkılmasına, pusula ise coğrafi keşiflerin yapılmasına zemin hazırladı.

51 OSMANLI DEVLETİ (1299-1928) Kuruluş D ö nemi (1299-1453) Osmanlılar Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensupturlar. Artuklular ile birlikte Anadolu'ya gelmişlerdir. Moğol baskısı sonucunda bir ç ok T ü rk boyu gibi Kayı boyu da Anadolu'ya geldi. Başlarında bulunan S ü leyman Şah Fırat Irmağı'ndan ge ç erken boğulmuş, yerine oğlu Ertuğrul Gazi ge ç miştir.

52

53 1230 tarihinde yapılan Yassı Ç imen Savaşı'nda A.Sel ç uklu Devleti'ni desteklemişler, bu yardımları karşılığında A.Keykubat Ankara Karacadağ y ö resini yurt olarak Kayı boyuna vermiştir.

54 Daha sonra Ertuğrul Gazi S ö ğ ü t ve Domani ç 'i aldı. Başarılı hizmetlerinden dolayı Kayı boyuna Batı U ç beyliği verildi. Osmanlılar ö nce A.Sel ç uklu Devleti'ne, sonra İlhanlı Devleti'ne en son olarak da Ç obanoğulları'na bağlandılar. Ertuğrul Gazi'nin ö l ü m ü nden sonra beyliğin başına devlet adamlarının isteğiyle şehzadelerin en k üçü ğ ü Osman Bey ( 1281) ge ç ti. Kendisini yeterince g üç l ü hisseden Osman Bey 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.

55

56 OSMANLILARIN İMPARATORLUK HALİNE GELME SEBEPLERI 1 - Bizans sınırında kurulması. 2 - Diğer beylikler tarafından rahatsız edilmemesi. 3 - Balkanlarda g üç l ü bir devletin olmaması. 4 - T ü rkmen g öç leri. 5 - İktidarın tek elde toplanması.

57 6 - Diğer beyliklerden katılımın olması. 7 - Osman devlet adamlarının iyi y ö neticiler olması. 8 - Beylik topraklarının tarım ve hayvancılığa uygun olması. 9 - Yerleşme (iskan) politikası. 10- Hoşg ö r ü ve adalet. Osman Bey

58 BALKANLARIN DURUMU Bizans iyice zayıflamıştı.Taht kavgaları eksik olmuyordu.Tekfur denilen valiler merkezi dinlemiyorlardı.K ö yl ü ü zerindeki vergi ve angaryaları s ü rekli artırıyorlardı.Pek ç ok Bizans şehri adaletli Osmanlı y ö netimini kabule hazırdı.Bizans ordu ve donanması ü lkeyi koruyacak g üç te olmadığından Osmanlı ilerleyişi kolaylaşmıştır.

59 Balkanlarda g üç l ü bir devlet bulunmuyordu.Feodal beylikler ve devlet ç ikler birbirleriyle savaşıyorlardı.Batıdan Macar,g ü neyden ise Venedik baskısı vardı.Macar ve Venedikliler Katolik,Balkanlar ise Ortodoks idi.Mezhep farklılıkları nedeniyle aralarında birlik yoktu.Bu da Osmanlı ilerleyişini kolaylaştırmıştı.

60 ANADOLU'NUN DURUMU K ö sedağ Savaşı sonrasında A.Sel ç uklu Devleti zayıflamış, ö zellikle u ç beylikleri başına buyruk davranmaya başlamıştır.İlhanlı Devleti 14.yy.da par ç alanınca Anadolu'daki beylikler bağımsız olmuşlardır.Bu beyliklerin bazıları A.Sel ç uklu Devleti'nin mirasını ele ge ç irmeye y ö nelip, ç atışmaya girmeleri hem g üç s ü zleşmelerine hem de halkın yoksullaşıp bunalmasına yol a ç mıştır.

61 Bunalanlar daha d ü zenli yaşama ortamının oluşmaya başladığı Osmanlı topraklarına sığınmıştır.Osmanlılar diğer beylikler arasındaki ç atışmalardan uzak durmuş ve Bizans topraklarında ilerleyerek g üç lenmiştir.

62 OSMAN BEY DÖNEMI ( 1281 “ 1324 ) A.Selçuklu Devleti'nin zayıflaması İlhanlılar'ın da batıda etkili olamaması üzerine Osman Bey 1299 da bağımsızlığını ilan etti.Karacahisar'ı alarak başkent yaptı.Bilecik,İnegöl,Yarhisar'ı aldı.Bilecik'teki demir madeni Osmanlılara ekonomik yarar sağladı.İznik kuşatıldıysa da alınamadı.

63 KOYUNHİSAR SAVAŞI (1302) Osman Bey'i ciddi bir tehlike olarak gören Bizans tekfurları birleşerek savaş açtılar.Bu ilk Osmanlı- Bizans savaşını Osmanlılar kazandı.İznik,İzmit ve Bursa'nın yolu açıldı.Osman Bey Bursa'yı kuşattı.Ancak Bursa'yı Orhan Bey aldı.Osman Bey ilk Osmanlı parasını bastırmıştır.

64 ORHAN BEY D Ö NEMI (1326 “ 1362 ) Bursa alınarak başkent yapıldı.

65 PALEKANON (MALTEPE) SAVAŞI (1329) T ü rk akınları durdurmak isteyen savaş a ç tı.Osmanlılar yendi.Osmanlılar ö nce İznik'i sonra İzmit'i aldılar.B ö ylece Kocaeli yarımadası Osmanlılar'ın eline ge ç ti. KARESİOĞULLARININ ALINMASI (1345) Karesi Beyliği'nin alınması Anadolu T ü rk Birliği'nin kurulması yolunda atılmış ilk adımdır.Karesi donanması,devlet ve bilim adamları (Hacı İlbeyi,Evrenus,Ece Halil,Fazıl Bey)Osmanlılara katıldı.Osmanlılar denizciliğe başladı ve Rumeli'ye ge ç iş kolaylaştı.

66 RUMELİYE GE Ç İŞ (1353) Bizans imparatorluğu Kantakuzen başı sıkıştık ç a Orhan Bey'den yardım istiyordu.Dostluğu pekiştirmek i ç in kızını Orhan Bey'e verdi.Bulgar ve Sırp saldırılarını durduramayan Bizans Orhan Bey'den yardım istedi.Bu yardımlara karşılık Ç impe kalesini verdi.Osmanlılar d ö n ü şte bu kaleye asker bıraktılar.Bu olay Rumeli'ye yerleşmenin başlangıcı sayılır.

67 Osmanlılar Rumeli’yi T ü rk yurdu haline getirmek amacıyla fethettikleri yerlere Anadolu'dan getirdikleri T ü rkleri yerleştirdiler.Tarih ç iler Orhan Bey'i Osmanlı Devleti'nin ger ç ek korucusu olarak kabul ederler.Divan teşkilatı,Yaya ve M ü sellem ocakları,ilk vezirlik sistemi,ilk medrese(İznik)kuruldu.

68 I.MURAT ( 1362 “ 1389 ) Ilk kez sultan ü nvanını kullandı.Orhan bey devletin,I Murat ise İmparatorluğun temelini attı Sazlı dere(1363) savaşıyla Edirne alındı ve başkent yapıldı. SIRPSINDIĞI SAVAŞI (1364) Ha ç lıların T ü rkleri Rumeli'den atmak i ç in a ç tıkları savaşı Osmanlılar kazandı.(Osmanlı'ya karşı d ü zenlenen ilk ha ç lı savaşıdır.)Bu savaşın kazanılmasıyla Rumeli'de Osmanlı ilerleyişi hızlandı.

69

70 ANADOLU OLAYLARI Karaman oğlu Ali Bey'in I.Murat'ın kızını almasından sonra Germiyanoğlu S ü leyman Bey'de Karamanoğullarına karşı g üç lene bilmek i ç in kızını Y.Bayezit'e verdi. Ç eyiz olarak da,K ü tahya,Tavşanlı,Simav,Emet'i verdi.Hamitoğullarından 80.000 altın karşılığı Isparta,Akşehir,Beyşehir,Seydişehir ve Yalva ç alındı.

71 I.KOSOVA SAVAŞI : 1389 T ü rklerin Balkanlarda hızla ilerlemesi ü zerine Ha ç lılar harekete ge ç tiler.Yapılan savaşı T ü rkler kazandı.I.Murat savaş alanında ö ld ü r ü ld ü.Bu savaş T ü rklerin Balkanlara yerleşmesini sağladı.T ü rkler ilk kez bu savaş da top kullandılar.I.Murat devşirmelerden Acemi Oğlanları ve Yeni ç eri Ocaklarını kurdu.

72 YILDIRIM BAYEZIT D Ö NEMI (1389 “ 1402) Y. Bayezit Anadolu'da alınmayan T ü rk Beyliği bırakmayarak Anadolu T ü rk Birliğini sağladı.1396 da Anadolu Hisarı'nı yaptırarak Istanbul'u kuşattı. Ancak Ha ç lılar’ın Niğbolu' ya gelmeleri ü zerine kuşatma kaldırıldı.1401 de yapılan kuşatma Timur'un Anadolu'ya gelmesi ü zerine başarısız oldu.

73 NİĞBOLU SAVAŞI (1396) İstanbul kuşatması ü zerine harekete ge ç en Ha ç lılar başarısız oldular.Sonunda bol miktarda ganimet alındı.Bayezit'in beylikler ü zerindeki etkisi arttı.

74 ANKARA SAVAŞI : 28 TEMMUZ 1402 Ger ç ek sebep: Timur kendini Cengiz Han'a benzetiyordu. Ç in'i alırsa Cengiz Han'dan daha b ü y ü k olacaktı. Ç in'e yapacağı sefer sırasında batısında Osmanlı gibi g üç l ü bir devletin olmasını istemiyordu.

75 Sonu ç ları: 1-Balkanlarda az da olsa toprak kaybedildi 2-Bizans'ın ö mr ü 50 yıl uzadı 3-Osmanlıda Fetret Devri başladı 4-Karesi ve Eşref oğulları hari ç beylikler yeniden kurularak T ü rk siyasi birliği bozuldu 5-Timur Anadolu'da bir ç ok şehri tahrip etti. 6-Timur'un ç ekilmesinden sonra g üç lenen Akkoyunlu ve Kara koyunlular Osmanlıları tehdit ettiler.

76 FETRET DEVRİ: 1402-1413 Y.Bayezit'in ç ocukları arasında (Mehmet,Isa,Musa,S ü leyman,Mustafa)11 yıl s ü ren taht kavgaları d ö nemine Fetret(bunalım)devri denir.Ankara Savaşı ile başlar Ç elebi Mehmet'in padişah olması ile sona erer. I.( Ç ELEBİ )MEHMET 1413-1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılır. Venedik ile ilk deniz savaşı kaybedildi.1419'da D ü zmece Mustafa isyanı bastırıldı. D ü zmece Mustafa Bizans'a sığındı.1420'de Şeyh Bedrettin isyanı bastırıldı.

77

78 II. MURAT 1421 - 1451 II. Murat'ın başa ge ç mesiyle Bizans D ü zmece Mustafa'yı serbest bıraktı.D.Mustafa yenildi ve ö ld ü r ü ld ü.D ü zmece Mustafa olayı nedeniyle kızan II.Murat İstanbul'u kuşattı.Bizans bu tehlikeden kurtulmak i ç in II.Murat'ın kardeşi k üçü k Mustafa'yı (8 yaşında) isyan ettirdi.Karaman ve Germiyan Beylikleri’de Mustafa'yı destekleyince II.Murat İstanbul kuşatmasını kaldırdı ve kardeşini ö ld ü rtt ü.1440 yılında ki Belgrat kuşatması ha ç lıların t ü fek kullanması nedeniyle başarısız oldu.

79

80 EDİRNE “ SEGEDİN ANTLAŞMASI (1444) Batı'da ü st ü ste yenilgiler alan II.Murat doğuda Karamanoğulları’nın saldırıya ge ç mesi ü zerine ha ç lılar ile barış yaptı.Tahtı oğlu II.Mehmet'e (Fatih) bıraktı. VARNA SAVAŞI (10 KASIM 1444) II.Murat'ın tahtı 13 yaşında ki II.Mehmet'e bırakmasını fırsat bilen Ha ç lılar saldırıya ge ç tiler.Tekrar devletin başına ge ç en II.Murat ha ç lıları yendi.Bu zaferle Bizans'ın kaderi ç izildi. Çü nk ü yardım ü midi kalmadı.

81

82 II.KOSOVA SAVAŞI : 17 - 20 EKIM 1448 II. Murat'ın tekrar tahttan ayrılmasını fırsat bilen Macarlar yeni bir Ha ç lı ordusu hazırladı. Savaşı Osmanlılar kazandı.

83 Sonu ç lar: 1-Ha ç lı seferleri 1699'a kadar sona erdi. 2-İstanbul'un alınması yolu a ç ıldı. 3-T ü rkler Balkanlara kesin olarak yerleşti. 4-Avrupa savunmaya, Osmanlılar h ü cuma ge ç tiler. 5-Avrupa'nın T ü rkleri Balkanlardan atma umutları kalmadı. II. Murat'ın ö l ü m ü yle 19 yaşındaki oğlu II. Mehmet padişah oldu. II. Mehmet ile birlikte Osmanlı Devleti imparatorluk oldu.

84 OSMANLI ORDU TEŞKİLATI ORDU VE DONANMA Osmanlı ordusu kara ve deniz kuvvetleri olmak ü zere ikiye ayrılırdı. Kara ordusu; Kapıkulu askerleri, Eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak ü zere üç e ayrılırdı, ORDU VE DONANMA Kapıkulu Askerleri,Kapıkulu S ü varileri,Kapıkulu Piyadeleri,Sipahi,Acemioğlanları,Silahtar Yeni ç eriler,Sağ Garipler,Top ç ular, Sol Garipler, Top Arabacıları,Sağ Ulufeciler,Humbaracılar, Sol Ulufeciler Lağımcılar, Sakalar, Cebeciler

85

86 EYALET ASKERLERİ Tımarlı Sipahiler YARDIMCI KUVVETLER 1. Azaplar 2. Yaya ve M ü sellemler 3. G ö n ü ll ü ler 4. Derbent 5. Bağlı beyliklerin ve ö zel y ö netimli eyaletlerin g ö nderdikleri ordular 6. Akıncılar

87 A. KAPIKULU (MERKEZ ORDUSU) ASKERLERİ I. Murat zamanında savaş esiri ç ocukların asker olarak yetiştirilmesi amacıyla kuruldu. Kapıkulu ordusu piyadeler ve s ü variler olmak ü zere ikiye ayrılıyordu.

88 1. Kapıkulu Piyadeleri a) Acemi Ocağı : Devşirilen ç ocukların getirildiği ilk ocaktır. Burada ilk askeri eğitim verilirdi. Acemi Ocağında eğitimlerini tamamlayan devşirmelerin bir kısmı enderuna g ö nderilirken bir kısmı da diğer Kapıkulu Ocaklarına g ö nderilirlerdi. b) Yeni ç eri Ocağı : I. Murat zamanında kurulmuştur. Osmanlı ordusunun yaya (Piyade) askerleridir. Komutanlarına Yeni ç eri Ağası denilirdi. Yeni ç eriler barış zamanında Divanın koruyuculuğunu ve İstanbul'un g ü venliğini sağlarlardı.

89 c) Cebeci Ocağı : Yeni ç erilerin silahlarını yapan, tamir eden ve saklayan ocaktı. d) Top ç u Ocağı : Orduya ait topların yapımı, bakımı ve savaşlarda kullanılması ile g ö revli ocaktı. e) Top Arabacılar Ocağı : Topların sefer sırasında taşınmasıyla g ö revli idi. f) Lağımcı Ocağı: Kale kuşatmalarında t ü nel kazarak surların altına patlayıcılar koyan ve patlatan ocaktır. g) Humbaracı Ocağı : Dinamit, bomba, havan topu yapan ve kullanan ocaktır. h) Saka Ocağı : Ordunun su ihtiyacını karşılayan ocaktır.

90 2. Kapıkulu S ü varileri Saray etrafında bulunan atlı askerlerdir. Savaşta h ü k ü mdarın sağında ve solunda yer alarak padişahı, ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. Sipahi, Silahtar, Sağ Garipler, Sol Garipler, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler

91 B. EYALET ASKERLERİ 1. Tımarlı Sipahiler Dirlik arazi sahipleri (has, zeamet ve tımar) tarafından yetiştirilen askerlerdir. Tamamı atlı askerlerdir. Bunlar maaş almazlar, ge ç imlerini dirliklerden sağlarlardı. Osmanlı ordusunun asıl g ü c ü n ü oluştururlardı.Bu sistem sayesinde ordu i ç in para harcanmaz, ü retim aksamaz ve daima hazır bir ordu bulunmuş olurdu. II. Mahmut zamanında tımarlara son verilince Tımarlı Sipahiler de ortadan kalktı.

92 C. YARDIMCI KUVVETLER 1. Azaplar Orduya sefer sırasında yol a ç arlar ve k ö pr ü kurarlardı. 2. Yaya ve M ü sellemler Orhan Bey zamanında kurulan ilk daimi ordudur. Kapıkulu ordusu kurulunca geri hizmetlere verildi. 3. G ö n ü ll ü ler Eli silah tutan M ü sl ü man ve Hıristiyanların kendi istekleri ile savaşa katılmaları ile oluşan birliklerdi.

93 4. Derbent ç iler Ö nemli yollar ü zerindeki ge ç itleri koruyan askerlerdir. 5. Bağlı beyliklerin ve ö zel y ö netimli eyaletlerin g ö nderdikleri ordular 6. Akıncılar Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan ü lkelerle olan sınırlardaki eyaletlerde bulunurlardı. D ü şman ü lkelerine akınlar yaparak askeri hedefleri tahrip ederler, d ü şman kuvvetleri hakkında bilgi toplarlardı.

94 D. DONANMA 1* Orhan Bey d ö neminde ele ge ç irilen Karesioğulları Beyliği'ne ait donanma Osmanlı donanmasının temelini oluşturur. 2* Kuruluş D ö nemi'nde istenen g ü ce ulaşamayan Osmanlı donanması, Fatih zamanında Venedik ve Cenevizlilerle m ü cadele edecek bir g ü ce ulaşmıştır. Y ü kselme D ö nemi'nde Karadeniz ve Akdeniz Osmanlı hakimiyetine alınmıştır.

95

96 3* Kanuni'den sonra donanmaya verilen ö nem azaldığı i ç in Osmanlı donanması giderek g ü c ü n ü yitirdi. Buna rağmen Sultan Abd ü laziz'in gayretleri ile (1861-1876) Osmanlı donanması d ü nyanın üçü nc ü b ü y ü k donanması haline gelmiştir. 4* Donanma başkomutanına Kaptan-ı Derya veya Kaptan Paşa denilirdi. Donanma komutanına Reis, deniz askerlerine de Levent adı verilirdi.

97 OSMANLI K Ü LT Ü R VE MEDENİYETİ Merkez Y ö netimi İlk başkent Bilecik, daha sonra İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul olmuştur. Padişah Osmanlı Devleti merkeziyet ç i ve mutlak otoriteye dayalı bir y ö netim anlayışı ile y ö netiliyordu. Devletin başında Osmanlı hanedanından gelen Padişah bulunuyordu. Egemenlik Allah adına padişaha aitti. Bu nedenle b ü t ü n yetkiler padişahta toplanmıştır. Padişahlar, Bey, Gazi, H ü nkar, H ü davendigar ve Sultan gibi unvanlar kullanmışlardır.

98 Padişahlar, h ü k ü mdarlık alameti olarak kendi adlarına hutbe okutup, para bastırmışlardır. Padişah adayı şehzadeler, yetişmeleri i ç in sancaklara g ö nderilirlerdi. Buna "Sancağa Ç ıkma" denilirdi. Devlet y ö netiminde tecr ü be kazanmaları i ç in gittikleri sancaklarda yanlarına "Lala" adı verilen tecr ü beli devlet adamları verilirdi.

99 I. Ahmet 1603 yılında bu uygulamayı kaldırarak "Kafes Usul ü "n ü getirdi. Bu tarihten itibaren şehzadeler sarayda yetiştirilmeye başlanıldı. I. Ahmet devrine kadar Osmanlı Devleti'nde padişah ö ld ü ğ ü zaman yerine kimin ge ç eceği belirlenmemişti. Her şehzadenin padişah olma hakkı bulunduğundan bu durum şehzadeler arasında taht kavgalarının ç ıkmasına neden olmuştur.

100 I. Ahmet 1603'te Ekber ve Erşed (b ü y ü k ve akıllı) olanın tahta ge ç mesi kuralını getirdi. B ö ylece taht kavgaları ve kardeş katliamı ö nlendi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi (1517) ile Osmanlı padişahları aynı zamanda halife oldular. Padişahın yetkileri ilk kez ayanlar karşısında Sened-i Ittifak ile kısıtlandı. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde hukuk devleti anlayışı yerleşmeye başladı. 1876 Kanun-u Esasi ile anayasalı y ö netime ge ç ildi.

101 Divan-ı H ü mayun Divan, devlet işlerinin g ö r ü ş ü lerek karara bağlandığı en y ü ksek kuruldu. Divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur. II. Mahmut yaptığı ıslahatlar sırasında Divanı kaldırarak yerine Bakanlar Kurulu'nu kurmuştur. Divan, padişah i ç in danışma meclisi niteliğindedir. Divanın iki ö zelliği vardır, hem y ö netim kurumudur hem de en y ü ksek mahkemedir.

102 Divan ü yeleri ve g ö revleri şunlardır; 1.Padişah : Padişahlar Fatih'e kadar (1475) divanın başkanı idiler. Fatih'ten sonra padişahlar divan toplantılarına katılmadılar. 2.Vezir-i Azam (sadrazam): Padişahın mutlak vekili olup g ü n ü m ü zdeki Başbakan' in konumundadır. Padişah m ü hr ü n ü taşır, padişah adına tayin ve terfiler yapar ve devlet işlerini y ü r ü t ü rd ü. Sadrazamlar padişah yerine sefere ç ıktıkları zaman "Serdar-ı Ekrem"(B ü y ü k Asker) unvanı alırlardı.

103

104 3.Vezirler: G ü n ü m ü zde Devlet Bakanları konumunda olan vezirler daha ç ok askeri ve siyasi işlerden sorumlu idiler. Tecr ü beli birer devlet adamı olup vezir-i azamın yardımcısı idiler. Osmanlı Devleti b ü y ü d ü k ç e sayıları artmıştır. 4.Kazaskerler: Anadolu ve Rumeli Kazaskeri olmak ü zere sayıları ikidir. Adalet, eğitim, k ü lt ü r ve diyanet işlerine bakarlardı. Divandaki b ü y ü k davalara bakan kazaskerler ayrıca kadı ve m ü derrislerin (profes ö r) tayin ve terfilerine bakarlardı. G ü n ü m ü zdeki hem Milli Eğitim hem Adalet Bakanı konumundaydılar.

105 5.Defterdarlar: G ü n ü m ü zdeki Maliye Bakanı' nın konumunda olan defterdarlar, devletin b ü t ü n mali işlerinden sorumludur. Anadolu ve Rumeli defterdarları olmak ü zere sayıları ikidir. 6.Nişancı: Protokol, yazı ve tapu işlerinde sorumlu idi. Padişah adına yazılan ferman, berat ve diğer belgelere padişahın tuğrasını (imzasını) ç ekerdi. Osmanlı kanunlarını ç ok iyi bilen nişancılar gerektiği zaman Divana bilgi verirlerdi. Bu g ö revlilerden başka 16. y ü zyıldan itibaren divan ü yeleri arasında din işlerinden sorumlu M ü ft ü (Şeyh ü lislam), donanmadan sorumlu Kaptan-ı Derya ve dış işlerinden sorumlu Reis' ü l K ü ttap da katılmıştır.

106 FATIH SULTAN MEHMET D Ö NEMI(1451-1481) İstanbul'un Alınma Sebepleri 1.Rumeli topraklarının g ü venliğini sağlamak 2.Rumeli fetihlerini kolaylaştırmak 3.Bizans'ın Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantıyı kesmesini ö nlemek 4.Bizans'ın Avrupalıları, Anadolu Beyliklerini ve şehzadeleri kışkırtmasını ö nlemek 5.Hz. Muhammed’in (sav) hadisi 6.Boğazlardan ge ç en ticaret yollarının g ü venliğini sağlamak 7.Hıristiyan d ü nyasının doğudaki en g üç l ü kalesini ortadan kaldırmak.

107 İstanbul'un Alınmasını Geciktiren Sebepler 1.Bizans siyaseti 2.Rum ateşi(Grejuva) 3.Avrupa'nın yardımı 4.G üç l ü surlar

108 Fetih İ ç in Yapılan Hazırlıklar 1.Kahraman oğulları etkisiz hale getirildi 2.Y.Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarını yaptırdı 3.Avrupa'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbirler aldı 4.B ü y ü k toplar(şahi) ve havan topları yaptırdı. 5.400 par ç alık bir donanma oluşturdu

109

110 Fethin T ü rk tarihi A ç ısından Ö nemi (Sonu ç ları) 1.Osmanlı Devleti imparatorluk oldu 2.İstanbul başkent oldu 3.Devletin g ü c ü ve otoritesi arttı 4.T ü rklerin, Balkanlarda ilerlemesi kolaylaştı 5.Boğazdan ge ç en ticaret yolları Osmanlının eline ge ç ti 6.Anadolu ve Rumeli topraklarının g ü venliği sağlandı 7.Denizciliğe ö nem verildi 8.Osmanlı devlet y ö netiminde değişiklikler oldu 9.Boğazların savunulması kolaylaştı

111 Fethin D ü nya Tarihi İ ç in Ö nemi 1.Fetihte kullanılan topların,Avrupa da ö rnek alınmasıyla Dere beylik (feodalite) yıkıldı. Krallıklar g üç lendi 2.İpek yolunun ele ge ç mesiyle Avrupa yeni yollar aramaya başladı(coğrafi keşifler) 3.Bizans'tan ka ç an bilim adamları İtalya' ya giderek Eski yunan ve Roma k ü lt ü r ü n ü canlandırarak R ö nesans'ın doğmasına ö n ayak oldular.

112 4.Bizans(Doğu roma) sona erdi 5.Orta ç ağ bitti, yeni ç ağ başladı 6.Ortodokslar, Osmanlı himayesine alınarak Avrupa Hıristiyan birliği bozuldu

113 #Sırpların d ü şmanca hareketleri ve İstanbul'un g ü venliği i ç in Sırbistan alındı (1459) # Mora halkının yardım istemesi ü zerine Mora alındı # Arnavutluk(1479), Eflak(1462), Boğdan(1476), Bosna ve Hersek (1466) alındı

114 Osmanlı- Venedik Savaşı (1463 - 1479) Osm. Devletini Ege ve Akdeniz de ki fetihleri sebebiyle başlayan savaş 16 yıl s ü rd ü.1479 da yapılan antlaşma ile ilk defa Venediklilere kapit ü lasyon (ayrıcalık) verildi. Ama ç ticareti canlı tutmak ve Hıristiyan birliğini bozmaktı. #Ege adalarının bir ç oğu alındı. #1480 de Otranto alındı. #Candaroğulları alınırken, Karaman oğulları etkisiz hale getirildi.

115

116 Otlukbeli Savaşı (1473) Fatih ile Akkoyunlu h ü k ü mdarı Uzun Hasan arasında oldu. U. Hasan'ın Karaman oğullarını desteklemesi, Venedikle iş birliği yapması, Fatih'ten Sinop ve Trabzon'u istemesi ve Anadolu Ü zerinde ki egemenlik nedeniyle başlayan savaşı Osmanlılar kazandı. Akkoyunlu devleti yıkılırken yerine Safevi devleti kuruldu.

117 # 1461 Trabzon Rum imp. alındı. #1475'te halkın yardım istemesi ü zerine Kırım alındı. Karadeniz, T ü rk g ö l ü olurken Karadeniz ticaret yolları ele ge ç irildi. #Hicaz su yolları y ü z ü nden Memluklularla ara bozuldu. # Kanunname - i Ali Osman hazırlandı.Bu Osm.'nın ilk anayasası niteliğindedir.

118 ***2.BEYAZIT D Ö NEMI (1481-1512)*** #Kardeşi Cem ile giriştiği taht kavgası nedeniyle d ö nemi s ö n ü k ge ç miştir. #Memluklular ile 6 yıl s ü ren savaşlar yapıldı #Venedik ile yapılan deniz savaşı kazanıldı #Şahkulu isyanı bastırıldı #Cem olayı nedeniyle End ü l ü s (ispanya) M ü sl ü manlarına yardım yapılamadı #Şii tehlikesi karşısında pasif kalması nedeniyle oğulları arasında taht kavgası başladı

119

120 YAVUZ SULTAN SELİM D Ö ENMİ(1512-1520) Ç aldıran Savaşı (1514) SEBEP: Şah İsmail'in Anadolu'da Şii propagandası yapmasını ö nlemek SONU Ç LAR: 1.Şii tehlikesi azaldı 2.Dulkadiroğulları alındı, Ramazan oğulları Osmanlılara bağlandı 3.Doğu ve G ü neydoğu Anadolu alını. 4.Osmanlılar ile memluklular komşu oldu. Not:Yavuz Anadolu'da siyasi birliği yeniden kurdu.

121

122 Mercidabık (1516) ve Ridaniye(1517)Savaşları SEBEPLER: 1.Yavuz un b ü t ü n Islam d ü nyasının lideri olmak istemesi. 2.Dulkadiroğulları’nın ortadan kaldırılması, Ramazanoğulları nın Osmanlılara bağlanması. 3.Memlukların Şah İsmail ile ittifak yapması. 4.Mısır’ın ve Baharat yolunun ö nemi. 5.Memlukların Osm. şehzadelerini korumaları.

123 SONU Ç LAR 1.Suriye, Hicaz, Mısır ve Filistin alındı. 2.Halifelik Osmanlılara ge ç ti. 3.Venedikliler Kıbrıs i ç in ö dedikleri vergiyi Osmanlılara ö demeye başladılar. 4.Baharat yolu Osmanlılara ge ç ti.

124 KANUNI SULTAN S Ü LEYMAN D Ö NEMI(1520-1566) #Canberd Gazali, Ahmet Paşa, Baba Z ü nnun ve Kalenderoğlu isyanlarını bastırdı. Batıdaki Gelişmeler Batı politikası: Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak. #Belgrad’ın fethi ile(1521) ö nemli bir ü s elde edildi ve Orta Avrupa’nın yolu a ç ıldı.

125

126 Moha ç Meydan Savaşı (1526) SEBEPLER 1.Fransa kralı Fransuva’yı kurtarmak. 2.Avrupa da ki ittifakı par ç alamak. SONU Ç LAR 1.Macaristan alındı. 2.Fransuv’a kurtarıldı. 1.Viyana Kuşatması (1529) Avusturya kralı Ferdinand’ın Budin’i alması ü zerine yapıldı. Ancak Viyana alınamadı. Çü nk ü ; 1.Ağır toplar getirilmedi. 2.Erzak azalmıştı. 3.Kış yaklaşmıştı.

127

128 Alman Seferi (1532) Ferdinand’ın Budin’e saldırması ü zerine yapıldı. Kimse karşısına ç ıkamadı.1933 de İstanbul antlaşması yapıldı. Buna g ö re Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı. #Bu anlaşma ile Avusturya Osmanlı ü st ü nl ü ğ ü n ü kabul etmiş oldu. #1566 Zigetvar seferi Kanuni’nin son seferidir. ” Kapit ü lasyonlar 1535

129 AMA Ç Avrupa Hıristiyan birliğini par ç alamak En ö nemli madde: Anlaşma iki h ü k ü mdar sağ kaldığı s ü rece ge ç erli olacaktı. B ö ylece Kanuni elinde ö nemli koz bulundurmuş oldu.

130 Doğudaki Gelişmeler İran’a 3 sefer yaptı.Sonunda1555 yılında Amasya ant. imzalandı. Bu İran ile yapılan ilk resmi anlaşmadır. ” Denizlerdeki Gelişmeler Rodos’un Fethi (1522) Rodos da ki şovalyelerin Mısır. Anadolu. Suriye arasın da ki ulaşımı engellemeleri ü zerine Rodos alındı. #Cezayir’i Barbaros hayrettin alarak Osmanlılar’a verdi.

131 Preveze Deniz Savaşı(28 Eyl ü l 1538) SEBEP Ege ve Akdeniz deki adaların Osmanlılarca alınması. #Osmanlı donanmasının başında Barbaros, Ha ç lı donanmasının başında Andrea Dorya bulunuyordu. SONU Ç LAR 1.Akdeniz T ü rk g ö l ü oldu. 2.Osmanlı Akdeniz deki ü st ü nl ü ğ ü n ü kabul ettirdi. #Cezayir, Trablusgarp, Cerbe adası alındı.

132

133 Hint Deniz Seferi SEBEPLER 1.Portekizlilerin Baharat Yoluna hakim olmak istemeleri. 2.Portekizlilerin M ü sl ü man t ü ccarla zarar vermeleri. 3.Hint M ü sl ü manlılarının Osmanlı dan yardım istemesi. 4. Portekiz ve İspanya’nın Hıristiyanlığı yaymak istemeleri. # Birinci seferi S ü leyman Paşa İkinci seferi Piri Reis üçü nc ü seferi Murat Reis d ö rd ü nc ü seferi Seyid Ali reis yaptı.

134

135 SONU Ç LAR 1.Osmanlı bu seferlere gereken ö nemi vermedi. 2.Osmanlılar karadan destek alamadı. 3.Osm. donanması Hint Okyanusu ve Portekizliler karşında zayıf kaldı. 4.Yemen, Aden, Sudan, Habeşistan alındı. 5.Osmanlı ve Portekiz zayıflarken buraya ö nce Hollanda sonra İngiltere yerleşti.

136 ***2.SELİM D Ö NEMI (1566-1574)*** Sokullu Mehmet Paşa D ö nemi İkinci Selim eğlenceye d ü şk ü n olduğundan b ü t ü n devlet işlerini Sokullu Mehmet Paşa yaptı. Bu y ü zden bu d ö neme Sokullu d ö nemi denir. Kıbrıs’ın Fethi(1571) Doğu Akdeniz in g ü venliği i ç in alınması gerekiyordu. Sokullu Ha ç lıların birleşe bileceği endişesi ile karşı ç ıktı. Kıbrıs’ın fethi ile Doğu Akdeniz in g ü venliği sağlandı. İnebahtı Deniz Savaşı’na yardımcı oldu.

137

138 İnebahtı Deniz Savaşı(1571) Sebebi Kıbrıs’ın fethidir. Karada ç ok başarılı olan M ü ezzinzade Ali Paşa’nın denizdeki beceriksizliği y ü z ü nden ilk b ü y ü k yenilgimizi (denizlerdeki) aldık.

139 ” S ü veyş Kanal Projesi” Bu kanal a ç ılsaydı Osmanlı devleti doğu denizlerine a ç ılacak, Baharat Yolu canlanacaktı. Ancak ilgisizlik y ü z ü nden ger ç ekleşmedi. ” Don. Volga Kanal Projesi: Bu nehirler birleştirilirse, Osmanlı donanması Hazar Denizi ne ge ç ebilecek, Rusya’nın g ü neye inmesi engellenecek, İran kuzeyden kontrol edilecek, Asya T ü rkleri ile ilişki kurulabilecekti. Ancak proje Rus saldırıları, Kırım hanının ihaneti ve ilgisizlik y ü z ü nden ger ç ekleşmedi.

140 OSMANLI DENİZ IMPARATORLUĞU ORHAN GAZİ (1324-1362): Osmanlıların denizcilik deneyimleri olmamasına rağmen k üçü k gemilerden oluşan bir donanma kurarak Marmara Denizi'ne a ç ıldılar. Bu d ö nemde Osmanlılar sınırlarına kattığı Karesi Beyliği donanmasından faydalandılar.

141 YILDIRIM BEYAZID (1381 -1402): Zamanında Gelibolu'da tersane a ç ıldı ve Gelibolu donanmanın ü ss ü oldu. FATİH SULTAN MEHMET(1451-1481): Karadeniz kıyılarında g ü venliğin sağlanması ve Karadeniz ticaret yolları ü zerinde g ü venliğin kurulmasını istiyordu. Bu ama ç la;

142 1459'da Cenevizlilerden ticaret kolonisi olan Amasra'yı aldı. 1460'ta Kastamonu ve Sinop civarında h ü k ü m s ü ren Candaroğulları Beyliği'ni Osmanlı topraklarına kattı. 1461'de Trabzon Rum Devleti'ne son verdi ve Trabzon'u aldı. 1477'de Kırım Hanlığı'nı Osmanlı Devletine bağladı. Uyarı Kırım'ın alınması ile Karadeniz bir T ü rk G ö l ü haline geldi. Doğu ticaret yolları (İpek Yolu) g ü venlik altına alındı.

143 II.BEYAZID(1481-1512): Karadeniz'in kıyısında bulunan Killi ve Akkerman kalelerinin alınmasıyla hem Tuna Nehri’nin girişi kontrol altına alındı hem de Kırım'la karadan bağlantı sağlandı. Bu d ö nemde Venediklilerden İnebahtı, Modon ve Koron kaleleri alındı.

144 YAVUZ SULTAN SELİM (1512-1520): Osmanlı donanmasını b ü y ü tt ü. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a y ö nelik kara harekatında T ü rk Donanması b ü y ü k lojistik destek sağlamıştır. Yavuz''un başarıları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'da bir g üç merkezi haline gelmesi, Akdeniz'de bağımsız olarak faaliyet g ö steren T ü rk ve M ü sl ü man denizcileri Osmanlı Devleti ile kaynaştırmıştır.

145 KANUNİ SULTAN S Ü LEYMAN (1520 -1566): Rodos adası fethedildi (1522). Rodos'un fethiyle Suriye ve Mısır ticaret yolunun g ü venliği sağlandı. Kanuni Avrupalıların Barbaros dedikleri Hızır Reis'i İstanbul'a davet etti ve onu Kaptan-ı Derya olarak donanma komutanlığına atadı (1533). B ö ylece onun y ö netiminde olan Cezayir Osmanlı y ö netimine ge ç ti. Girit adası 24yıllık bir kuşatmadan sonra 1669 da alındı.

146

147 Sinop Baskını Ruslar tarafından yapılan baskınla Kırım Savaşı başladı. (1853)Savaşın sonunda Paris ant. yapıldı.(1856)Bu antlaşma ile Osmanlı Avrupa Devleti sayıldı. Topraklarının b ü t ü nl ü ğ ü n ü Avrupa sağlayacaktı.(Osmanlı’nın ne kadar g üç s ü z olduğu g ö r ü l ü yor.) Rusya ve Osmanlı Kara Deniz de donanma bulunduramayacaktı.(Osmanlı savaşta kazanmış, masa başında kaybetmiştir.)

148

149 Ç eşme Baskını 1770 de Ruslar Ç eşme deki Osmanlı donanması yaktılar. Bu olayda sonra Baron de Tott donanmayı iyileştirmeye ç alışmıştı.(Yabancı Uzmanlar) Cezayirli Gazi Hasan Paşa Tersanesini yani Deniz Harp okulunu kurdu. Daha sonra M ü hendishane-i Bahri H ü mayun kuruldu.

150 Mehter: Pek ulu anlamına gelir. Her g ü n padişahın olduğu yerde, yatsı namazından ö nce, sabah namazı ö ncesinde vs. nevbet vurulurdu.II.Mahmut mehterhaneyi kaldırarak mızıkayı H ü mayun-ı kurdu. Mehter askerimizi coştururken d ü şman askerimizi korkuttu.

151 İbrahim M ü teferrika: Aslen Macar'dır. Sait Ç elebi ile Osmanlı'da ilk matbaayı a ç tı. Levni: Minyat ü rleri ile tanınmıştır.

152 Yabancı Seyyahlar Nelerden Etkilendiler -Bayram geleneklerinden -Temizliklerinden, hamam k ü lt ü r ü nden - Ç ocuk sevgisinden -Kahve k ü lt ü r ü nden -i ç ki, kumar gibi alışkanlıklarının olmadığından -Savaş ç ı ö zelliklerinden -Hayvan Sevgisinden -Ev dekorasyonundan - Ç i ç ek Sevgisinden -Yemek k ü lt ü r ü nden

153 YENİLİKLER VE OSMANLI DEVLETİ *İlk resmi gazetede atamalar, mahkeme kararları, padişahların icraatları yer alıyordu. Devlet memurlarının okuması istenmiştir. *ilk ö zel gazeteyi bir İngiliz'in ç ıkarması tamamen ekonomikti. *İlk demiryolu İzmir-Aydın arasına yapıldı. N ü fus fazla, ticari potansiyel y ü ksekti. Ayrıca İngiliz sanayisinin ihtiya ç duyduğu hammadde boldu.

154 *Her y ö nden geri kaldığımız i ç in teknik elemanları, subay ve ö ğretmenleri Avrupa'dan getirdik. *Savaşlardaki başarısızlık nedeniyle ilk ıslahatlar hep askeri alanda yapılmıştır. *Yurt dışına ç ıkan ilk padişah Abd ü laziz'dir. Etkilendiği i ç in ü lkede teknik okullar a ç ıldı. Demir yollarına ve deniz kuvvetlerine ö nem verildi.

155 ***LALE DEVRİ(1718 -1700)*** Pasarof ç a Ant. ile başlar, Patrona Halil isyanı ile sona erer. Padişah 3. Ahmet, sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşadır. Lale Devri Islahatları 1.İlk matbaa a ç ıldı.(İbrahim m ü teferrika(Sait ç elebi) 2.İlk ç i ç ek aşısı yapıldı. 3.İlk itfaiye teşkilatı (tulumbacılar) kuruldu. 4.Kağıt, ç ini, kumaş fabrikası kuruldu.

156 5.terc ü meler yapıldı. K ü t ü phaneler a ç ıldı. 6.Yurt dışına ge ç ici el ç iler g ö nderildi. #Matbaaya dini eserler basmamak şartıyla izin veridi. Çü nk ü hattatların tepkisinden ç ekinildi. Matbaa batıdan alınan ilk teknik ara ç tır. Matbaada ilk basılan eser Vanlı Mehmet Ağa'nın Vankulu Lugatı dur. Lale Devri Patrona Halil isyanıyla sona erdi.

157 ***1. MAHMUT (1730-1754)*** #İlk defa Avrupa dan subay getirilerek askeri alanda yenileşmeye ö nem verildi.(Kont De Bonneval “ Humbaracı Ahmet Paşa) #M ü hendishane-i Berri H ü mayun(kara m ü hendishanesi) a ç ıldı.

158 ***DURAKLAMA D Ö NEMİ(1579-1699)*** Duraklamanın İ ç Sebepleri 1.Y ö netimin bozulması a.Sancak sisteminin kaldırılması b.Divana ö nem verilmemesi c.R ü şvet ve adam kayırma 2.Ordunun bozulması a.Tımar sisteminin bozulması b.Kapı kulu ocağının bozulması

159 3.Maliyenin bozulması a.Tımar sisteminin bozulması ile tarım gelirlerinin azalması b.Kapı kulu askerlerinin sayısının artmasıyla hazineden daha ç ok paranın ç ıkması c.Savaşların uzun s ü rmesi, ganimetin azalması 4.Eğitimin bozulması 5.Devletin yapısı a.Değişik milletleri bir arada tutmanın zorluğu b.İ ç isyanlar

160 Duraklamanın Dış Nedenleri 1.Devletin doğal sınırlara ulaşması 2.G üç l ü devletlere komşu olunması 3.Ticaret yollarının değişmesi 4.Kapit ü lasyonların olumsuz etkisi 5.Batıdaki gelişmelerin takip edilmemesi

161 ***3.MUSTAFA(1754-1774)*** #Avrupa dan subay getirildi. (Baron De Tot). #Donanmamız Ç eşme de yanması ü zerine M ü hendishane-i Bahri (Deniz) H ü mayun a ç ıldı. ***1. ABD Ü LHAMİD(1774-1789)*** #Askeri alanda batılaşmaya devam edildi.

162 ***3.SELİM(1789-1807)*** 1.Nizam-ı Cedit adında bir ordu kuruldu. 2.Iran-ı Cedit hazinesini kurdu. 3.S ü rekli el ç ilikler a ç ıldı.(Avrupa da). 4.ilk devlet matbaası a ç ıldı. 5.Yerli malı ö zendirilmeye ç alışıldı. 6.Yeni ç erilere eğitim zorunluluğu getirildi. 7.Vezirleri se ç me hakkı padişaha ve sadrazama bırakıldı. #Nizam-ı Cedit=Hem yapılan yeniliklere hem de kurulan orduya verilen isimdir. #Bu d ö nem Kabak ç ı Mustafa isyanı ile sona erdi.

163

164 II.MAHMUT D Ö NEMİ ISLAHATLARI A-Y ö netim (İdari) Alanda 1-Divan kaldırılarak nazırlıklar (Bakanlıklar) kuruldu 2-M ü sadere (El koyma) geleneği kaldırıldı..( Ö zel m ü lkiyet ve miras hakları gelişti.) 3- Ç eşitli meclisler a ç ıldı.

165

166 B-Askeri Alanda 1-Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.(Yeni ç erilerin tepkisi ü zerine kaldırıldı.) 2-Eşkinci Ocağı kuruldu.(Yeni ç erilerin tepkisi ü zerine kaldırıldı.) 3-Yeni ç eri Ocağı kaldırıldı.(Vaka-yı Hayriye) Bu olayla yeniliklerin ö n ü ndeki en b ü y ü k engel kaldırıldı. Padişahın otoritesi arttı. 4-Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu.

167 C-Sosyal Alanda 1-Kılık- kıyafette d ü zenleme yapıldı.(Devlet memurlarına fes, pantolon ve ceket giyme zorunluluğu getirildi. Ama ç memurları halktan ayırabilmekti.) 2-İlk n ü fus sayımı yapıldı.(Yalnızca erkekler sayıldı. Çü nk ü ama ç vergi verecekleri ve askere gidecekleri tespit etmekti.) 3-Posta teşkilatı kuruldu.

168 D-Eğitim Alanında 1-İlk ö ğretim zorunlu oldu (Yalnızca İstanbul'da) 2-İdadi (Lise) ve R ü şdiyeler (Orta okul) a ç ıldı. 3-Harbiye ve Tıbbiye a ç ıldı.(Tıbbiye ordunun doktor ihtiyacını karşılamak i ç in a ç ıldı) 4-Avrupa'ya ö ğrenci g ö nderildi.(Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek amacıyla g ö nderildiler fakat ç oğu oradaki siyasi atmosferden etkilendiler ve siyasetçi,gazeteci,şair oldular.) 5-Takvim-i Vakayi isimli ilk resmi gazete ç ıkarıldı.

169 *T ü rkiye'de ilk gazete 1795 yılında Fransızlar tarafından ç ıkarılan Haber B ü lteni'dir. *T ü rk ç e yayınlanan ilk gazete bir Ingiliz'in ç ıkardığı Ceride-i Havadis'tir. *Türkler tarafından çıkarılan ilk gazete (Agah Efendi “ Şinasi) Tercüman-ı Ahval'dir Tecüman-ı ahval ilk sayısı

170 TANZİMAT FERMANI (1839) Mısır ve Boğazlar sorununun çö z ü m ü nde Avrupa'nın desteğini alabilmek i ç in ilan edildi. Padişah I.Abd ü lmecit, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'dır. 1-Kanun ö n ü nde herkes EŞİTTİR. 2-VERGİ kişilerin kazancına g ö re alınacak. 3-R Ü ŞVET ve iltimas kaldırılacak. 4.ASKERLİK işleri belli bir d ü zene g ö re yapılacak.

171

172 5-KANUNUN ü st ü nl ü ğ ü kabul edilecek. Yukarıda bazı maddelerini verdiğimiz Tanzimat Fermanı; mutlakıyetin g ü c ü n ü sınırlandırmıştır ve ilk kez bu ferman ile Osmanlı Devleti hukuk ü st ü nl ü ğ ü n ü kabul etmiştir. Bu durum demokratikleşme yolunda atılmış en ö nemli adımlardan birisidir. Ancak Osmanlı halkı Tanzimat Fermanı ile y ö netimde s ö z sahibi olamamıştır.

173 İSLAHAT FERMANI (1856) Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan edilen ferman,Tanzimat Fermanı'nın genişletilmiş halidir.Bu fermanla azınlıklar,M ü sl ü man halktan daha ayrıcalıklı hale geldiler.Demokratik hareketi sayılmasının nedeni b ü t ü n Osmanlı halkının can,mal ve namusunun korunması ve kanun ö n ü nde eşit sayılmalarıdır. Avrupa devletleri bu fermanla i ç işlerimize karışmaya başladılar.

174

175 I.MEŞRUTİYET 1876 yılında 2. Abd ü lhamit J ö n T ü rklerin baskısıyla 1. Meşrutiyeti ilan etti. J ö n T ü rkler Meclisi a ç arak yabancı devletlerin i ç işlerimize karışmasını ö nlemek istiyorlardı. İlk anayasamız Kanun-i Esasi Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından hazırlandı. Ancak 2. Abd ü lhamit 93 Harbi'ni (1877 - 78 Osm.-Rus Savaşı'nı) bahane ederek Meşrutiyete son verdi.

176

177 II.MEŞRUTIYET 1908 yılında İttihat ve Terakki Partisinin ç abalarıyla 2. Meşrutiyet ilan edildi. 13 Nisan 1909 da meşrutiyet karşıtları İstanbul' da 31 Mart isyanını ç ıkardılar. Bu isyan Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ile Osmanlı Meclisi Meclis-i Mebusan kapatıldı

178

179 ZIRAAT BANKASI Memleket sandıkları kuruldu. Yolsuzluklar ü zerine Menafi sandıklarına d ö n ü şt ü r ü ld ü. 1888'de Ziraat Bankası kuruldu. *T ü rklerde zengin kimse olmadığından banka ile uğraşan, parasını bankaya yatıran olmadı. Paraya ihtiyacı olan da tefecilerden alıyordu. Ziraat bankası ç ift ç iyi tefecilerden kurtarmak amacıyla kuruldu.

180 Osmanlı Devletinde D ö nemler 1299-1453 :Kuruluş D ö nemi 1453 -1579(Sokulunun ö l ü m ü ) : Y ü kselme D ö nemi 1579 - 1699(Karlof ç a Ant. ) :Duraklama D ö nemi 1699-1792 (Yaş Ant.) :Gerileme D ö nemi 1792-1922 :Dağılma D ö nemi

181 OSMANLI TUĞRASI VE AÇIKLAMASI

182 Güneş: Halifeliği ifade eder Ay: Padişahlığı ifade eder Silahlar: Devletin kudretini ifade eder Çiçekler: Sevgi ve muhabbeti ifade eder Terazi: Adaleti ifade eder Kitap: Hukuku ve Allah(c.c.)'ın emirlerine bağlılığı ifade eder Nişanlar: Başarılı kişilere verilen şanları ifade eder

183 Tuğra: Devrin padişahının tuğrasıdır.. '' El - Gazi Abdülhamid bin Abdülmecid Han el- muzaffer daima '' yazılıdır.. Ayın içindeki tuğra alt yazısı: '' El-Müstenidü bi Tevfikat'ir-Rabbaniyye Melik'üd-devleti'il- Osmaniyye.'' Manası: '' Osmanlı Devleti'nin padişahları, Allahü Teala'nın muvaffak kıması ve yardım etmesine dayanırlar. '' Sağdaki kırmızı bayrak: Osmanlı bayrağı Soldaki yeşil üç hilalli bayrak: Hilafet sancağı Terazideki kitaplar: Üstte Kur'an-ı Kerim, altta kanunnameler..

184 EROL OKUTAN ESKİŞEHİR/ 2014


"3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU, ANAYURT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları