Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Okt. Meryem O ğ uzhan Tuluk İ stanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MEB Temel Kanunu 2547 nolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Okt. Meryem O ğ uzhan Tuluk İ stanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MEB Temel Kanunu 2547 nolu."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Okt. Meryem O ğ uzhan Tuluk İ stanbul Üniversitesi Dil Merkezi meryemboun@gmail.com Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MEB Temel Kanunu 2547 nolu Yök Yasası

2 Yüksekö ğ retim Kurumları ve Üst Kurulu ş larını içeren maddeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MEB Temel Kanunu 2547 Yüksekö ğ retim Kanunu Madde 130: Yüksekö ğ retim Kurumları Madde 131: Yüksekö ğ retim Üst Kurulu ş ları Madde 132: Yüksekö ğ retim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar İ lk 30 Madde Madde: 31- 34- 35- 36- 37- 38- 39

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandı ğ ı R.Gazete : Tarih : 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer) Yayımlandı ğ ı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa: 3

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde 130: Yüksekö ğ retim Kurumları Madde 131: Yüksekö ğ retim Üst Kurulu ş ları Madde 132: Yüksekö ğ retim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar Anayasa’nın Yüksekö ğ retim ile alakalı maddeleri

5 Madde 130: Yükseköğretim Kurumları Ça ğ da ş e ğ itim-ö ğ retim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yeti ş tirmek amacı ile; ortaö ğ retime dayalı çe ş itli düzeylerde e ğ itim-ö ğ retim, bilimsel ara ş tırma, yayın ve danı ş manlık yapmak, ülkeye ve insanlı ğ a hizmet etmek üzere çe ş itli birimlerden olu ş an kamu tüzel ki ş ili ğ ine ve bilimsel özerkli ğ e sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.Kanunda gösterilen Usul esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak ş artı ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tabi yüksekö ğ retim kurumları kurulabilir. Kanun, Üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. Üniversiteler ile ö ğ retim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel ara ş tırma ve yayında bulunabilirler-Ancak bu yetki, Devletin varlı ğ ı ve ba ğ ımsızlı ğ ı ve milletin ve ülkenin bütünlü ğ ü ve bölünmezli ğ i aleyhinde faaliyette bulunma serbestli ğ i vermez. Üniversiteler ve bunlara ba ğ lı birimler, devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri devletçe sa ğ lanır. Kanunun belirledi ğ i usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurba ş kanınca, dekanlar ise Yüksekö ğ retim Kurulunca seçilir ve atanır. Üniversite yönetim ve denetim organları ile ö ğ retim elamanları; Yüksekö ğ retim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dı ş ında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinde uzakla ş tırılamazlar. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

6 Madde 130 (devam) Üniversitelerin hazırladı ğ ı bütçeler; Yüksekö ğ retim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Milli E ğ itim Bakanlı ğ ına sunulur ve genel ve katma bütçelerin ba ğ lı oldu ğ u esaslara uygun olarak i ş leme tabi tutularak yürürlü ğ e konulur ve denetlenir. Yüksekö ğ retim Kurumlarının kurulu ş ve organları ile i ş leyi ş leri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, ö ğ retim elemanlarının görevleri, ünvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, ö ğ retim elemanı yeti ş tirme, üniversitelerin ve ö ğ retim elemanlarının kamu kurulu ş ları ve di ğ er kurumlar ile ili ş kileri, ö ğ retim düzeyleri ve süreleri, yüksekö ğ retime giri ş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapaca ğ ı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza i ş leri, mali i ş ler, özlük hakları, ö ğ retim elemanlarının uyacakları ko ş ullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre ö ğ retim elemanlarının görevlendirilmesi, ö ğ renimin ve ö ğ retimin hürriyet ve teminat içinde ve ça ğ da ş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yüksekö ğ retim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sa ğ ladı ğ ı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. Vakıflar tarafından kurulan yüksekö ğ retim kurumları, mali ve idari konuları dı ş ındaki akademik çalı ş maları, ö ğ retim elemanlarının sa ğ lanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yüksekö ğ retim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.

7 Madde 131: Yükseköğretim Üst Kuruluşları Yüksekö ğ retim kurumlarının ö ğ retimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek,yüksekö ğ retim kurumlarındaki e ğ itim - ö ğ retim ve bilimsel ara ş tırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler do ğ rultusunda kurulmasını, geli ş tirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sa ğ lamak ve ö ğ retim elemanlarının yeti ş tirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yüksekö ğ retim Kurulu kurulur. (De ğ i ş ik ikinci fıkra: 7/5/2004-5170/8 md.) Yüksekö ğ retim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve ö ğ retim üyeli ğ inde ba ş arılı hizmet yapmı ş profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurba ş kanınca atanan üyeler ve Cumhurba ş kanınca do ğ rudan do ğ ruya seçilen üyelerden kurulur. Kurulun te ş kilatı, görev, yetki, sorumlulu ğ u ve çalı ş ma esasları kanunla düzenlenir. 3. Yüksekö ğ retim kurumlarından özel hükümlere tabi olanlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

8 Madde 132: Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet te ş kilatına ba ğ lı yüksekö ğ retim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tabidir. F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kurulu ş ları ve kamuyla ili ş kili haber ajansları(1) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

9 MEB Temel Kanunu Kanun Numarası :1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandı ğ ı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı:14574 Yayımlandı ğ ı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa: 2342

10 MEB KANUNU Madde 31 – (De ğ i ş ik: 16/6/1983 - 2842/10 md.) Yüksekö ğ retime geçi ş Madde 34 - KapsamMadde 35- Amaç ve Görevler Madde 36 – (De ğ i ş ik: 16/6/1983 - 2842/11 md.) Kurulu ş - Yüksekö ğ retim Kurumları Madde 37- Yüksekö ğ retimin düzenlenmesiMadde 38 - Yüksekö ğ retimin paralı olu ş uMadde 39 - Yüksekö ğ retim planlaması MEB Kanunu’nun Yüksekö ğ retim ile alakalı maddeleri

11 Madde 31 – (De ğ i ş ik: 16/6/1983 - 2842/10 md.) Yüksekö ğ retime geçi ş Lise veya dengi okulları bitirenler, yüksekö ğ retim kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanır. Hangi yüksekö ğ retim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giri ş ş artları Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı ile i ş birli ğ i yapılarak Yüksekö ğ retim Kurulu tarafından tespit edilir. MEB Temel Kanunu

12 Madde 34 – Kapsam: Yüksek ö ğ retim, orta ö ğ retime dayalı en az iki yıllık yüksek ö ğ renim veren e ğ itim kurumlarının tümünü kapsar. MEB Temel Kanunu

13 Madde 35 – Amaç ve görevler: Yüksekö ğ retimin amaç ve görevleri, milli e ğ itimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Ö ğ rencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do ğ rultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çe ş itli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yeti ş tirmek; 2. Çe ş itli kademelerde bilimsel ö ğ retim yapmak; 3. Yurdumuzu ilgilendirenler ba ş ta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri geni ş letip derinle ş tirecek inceleme ve ara ş tırmalarda bulunmak; 4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve geli ş mesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirli ğ i etmek suretiyle ö ğ retim ve ara ş tırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve ara ş tırmaları sonuçlandırarak dü ş üncelerini bildirmek; 5. Ara ş tırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekni ğ in ilerlemesini sa ğ layan her türlü yayınları yapmak; 6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın e ğ itim hizmetlerinde bulunmaktır. MEB Temel Kanunu

14 Madde 36 – (De ğ i ş ik: 16/6/1983 - 2842/11 md.) Kurulu ş : Yüksekö ğ retim kurumları Yüksekö ğ retim kurumları ş unlardır: 1. Üniversiteler, 2. Fakülteler, 3. Enstitüler, 4. Yüksekokullar, 5. Konservatuvarlar, 6. Meslek yüksekokulları 7. Uygulama ve ara ş tırma merkezleri, Yüksekö ğ retim kurumlarının amaçları, açılı ş, kurulu ş ve i ş leyi ş leri ile ö ğ retim elemanlarına ili ş kin esaslar ve yüksekö ğ retim kurumları ile ilgili di ğ er hususlar, özel kanunlarında belirlenir. MEB Temel Kanunu

15 Madde 37 – Yüksekö ğ retimin düzenlenmesi: Yüksek ö ğ retim, milli e ğ itim sistemi çerçevesinde, ö ğ rencileri lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerinde yeti ş tiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bütünlük içinde çe ş itli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde ö ğ retim yapan kurulu ş lar bulunur. Farklı seviyeler ve kurulu ş lar arasında ö ğ rencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçi ş yolları açık tutulur. MEB Temel Kanunu

16 Madde 38 – Yüksekö ğ retimin paralı olu ş u: Yüksek ö ğ retim paralıdır. Ba ş arılı olan fakat maddi imkanları elveri ş li olmayan ö ğ rencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü ö ğ renim giderleri burs, kredi yatılılık ve benzeri yollarla sa ğ lanır. Ö ğ renim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların verili ş esasları, Maliye Bakanlı ğ ı ile birlikle hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. (1) Bazı alanlar için mecburi hizmet kar ş ılı ğ ı ö ğ renci yeti ş tirilmesi hakkındaki hükümler saklıdır. MEB Temel Kanunu

17 Madde 39 – Yüksekö ğ retim planlaması: Yüksek ö ğ retimde, ö ğ retim elemanlarından, tesislerden ve ö ğ rencinin zamanından en verimli bir ş ekilde yararlanmayı mümkün kılacak ve çe ş itli bölgelerdeki yüksek ö ğ retim kurumlarının dengeli bir ş ekilde geli ş mesini sa ğ layacak tedbirler alınır; yüksek ö ğ retimin bütününü kapsayan ve orta ö ğ retimle ilgisini sa ğ layan bir planlama düzeni kurulur. MEB Temel Kanunu

18 Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandı ğ ı R.Gazete : Tarih : 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer) Yayımlandı ğ ı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa: 3 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

19 2547 Yüksekö ğ retim Kanunu 1. Bölüm: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar2. Bölüm: Genel Hükümler3. Bölüm: Üst Kurulu ş lar4. Bölüm: Yüksekö ğ retim Kurumları5. Bölüm: Ö ğ retim Elemanları6. Bölüm: Çalı ş ma ve Denetim7. Bölüm: Ö ğ retim ve Ö ğ renciler8. Bölüm: Memurlar ve Di ğ er Görevliler9. Bölüm: Disiplin ve Ceza İş leri10. Bölüm: Mali Hükümler 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

20 1. Bölüm: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 (De ğ i ş ik: 17/8/1983 - 2880/1 md.) Tanımlar 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

21 Madde 1 – Amaç: Bu kanunun amacı; yüksekö ğ retimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yüksekö ğ retim kurumlarının ve üst kurulu ş larının te ş kilatlanma, i ş leyi ş, görev, yetki ve sorumlulukları ile e ğ itim - ö ğ retim, ara ş tırma, yayım, ö ğ retim elemanları, ö ğ renciler ve di ğ er personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. Madde 2 – Kapsam: Bu kanun; yüksekö ğ retim üst kurulu ş larını, bütün yüksekö ğ retim kurumlarını, ba ğ lı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet te ş kilatına ba ğ lı yüksekö ğ retim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

22 Madde 3 – (De ğ i ş ik: 17/8/1983 - 2880/1 md.) Tanımlar Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları a ş a ğ ıda belirtilmi ş tir. a) Yüksekö ğ retim: Milli e ğ itim sistemi içinde, ortaö ğ retime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki e ğ itim - ö ğ retimin tümüdür. b) Üst Kurulu ş lar: Yüksekö ğ retim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur. c) (De ğ i ş ik birinci paragraf: 29/6/2001 - 4702/1 md.) Yüksekö ğ retim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, ara ş tırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne ba ğ lı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne ba ğ lı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak ş artı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. (De ğ i ş ik:3/4/1991 - 3708/1 md.) Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde ara ş tırma, e ğ itim - ö ğ retim, üretim, yayın ve danı ş manlık yapan, kamu tüzel ki ş ili ğ ine ve bilimsel özerkli ğ e sahip bir yüksekö ğ retim kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkli ğ e ve kamu tüzelki ş ili ğ ine sahip yüksek düzeyde e ğ itim - ö ğ retim, bilimsel ara ş tırma,yayın ve danı ş manlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulu ş ve birimlerden olu ş an bir yüksekö ğ retim kurumudur. e) Fakülte: Yüksek düzeyde e ğ itim - ö ğ retim, bilimsel ara ş tırma ve yayın yapan; kendisine birimler ba ğ lanabilen bir yüksekö ğ retim kurumudur. f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, e ğ itim - ö ğ retim, bilimsel ara ş tırma ve uygulama yapan bir yüksekö ğ retim kurumudur. g) Yüksekokul: Belirli bir mesle ğ e yönelik e ğ itim ö ğ retime a ğ ırlık veren bir yüksekö ğ retim kurumudur. h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yeti ş tiren bir yüksekö ğ retim kurumudur. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

23 Madde 3 Tanımlar (Devam) ı ) (De ğ i ş ik: 13/2/2011-6111/170 md.) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yeti ş tirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık e ğ itim-ö ğ retim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yüksekö ğ retim kurumudur. j) Uygulama ve Ara ş tırma Merkezi: Yüksekö ğ retim kurumlarında e ğ itim ö ğ retimin desteklenmesi amacıyla çe ş itli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için e ğ itim - ö ğ retim, uygulama ve ara ş tırmaların sürdürüldü ğ ü bir yüksekö ğ retim kurumudur. k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün te ş kil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından olu ş an; fakültelerin ve yüksekokulların e ğ itim - ö ğ retim, bilimsel ara ş tırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından olu ş ur. Yüksekö ğ retimdeki çe ş itli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlü ğ e ba ğ lı bölümler de kurulabilir. l) Ö ğ retim Elemanları: Yüksekö ğ retim kurumlarında görevli ö ğ retim üyeleri, ö ğ retim görevlileri, okutmanlar ile ö ğ retim yardımcılarıdır. m) Ö ğ retim Üyeleri: Yüksekö ğ retim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 1. Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip ki ş idir. 2. Doçent: Doçentlik sınavını ba ş armı ş akademik unvana sahip ki ş idir. 3. Yardımcı Doçent: Doktora çalı ş malarını ba ş arı ile tamamlamı ş, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmı ş, ilk kademedeki akademik unvana sahip ki ş idir. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

24 Madde 3 Tanımlar (Devam) n) Ö ğ retim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir ö ğ retim elemanıdır. o) Okutman: E ğ itim - ö ğ retim süresince çe ş itli ö ğ retim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan ö ğ retim elemanıdır. p) Ö ğ retim Yardımcıları: Yüksekö ğ retim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, ara ş tırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve e ğ itim - ö ğ retim planlamacılarıdır. r) (De ğ i ş ik: 13/2/2011-6111/170 md.) Ön Lisans: Ortaö ğ retim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yeti ş tirmeyi amaçlayan veya lisans ö ğ retiminin ilk kademesini te ş kil eden bir yüksekö ğ retimdir. s) Lisans: Ortaö ğ retime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yüksekö ğ retimdir. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

25 Madde 3 Tanımlar (Devam) t) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik e ğ itimini kapsar ve a ş a ğ ıdaki kademelere ayrılır. 1. Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlı ğ ı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans ö ğ retimine dayalı, e ğ itim - ö ğ retim ve ara ş tırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksekö ğ retimdir. 2. Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sa ğ lık ve Sosyal Yardım Bakanlı ğ ı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlı ğ a dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir ara ş tırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlıyan bir yüksekö ğ retimdir. 3. Tıpta Uzmanlık: Sa ğ lık ve Sosyal Yardım Bakanlı ğ ı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sa ğ lamayı amaçlayan bir yüksekö ğ retimdir. 4. Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı,yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılı ğ ı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yüksekö ğ retim e ş de ğ eridir. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

26 Madde 3 Tanımlar (Devam) u) Yüksekö ğ retim E ğ itim Türleri: Yüksekö ğ retimde e ğ itim - ö ğ retim türleri örgün, açık, dı ş arıdan (ekstern) ve yaygın e ğ itimdir. 1. Örgün E ğ itim: Ö ğ rencilerin, e ğ itim - ö ğ retim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlulu ğ unda oldukları bir e ğ itim - ö ğ retim türüdür. 2. Açık E ğ itim: Ö ğ rencilere radyo, televizyon ve e ğ itim araçları vasıtasıyla yapılan bir e ğ itim - ö ğ retim türüdür. 3. Dı ş arıdan E ğ itim (Ekstern E ğ itim): Yüksekö ğ retimin belirli dallarında, devam zorunlulu ğ u olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunlulu ğ u bulunan bir e ğ itim - ö ğ retim türüdür. Bu e ğ itimi izleyen ö ğ renciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yüksekö ğ retim kurumlarınca mesai saatleri dı ş ındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar. 4. Yaygın E ğ itim: Toplumun her kesimine ve de ğ i ş ik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir e ğ itim - ö ğ retim türüdür. v) (Ek : 29/6/2001 - 4702/1 md.) Mesleki ve Teknik E ğ itim Bölgesi : Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile ö ğ retim programları bütünlü ğ ü ve devamlılı ğ ı içinde ili ş kilendirilmi ş mesleki ve teknik orta ö ğ retim kurumlarından olu ş an e ğ itim bölgesidir. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

27 2. Bölüm: Genel Hükümler Madde 4 Yüksekö ğ retimin Amacı Madde 5 Ana İ lkeler 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

28 Madde 4 – Yüksekö ğ retimin Amacı a) Ö ğ rencilerini; 1. ATATÜRK İ nkılapları ve ilkeleri do ğ rultusunda ATATÜRK milliyetçili ğ ine ba ğ lı, 2. Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de ğ erlerini ta ş ıyan, Türk olmanın ş eref ve mutlulu ğ unu duyan, 3. Toplum yararını ki ş isel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine kar ş ı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranı ş haline getiren, 5. Hür ve bilimsel dü ş ünce gücüne, geni ş bir dünya görü ş üne sahip, insan haklarına saygılı, 6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sa ğ lıklı ş ekilde geli ş mi ş, 7. İ lgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutlulu ğ unu sa ğ layacak bir mesle ğ in bilgi, beceri, davranı ş ve genel kültürüne sahip, vatanda ş lar olarak yeti ş tirmek, b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutlulu ğ unu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, ça ğ da ş uygarlı ğ ın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir orta ğ ı haline gelmesini sa ğ lamak, c) Yüksekö ğ retim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalı ş ma ve ara ş tırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geli ş me ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dı ş ı kurumlarla i ş birli ğ i yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve ça ğ da ş geli ş meye katkıda bulunmaktır. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

29 Madde 5 – Ana İ lkeler Yüksekö ğ retim, a ş a ğ ıdaki "Ana ilkeler" do ğ rultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir: a) Ö ğ rencilere, ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri do ğ rultusunda ATATÜRK milliyetçili ğ ine ba ğ lı hizmet bilincinin kazandırılması sa ğ lanır. b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize ba ğ lı,kendimize has ş ekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geli ş tirilir ve ö ğ rencilere, milli birlik ve beraberli ğ i kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. c) Yüksekö ğ retim kurumlarının özellikleri, e ğ itim - ö ğ retim dalları ile amaçları gözetilerek e ğ itim - ö ğ retimde birlik ilkesi sa ğ lanır. d) E ğ itim - ö ğ retim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geli ş tirilir. e) Yüksekö ğ retimde imkan ve fırsat e ş itli ğ ini sa ğ layacak önlemler alınır. f) (De ğ i ş ik: 3/4/1991 - 3708/2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri do ğ rultusunda ve yüksekö ğ retim planlaması çerçevesinde Yüksekö ğ retim Kurulunun görü ş ü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. g) Meslek elemanı yeti ş tiren bakanlıklara ba ğ lı yüksekokullar, Yüksekö ğ retim Kurulunun tespit edece ğ i esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. h) Yüksekö ğ retim kurumlarının geli ş tirilmesi, verimlerinin artırılması, geni ş letilmesi ve bütün yurda yaygınla ş tırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, ö ğ retim elemanlarının yurt içinde ve dı ş ında yeti ş tirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - e ğ itim unsurları arasında dengenin sa ğ lanması, yüksekö ğ retime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün da ğ ılımı, milli e ğ itim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri do ğ rultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının kar ş ılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık e ğ itim - ö ğ retimi de kapsayacak ş ekilde planlanır ve gerçekle ş tirilir. ı) (De ğ i ş ik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yüksekö ğ retim kurumlarında, Atatürk İ lkeleri ve İ nkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak ko ş uluyla beden e ğ itimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır. 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

30 3. Bölüm: Üst Kurulu ş lar Yüksekö ğ retim KuruluMadde 6 – (De ğ i ş ik: 2/12/1987 - KHK - 301/1 md.) Yüksekö ğ retim Kurulunun görevleriMadde 7 – (De ğ i ş ik: 17/8/1983 - 2880/3 md.) Yüksekö ğ retim Denetleme KuruluMadde 8 Yüksekö ğ retim Denetleme Kurulunun görevleri Madde 9 – (De ğ i ş ik: 17/8/1983 - 2880/5 md.) Kaynak aktarımıMadde 10 – (De ğ i ş ik: 17/8/1983 - 2880/6 md.) (Mülga bir ilâ yedinci fıkra: 17/2/2011-6114/11 md.) Üniversitelerarası Kurul:Madde 11

31 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 4. Bölüm Yüksekö ğ retim Kurumları Madde 12: Yüksekö ğ retim Kurumlarının GörevleriMadde 13: Üniversite Organları - RektörMadde 14: SenatoMadde 15: Üniversite Yönetim KuruluMadde 16: Fakülte Organları - DekanMadde 17: Fakülte KuruluMadde 18: Fakülte Yönetim KuruluMadde 19: Enstitüler - OrganlarMadde 20: Yüksekokullar - Organlar Madde 21: Bölüm 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

32 Üniversite Organları Rektör Madde 13 Senato Madde 14 Üniversite Yönetim Kurulu Madde 15 Fakülte Organları Dekan Madde 16 Fakülte Kurulu Madde 17 Fakülte Yönetim Kurulu Madde 18 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

33 5. Bölüm: Ö ğ retim Elemanları Ö ğ retim Üyelerinin Görevleri Madde 22 Yardımcı Doçentli ğ e Atama Madde 23 Doçentlik sınavı Madde 24 – (De ğ i ş ik: 18/6/2008-5772/4 md.) Doçentli ğ e atama Madde 25 Profesörlü ğ e yükselme ve atama Madde 26 – (De ğ i ş ik: 18/6/2008-5772/6 md.) Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ünvanı Madde 27 – (De ğ i ş ik: 17/8/1983 - 2880/12 md.) Yabancı ülkelerde alınan profesörlük ünvanı Madde 28 – (De ğ i ş ik: 17/8/1983 - 2880/13 md.) Ünvanların korunması Madde 29 Emeklilik ya ş haddi Madde 30 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU


"Hazırlayan: Okt. Meryem O ğ uzhan Tuluk İ stanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MEB Temel Kanunu 2547 nolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları