Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Üyesi ve Akademik-Teknik Danışmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Üyesi ve Akademik-Teknik Danışmanı"— Sunum transkripti:

1 TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Üyesi ve Akademik-Teknik Danışmanı
REACH REGÜLASYONUNA NASIL HAZIRLIK YAPILMALIDIR? Dr.Erol Özensoy, Kim.Y.Müh,Metal.Y.Müh.DIC TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Üyesi ve Akademik-Teknik Danışmanı Kimetsan Kimya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı    REACH DÜZENLEMESİ VE TÜRK KİMYA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ SEMİNERİ 23/08/2007

2 REACH Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals KAYIT
DEĞERLENDİRME İZİN KİMYASALLAR REACH 1 HAZİRAN 2007 İTİBARİYLE 11 YIL SONUNDA TAMAMLANACAKTIR.

3 KISALTMALAR VE TERİMLER
ARTIKEL: Üretildikten sonra kendisine özgü şekli, yüzeyi veya kimyasal kompozisyonundan çok fonksiyonunu tanımlayan bir tasarımı olan maddedir. CAS NO: Chemical Abstract Service numarasının kısaltılmış adıdır. DOWNSTREAM KULLANICI (DU): Avrupa Birliği’ nde yer alan, ürünün ne üreticisİ, ne de ithalatçısı olan fakat bu kimyasalı kendi endüstrisinde veya profesyonel faaliyetlerinde kullanan kişidir. Distribütörler veya tüketiciler “downstream” kullanıcı olarak tanımlanmazlar. EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances’ ın kıslatılmış adıdır. 1971’ den 1981’e kadar Avrupa Birliği’ nde ticari olarak kullanılabilir kimyasal maddeleri listeler. ELINICS: European List of Notified Chemical Substances’ ın kısaltılmış adıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili 67/548/EEC sayılı Direktife bağlı olarak 1981 yılından sonra bildirilen tüm maddeleri listeler. ARA MADDELER (Intermediates): Üretilen ve daha sonra üretim prosesinde tüketilen substanstır veya proseste kimyasal bir reaksiyon sonucu başka bir substansa dönüşen substanstır. PREPARAT: İki ya da daha fazla substanstan oluşan solüsyondur. SUBSTANS: Doğal haldeki veya bir üretim prosesinden elde edilen kimyasal element ve onun bileşikleridir. Bu, üretim prosesinde oluşan tüm impüriteleri (safsızlık) ve element stabilitesini korumak için gerekli olan tüm katkı maddelerini içermektedir. Stabilitesini veya kompozisyonunu değiştirmeden elementten ayrılabilen tüm solventleri kapsamamaktadır.

4 REACH’DE TEMEL AMAÇLAR:
İnsan ve çevre sağlığını korumak Rekabetçiliği korumak ve geliştirmek İç pazarın korunması Şeffaf bir pazar, bilinçli tüketici yaratmak Uluslararası başarılara ve gelişmelere uyum sağlamak Hayvanlar üzerinde yapılmayan test yöntemlerine teşvik etmek Dünya Ticaret Örgütü yükümlülüklerini sağlamak

5 REACH PRENSİPLERİ: Endüstri üretim yapmalı, pazarda yer almalı, insan ve çevre sağlığına zarar vermemelidir. - Üreticiler ve ithalatçılar riskin kontrol altında olduğunu dökümante etmelidirler. - Üreticiler ve ithalatçılar alt kullanıcılarla riski nasıl kontrol etmek gerektiği hakkında iletişim halinde olmalıdırlar. - Alt kullanıcılar riski kontrol etmek için ölçümler yapmalı ve bunu daha alt kullanıcılarla paylaşmalıdırlar.

6 Yılda 1 ton’dan fazla pazara Yetkili makamlarca değerlendirme
REACH PROSESİNİN ANA BASAMAKLARI Yılda 1 ton’dan fazla pazara sürülen tüm kimyasalların kaydı Yetkili makamlarca değerlendirme süreci Zararlı kimyasalların belirlenmesi Tehlikeli görülen kimyasallar için ölçümlerin yapılması

7 PROSESİNİN ANA BASAMAKLARI
Üreticilerin, ithalatçıların, profesyonel kullanıcıların kaydı Hazırlanmakta olan veya var olan malzemelerin kaydı Kimyasal güvenlik raporlarının kaydı Güvenlik bilgi formlarının kaydı Yılda 1 ton’dan fazla pazara sürülen tüm kimyasalların kaydı Avrupa Kimyasallar Ajansı European Chemicals Agency >1 ton ise Üretici/ithalatçı: - Özellikleri - Kullanım amaçları - Güvenli yönetimi hakkında bilgi toplar Kayıt (REGISTRATION) Müşteri için Güvenlik Bilgileri Toplum için Güvenlik Bilgileri

8 PROSESİNİN ANA BASAMAKLARI
Eklenmesi gereken bilgilere karar verir, kayda geçmesi için teklif verir, kayıt altına alınması geren parametreleri belirler. Yetkili makamlarca değerlendirme süreci Avrupa Kimyasallar Ajansı European Chemicals Agency Çoğu Maddeler İçin İşlem TAMAM İşlem TAMAM Üye Ülkeler/AB Ajansı Dosya Değerlendirmesi: - Hayvanlar üzerinde deneyler (Mecburi) - Mevcut yasalara uygunluk (istenirse) Kimyasal üzerinde Değerlendirilme: - Şüphelenilen Riskler (istenirse) Sanayiden ilave Bilgi istenebilir Çok Zararlı Özelliğe sahip Kabul edilemez riskler taşıyor Diğer AB yasalarında kullanılacakbilgiler Daha ileri düzeyde Denetlenecek Maddeler

9 Kullanımı yeterince kontrol edilemez
PROSESİNİN ANA BASAMAKLARI Zararlı kimyasalların belirlenmesi Tehlikeli görülen kimyasallar için ölçümlerin yapılması İzin Verme (AUTHORISATION) Kullanımı yeterince kontrol edilemez İzin YOK AB KOMİSYONUNCA KISITLAMALAR Üye ülke dosyalarına dayanarak, AB Komisyonu: -risk yönetimi türüne karar verebilir veya -maddeyi tamamen yasaklayabilir. Sanayi, izin koşullarını uygulanabilir görürse Risk Değerlendirmesi tekrar incelenir eğer Madde : : - CMR veya PBT veya vPvB ise, - veya eşdeğer ciddi ve geri dönmeyen etkiye sahip ise - İzinsiz kullanılma- malı ise AB Komisyonu İzni VERİLİR Sosyo-ekonomik yararlar ve ikame kimyasal kullanım olanakları için Karşılaştırılmalı Risk değerlendirmesi Sanayi, izin koşullarını uygulanamayacak kadar aşırı sıkı bulursa Risklerine göre yararları çok küçük/ uygun ikame maddesi mevcut İzin YOK

10 Testing, Safety Assessment, Registration
PROSESİN SÜRECİ Fully in force + 12 m + 3 yr + 11 yr + 6 yr + 18 m 20.000 t No of substances Start Testing, Safety Assessment, Registration Proposal Adoption Pre- registration Consortia formation registration Consortia formation registration Consortia formation registration phase-in substances t t t + CMR ... 2000 2019 2014 2003 2010 2007 2008

11 REACH UYGULAMASI İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN GENEL SORULAR VE CEVAPLARI
REACH’ e bağlı olarak yapılması gereken risk değerlendirmesi için kim ödeme yapacaktır? Yeni bir kimyasal ithal eden veya üretenler kimyasalların test edilmesi için harcamaları karşılamak zorundadırlar. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler ile ilgili REACH içeriği nedir? Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sayısı , yürütülmesi gereken kimyasal deneylere bağlı olarak önemli ölçüde artacaktır. Bununla beraber Avrupa Birliği’ndeki yetkililer, “etik olarak savunulamayacak” ölçüdeki dört milyondan fazla hayvanın üzerinde yapılan deneylerdeki artışı söz konusudur. Bu oluşacak yüksek rakamı %70’ e kadar düşürmek için planların olduğunu özellikle ECHA tarafınca belirtilmektedir. Testlerin ortak kullanıma açılması ve alternatif yöntemlerin teşvik edilmesiyle bu hususun sağlanmasına çalışılacaktır. Ne kadar kimyasal kayıt altına alınacak? REACH’ in tamamlanacağı 11 yıl içerisinde yaklaşık kimyasal kayıt altına alınması beklenmektedir.. Bunlardan en tehlikeli veya en büyük miktarda olanları öncelikli olacaktır.

12 En Çok İçeren ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (Very High Concern/VHC) Substanslar nelerdir?
VHC Substanslar aşağıda belirtilen maddeleri kapsamaktadır: *Kanserojen, mutajen veya üremeye toksik substanslar (CMRs) *Kalıcı, biyobirikim yapan (biyoakümülatif) ve toksik substanslar (PBTs) *Çok kalıcı ve çok biyobirikim yapan (biyoakümülatif) substanslar (vPvBs) *Hormonal sisteme zarar veren substanslar gibi, çevreye veya insana ciddi ve/veya geriye döndürülemez zararlar veren substanslar REACH’ in genel amacı bu potansiyel olarak çok tehlikeli substansları daha güvenli alternatif olanları ile değiştirmektir. Bu gerçekleşmez ise, istisnai durumlarda, eğer kayıtlı firma tehlikeli maddelerin Uygun risk kontrollerinin garanti altına alındığını Topluma veya ekonomiye yararlarının potansiyel risklerinden daha fazla olduğunu Araştırma sonuçlarına bağlı olarak hiçbir alternatif substansının varolmadığını kanıtlayabilirse bu tehlikeli maddelere yetki verilebilir. Bunun gibi her yetkilendirme, alternatif bir substansın araştırılmasını teşvik etmek amacıyla kısıtlanmıştır. Eğer potansiyel tehlikeli substanslar Ar-Ge amaçları için muafiyetler verebilir.

13 REACH kullanımı çok riskli olan çok tehlikeli bir madde bulursa ne yapabilir?
REACH, hem kimyasalı hem de bu kimyasalı içeren tüm ürünleri yasaklama yetkisine sahiptir. Gelecekte bu pazardaki tüm ürünler güvenli olacak mı? Hayır. REACH regülasyonu Avrupa Birliği’nde üretilen veya Avrupa Birliği’ ne ithal edilen kimyasal substanslar için geçerlidir. Belirli güvenlik regülasyonları uygulanmadığı sürece bitmiş ürün içerisindeki kimyasallar için geçerli değildir. Bu yüzden ithal edilen ürünler için hala güvenilirlik garantisi yoktur. REACH uygulamasındaki korkular/ çekingeler nelerdir? Hayvan hakları savunucuları , REACH regülasyonunun hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin artışına neden olabileceğinden korkmaktadırlar.Ekonomistler, uluslararası firmaların regülasyona bağlı olarak ek maliyetlerden ve bürokrasiden kurtulmak için Avrupa’ dan uzaklaşmayı düşündükleri ihtimalini göz önüne alarak, regülasyonun küresel ticareti engelleyebileceğini belirtmişlerdir. Regülasyon tüm kimyasallar için geçerli midir? Hayır. Polimerler, plastikler,gıdalar, ilaç hammaddeleri, rodensitler, veteriner aktif maddeleri, dezenfektanlar , mineraller , mineral konsantreleri gibi REACH uygulamasına eşdeğer bir regülasyonla tanımlanmış ürünler şu an için kayıt altına alınması zorunlu değildir.

14 Kimyasalları online kayıt yaptırabilmek mümkün müdür?
Evet. ORACLE işletim sistemini uygun ticari versiyonu da mevcut olan International Uniform Chemical Information Database’in (IUCLID 5.0) ücretsiz basitleştirilmiş versiyonunu indirerek yapabilirsiniz. Firmaların ayrıca IUCLID yoluyla da data sunumu yapma olanağına da sahiptirler. Avrupa Birliği’ ne ithal etmek istediğim preparatları kayıt ettirmem gerekir mi? Evet, eğer ithal etmek istediğiniz preparat hacmi 1 tona eşit veya 1 tondan büyükse kayıt ettirmeniz gerekir. Dikkat : Bitmiş Preparatlar da ürün 1 ton dur. İçerisindeki aktif kimyasallar içeriği 1 ton olarak alınmamalıdır. OSOR İlkesi nedir? Her substans için ayrı kayıt yaptırılması anlamına gelir. (bir madde – bir kayıt/One Substance –One Registration) REACH gıda ve kozmetik ürünlerini içeriyor mu? Hayır, Gıda artikel, substans veya preparat değildir. Kozmetik ürünler, ilk başta REACH’ in dışında tutulmuştur fakat tüketici güvenini arttırmak için sonradan dahil edilmiştir. REACH’ in Kozmetik Ürünleri Direktifi ile birlikte çalışması gerekmektedir.

15 “No-Longer” Polimerler nedir?
EINECS regülasyonu altında Polimerler olarak tanımlanan substanslardır, fakat 92/32/EEC sayılı direktifte yer alan “polimer” tanımının değişmesine bağlı olarak artık bu kategoride yer almamaktadır. Şimdi bu ürünlerin REACH’ e bağlı olarak kayıt yaptırılmaları gerekmektedir. Normal Polimerler kayıt edilmekten ve değerlendirilmekten muaf tutulmuşlardır. Buna rağmen, yetkilendirmeye veya kısıtlanmaya tabidirler. Kayıt olmazsam ne olur? Kayıt olmamanız, substansın Avrupa Birliği içerisinde üretilememesi veya birliğe girememesi anlamına gelmektedir. RIP nedir? RIP, bitinceye kadar 11 yıl sürecek olan REACH Tamamlama Projesidir (REACH Implementation Project). Faz-içi ve Faz-dışı substanslar arasındaki fark nedir? Faz-içi substans, EINECS’ te yer alan ve/veya Avrupa Birliği’nde üretilen substans anlamına gelir, fakat son 15 yıldır pazarda yer almamaktadır. Faz-dışı substans, REACH yürürlüğe girmeden önce pazarda ne kullanılan ne de kayıt altına alınan tamamen yeni substanslardır. Herhangi bir faz-dışı substans üretim prosesinde kullanılmadan önce kayıt altına alınmalıdır.

16 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi nedir?
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (Chemical Safety Assessment/CSA), eğer substansın ithalatı yılda 10 tondan fazla ise hazırlanması gereken kayıt dosyasının bir bölümüdür. Substansların tehlikesini sınıflandırır ve risklerini değerlendirir. Kimyasal Güvenlik Raporu (Chemical Safety Report/CSR) risklerin nasıl kontrol edildiğini belirterek risk değerlendirmesini tamamlar. Risk değerlendirmesinin tüm maruz kalma senaryoları için oluşturulması gerekir. Üretici veya ithalatçı firma tüm bunun gibi senaryoları Güvenlik Bilgi Formlarındaki (Safety Data Sheet/SDS) “downstream” kullanıcılara bildirir. “Downstream” kullanıcılar, daha sonra belirtilen maruz kalma senaryoları tarafından kapsanan substansların kullanımı ile ilgili kendilerini güvence altına almalıdırlar. Eğer henüz kapsanmamışsa, “downstream” kullanıcıları üretici/ithalatçı firmaya nerde kullandıklarını bildirebilirler, ve böylelikle üretici/ithalatçı firma kimyasal güvenlik değerlendirmesinde bu kullanım alanını da seçebilecektir. Eğer “downstream” kullanıcısı üretici/ithalatçı firmaya kullanım alanını açıklamak istemiyorsa kendi CSA (Kimyasal Güvenlik Değerlendirme) raporunu hazırlamalıdır.

17 SDS (Safety Data Sheet) formlarını ne zaman hazırlamak zorundayım?
Substans veya preparat 67/548/ EEC veya 1999/45/EC sayılı direktiflere bağlı olarak tehlikeli olarak tanımlanıyorsa veya substans PBT (kalıcı, biyobirikim yapan (biyoakümülatif) ve toksik) veya vPvB (çok kalıcı ve çok biyobirikim yapan (biyoakümülatif)) ise; tedarikçi firma güvenlik bilgi formlarını hazırlamalıdır. Böyle bir güvenlik bilgi formlarının (SDS) hazırlanması substansın miktarından bağımsızdır. Benzer firmalar/kurumlar ile ortak kayıt yaptırılarak sunulabilir mi? Evet, eğer siz ve diğer kayıt yaptıracak firma aynı substansı kayıt ettirmek istiyorsanız, substans ile ilgili bilgiyi ve sınıfını birlikte sunmalısınız. Kimyasal güvenlik raporu (CSR) ayrıca ortaklaşa sunulabilir. Bilgi, diğer ortaklaşa kayıt yaptıracak firmalar adına, içlerinden sadece biri tarafından sunulmalıdır. Diğer firmaların, ayrı ayrı kendileri hakkındaki detayları , üretim hacimlerini,v.b. sunmaları gerekmektedir. Üretici ve ithalatçı firmalar için ortaklaşa kayıt yaptırma anlaşması ek bir maliyet oluşturuyorsa, kayıt yaptıran asıl firma ile sunulan bilgi konusunda uyuşmuyorlarsa veya gizli bilgilerin kaybı ciddi ticari zararlara sebep oluyorsa, üretici ve ithalatçı firmalar bu ortaklaşa kayıt yaptırma anlaşmasından vazgeçme olasılığına sahiptir.

18 Artikel ürettiğimizde veya ithal ettiğimizde ne olur?
Eğer, Artikel içerisindeki substansı yılda 1 tondan daha fazla miktarda üretmeyi/ithal etmeyi planlamanız Substans kullanım şartları normal veya tahmin edilebilir olması koşulları doğru ise artikel içindeki tüm substansları kayıt ettirmeniz gerekir. Eğer aşağıda belirtilen iki maddenin her ikisi de sizin için geçerli ise tehlikeli olarak tanımlanan kimyasallar ile uğraşıyorsanız – CMRs, PBTs veya vPvBs gibi - substansı kayıt ettirmek zorundasınız: Artikel içerisindeki substans konsantrasyonu ağırlıkça % 0.1’ in üstünde olması. ECHA’ yı, Üretici/ ithalatçı firma tanımı Kayıt numarası Substans tanımı Substans sınıfı Artikel kullanımının kısa açıklaması Tonaj aralığı hakkında bilgilendirmeniz gerekir.

19 Metaller ve alaşımlar da kimyasal substanslar gibi mi değerlendirilmektedir?
Evet, kayıt ettirilmeleri gerekir. Buna rağmen minaraller ve maden cevherleri kimyasal olarak modifiye edilmediği sürece bu kayıttan muaf tutulmaktadır. Sunduğumuz raporlarla ilgili mülkiyet hakkı konusunda ne düşünüyorsunuz? Kayıt hakları 10 yıl boyunca size aittir. Bu süre sonrasında , bilgiler diğer tüm kayıtlı firmalar için kullanılabilir olacaktır.

20 ÖN KAYIT VE KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
Ön Kayıt için neler gereklidir? Substansın adı Kayıt Yaptıranın adı ve adresi Temas kuyrulacak kişinin adı Gerekiyorsa temsilcinin adı ve adresi Ön kayıt için zamanında muracaat Hangi Ürünlerin Ön Kayıtları yapılmalı? Kuruluşça üretilen ve /veya ithal edilen ürünler(substans) İthal preperatlarlar içindeki substanslar Biçim Önemli Ürünler (Artıkıl) içerisindeki substanslar (içerisindeki herhangi bir substansı 1 tonu geçenler) Monomerler (polimerler şimdilik kayıt dışı) Tesis içi ve taşınabilir izole edilebilen ara ürünler (intermediate) REACH in uygulamaya başlandığı tarihten (1 Haziran 2007) yıl öncesine kadar sentezlenmiş ama henüz piyasaya çıkmamış substanslar Metaller Alaşımlar

21 Ön-kayıt hazırlıklarını yapmam gerekir mi?
Evet, eğer preparat içindeki substans hacmi yılda 1 tondan fazla ise faz-içi substanslar için ön-kayıt hazırlığı ve preparat substanslarının kaydını yapmanız gerekir. SIEF nedir? Substance Information Exchange Forum’ un (Substans Bilgi Alışverişi Forumu) kısaltılmış adıdır. Bu forum, farklı kayıtlı firmalar arasında bilgi ve fiyat alışverişini paylaşmak ve aynı zamanda bu bilgi paylaşımıyla hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri azaltmak için oluşturulmuştur. Faz-içi substanslar ile ilgili ön kayıt hakkında bilgi verebilir misiniz? Ön-kayıt faz-içi substansların kaydı ile ilgili bir sistemdir, örneğin; Avrupa Birliği’ nde hali hazırda bulunan fakat henüz ticari pazara girmemiş ve güvenlik için test edilmemiş substanslar da bu ön kayıta tabidir. Ön-kayıt süreci içerisinde potansiyel kayıt yaptıracak firmalar ECHA’ ya doğru bilgileri sunmak zorundadır. Bu bilgiler substans tanımı, potansiyel kayıt yaptıracak firma ve kayıt için planlanan son teslim tarihi bilgilerinizi de kapsamalıdır. Bundan sonra, Substans Bilgi Alışverişi Forumu (Substance Information Exchange Forum/SIEF) aynı substans için kayıtlı tüm firmalar için oluşturulacaktır. Bu forumun amacı, kayıtlı firmalara, maruz kalma değerlendirme testleri hakkındaki bilgi paylaşımını mümkün kılmaktır.

22 ÖN KAYIT SONRASI İŞLEMLER
Ön kayıt sonrasında üreticiler ve ithalatçılar her bir malzeme için ellerinde bulunan test sonuçlarını diğer kayıt yaptırmak isteyenlerin aynı testleri tekrarlamamaları için Substance Exchange Fora(SIEFs) formuna girmeleri gerekmektedir.

23 ÖN KAYIT SONRASI İŞLEMLER
Ön kayıt sonrasında IUCLID5 programı vasıtasıyla bilgiler programa girilebilecek veya değiştirilebilecektir. Bu program ana bilgi transfer mekanizması olarak düşünülmüş ve Avrupa Kimyasallar Ajansına kayıt bilgilerini gönderebilmek için hazırlanmış bir platform görevindedir. IUCLID5 programı ile bilgilere kolay ulaşabilirsiniz. Bu program sayesinde malzeme ile ilgili referanslara, farklı kategorideki malzemelere, yasal üreticilere, CSA (Chemical Safety Assessment)/ CSR (Chemical Report) gibi malzemeye ait spesifik bilgilere, malzemenin olası tehlikeli/zararlı özellikleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.

24 KAYIT için gerekli evraklar nelerdir?
Tüm malzemelerinizin listesini yapınız, Aşağıda belirtilenleri dahil etmeyi unutmayınız: Substans adı detayları EINECS, CAS veya ELINCS numaraları Tehlike sınıfı ve etiket bilgileri Preparat içerisindeki substansın yüzdesi Substans kullanımı Şimdiki tonaj miktarına bakarak gelecekte yılda üretilecek veya ithal edilecek tonaj miktarı tahmini Her bir substans ile ilgili görevinizi tanımlayınız; örneğin üretici, ithalatçı, “downstream” kullanıcı veya distribütör olduğunuzu belirtiniz. Herhangi bir bilgide eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz, eğer varsa belirtiniz. Öncelikle yüksek riskli substansları (VHCs) tanımlayınız. “Downstream “ kullanıcının bitmiş ürün için hangi kimyasalı kullandığını kontrol ediniz. İthalatçı veya üretici firma tarafından alınan kimyasalları kendiniz nasıl kullandığınızı kontrol ediniz Kendi firmanızdan REACH için daha sonra hem tedarikçilerle ve müşterilerle iletişimi sağlayacak uygun bir sorumlu kişi seçiniz. REACH hakkında bilgi vermek ve regülasyonu tanıtmak amacıyla tedarikçileriniz ile temasa geçiniz.

25 GLP (Good Laboratory Practice)
REACH KAYIT İŞLEMLERİNDE ZOR BİR AŞAMA : GLP (Good Laboratory Practice) İyi Laboratuar Pratiği  İnsan sağlığı ve çevresel güvenlik araştırmaları, düzenleyici amaçlar için gerçekleştirilmektedir:  Zehirlilik (Toksisite) Araştırmaları Mutajenlik Araştırmaları Ekolojik zehirlilik (Ekotoksisite) Araştırmaları Çevresel Gelecek ve Biyoakümülasyon Araştırmaları Analitik ve Klinik Kimya Farmako- ve Toksikokinetik Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Kalıntı Araştırmaları Mezokozm/Ekosistem üzerindeki etkilerin üzerinde yapılan araştırmalar

26 Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH)
REACH sadece yeni bir yönetmelik değildir!!! Önemli bir stratejik işletme meselesidir, fakat aynı zamanda bir iş fırsatıdır. Uyum işletmenin her birimini kapsamaktadır. Rakiplerinizin sizin stratejinizi belirlemesine izin vermeyin ve siz de bir an önce işlemlerinize başlayın!!!

27 REACH İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN:
TOBB Sektör Meclisi Sekreteryası Tel: veya Dr. Yük. Müh. Erol Özensoy TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Üyesi ve Akademik/ Teknik Danışmanı Tel: Faks: Mail:


"TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Üyesi ve Akademik-Teknik Danışmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları