Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİSTEMİK SARKOİDOZ PROF. DR. HALİL YANARDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİSTEMİK SARKOİDOZ PROF. DR. HALİL YANARDAĞ."— Sunum transkripti:

1 SİSTEMİK SARKOİDOZ PROF. DR. HALİL YANARDAĞ

2 GENEL BİLGİLER Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen, çoğunlukla genç erişkinlerde görülen, etkilenen organlarda nonkazeifiye, epiteloid granülomlarla karekterize; akciğerler başta olmak üzere, deri, göz, miyokard, SSS, eklem ve kemikleri tutan; diğer granülomatöz hastalıkların dışlanmasıyla tanı konan, multisistemik granülomatöz bir hastalıktır.

3

4 EPİDEMİYOLOJİ Ülkelere, farklı coğrafi bölgelere ve ırklara göre farklı prevalans gösterir Afrikalılarda insidans yüksektir Avrupada nedeni bilinmeyen interstisyel akciğer hastalıkları arasında ilk sırada yer alır 20-40 yaş daha sık görülür İnsidansı kış ve ilkbaharda pik yapar

5 ETİYOLOJİ Hastalık 100 yıl önce tanımlanmış olmasına rağmen etiyoloji hala kesin olarak bilinmemektedir Genetik yatkınlık? Hastaların %5-16sında ailesel yatkınlık – HLA-1, -B8, -B13, -DR3 ve –B27 ile ilişki görülmüştür. Zenci popülasyonda daha sık Bir çok ajanın granülomatöz reaksiyonu tetiklemesi?

6 Bağışıklık sistem bozuklukları:
BAL ve tutulan dokularda CD4/CD8 oranı artar. CD4/CD8 >3.5(sensitivite %50-60,spesifisite %90) Periferik kanda lenfopeni T lenfositler azalır ve PPD test negatif.humoral bağışıklık sağlam kalır. Lab:24 saatlık idrarda ca artmış,%60’ında kanda ACE düzeyi artmış Karaciğer tutulumunda alkalı fosfataz artar

7 KLİNİK 2\3 vaka asemptomatik En sık akciğer tutulumu
Ekstrapulmoner tutulum sıklık sırası: 1.Cilt 2.Periferik lenf bezi 3.Karaciğer 4.Göz 5.Kalp 6.Tükrük-gözyaşıbezi 7.Kas, sinir, beyin 8.Kemik iliği

8 Klinik prezantasyonlar;
Akut Subakut Kronik

9 AKUT FORM LÖFGREN SENDROMU
Eritema nodosum Poliartrit Bilateral hiler lenfadenopati Ateş Halsizlik Üveit

10 SUBAKUT FORM Kliniği akut formdan farklılık gösteren
Semptomları 2 yıldan kısa olan formlardır.

11 KRONİK FORM 2 yıldan eski olgular
Fibrokistik akciğer hastalığına kadar uzanan geniş bir spektrum Ekstrapulmoner sarkoidoz

12 YAKINMALAR Ateş, yorgunluk, kilo kaybı, zaman zaman gece terlemesi gibi nonspesifik bulgular %90 dan fazla olguda akciğer tutulumu, dispne, kuru öksürük, göğüste sıkışma hissi, fibrokistik tutulum olan akciğerde kronik balgam çıkartma ve hemoptizi

13 FİZİK MUAYENE İleri evrelerde akciğerlerde raller
Endobronşial tutulum ve bronş hiperreaktivitsinde ronküs ve wheezing duyulur Nadiren pulmoner hipertansiyon görülür

14 TANISAL YÖNTEMLER PA akciğer grafisi HRCT Akciğer fonksiyon testleri
Bronkoskopi Bronkoalveoler lavaj Mediastinoskopi Serum ACE miktarı Kveim-Siltzbach deri testi Biopsi

15 Sarkoidozda organ tutulumu
Akciğer %90 Deri %10-25 Göz %20 Tükrük bezi %5 Periferik LAM %30 Sinir sistemi %5 Kalp %20-30 Karaciğer %50-90 Dalak %35-75 Böbrek %20 Ürogenital sistem %10 Kemik %5 Eklem-kas %30 Endokrin %5

16 PA AKCİĞER GRAFİSİ Grafiye göre evreleme yapılır: Evre 0: normal
Evre 1: bilateral hiler, mediastinal veya paratrakeal LAP Evre 2: evre 1 + parankimal infiltrasyonlar Evre 3: LAP ın eşlik etmediği diffuz pulmoner parankimal infiltrasyonlar Evre 4: LAP ın eşlik etmediği fibro-kistik interstisyel akciğer hastalığı

17

18 Stage I. Posteroanterior (PA)
chest radiograph shows bilateral hilar and mediastinal adenopathy without parenchymal disease.

19                                                            

20 2 SENE SONRA                                                  

21 chest radiograph demonstrates hilar and mediastinal adenopathy
Stage II. PA chest radiograph demonstrates hilar and mediastinal adenopathy with fine nodular interstitial opacities.

22

23 Stage III. PA chest radiograph depicts diffuse bilateral reticulonodular opacities without lymphadenopathy.

24 Stage IV. PA chest radiograph shows fibrosis and upper lobe cystic changes and volume loss.

25 EVRE 4

26 Evre IV sarkoidoz 26

27 ORGAN TUTULUMLARI Üst solunum yolları Akciğer 5-20% Nazal granulomlar.
Laringeal tutulum 5%. Akciğer >90% dispne, kuru öksürük, göğüs ağrısı (alkol alımı sonrası yoğunlaşır), hemoptizi

28 Kalp Karaciğer Dalak Böbrekler Salgı bezleri
İletim bozukluğu; MI; perikardial hastalık; ani ölüm (27% otopside); cor pulmonale. Karaciğer Hepatomegali (biopsi ve otopside granuloma 63-87%) Genelde asemptomatik Dalak Splenomegali; genelde sessizdir (50% otopside bulunur) Böbrekler Hiperkalsemi / hiperkalsiüri; renal parankimin granulomatöz infiltrasyonu, granulomlara sekonder olarak gelişen glomerular hastalık veya renal arterit Salgı bezleri Parotido-megali; subklinik 50% (fakat genellikle sadece hilar adenopati ile birlikte); sarkoidal granul; dil, tonsiller.

29 Romatolojik Eklem tutulumu; 2 form – akut and kronik (<6 ay).
İlerleyen yıllarda diğer bulgulardan daha belirginleşebilir. Dizler > ayak bilekleri > dirsekler > el bilekleri > elin küçük eklemleri (tipik olarak 2-6 eklem). Periartiküler şişme > efüzyon Sinovyal sıvı genelde non-inflamatuardır. Tenosinovitis ve topuk ağrısı meydana gelebilir.

30 Muskuler Endokrin Progresif proximal kas güçsüzlüğü; myopatik EMG,
artmış CpK Endokrin Pituitar & hipothalamus – diabet, hipertiroidizm. Prolaktin yüksekliği. Intermitan hiperkalsemi – 17-19%.

31 Laboratuar: Anemi 5% Lökopeni – kemik iliği tutulumunun gösterir – 28%
Eozinofili 24-34%  ESR 66%; Haptoglobin yüksekliği 40%. Hiperkalsemi (artmış intestinal Ca absorbsiyonu; (3H)1,25(OH)2D3 üretimine bağlı 19%  ACE 60% ( DM, alkolik karaciğer hastalığı, Hep C, tuberkuloz, lepra, lenfoma, hipertiroidizm, Whipple’s, silikozis, histoplasmozis, berylliosis,  serum lizozim, B2-mikroglobulinleri.

32 Laboratuar Tüberkülin – Kutanoz anerji 66%
CD4:CD8 – normal 1.8:1; düşük-aktiviteli sarkoid 1.4:1; yüksek-yoğunluklu alveolit 0.8:1. Hipergammaglobulinemi 50% Bronkoalveolar lavaj (BAL) – sıvı lenfosit sayısı >7% lenfositler; CD4/CD8 >3.5. 67Gallium’da panda veya lambda işaretleri (parotid & lakrimal bezlerden granuloma gallium tutulumu [panda] and bilateral hilar lenf nodu tutulumu [lambda]). Kveim-Siltzbach testi (90% hilar adenopati eşlik ediyorsa).

33 DEĞİŞİK RADYOLOJİK GÖRÜNÜMLER
RETİKÜLONODÜLER PATERN

34 ASİNER PATERN

35 PNÖMONİK GÖRÜNÜM

36 ALVEOLER SARKOİDOZ

37 KAVİTER SARKOİDOZ

38 HRCT Akciğer grafisine göre daha duyarlı
Paratrakeal,pretrakeal, paraaortik ve subkarinal adenopatilerde tespit edilebilir

39

40

41

42

43

44

45

46 AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ
Grafideki evrelerle yakın ilişki Evre-1 %80 normal %30-50 hastada obstrüktif tipte ventilasyon azalması Pulmoner infiltrasyon varsa, %40-70 FVC, FEV-1’de düşmeyle birlikte restriktif tipte ventilasyon azalması

47 BRONKOSKOPİ Akciğer infiltrasyonu görülen hastalara Transbronşiyal
En az 4-6 örnek BAL avantajı

48 Deri bulgusu olmayanlarda bronkoskopi ile transbronşiyal lenf nodu biopsisi yapılmalıdır.
Bronkoskopi sırasında BAL(Bronkoalveoler lavaj) ile lökosit değişimleri saptanabilir.CD4/CD8 oranı >3,5 ise sarkoidoz göstergesidir.

49 BRONKOALVEOLAR LAVAJ CD4/CD8 oranı yüksek(%90)
Akciğer sarkoidozu aktivitesiyle ilişkili ancak tanı için yeterli değil

50 MEDİASTİNOSKOPİ Lenfoma ve diğer intratorasik maligniteleri dışlamada yararlı Radyografide olağan dışı asimetrik veya aşırı büyük hiler LAP görülüyorsa, bronkoskopik biyopsi pozitif olsa bile mediastinoskopi endikasyonu var

51 SERUM ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (SACE)
Normalde pulmoner kapiller endotelinde, AT-1’İ AT-2’ye çevirir Sarkoidozda ACE’nin önemli bir kısmı granülomlarda üretilir ACE granulom oluşumunda modülatör? Granülomlarda AT-2 üretimi? Steroidle tedavi edilmemiş aktif sarkoidozlu hastaların %40-90’ında SACE yüksek

52 SACE Sarkoid granüloma, BAL sıvısı, gözyaşı ve serebrospinal sıvıda tespit edilmiş Kronik berilyozis, silikozis, lepra, Hodgkin hastalığı, mantar, mikobakteriyel hastalıklar gibi granülomatöz hastalıklar, Gaucher hastalığı, hipertiroidi, karaciğer sirozu ve diabetes mellitusta da yüksek Tanıya sınırlı katkı sağlar Sarkoidoz regresyonunda ve steroid tedavisinde düşer

53 BİYOPSİ Yoğun, nonkazeifiye granulom
Merkezden çevreye doğru yayılan, soluk nukleuslu epiteloid hücreler, az multinukleer dev hücre, sınırlı sayıda lenfositik infiltrasyon Schaumann ve asteroid inklüzyon cisimcikleri

54 Sarkoidozda görülen non-kazeifiye granulomlarla karakterize histolojik görünüm

55 Sarkoid granülomlar

56 Sarkoidoz – Deri bulguları
Genellikle hastalığın ilk başlarında görülür. Hastalığın derecesiyle korele değildir. Deri lezyonlarının görülmediği durumlarda lenfadenopati & hepatosplenomegali görülmesi daha olasıdır. Spesifik (granulom içeren lezyonlar) Non-spesifik (granuloma içermeyen, reaktif durumlar).

57 Spesifik Deri Lezyonları:
Makulopapular sarkoid Noduler sarkoid Plak sarkoid Skar sarkoid Lupus pernio Ülseratif sarkoid Nadir varyantlar: Psoriasiform, Hypopigmented, Verrucous, folliculitis, Eruptive, Lichenoid, Erythrodermic, Cicatricial alopecia, Erythematous plaques of palms and soles, Nodular fingertip lesions, Unilateral lower extremity edema, granulomatous cheilitis, palmar erythema, morpheaform, angiolupoid, perforating, lupus-erythematosus-like, umbilicated, rosacea-like syndrome.

58 Dermatolojik muayenede diyaskopi ile papüler,plak ve nodüler lezyonlarda elma jölesi görünümü saptanır. Sarkoidoz açısından önemli bir bulgudur,fakat spesifik değildir.Diğer granülomatöz hastalıklarda da bu bulgular görülebileceği için ayırıcı tanı için biopsi yapılarak tanı doğrulanmalıdır

59 plak

60 Eritema nodozum                               

61 Eritema nodosum

62

63 Papüller multipl nodüller soliter
                                                  

64 Anüler Sarkoidoz Papüler lezyonlar birleşme eğilimi gösterebilirler veya anüler patern kazanabilirler. Lezyonlar genellikle baş ve boyunda, özellikle alın, yanak ve ensede yerleşirler ve sıklıkla kronik sarkoidoz ile birliktedirler .

65 Anuler sarkoidoz

66 Lupus pernio; kronikleşme bulgusu
                                   

67 Nasal nodül

68 Lupus Pernio

69 Lupus pernio

70 Lupus pernio

71

72

73                                                     < TD>

74

75

76

77 KARACİĞER-DALAK GRANÜLOMLARI
                                                    

78 ABDOMİNAL LAP                                                    

79 ELDE LİTİK LEZYONLAR                                              

80

81                                         

82

83 GASTRİK SARKOİDOZ                                                           

84 KOLONDA SARKOİDOZ                              

85 NEFROKALSİNOZİS ve retroperitoneal lenf nodları
                                                            

86 GÖZ Konjunktivit,keratokonjunktivitis sikka, papilla ödemi, üveit
Vizyon bozukluğu, kuru göz, fotofobi HEERFORDT SENDROMU:Üveit, parotid, fasiyal paralizi,ateş

87 -Anterior veya posterior granulomatous uveitis
Göz Tutulumu : -Anterior veya posterior granulomatous uveitis -Konjunctival leziyon ve skleral plaques -Papilledema -Lakrimal gland (keratoconjuctivitis sicca)

88

89 papilödem                                   

90 -Kranial sinir felci ve hypothalamic/pituitary disfonksiyon.
Nörolojik Tutulum : -Kranial sinir felci ve hypothalamic/pituitary disfonksiyon. -Lymphocytic meningitis

91 7.sinir:fasiyal paralizi
Optik sinir:papilla ödemi, görme bozuklukları Periferik sinir:Parestezi, azalmış DTR(multipl sklerozla karışabilir)

92 AYIRICI TANI Tüberküloz Maligniteler Aspergillozis Kriptokokkozis
Histoplazmozis

93 Prognoz • İyi: Erythema nodosum, akut inflammatuar bulgular (ateş,polyarthritis). • Kötü: Lupus pernio, kronik uveitis, yaş >40, kronik hypercalcemia,nephrocalcinosis, siyah ırk, nasal mucosal tutulum, kistik kemik lezyonları, neurosarcoidosis, myokardial tutulum.

94 Temel Sarkoidozis Tanı Rehberi:
Hikaye/ CBC, BUN, Cr, LFTs, electrolytes, Ca. Urinalysis ACE seviyesi CXR PFTs (spirometry, volumes, diffusion measurements) Tüberkülin test with anergy panel. Ophthalmologic examination with both slit-lamp and fundus. Histoloji.

95 TEDAVİ 60% spontaneous rezolusyon(83% akut ) % steroidle rezolusyon. Temel Amaç; fibrozisi önlemektir. Steroid ilk tercih: Ağır cilt lezyonları Hiperkalsemi Ağır akciğer hastalığı Karaciğer tutulumu Kardiyak inflammation Posterior üveit Neurosarcoidosis Diğer organların ağır tutulumu

96 Tedavi Rehberi : Sistemik Sarkoidozis: Prednisone 1 mg/kg/d x 4-6 weeks followed by a slow taper over 2-3 months. Hydroxychloroquine 2-3 mg/kg/day x 12 weeks (30-50% success). MTX 15 mg/week in 3 divided doses at 12 hour intervals x 9-11 months (94% success). Thalidomide (TNF blocker) Infliximab (Ab against TNF-ά); Etanercept (receptor for TNF).

97 KAYNAKLAR 1. American Thoracic Society (ATS), European Respiratory Society (ERS), and World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG). Statement on sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160: 2. Israel HL, Gottlieb JE, Peters SP.The importance of ethnicity in the diagnosis and prognosis of sarcoidosis. Chest 1997;111: 3. Fanburg BL, Villa O. Sarcoidosis.Murray JF and Nadel JA edit. Textbook of Respiratory Medicine. Philadelphia, W.B.Saunders Company, 2000; 4. Quernheim JM. Sarcoidosis:İmmunopathogenetic concepts and their clinical application. Eur Respir J,1998;12: 5. White ES,Lynch JP. Sarcoidosis involving multiple systems. Diagnostic and therapeutic challenges. Chest 200l;119: 6. Mana J,Gomez-Vaquero C,Montero A,et al.Löfgren's Syndrome revisited:A study of 186 patients.Am J Med.1999;107: 7. Yanardağ H. Sarkoidozda kalp tutulumu . Hipokrat Kardiyoloji Derg ;23(4) 8. Newman LS, Rose CS, Maier LA. Sarcoidosis. N Eng J Med. 1997;336: 9. Tambouret R, Geisinger KR, Powers CN, et al. The clinical application and cost analysis of fineneedle aspiration biopsy in the diagnosis of mass lesions in sarcoidosis. Chest 2000;117: 10. Newman LS, Rose CS. Sarcoidosis.Fishman AP, editör. Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders. New York, McGraw-Hill,1998; Uygun S, Yanardag H, Karter Y, Demirci S.Course and prognosis of sarcoidosis in a referral setting in Turkey; analysis of 166 patients. Acta Medica (Hradec Kralove). 2006;49(1): Judson MA. An approach to the treatment of pulmonary sarcoidosis with corticosteroids: the six phases of treatment. Chest 1999;115: 13. Yanardağ H, Pamuk ON, Karayel T.Cutaneous involvement in sarcoidosis: analysis of the features in 170 patients.Respir Med Aug;97(8): 14- Baughman RP, Ohmichi M, Lower EE. Combination therapy for sarcoidosis.Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18:


"SİSTEMİK SARKOİDOZ PROF. DR. HALİL YANARDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları