Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çağımızın Sorunlarına

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çağımızın Sorunlarına"— Sunum transkripti:

1 Çağımızın Sorunlarına
Atatürkçü Düşünce Çağımızın Sorunlarına Çözüm Yolu Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan 10.Kasım.2013

2 ÇIKIŞ NOKTASI : İNSAN Her canlının iki temel amacı; 1- SAĞLIKLI VE UZUN BİR ÖMÜR yaşamak (somatik) ve 2-Yavrularına GÜVENLİ BİR GELECEK sağlamaktır. (genetik) İnsanlar ayrıca, 3-BİLGİNİN SAKLANMASI VE TÜRE İLETİMİ amacını da taşırlar. (informatik) BU NEDENLE YAŞAM KAYNAKLARI SUNAN BİR YAŞAM ALANI’NI (VATAN) SAHİPLENİR VE KORURLAR. BİNLERCE YILLIK DENEYİMLERDEN SONRA, İNSANLAR DAYANIŞMACI İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE BİR ARADA (SOSYAL) YAŞAM ORTAMLARINI GELİŞTİRDİKÇE, DAHA ÜST ÖRGÜTLENMEK BİÇİMLERİNİ, MİLLET VE DEVLET YAPILARINI BULDULAR. DOĞA-İNSAN -ÜRETİM İLİŞKİLERİ YENİ PARADİGMALAR YARATTI

3 ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK, CUMHURİYET, DEVLET,
LAİKLİK, DEMOKRASİ, HUKUK, SOSYAL ADALET, VATAN, MİLLET… İNSANIN KÜLTÜREL EVRİM (UYGARLAŞMAK) SÜRECİNDE, ÖZGÜR, GÜVENÇLİ VE GÖNENÇLİ YAŞAMAK İDEALİ‘NE ERİŞMEK YOLUNDA YARATILAN KAVRAMLARDIR. DOĞA YASALARIYLA ÇELİŞKİSİZ SOSYAL DÜZENLEMELERİ BAŞARAN TOPLUMLAR EVRİMİN MOTORU OLAN YAŞAM KAVGASINDAN UTKUYLA ÇIKACAKLARDIR.

4 SORU(N)LARA YANIT VEREN, ÇÖZÜM ÖNEREN İDEOLOJİLERDİR …

5 İ D E O L O J İ İDEOLOJİ ≡ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
İdeoloji, önerdiği, öngördüğü, kurguladığı yaşam tarzını biçimlendirmek ve uygulamak yönünde, beklenti, amaç ve eylemleri kapsayan sistematik düşünceler bütünlüğüdür. Felsefe Sözlüğü İDEOLOJİ ≡ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

6 Bir İdeolojinin Evreni, Dünyayı algılamak biçimi, görüşü vardır. Gerçekleştirmek istediği bir amacı vardır. Amacına varmak için bir yöntemi vardır. Amaç ve yöntem arasında çelişkisiz bir söylem bütünlüğü vardır.

7 - İZM - LER Komünizm, Sosyalizm, Kapitalizm, Liberalizm, Faşizm, Nasyonalizm, Hümanizm, Anarşizm, Emperyalizm, Globalizm, Pozitivizm, Nihilizm, Pragmatizm, Popularizm, Makyavelizm , Antagonizm, Hedonizm, Agnostizm, Septisizm, Panteizm, Ateizm, Sekularizm, Dogmatizm, Animizm, Erotizm, Narsizm, Fetişizm, Satanizm, Opportunizm, Dadaizm, Sürrealizm, Natüralizm... –izm- le biten her sözcük “ideoloji” demek değildir.

8 Atatürkçü Düşünce Sistemi ≡ (Kemalist İdeoloji) Kemalizm
“Bilimi1 rehber alan Ulus devlet2 anlayışı”

9 Görüşü : Bilimsel gerçekçilik. Amacı : Yurtta ve Dünyada Barış.
Kemalist İdeolojinin Görüşü : Bilimsel gerçekçilik. Amacı : Yurtta ve Dünyada Barış. Yöntemi : Toplumu Aydınlatmak. Söylemi : Kemalist ilkeler. Kemalist Dış Politika: Ulusal çıkarları ön planda tutan, Mütekabiliyet ve eşitlik ilkesine dayalı, Devletler arası ilişkiler.

10 İnsanlık tarihi boyunca toplumsal gelişimin en
KEMALİST İLKELER İnsanlık tarihi boyunca toplumsal gelişimin en önemli paradigmaları olagelmiş devrimsel nitelikteki kavramlar ve düşüncelerden esinlenilen 6 Kemalist ilke aklın ve bilimin öncülüğünde, tez ve antitezin iyi, güzel ve doğru yanlarının sentezidir.. 1789 Fransız ihtilâlinden Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik... 1917 Sovyet ihtilâlinden Devletçilik, Devrimcilik ve klasik Yunandan bu yana Halkçılık (demokrasi)

11 MUSTAFA KEMAL A T A T Ü R K KURTULUŞ…………………………KURULUŞ 1919 1923 1938
EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞ ……………..DEVRİMLER

12 ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ?
Ulus devlete karşı olan emperyalist güçler, Emperyalizmin maşası etnik bölücüler, Küresel egemen kapitalistler İnanç sömürücüsü yobazlar Atatürk’ü sevmezler. “.... bizi mahvetmek isteyen emperyalizm ve bizi yutmak isteyen kapitalizm…” M. Kemal Atatürk.

13 Fransız sosyolog, politolog Prof. Maurice Duverger diyor ki ;
“…Kemalist partinin birinci özelliği, demokratik bir ideolojiye sahip bulunmasıydı... Mustafa Kemal'in siyasal rejimi, çoğulculuğun üstün bir değer olduğunu kabul ediyor ve çoğulcu bir devlet felsefesi içinde işlevini yerine getiriyordu. Üstelik, partisinin, yapısal açıdan da totaliterlikle hiçbir ilgisi yoktu. Kemalizm demokratik bir ideolojidir... Atatürk döneminde niçin demokrasinin tüm kurum ve kuralları yoktu? Olamazdı da, onun için...

14 Fransız devriminden 50 yıl sonra bile, Fransız işçisinin oy hakkı var mıydı? Amerikan devriminden 150 yıl sonra bile, ABD'de ırklar arasında tam bir hukuksal eşitlik sağlanmış mıydı?.... Atatürk bir ortaçağ toplumundan yola çıktı. Cumhuriyet'i kurduktan sonra 15 yıl yaşadı ve sınıf-cinsiyet-ırk-din ayrımı olmadan, tüm yurttaşlar arasında hukuksal eşitliği, o inanılmaz kısa süreye sığdırdı... Bilim her olguyu kendi koşulları içerisinde değerlendirir. Atatürk yönetimi, kendi koşulları içerisinde, olabilecek en demokratik yönetimdi; Ve bu açıdan, Türkiye'nin bugünkü yönetiminden daha demokratikti!

15 Belirli bir ‘Coğrafyada’
M İ L L E T ( U L U S ) Belirli bir ‘Coğrafyada’ (ör. misak-ı milli ile belirlenmiş Türkiye) bir arada yaşamak istenciyle bir araya gelen ve (lat. re-public=halkın bir araya gelişi, toplanması, ar. Cumhur= yığın, topluluk) bir ‘Cumhuriyet’ kuran halk bütünlüğüne millet (ulus) denir.

16 Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.
Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır; Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

17 TÜRK ULUSU DİKKAT ! 1- Türk halkı değil ! Çünkü Türk bir ulusun adıdır. Atatürk 10.Yıl nutkunda 13 defa “millet” kavramı kullanmıştır. 2- Türkiye halkları da değil ! Çünkü, Türkiye’de halklar yoktur. “Halklara Özgürlük !” bölücü sol slogan olarak emperyalizme hizmet etti. Gerçekte son 6 bin yıllık süreçte genetik ve kültürel karışım sonucu oluşmuş özgün (nev’i sahsına münhasır) bir toplum vardır.. Etnisiteler, sosyo-kültürel hatıralardır..

18 Bir Vatan ve Bir Ulus D E V L E T Türkiye + Cumhuriyeti  Devleti
bileşenlerinden oluşur. ‘Ulusal irade’nin (Anayasa) somutlaşmış halidir. Türkiye + Cumhuriyeti  Devleti

19 PLATON D E V L E T Πλάτων, MÖ 427 – 347

20 PLATON D E V L E T ARİSTOKRASİ C U M H U R İ Y E T KRAL

21 PLATON D E V L E T TİRAN OLİGARŞİ ARİSTOKRASİ D E M O K R A S İ
KRAL ARİSTOKRASİ C U M H U R İ Y E T Πλάτων, MÖ

22 - C U M H U R İ Y E T - ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

23 - C U M H U R İ Y E T - ORDU VATAN BAYRAK DİL
ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

24 - C U M H U R İ Y E T - VATAN.. ORDU. BAYRAK DİL
ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

25 Düşük eğitimli ve düşük Gelirli toplumlarda Demokrasi düzgün olarak işlemez ; 
Gelir (G) , Eğitim (E) , Katılım (K) ve Sosyal Adalet (g) belirteçleriyle F = G x E x (K-0,5) / g    Demokrasi Katsayısı

26 Düşük eğitimli ve düşük Gelirli toplumlarda Demokrasi düzgün olarak işlemez ; 
Gelir (G) , Eğitim (E) , Katılım (K) ve Sosyal Adalet (g) belirteçleriyle F = G x E x (K-0,5) / g    Demokrasi Katsayısı D= 1- exp(-F/4) D % 100 50 F 2 4 6 8 10

27 Düşük eğitimli ve düşük Gelirli toplumlarda Demokrasi düzgün olarak işlemez ; 
Gelir (G) , Eğitim (E) , Katılım (K) ve Sosyal Adalet (g) belirteçleriyle F = G x E x (K-0,5) / g    D= 1- exp(-F/4) D % 100 G = 0,9 E = 5,3 K = 0,26 g = 0,43 F = 2,9 D= 0,51 TR + 50 F 2 4 6 8 10

28 GÜVENLİK Laik Cumhuriyet Milli Devlet ÖZGÜRLÜK aydınlanma Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum

29 GÜVENLİK Laik Cumhuriyet Milli Devlet ÖZGÜRLÜK aydınlanma Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum

30 Halit Şekerci

31 GÜVENLİK Laik Cumhuriyet Milli Devlet ÖZGÜRLÜK aydınlanma Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum

32 GÜVENLİK Cumhuriyet Milli Devlet ÖZGÜRLÜK Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum

33 Angela Merkel: Ich bin Deutsche

34 Alman Başbakanı Bayan Angela D. Merkel
Anıt-Kabirde “Atatürk’e Saygı” duruşunda 25.Şubat.2013

35 Silvio Berlusconi: Io sono Italianoo

36 David Cameron : I am British

37  Vladimir V. Putin: Я Русский

38 François Hollande: Je suis Français

39

40 Barack H. Obama: I am American

41 Recep Tayyip Erdoğan: “…kimse bizim karşımıza “Türklük” le … çıkmasın. Biz milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız...”

42 “Türklük”, bir ırka aidiyet ve bir millete mensubiyet ve
kan meselesi değil,  bir millete mensubiyet ve kültür meselesidir. æ TC ANAYASA I. Türk vatandaşlığı MADDE 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes “Türk”tür.

43 1. Bilimin rehberliği  Aklın özgürlüğü  Laiklik 
Demokrasi (Halkçılık)  Sosyal adalet  Özgürlük  Yurtta barış ! 

44 2. Ulus devlet  Tam bağımsızlık Anti-emperyalizm 
Sömürüye karşı mücadele  Planlı ekonomi  Küresel  barış !

45 Bilimin rehberliği Yurtta  barış
Ulus-devlet Dünyada  barış

46 S O N U Ç “Yurtta ve Dünyada barış” içerisinde bir arada sürdürülebilir bir yaşam için tüm Dünyaya Kemalist öneri, ”Bilimin rehberliğindeki Ulus devlet” modelidir. 21. nci yüzyılın sosyo-ekonomik problemler batağından 22. Yüzyıla salimen çıkacak ülkeler, adını doğrudan, açıkça telaffuz etmeseler de, sonuçta Atatürkçü düşünce sistemini başarıyla uygulayan ülkeler olacaktır. æ

47 Teşekkürler

48 Son Halife Abdülmecid Efendi'nin ( ) Türkiye’yi terk etmeden önce büyük kızı Dürrü-Şehvar ve torunları ile çektirdiği hatıra fotoğrafı Hatice Hayriye Ayşe Dürrü-Şehvar Sultan  

49 Arkaik (feodal) Toplum
GÜVENLİK Cumhuriyet Milli Devlet K ÖZGÜRLÜK Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum

50 Arkaik (feodal) Toplum
GÜVENLİK Cumhuriyet Milli Devlet K ÖZGÜRLÜK Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum

51 Arkaik (feodal) Toplum
GÜVENLİK Cumhuriyet Milli Devlet K ÖZGÜRLÜK Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum

52 Arkaik (feodal) Toplum
GÜVENLİK Cumhuriyet Milli Devlet MHP CHP T/Y SP DP AKP K BDP ÖZGÜRLÜK Laik Toplum Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum


"Çağımızın Sorunlarına" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları