Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünite 14 BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZME YOLLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünite 14 BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZME YOLLARI"— Sunum transkripti:

1 Ünite 14 BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZME YOLLARI

2 Problem : Var olan durum ve öngörülen durum arasındaki fark olarak tanımlanabilir.
Problem çözme; problemi tanımlama, problemi çözmeye yönelik seçenekleri belirleme, bu seçeneklerden birini seçme ve öngörülen çözüme başarılı bir şekilde ulaşmak için seçeneğin uygulanma sürecidir.

3 İşletmelerde problem çözme kapsamında yapılan çalışmalar şu şekilde gruplandırılabilir:
İstenmeyen durumun ortadan kaldırılması Yeni bir uygulama başlatılması Yasal Zorunluluklar Yapılmakta olanların daha iyi yapılması

4 Algoritmalar ve Akış Şemaları
Algoritma: Herhangi bir işin tamamlanması ya da bir problemin çözülmesi için yerine getirilmesi gereken, ardışık bir sıra izleyen kurallar bütünüdür. Yazılım: Kullanıcıların bilgisayar kullanarak belirli bir işi yapmaları için bilgisayara verilmesi gerekli komutların tamamına verilen isimdir.

5 TCP (Transmission Control Protocol- Aktarım Kontrol Protokolü) TCP protokolü bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölme işlevini gerçekleştirir.

6 Algoritma içinde yer alan adımlar her zaman mantıklı bir sıra içinde birbirini izlemeli ve mutlaka zaman içerisinde sona ermelidir. Bir algoritmanın yazılabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir. Günlük yaşamda kullandığımız konuşma dili kullanılabileceği gibi, grafiksel şekiller yardımıyla da algoritmalar oluşturulabilir.

7 Konuşma dili kullanılarak oluşturulan algoritmalara sözde kodlama adı verilir. Bu kodlama için önceden belirlenmiş bir yapı yoktur. Algoritmalar her bir adımın geometrik şekillerle ifade edilmesi anlamına gelen akış şemaları ile desteklendiğinde çözüm akışının daha net izlenmesi mümkün olabilmektedir.

8 Program Akış Şeması: Bir bilgisayar programının adımlarını gösterir.
Sistem Akış Şeması: Veri girişi, işlem süreci ve çıktı elde edilmesi ve bilginin ilgili yerlere iletilmesine yönelik akışı gösterir. Veri Akış Şeması: Bir uygulama içindeki ya da örgüt bünyesindeki veri akışını gösterir.

9 Program Akış Şeması Sembolleri Süreç Giriş ve Çıkış Karar
Başlangış ve Sonlandırıcı Bağla-yıcı Süreç:Bir sürecin gerçekleştirilmesini sağlayan komutlar dizisini ifade eder Program akış sürecinde dışarıdan bir veri girişinin ya da dışarıya bir veri çıkışı olduğunu gösterir. Süreçte bir karar verilmesini ve verilen karara göre gidilecek farklı yolların bulunduğunu ifade eder. Sürece başlanıldığını ya da sürecin tamamlanması için gereken işin bitirildiğini ifade eder. Eğer akış şemaları birden çok kağıt üzerine alınıyorsa, kağıtlar arasındaki karışmayı engellemek için her klağıda bir numara verilir. Bağlayıcıların içine bu numaralar yazılarak kağıtların birbirini takip edecek şekilde sıralanması sağlanır. Semboller arasında işlemlerin yönünü ve akışını belirtmek için oklar kullanılır. Program Akış Şeması Sembolleri

10 Herhangi bir algoritma ve bağlı olarak program akış şeması oluşturulurken bazı temel tekniklerden yararlanılır. Bu teknikler şunlardır: Ardışık yapı (Sıra): İşlemler bölümler halinde tasarlanır ve yukarıdan aşağıya doğru tanımlanır. Algoritmada aksine bir sapma ya da dallanma işlemi yok ise, işlemler daima yukarıdan aşağıya doğru yapılır.

11 Ardışık yapı (Sıra):

12 Koşullu yapı (Karar): Herhangi bir koşula bağlı olarak farklı işlemlerin yapılması gerekiyorsa, uygulanan teknik koşullu yapıdır. Bir karar aşamasında iseniz, bu aşamada karşılaşabileceğiniz tüm seçenekleri algoritma içine katmanız gerekir.

13 Koşullu yapı (Karar):

14 Tekrarlı yapı (Döngü): Herhangi bir koşul sağlandığı sürece veya herhangi bir koşula ulaşıncaya kadar işlem birden fazla sayıda yineleniyorsa bu yapılar tekrarlı yapılardır.

15 Tekrarlı yapı (Döngü):

16 Örnek: Sözde kodlama * Başla * Sayaçları sıfırla (Kalan Sayısı=0, Geçen Sayısı=0) * Öğrenci bilgilerini dosyadan oku (öğrenci no, ara sınav notu (A), yıl sonu sınavı notu (Y)) * Ara sınav notu ve yıl sonu sınav notunu gereken ağırlıklar ile çarparak başarı notunu hesapla * Hesaplanan başarı notunu geçme notu “50” ile karşılaştır. * Eğer başarı notu <50 ise kalan öğrenci sayısını 1 arttır. * Eğer başarı notu >= 50 ise geçen öğrenci sayısını 1 arttır. * Dersi alan tüm öğrenciler için başarı notu hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol et. * Sonuçları (geçen ve kalan öğrenci sayılarını) yaz. *Bitir.

17 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
Genel olarak bilgi sistemi, kişi ve birimler arasındaki veri ve bilgi akışı olarak tanımlanabilir. Bilgi sistemi bir örgütteki bilgi ihtiyaçlarını sistemli bir şekilde karşılar, bilgilerin saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyan kişilere sunulmasını sağlar. Günümüzde bilgi sistemleri genellikle bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmektedir.

18 İşletmelerdeki bilgi akışının anlaşılması için işletme birimleri ile fonksiyonlarının hatırlanmasında fayda vardır.İşletmelerin kullandığı fonksiyonlara göre bölümleri şu şekildedir: Üretim Pazarlama İnsan kaynakları Finansman / Muhasebe Araştırma geliştirme

19 Yönetim, planlama, örgütleme, yürütme ve denetim işlevleri yoluyla işletmelerin hedeflerine ulaşmasının sağlanması olarak tanımlanabilir. Yönetim olgusu çoğunlukla işletme birimleriyle ilgili problem çözme süreci olarak tanımlanır ve yöneticiler zamanlarının çoğunu problem çözmeye ayırırlar.

20 Problem çözümü için, tam, doğru, zamanında elde edilen ve iletilen bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgi teknolojileri problemleri tanımlamak ve çözmek için birçok olanaklar sağlar.

21 İşletmelerde Bilgi ve Bilgi Sistemleri
Bilgi sistemi yazılım, donanım, kişiler, süreçler ve verilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Tüm işletmeler bilgisayarlı olsun ya da olmasın bir bilgi sistemine sahiptirler. İşletme bilgi sistemi, işletme birimleri ve çalışanları arasındaki veri ve bilgi akışını sağlayan bilgi teknolojisi uygulamalarıdır.

22 İşletme bilgi sistemi yoluyla bir örgütte bilgi ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması, bunların saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyan kişilere sunulması sağlanır . İşletme bilgi sistemleri örgüt içindeki kullanım yerlerine göre şu şekilde sınıflandırılabilirler:

23 Kayıt İşleme Sistemleri-KİS (Transaction Processing Systems)
İşletmenin yaptığı günlük işlemler sırasında ortaya çıkan verilerin kaydedilmesi ve gerekli raporların türetilmesi için hazır halde tutulmasından sorumlu bilgi sistemleridir. Kayıt işleme sistemi rutin işlemlere ilişkin kayıtların tutulduğu veri tabanlarıdır.

24 Bir işletmenin muhasebe bölümünde yapılmakta olan 6 temel günlük işlem şunlardır:
Satış işlemlerinin takibi Alacakların takibi Satın alma ve stokların takibi Ödenecek borçların takibi Çalışanların maaşlarının ödenmesi Dönem sonu raporlarının hazırlanması KİS’den işletmenin muhasebe sistemini etkileyecek bu temel işlemlere ilişkin kayıtları tutması beklenir

25 Yönetim Bilgi Sistemleri-YBS (Management Information Systems)
Yönetim bilgi sistemlerinin temel amacı yönetimin karar vermek için gerek duyduğu raporların düzenli olarak ve öngörülen biçimde türetilmesidir. Yönetim bilgi sistemleri yoluyla işletme faaliyetlerini özetleyen, yapılandırılmış raporlar türetilir.

26 YBS ve KIS arasındaki en önemli fark KIS yoluyla veri tabanı oluşturulması, YBS’de ise bu veri tabanına dayalı raporlar türetilmesidir.

27 Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Systems)
Karar destek sistemleri yöneticilere karşılaştıkları beklenmeyen, sık ortaya çıkmayan durumlarda ve problemlerde işletmenin bu durumdan en iyi şekilde yararlanabilmesi ya da en az zararla bu durumun üstesinden gelebilmesi için almaları gereken tavırları belirlemelerinde gerekli yardımı sağlayan sistemlerdir.

28 Karar destek sistemlerinin KIS ve YBS den farkı veri analizi gerçekleştirmesidir. Büyük ölçekli problemlerin çözümünde daha çok çaba gerektiğinden grup karar destek sistemleri oluşturulabilir. Üst düzey yönetici destek sistemleri YBS ve KDS ne benzerler, farkı özel olarak üst düzey yöneticilerin kullanımı amacıyla tasarlanmaları ve bu yüzden de daha fazla kullanım kolaylığı sağlar.

29 BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI
Belirli bir düzene göre tasarlanmış bilgi sistemleri işletmelerin sağlıklı olarak faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak bir yapıya kavuşmuş demektir.

30 Doğru bilgileri sağlayan bilgi sistemleri olsa bile, işletmeler bazı durumlarda bilgi sistemlerinde değişiklik yapmak durumunda kalabilirler. Bu ise sistem analizi ve sistem tasarımı konularının gündeme gelmesini gerektirir.

31 Sistem analizi ve sistem tasarımı işletmelerin sahip olduğu bilgi akışını sağlayan yapının incelenmesi ve geliştirilmesi için altı aşamadan oluşan bir problem çözme sürecidir. Ön araştırma Sistem analizi Sistem tasarımı Sistem geliştirme Geliştirilen sistemin uygulamaya konulması Sistemin bakımı ve güncellenmesi

32 1.Ön Araştırma Aşaması Bu aşamada, sistem analizi ve tasarımına neden gerek duyulduğu araştırılır. Ön araştırma genellikle problemin ve kapsamının tanımlanması ile başlar ve problemin çözümü için alternatifler önerilmesi ile son bulur. Genel olarak ön araştırma aşamasında bir olurluluk sonucunda bu aşamada elde edilen bilgiler ile bir ön araştırma raporu yazılır.

33 2.Sistem Analizi Aşaması
Sistem analizi aşaması var olan sistemin nasıl çalıştığı, ortaya çıkan probleme sistemin neden, ne şekilde yol açtığını belirlemeye yöneliktir ve veri toplanması, toplanan verilerin analizi ve analiz raporu yazılması temel adımlarından oluşur.

34 Veri toplama aşamasından sonra verilerin analizi için kullanılabilecek analiz yöntemleri şunlardır:
Kontrol Listeleri: Kontrol listeleri, belirli bir işin yapılması sırasındaki süreç ile ilgili tüm soruların içinde barındırıldığı detaylı listelerdir. (Kullanıcılar işin tamamlanması sırasında tek tek kontrol listesinde yer alan soruları yanıtlayarak işin doğru olarak bitirilmesini sağlarlar. Örn: AOF sınavı için yerine getirilmesi gerekenler sorular biçiminde listelenir)

35 Yukarıdan Aşağıya (top down) Analiz Yöntemi: Özellikle karmaşık sistemlerin analiz edilmesinde, sistemi küçük parçalara bölerek parçaların tek tek ele alınması mantığına dayanır. (Böyle bir yaklaşım, karmaşık bir sistemi bütün olarak analiz etmek yerine daha küçük bileşenler ile uğraşmayı mümkün kılar. Örn: bir işletmenin bilgi sistemi incelenirken, önce işletmedeki bölümlerin bilgi sistemleri teker teker incelenir, daha sonra bunlar arasındaki bağlantılar yapılandırılır)

36 Girdi Çıktı Analizi Yöntemi: Bir işin yapılabilmesi sırasında kullanılan girdiler ile o işin sonucunda elde edilen çıktılar arasındaki ilişkileri gösteren dökümanlardır. (Bir işlemin yapılması sırasında girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkileri belirlemek, belirli girdilerin çıktılara ne türde katkılar sağladığını göstermesi açısından son derece yararlıdır)

37 Karar Tabloları: Belirli koşullar ortaya çıktığında onlara bağlı olarak hangi durumlarda hangi kuralların uygulanması gerektiğini belirleyen tablolardır. (Bu tür tablolar her iş kolunda farklı isimler alabilir, örn: bankacılıkta prosedür.)

38 Sistem Akış Şemaları: Sisteme girdi olarak giren bilgilerin ne tür işlemlerden geçtiğini, nasıl bir çıktıya dönüştüğünü ve çıktı haline dönüşen bilginin işletme içerisinde nasıl bir yayılım izlediğini belirlemeye yönelik grafiklerdir. Sistem akış şemalarında kullanılan başlıca semboller şöyledir:

39 SÜREÇ BELGE SABİT DİSK GİRDİ/ ÇIKTI HAZIRLIK ÇEVRİMİÇİ GİRDİ MANYETİK
TEYP GİRDİ/ ÇIKTI ÇEVRİM İÇİ GÖRÜNTÜLEME HAZIRLIK ÇEVRİMİÇİ GİRDİ

40 Veri Akış Şemaları: Bir bilgi sisteminin mantıksal modelidir
Veri Akış Şemaları: Bir bilgi sisteminin mantıksal modelidir. İşletme içinde kullanılmakta olan bilgi sisteminin mantıksal yapısının grafik kullanarak açıklanmasıdır. Bir bilgi sistemi içerisinde yer alan verinin ya da bilginini nasıl bir akış izlediğini nereden elde edildiğini, nerede işlendiğini ve nerede nasıl depolandığını ya da kimlere gönderildiğini belirlemeye yöneliktir.

41 3.Sistem Tasarımı Aşaması
Yeni ya da mevcut sistemin yerini alacak bilgi sisteminin tasarlandığı aşamadır. Tasarım aşaması iki alt aşamadan oluşur. Önce birkaç sistem alternatifi geliştirilerek bunlar içinden problemin çözümüne en iyi katkıyı sağlayan belirlenir. Sonra önerilerin teknik ve ekonomik olurluluğu incelenir. (Ekonomik olurluluk yeni sistemin getirileri yatırım maliyetinden daha iyi olmasıyla ilgilidir. Teknik olurluluk ise sistemin çalışmasını sağlayacak donanım, yazılım ve insan gücünün varlığı ve devamlılığını değerlendirir.

42 4. Sistem Geliştirme Aşaması
Bu aşama, tasarlanan bilgi sisteminin işletme içinde uygulanabilir hale getirilmesi için gerekli olan düzenlemelerin yapılması işidir. Sistem geliştirme üç alt aşamadan oluşmaktadır. Yazılım geliştirme (ya başka amaç için geliştirilmiş yazılım ya da yeni yazılım) Donanım temin etme (yazılımın gereklerine göre var olan donanım veya ek donanım) Sistemin test edilip uygulamaya hazır hale getirilmesi

43 5. Geliştirilen Sistemin Uygulamaya Alınması
Yeni sistem kurulur ve kullanıcılar eğitilir. Geliştirilen sistemin uygulamaya konulması için farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Paralel Uygulama (Eski ve yeni sistem bir arada uygulanır, sorun olursa eski sistemden veriler elde edilebilir) Pilot Uygulamaya Geçirme (Sistem önce işletmenin bir kısmında uygulanır, tatmin edici ise tamamında uygulanır) Bütün Olarak Uygulamaya Geçirme (İşletmenin kullanmakta olduğu sistem uygulamadan kaldırılarak, geliştirilen sistem işletmenin tamamında aynı anda uygulanmaya başlanır)

44 6. Sistemin Bakımı ve Güncellenmesi
Geliştirilen sistemler zaman içinde eskirler, bu nedenle sistemlerin işlevlerini ne oranda yerine getirdikleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. (Karşılaştırma aralığı sistem tasarımı aşamasında belirlenmelidir)

45 Sistem Analizini İşletme İçinde Kullananlar
6 aşamalı bu problem çözme süreci sistem analistleri tarafından gerçekleştirilir. Sistem analistleri dışında bilgi sisteminin kullanıcısı olan her çalışan bir uç kullanıcı olarak adlandırılır. Uç kullanıcıların bilgi sistemlerinin analizi ve tasarımı aşamasındaki görevi, sistemin analistler tarafından en iyi şekilde anlaşılabilmesini sağlamak ve sistemden beklediklerini belirleyerek bunları doğru olarak analistlere aktarabilmektir.


"Ünite 14 BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZME YOLLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları