Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 KAMU ALIMLARINDA İDARELERCE UYULMASI VE GÖZETİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

3 İhale nedir ve ne için yapılır?
İhale:Kamunun bir ihtiyacını ekonomik açıdan en uygun şartlarla karşılayacak isteklinin seçimi için yürütülen süreç. İhale: İhtiyaç Uygun şartların tanımlanması Doğru süreç Doğru istekli

4 İhtiyacın Karşılanma Yolları
1- İhale 2- Doğrudan temin 3- İstisna kapsamında alım

5 Kamu alımından nasıl haberdar olunur?
1- İlan Kamu İhale bülteni Gazete İdarenin ilan tahtası Belediye hoparlör ilanı 2- Davet

6 Uygulama İlkeleri İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır. Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilebilmesi için aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması şarttır. Aralarında doğal bağlantı olmama durumuna örnek: okul binası inşaat işine ilişkin bir yapım ihalesinin kapsamında mal alımı niteliğinde olan sıra, masa, sandalye vb alınması mevzuata uygun değildir. Zira doğal bir bağlantı mevcut değildir.

7 Uygulama İlkeleri Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.

8 Uygulama İlkeleri Pazarlık usulü ihaleye veya doğrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir. İhale dokümanı, hazırlanmadan ihale ilanı ya da davet yapılamaz. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

9 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler
İşin tanımlanması: Teknik şartnamenin oluşturulması Miktar hesabı:Projelendirme, sayma Yaklaşık maliyet; Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı/yapı tekniği ve fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. Yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir. Kısmi teklife açık ihalelerde, yaklaşık maliyet işin tamamı dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanır.

10 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler
Yaklaşık maliyet teklif fiyatlarının açıklandığı oturumda teklif fiyatlarıyla birlikte bir tutanağa bağlanarak isteklilere açıklanır. (teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan ve teklif fiyatları açıklanmadan) Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Teknik şartname danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılırsa yaklaşık maliyet de bu kapsamda hazırlattırılabilir. (aynı istekliye) 1- İsteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır. 2- Pazarlık usulünde; son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceğinden, son yazılı tekliflerin verilip verilmediğine, teklif zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup olmadığına bakılmaksızın, son yazılı fiyat tekliflerinin verileceği tarih ve saatte yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetleri ilgili mevzuat gereği ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğramışsa, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir. İdarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınarak yaklaşık maliyet, danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle tespit ettirilebilir.

11 YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ-1
İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

12 YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ-2
İşin tanımlanması: Teknik şartnamenin oluşturulması Miktar hesabı:Projelendirme, sayma

13 İhale Usulünün Belirlenmesi
Açık ihale Belli istekliler arasında ihale (puanlamalı/puanlamasız) Pazarlık Hangi durumlarda hangi usulü uygulanmalıdır? Çerçeve anlaşma Kanun Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. Kanun Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:  a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.       b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.           c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.       d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.            e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.         f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına (yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. 

14 İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı Yapım 13.md; Hizmet 12.md; Mal 10.md
İhale dokümanında 1. İdari şartname 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri, yapım işlerinde analiz formatı vs.) bulunur. İhale ve ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ön yeterlik dokümanında; adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile beşten az olmamak üzere listeye alınacak aday sayısına da yer verilir.

15 Fiyat farkı verilip verilmeyeceği
İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Teklif türü Yeterlik koşulları Fiyat farkı verilip verilmeyeceği Kısmi teklif alınıp alınmayacağı (yeterlik kriterlerine etkisi) İhalenin konsorsiyumlara açık olup olmayacağı (yeterlik kriterlerine etkisi) Alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Çalışılmayacak sürelerin belirtilmesi zorunluluğu Teklif geçerlik süresinin belirlenmesi

16 Geçici teminat mektubu geçerlik tarihinin belirtilmesi
İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Geçici teminat mektubu geçerlik tarihinin belirtilmesi Dokümanın posta yoluyla satılıp satılmayacağı (doküman bedelinin hesaplanması ve belirtilmesi) Ceza hükümleri

17 İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Yapım işlerinde analizler; aşırı düşük teklif sorgulamasında ve sözleşmenin uygulanmasında kullanılır. Analiz formatı, ihale dokümanı kapsamında idarece verilir. İstekliler tarafından verilen analizlerin bu formata uygun olması gerekir.

18 İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Teknik Şartname Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamede malın veya yaptırılacak işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

19 Teknik Şartname Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür.

20 İlan ve Ön Yeterlik İlanı
İhale ve ön yeterlik ilanı, Yönetmelik ekinde yer alan standart formlara uygun şekilde Kamu İhale Bülteninde günlük olarak yayımlanmaktadır. Kamu Satınalma Platformunda yer alan istekli girişinden bu platformda yayımlanan tüm ilanlara ulaşılabilir. İlanlarda yer alan bilgiler ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun olmalıdır. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

21 İhale Dok. Satın Alınması
İhale dokümanı idarenin ilanda belirtilen adresi ile yayımlanmışsa resmi internet sayfasında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için dokümanın satın alınması zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunludur. Dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, dokümanın “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaların satılması mümkündür. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez. Doküman bedelinin idarenin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılması istenemez.

22 İhale Dok. Satın Alınması
İhale ve ön yeterlik dokümanı satın alınırken belgelerin tamam olup olmadığı ve aslına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. İhale dokümanı idarece belirtilen adresten ve idare yetkilisinden temin edilmelidir. Doküman alacak kişinin yukarıda belirtilen hususları kontrol edebilecek yetkinlikte bir kişi olmasına özen gösterilmelidir. Dokümanın CD ortamında verilmesi halinde CD birim seri numarası ile diğer ayırt edici özelliklerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Doküman satın alınırken bildirim ve tebligat adresi açık olarak belirtilmelidir. (KİK.004.0/H-M-Y) nolu standart formun ilgili kısmı istenen bilgileri içerek şekilde doldurulmalı ve bu formun bir nüshası teslim alınmalıdır.

23 Posta Yoluyla Dok. Satın alınması
Doküman bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla doküman; iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilecektir. (İdarenin öngörmesi durumunda ) Ön yeterlik ve ihale ilanında veya davet yazısında doküman bedelinin (posta veya kargo masrafları dahil) yatırılacağı banka hesap numarası belirtilecektir.

24 Posta Yoluyla Dok. Satın alınması
Dokümanın posta ve kargo yoluyla satın almak isteyenler doküman bedelini idarenin hesabına yatıracaktır. İhale veya son başvuru tarihinden en az beş gün önce doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talebini iletir.

25 Posta Yoluyla Doküman Satın alınması
İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı gönderir. (dokümanın satın alındığına ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek) Dokümanın satın alınma tarihi, dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarihtir. İdare, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta yoluyla satın alınması durumunda e-posta ve faks ile bildirim yapılamayacaktır.

26 İhale Dok. Değişiklik Yapılması- Zeyilname
İlan yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılmaması esastır. Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler idarece tespit edilir yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilir ise, zeyilname ile dokümanda değişiklik yapılabilir. Örneğin; Teknik şartnamede teknik kriterlerin yanlış belirlenmiş olması gibi.

27 İhale Dok. Değişiklik Yapılması- Zeyilname
Zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilmesi şarttır. Aksi takdirde değişiklik yapılamaz. (ilan geçersiz sayılarak yeniden ihale yapılır) Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir.

28 İhale Dok. Değişiklik Yapılması- Zeyilname
Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz. (Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir.) İhale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Tekliflerini vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınır.

29 Şikayet Üzerine Zeyilname Yapılması
Şikayet üzerine yapılan incelemede; idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. (daha önce Kanunun 29.maddesine göre ertelenmişse) Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz. Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir. Şikayet üzerine zeyilname yapılıp ihale tarihi ertelendikten sonra Kanunun 29. maddesine göre tekrar zeyilname yapılması gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecek midir? Yani önce 29 sonra 55’e göre veya önce 55 sonra 29’a göre zeyilname yapılarak ihale tarihinin ertelenmesi mümkün müdür ?

30 İhale Dok. Açıklama Yapılması
Dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Daha sonra yapılacak olan açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. İdare açıklama yapacak olursa bu açıklama, açıklama yapılan tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

31 İhale Dok. Açıklama Yapılması
Açıklama ihale tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara bu doküman ile birlikte verilir.

32 Yeterliğe İlişkin İlkeler
Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ilan ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.

33 Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif
Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; 1- Her kısmın yaklaşık maliyeti ayrı ayrı belirlenecek, ancak istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenecektir. 2- Her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir 3- İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.

34 Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif
4- Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Örneğin; Üç kısım var. İdare benzer iş tanımını bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde belirleyecektir. İsteklilerden %50 oranında iş deneyim belgesi istenildi. İstekliler teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belge sunacaklar. Sunulan iş deneyim belgesi teklif verilen her kısım için verilen teklif tutarının %50 sinden az olamayacaktır. Açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ve kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri ile ilgili olarak İhale Uygulama Yönetmeliklerinde öngörülen asgari ve azami oranlar dikkate alınmak suretiyle, bütün kısımlar için aynı yeterlik kriterine ilişkin tek bir oranın tespit edilmesi zorunludur. Ancak tespit edilen oranın her bir kısım için ayrı ayrı gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. (Tebliğ 7.4 .md)

35 Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif
5- Birden fazla kısmın aynı istekli üzerinde kalması durumunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. 6- Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Ancak başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir. Mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması durumunda ise idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

36 İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KRİTERLERİ -1
İhalelerde yeterlik kriterleri, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinden oluşmaktadır. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler: 1-Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeleri, 2-İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri, 3-İsteklinin iş hacmini gösteren cirosu veya eşdeğer belgeleri.

37 İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KRİTERLERİ-2
Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler: 1- İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 2- İş deneyim belgeleri, 3- İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler, 4- Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, 5- Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler .

38 Belgelerin Sunuluş Şekli
Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri sunulacaktır. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri sunulabilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur. Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Apostille tasdik şerhi nedir? Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

39 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
İhale dışı bırakılacak olanlar a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alanlar b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar, c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar ç) Kesinleşmiş vergi borcu olanlar

40 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler (tutanakla vs tespiti) f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar  İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla iş ve meslek ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.  4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışlar iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir. Ancak, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde; i- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır. ii- Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi, ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.

41 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
g) İdareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ğ) Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler

42 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarı ile Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu nun kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarı (5.000 TL) Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

43 İhaleye Katılamayacak Olanlar
a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

44 İhaleye Katılamayacak Olanlar
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri

45 İhaleye Katılamayacak Olanlar
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) f) Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

46 İhaleye Katılamayacak Olanlar
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. İdarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler o idarelerin ihalelerine katılabilecektir. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin ortak oldukları şirketlerin, sermaye paylarına bakılmaksızın idarelerin ihalelerine katılması mümkündür. Ancak, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bünyelerinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi kuruluşlar, bünyelerinde bulundukları veya her ne amaçla kurulmuş olursa olsun ilgili oldukları idarelerin ihalelerine katılamayacakları gibi, bu statüdeki vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi kuruluşların ortak oldukları şirketler de söz konusu idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.  Sonuç itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen haller dışında, idarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler o idarelerin ihalelerine katılabilecektir.

47 İhaleye Katılamayacak Olanlar
İhaleye katılamayacak olduğu halde ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İhaleye katılamayacak olanların ihaleye katılması yasak fiil ve davranışlar arasında yer aldığından bu kişilerin yasaklanması da gerekmektedir.

48 Yasak Fiil veya Davranışlar Kanun 17.md
İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek. b)İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

49 Yasak Fiil veya Davranışlar Kanun 17.md
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlıklı kısmındaki hükümler uygulanır.

50 Son başvuru veya teklif günü yapılması gereken kontroller
Yasaklılık kontrolü Gerçek kişi (kendisi) Tüzel kişi (kendisi ile; ) %50’den fazla hisseli ortak Şirket müdürü Vekil veya temsilci Kesinleşmiş SGK borcu Kesinleşmiş vergi borcu Teklif belgelerinin kontrolü

51 Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması
Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusu, ve dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; EAEAT sahibi veya EAEAT ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir.

52 Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması
İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Bu durumda sözleşmeyi imzalamayan isteklilerin (sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından) geçici teminatı irat kaydedilmeyecek ve yasaklamaya ilişkin hükümler de uygulanmayacaktır.

53 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. (aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür diye şerh düşülen suretleri) Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

54 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması
Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

55 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. (Standart form KİK007.0/M) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

56 Tekliflerin Alınması ve Açılması
İhale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, teklif zarflarının usulüne uygun olup olmadığına bakılır. Usule olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır.

57 Tekliflerin Alınması ve Açılması
Teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan yaklaşık maliyet açıklanır. (Uygun zarf yoksa açıklanmaz.) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İsteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır.

58 Tekliflerin Alınması ve Açılması
İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanakların onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile teklif edilen fiyatlar ve yaklaşık maliyetin açıklanmasına ilişkin tutanak

59 Tekliflerin Değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Belge eksikliği tamamlatılmayacaktır. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi için iki iş gününden az olmamak üzere süre verilecektir. İdare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılmaz. İdarenin yazılı açıklama talebine istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

60 Tekliflerin Değerlendirilmesi
Verilen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayanların başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilecektir İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilecektir.

61 Tekliflerin Değerlendirilmesi
İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile, Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenecektir, Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

62 Aritmetik Hata Birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanın idareler tarafından resen düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

63 Aşırı Düşük Teklifler İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonu; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır. Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

64 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilecektir. Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez. Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

65 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı öngörülmüş ise %15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır.

66 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
Örnek: (a) ve (b) iki istekli de 100 lira teklif etti. - (a) yabancı (b) yerli istekli - %10 fiyat avantajı uygulandığı varsayılırsa - Yabancı istekli (a) nın teklif fiyatı 110 lira olarak değerlendirilecek.

67 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

68 Bütün Tekliflerin Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi
İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir.

69 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması – Yasaklılık Teyidi
Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale EAEA teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin onayından önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

70 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması-Yasaklılık Teyidi
Her iki istekli de yasaklı ise ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri, ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

71 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

72 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

73 Sözleşmeye Davet İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçtikten sonra, Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren; Üç gün içinde içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

74 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Madde 33- İhale sonuç formu (Tebliğ) 33.1. 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre, ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibarıyla istatistikler oluşturmak ve yayımlamak görevi Kuruma verilmiştir. Bu görevin etkin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla İhale Sonuç Formu oluşturulmuştur. 33.1. Anılan Kanun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinde belirtilen sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak İhale Sonuç Formu en geç on beş gün içinde Kuruma internet üzerinden gönderilecektir. Bu çerçevede ihale sonuç formunda yer alan yasaklılık teyidi amacı ile gönderilen yüklenici bilgileri hariç ihale ve sözleşmeye ilişkin bilgiler idare tarafından doldurularak ihale sonuç ilanına ilişkin işlemler de yerine getirilmiş olacaktır. 33.2. İdareler, 4734 sayılı Kanunla istisna kapsamına alınmış ihalelere ilişkin ihale sonuç formlarını da aynı usulde Kuruma ulaştıracaklardır. Sözleşme düzenlenmeyen hallerde de İhale Sonuç Formunun ilgili kısımları yapılan ihalenin özelliğine göre doldurulacaktır. Madde 14- İhale sonucunun Kuruma bildirilmesi (Tebliğ) 14.1. 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde, sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanunun 47 nci maddesinde düzenlenen ihale sonuç bildirimi ise 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce bu Kanuna tabi olmadan yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri sonucunda sözleşmenin imzalanmasının ardından, söz konusu ihalelere ilişkin sonuç bilgilerinin Kurum tarafından belirlenen esaslar dahilinde Kuruma gönderilmesinden ibarettir.

75 Sözleşmenin İmzalanmaması
İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalamaz ise (mücbir sebep halleri dışında) 1- Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- İhalelere katılmaktan yasaklanır. Diğer yasal yükümlülükler yerine getirildi ancak Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt edilen durumu tevsik amacıyla sunulan belgeler taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içeriyor; 2- Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez.

76 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi
İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermez ya da sözleşme imzalamaz ise; EAEA ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde ihale iptal edilir. (geçici teminatı gelir kaydedilir) EAEA ikinci teklif sahibi istekli Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen 10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

77 Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu
İdarenin sözleşme yapılmasında yükümlülüğünü yerine getirmez ise istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde (42.md) yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren; en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

78 Bildirim ve Tebligatlar
Aday veya istekliler tarafından kabul edilmiş olması şartıyla elektronik posta veya faks yoluyla tebligat yapılabilecektir. Bu yolla yapılacak tebligatların kabul edileceği doküman satın alındığına ilişkin formda, başvuru veya teklif mektubunda taahhüt edilebilecektir. Tebligat iadeli taahhütlü mektupla yapılırsa mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün (yabancıda19.gün) tebliğ tarihi sayılır. Tebligat daha önce muhataba ulaşmış ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

79 Bildirim ve Tebligatlar
Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.

80 Bildirim ve Tebligatlar
E- posta ve faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. E-posta ile yapılacak bildirimler İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılacaktır. Ortak girişimlerde bildirim pilot veya koordinatör ortağa yapılacaktır. İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda (sadece dokümanın posta yoluyla talebi faksla yapılabilir) elektronik posta ve faks kullanılamaz.

81 ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ

82 İlgİlİ düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

83 Şİkayet / İtİrazen şİkayet
4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak, aday, istekli veya istekli olabileceklerin, önce idareye şikayet, daha sonra da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri şeklinde iki aşamalı inceleme sistemi öngörülmüştür. Şikayet ve itirazen şikayet, dava açılması öncesi kullanılması gereken zorunlu bir başvuru yoludur.

84 İhale sürecİ İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade eder. (çerçeve anlaşmalarda anlaşmanın) Bu sürecin dışında kalan işlemlere yönelik veya sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvurular, idarece veya Kamu İhale Kurumu tarafından incelenemez. Örneğin sözleşmenin uygulanması safahatı ihale süreci kapsamında değerlendirilme imkanı bulunmadığından bu noktadan sonraki uyuşmazlıkların yargıda çözümlenmesi gerekmektedir. Münferit sözleşme süreci: Çerçeve anlaşma kapsamında alım veya iş yapılmasına ihale yetkilisince onay verildiği tarihten itibaren başlayan ve münferit sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

85 Şikayet ve İtirazen Şikayettir
İdarİ başvuru yollarI İhalelere Yönelik Başvuru Yolları Şikayet ve İtirazen Şikayettir Şikayet: İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.

86 İdarİ Başvuru YollarI İtirazen şikayet ise; a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde, b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı, c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı, Kuruma yapılan başvurudur.

87 Başvuru Ehlİyetİ İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden; Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler, İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler, İstekli olabilecekler, İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimler

88 Başvuru Ehlİyetİ İstekli olabilecekler;
Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, Ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler Bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir. İlana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Ancak ihale dokümanına yapılacak başvurularda üç iş günü öncesi şartı bulunmakla birlikte ihale tarihinden önce idareye teklif sunulmuş ise bu aşamadan sonra dokümana yönelik şikayet başvurusu yapılamayacaktır.

89 Başvuru Ehlİyetİ Adaylar; 1- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; 2- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ayrıca kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.

90 Başvuru Ehlİyetİ İstekliler; Yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir. Dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşları üyelerinin çıkarlarını korumak için ihale sürecine ilişkin işlem veya eylemlerle ilgili olarak şikayet yoluna başvuramazlar. Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde oluşturulan şartları netleştirilmiş teknik şartname, birinci fıkranın (c) bendi kapsamında idari işlem veya eylem sayılır.

91 İdareye şikayet süresi;
Başvuru Sürelerİ İdareye şikayet süresi; İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda gün, diğer hallerde 10 gündür. Diğer hallerde 10 gündür.

92 Başvuru Sürelerİ İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının başvuru veya teklif sunulmadan önce ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur. (Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı günü) İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez. Kuruma itirazen şikayet süresi; Şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda 5 gün, diğer hallerde 10 gündür. Tebliğ md.4: Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikayetlerin en geç; a) İhale veya son başvuru tarihi Pazartesi günü olan ihalelerde, bir önceki Salı günü, b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü, c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan ihalelerde, bir önceki Perşembe günü, ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü, d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, bir önceki Pazartesi günü, mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir.

93 Sürelerle İlgİlİ genel esaslar
ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini, Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, Zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi, İlk ilan tarihi; Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca ilanın Kamu İhale Bülteninde yayımlanmasının zorunlu olduğu hallerde, ilanın Kamu İhale Bülteninde yayım tarihi, İlanın işin ve ihalenin yapılacağı yerde yayımlanması zorunlu olan ilanlarda ilk yayımlanan gazetedeki yayım tarihi ilk ilan tarihi olarak esas alınarak şikayet süresi hesaplanacaktır. Elektronik Kamu Alımları Platformu Kurum tarafından kurulduktan sonra, işin ve/veya ihalenin yapılacağı yerde yayımlanması zorunlu olan ilanların aynı zamanda Platformda da yayımlanması halinde, ilanın Platformdaki yayım tarihi ilk ilan tarihi olarak kabul edilecektir.

94 Sürelerle İlgİlİ genel esaslar
İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, (Örneğin kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini !!! İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, İzleyen günden itibaren başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.

95 Sürelerle İlgİlİ genel esaslar
İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün, Diğer hallerde 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağından, bu sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanmış olması, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına engel teşkil etmez.

96 BaşvurularIn Şekİl UnsurlarI
5812 S.K değişiklikten önce Yönetmelikte yer verilen bu kurallar Kanuna taşınmıştır. Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır.

97 BaşvurularIn Şekİl UnsurlarI
İdareye başvuru dilekçesinde; 1-Başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası ile imzası, 2-İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, 3-Başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir. (İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

98 BaşvurularIn Şekİl UnsurlarI
İdareye başvuru dilekçesinde; Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir.

99 BaşvurularIn Şekİl UnsurlarI
Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.

100 BaşvurularIn Şekİl UnsurlarI
Temsil yetkisine sahip olmayan özel ortak tarafından şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru süresinin sonuna kadar pilot/koordinatör ortağın şikayete katılması veya özel ortağa temsil yetkisi vermesi gerekmektedir.

101 BaşvurularIn Şekİl UnsurlarI
Dilekçe ekinde sunulması zorunlu belgelerin hiç sunulmaması veya eksiklik bulunması halinde, başvuru sahibine bildirim yapılmaz, ancak başvuru sahibi sürenin sonuna kadar eksiklikleri giderebilir. Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye ve birden fazla ihaleye tek dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulamaz. Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin bu süre sonuna kadar giderilmemesi durumunda ise şikayet başvurusunun reddine karar verilir. İdare tarafından dilekçedeki eksikliklerin bildirilmesi zorunluluğu bulunmadığından, başvurunun şekil şartlarına uygun olarak yapılması önem arz etmektedir.

102 BaşvurularIn YapIlacağI Yerler
Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma elden veya posta yoluyla yapılmalıdır. Başvuru dilekçesine eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur. İdare dizi pusulası ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığını kontrol eder. Başvurunun dizi pusulası ile sunulması zorunlu bir şekil unsuru olmadığından dizi pusulası olmadan yapılan başvurular da geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmelidir. ?

103 BaşvurularIn YapIlacağI Yerler
Belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşülerek teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri verilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda dizi pusulasına eklerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığına ilişkin şerh düşülür. Elden yapılan başvurularda başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

104 BaşvurularIn YapIlacağI Yerler
Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir. Doğrudan Kuruma yapılan ve 15 inci madde uyarınca idareye gönderilen şikayet başvurularında dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih, idareye başvuru tarihi olarak kabul edilir.

105 İdare tarafIndan İnceleme
İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 gün içerisinde karar alınarak başvuru sonuçlandırılır. Bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılır. İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

106 İdare tarafIndan İnceleme
İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme 1- İhale yetkilisince bizzat yapılabilir 2- İhale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir.

107 İdare tarafIndan İnceleme
Şikayet üzerine alınacak kararlar; 1- İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, 2- Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, 3- Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine, karar verilir. İhalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi haline örnek: İstekli idareye şikayet başvurusunda bulundu ve iş deneyim belgesinin yetersiz olması sebebiyle elenmesinin yerinde olmadığını belirtti. İdare incelemeyi yaptı ve isteklinin iş deneyim tutarının yeterli olduğunu fark etti, ancak isteklinin bilançosunun yetersiz olduğunu fark etti ve bu nedenle elenmesi gerektiği düşüncesiyle şikayetin reddine karar verdi.

108 İdare tarafIndan İnceleme
Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması; Dokümana yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre olan hallerde; Dokümanda tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda düzenlenen zeyilname ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

109 İdare tarafIndan İnceleme
Dokümana yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre kalan hallerde zeyilname yapılması durumunda; Önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde doküman satın alanların tamamına bildirilir. Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

110 İdare tarafIndan İnceleme Genel Teblİğ
Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir. (şikayet konusu diğer kısımları ilgilendirmiyorsa) Kararlarda bulunacak hususlar yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilmiştir. Kararlarda bulunacak hususlar MADDE 12 – (1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir: a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası, b) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi c) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı, ç) Başvuru üzerine alınan diğer kararlar ve yapılan işlemlerin özeti, d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti, e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi, f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu, g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde, yapılması gereken düzeltici işlemler, ğ) Karar tarihi ile kararı alanların adı ve soyadı ile imzası.

111 KararIn teblİğİ ve yapIlacak İşlemler
Şikayet üzerine verilen nihai kararlar, karar tarihini izleyen 3 gün içinde, bütün aday ve istekli ve istekli olabileceklere bildirilir. Başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesi veya ihalenin sonuçlandırılması işlemlerine karşı yapılacak şikayet başvurusu üzerine alınan karar istekli olabileceklere bildirilmez. E posta ve faxla bildirim yapılması durumunda aynı gün teyidi yapılmalı ve gönderildiği tarih ile gönderilen yazı içeriğini de gösteren belgelerin ihale işlem dosyası içerisinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

112 KararIn teblİğİ ve yapIlacak İşlemler
İlan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda isteklilerin yanında istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihinden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. E posta ve faxla bildirim yapılması durumunda aynı gün teyidi yapılmalı ve gönderildiği tarih ile gönderilen yazı içeriğini de gösteren belgelerin ihale işlem dosyası içerisinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde elektronik postanın bilgisayar çıktısı, faks ile yapılan bildirimlerde iletim raporu ile birlikte gönderilmiş olan metnin faks makinesinin hafızasından çıkarılması ve idare yetkilisi tarafından imzalanması, usulüne uygun bildirim yapıldığının ispatı açısından idareler için önem arz etmektedir.

113 KararIn teblİğİ ve yapIlacak İşlemler
Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren süresi içinde (10 gün) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise idare tarafından kararın gerektirdiği işlemler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce KİK’in web sayfasından itirazen şikayet başvurusu olup olmadığı öğrenilmelidir. Şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ihale komisyonunun yeniden karar vermesini gerektirmesi halinde, yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar alınır.

114 Kuruma İtİrazen şİkayet başvurusu
1- İhale sürecinde yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması, 2- Süresi içinde karar alınmaması halinde (başvuru sahibi nasıl bilecek?!!!) veya 3- Şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İtirazen şikayet üzerine alınan iptal kararından Kurul kararı ile iptali değil başvurunun reddi, d.işlem kararından sonra idare tarafından alına iptal kararını anlamamız gerekir. Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.

115 Kuruma İtİrazen şİkayet başvurusu
Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz. Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler idareye şikayet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

116 İtİrazen şİkayet süresİ
İtirazen şikayet başvurusu; 1. İhale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten 2. 10 günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içinde içinde 3- Şikayet veya itirazen şikayet üzerine ihalenin iptaline ilişkin olarak idare tarafından alınan kararlara karşı yapılacak başvurularda 5 gün içinde yapılmalıdır. Kuruma itirazen şikayet süresi, on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması önem arz etmektedir.

117 Şekle İlİşkİn koşullar
Yönetmeliğin 8 maddesinde belirtilen kurallara uygun olarak Kuruma hitaben yazılmış dilekçe olmalı, Başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belge, Başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/ imza sirküsü, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi v.b.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneği, (ihale dosyasında sunmuş olmak yeterli değil) İdare tarafından karar verilmişse bu kararın bir örneği, eklenmelidir.

118 Şekle İlİşkİn koşullar- Başvuru Bedelİ
İtirazen şikayet başvuru bedeli ilanda veya dokümanda belirtilmektedir. Belirtilmemesi halinde Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendine göre hesaplanacak başvuru bedeli, EKAP’tan İhale Kayıt Numarası üzerinden yapılacak sorgulama yoluyla öğrenilebilir. Başvuru bedelinin tespit edilemediği hallerde, başvuru bedeli 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendinde işin niteliğine göre belirtilen en yüksek tutar üzerinden yatırılır ve yaklaşık maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.

119 Şekle İlİşkİn koşullar
Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir. Başvurunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda vekaletnamelere baro pulu yapıştırılmalıdır. Başvuru doğrudan Kuruma elden veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda başvurunun Kurum kayıtlarına alındığı gün başvuru tarihi kabul edilir.

120 Kurumca yapIlacak İşlemler
Kuruma yapılan başvurulardan; İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan Kuruma yapılan , İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan Kuruma yapılan, İdarenin 10 günlük karar verme süresi beklenilmeden Kuruma yapılan, İdareye yapılan şikayet başvurusundan tamamen farklı bir konu ile Kuruma yapılan, başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.

121 Kurumca yapIlacak İşlemler
İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmayacaktır. Ör: İdareye 3 iddia ile başvurdu. Kuruma yaptığı başvuruda 5 iddiası var. Kurum farklı olan 2 iddiayı dikkate almayacaktır. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.

122 Kurumca yapIlacak İşlemler
İtirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olmadığının tespit edilmesi durumunda, şikayetin esasının incelenmesine geçilerek idareden gerekli görülen bilgi ve belgeler veya ihale işlem dosyası daire başkanlığı tarafından istenir. İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalayamaz.

123 Kurumca yapIlacak İşlemler
Şekil eksiklileri içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki şekil eksikliklerin Kurum tarafından bildirimi zorunluluğu bulunmamaktadır. Henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında hangi hususların eksik olduğu Kurumun adresinden takip edilebilir ve başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

124 Kurumca yapIlacak İşlemler
Kısmi teklife açık olan ihalelerde itirazen şikayet halinde, Kurum tarafından başvuru sonuçlandırılmadan başvuruya konu kısım/kalem veya grubun sözleşmesi imzalanamaz. Başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir. (Genel Tebliğ ) İtirazen şikayete konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplar yönünden ise Kamu İhale Genel Teb. açıklamalar çerçevesinde her bir kısım/kalem veya grup için ayrı sözleşme yapılmasının mümkün olması kaydıyla, bu kısım/kalem veya grubun sözleşmesi imzalanabilir. Kısımlar için ayrı sözleşme imzalanması mümkün değilse nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

125 Kurum tarafIndan yapIlan esas İnceleme
İtirazen şikayet başvuruları Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtildiği şekilde incelenir. İncelemenin kapsamı; İlan veya ön yeterlik/ihale dokümanına yapılan başvurular, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı incelenir. İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan başvurular, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.

126 Kurum tarafIndan yapIlan esas İnceleme
İhale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden incelenir.

127 Kurum tarafIndan yapIlan esas İnceleme
Eşit muamele; Dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır. Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

128 Kurumun İnceleme Süresİ
21 (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile ihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında; ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde, Diğer itirazen şikayet başvurularında 20 gün içinde Nihai kararını verir. Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir.

129 Kurum tarafIndan alInacak kararla
İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, (iptalin iptali) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, Karar verilir.

130 Kurum tarafIndan alInacak kararlar
Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir. Ayrıca, başvuru teminatı yatırılan hallerde başvuruya konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatının gelir kaydedilmesine de karar verilir.

131 Kurul kararlarInIn sonuçlarI ve uygulanmasI
İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Kurul tarafından alınan kararların eksik ya da yanlış uygulandığı iddiasıyla, yeniden itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde ilgililer doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

132 Bİldİrİm ve Teblİgat EsaslarI
Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar, karar tarihini izleyen 5 iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılır ve bu tarihi izleyen 5 gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanır. Kurumun internet sayfasında yayımlanan Kurul kararlarına erişim ücretsizdir.

133 Bİldİrİm ve Teblİgat EsaslarI
Tebligatlar idare veya Kurum tarafından; İmza karşılığı elden, İadeli taahhütlü mektupla, Elektronik posta yoluyla, Faksla, yapılabilir.

134 Bİldİrİm ve Teblİgat EsaslarI
Şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan kararlara ilişkin olarak iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

135 Bİldİrİm ve Teblİgat EsaslarI
Başvuru sahibi tarafından ön yeterlik veya ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda veya başvuru dilekçesinde elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi halinde, elektronik posta adresinin veya faks numarasının başvuru dilekçesinde belirtilmesi kaydıyla, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.

136 Bİldİrİm ve Teblİgat EsaslarI
Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin veya Kurumun resmi elektronik posta adresinin kullanılması halinde geçerlidir.

137 YargIsal İnceleme Kamu İhale Kurulunun bireysel nitelikli kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemesinde, düzenleyici nitelikteki işlemlerine karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da dava açılabilir. Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.

138 Çerçeve Anlaşma İhalelerİnde Şİkayet Sürecİ
Çerçeve anlaşmanın imzalanmasına kadar geçen süre içerisindeki idari işlem ve eylemler (tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması) ile On iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlem ve eylemler hakkında önce idareye şikayet ve sonrasında Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılacaktır. (şikayet ve itirazen şikayet süresi 10 gündür) Kurumun inceleme süresi 20 gündür.

139 Çerçeve Anlaşma İhalelerİnde Şİkayet Sürecİ
Münferit sözleşme süreci içerisindeki idari işlem ve eylemlere (münferit sözleşmeye davet, tekliflerin değerlendirilmesi ve münferit sözleşmenin imzalanması) karşı ise doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvuru yapılabilecektir. İtirazen şikayet süresi: İdari işlem ve eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği izleyen günden itibaren 3 iş günüdür. Kurumun inceleme süresi 10 iş günüdür.

140 TEŞEKKÜR EDERİZ OĞUZ ÇALIK KAMU İHALE KURUMU DÜZENLEME DAİRESİ
DAİRE BAŞKANI TEŞEKKÜR EDERİZ


"DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları