Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Neriman İ NANÇ Sezgül Ş AH İ N Merve KAYA Elanur ERTEK İ N M.Fatıma Şİ M Ş EK Keçi Sütü www.gencdiyetisyenler.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Neriman İ NANÇ Sezgül Ş AH İ N Merve KAYA Elanur ERTEK İ N M.Fatıma Şİ M Ş EK Keçi Sütü www.gencdiyetisyenler.com."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Neriman İ NANÇ Sezgül Ş AH İ N Merve KAYA Elanur ERTEK İ N M.Fatıma Şİ M Ş EK Keçi Sütü www.gencdiyetisyenler.com

2 Sunum Planı Keçi Sütü Tanımı Dünya’da ve Türkiye’de Üretimi İ nek Sütü ve Anne Sütü ile Kar ş ıla ş tırılması Keçi Sütünün Hastalıklarla İ li ş kisi Keçi Sütünden Yapılan Ürünler Sonuç ve Öneriler

3

4 Türk Gıda Kodeksi’ne göre Çi ğ Süt: Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sa ğ ılmasıyla elde edilen, 40 o C’ nin üzerine ısıtılmamı ş veya e ş de ğ er etkiye sahip herhangi i ş lem görmemi ş kolostrum dı ş ındaki meme bezi salgısıdır. Çi ğ süte UHT, sterilizasyon, pastorizasyon gibi ısıl i ş lemler uygulanarak içme sütü haline getirilir.

5 Keçi Sütünün Hayatımızdaki Yeri

6 Dünya’da ve Türkiye’de Keçi Sütü Üretimi

7 Dünya’da Keçi Sütü Üretimi Da ğ ılım Oranları FAO,2008

8 Dünya’daki keçi sayısının 1990 yılı itibariyle global olarak günümüze kadar her yıl %2 arttı ğ ı, Keçi sütü üretiminin ise 1999-2008 döneminde %20.81 oranında arttı ğ ı belirtilmektedir. Güney O., Ocak S. 2010. Entansif Keçi Eti Endüstrisindeki Geli ş meler, Bu Ba ğ lamda Boer Irkının Önemi, Ulusal Keçicilik Kongresi Kitapçı ğ ı, 163

9 Dünya’da Keçi Sütü Üretimi (ton) FAO,2008

10 Tablo 1: Bazı Ülkelerde Keçi Sütü Fiyatları Bugün ise; Keçi sütü : 3,50 TL İ nek sütü : 1,85 TL FAO,2005 TÜ İ K, 2008

11 Dünya keçi sütü üretimi içinde Türkiye (2008) %1.38 oranında bir pay almı ş tır. FAO,2008

12 TÜ İ K,2008

13 Keçi sütüne olan ilgi neden arttı? 1. Süt keçisi yeti ş tirmek daha kolay ve ekonomiktir. 2. Gebelik süresi kısa, döl verimi yüksektir. 3. Süt verim dönemi sı ğ ırda 4-6 yıl iken, keçide 8-10 yıla kadar çıkabilmektedir. 4. Selülozca zengin yemleri hazmetme yetene ğ i 3 kat daha fazladır. 5. Damak tadı için farklı lezzetler sunar. 6. İ nek sütüne alerjisi olan ki ş iler için inek sütüne alternatif olu ş turdu ğ u görülmektedir.

14 Hanenizde keçi sütü tüketiyor musunuz? %95’i hayır Hiç keçi sütü tattınız mı? %52’si hayır %59’u damak alı ş kanlı ğ ına uygun olmayaca ğ ını dü ş ündü ğ ü için tatmadı ğ ını %33’ü markette, pazarda rastlamadı ğ ı nı %2’si fiyatını yüksek buldu ğ unu söylemi ş %6’sı ise tanıtımını görmedi ğ i, kokusu nedeniyle denemedi ğ i, az ya ğ lı buldu ğ u gibi di ğ er nedenler %48’i evet %66’sı ho ş lanmadı ğ ı nı %29’u ho ş landı ğ ını %5’i de di ğ er sütlerden farklı bulmadı ğ ını %5’i evet Savran S., Aktürk D., ve Ark. 2011, Kafkas Univ Vet Fak Derg.17 (2): 251-256 Anketler, 2010 Ş ubat-Mart aylarında, İ stanbul, Ankara ve Çanakkale’nin sosyo-ekonomik yapısını temsil eden ilçelerinden seçilmi ş 780 adet tüketici ile yapılmı ş tır.

15 Keçi Sütü ( g/100ml ) Kuru Madde 12.48 Protein3.34 Kazein2.47 Albumin+Globulin0.43 Laktoz4.08 Ya ğ 3.8 Kalori70 kkal Adam, R.C., 1972. Keçi Sütü. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:179, İ zmir. Tablo 2 : Keçi Sütünün Besin Ögeleri

16 Anne Sütü & Keçi Sütü & İnek Sütü

17 Metin, M. 2001 E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33.

18 Protein Keçi sütünün ortalama protein oranı inek sütü ile benzerdir. Ancak; İ nek sütünde daha iyi pıhtıla ş ma kabiliyeti Keçi sütünde daha dü ş ük peynir verimi ve yo ğ urtta zayıf tekstürle sonuçlanır. Guo M,2003, Elsevier Science Ltd., 2944-2949 Pond, Wg And Bell, Aw. 2005. Encyclopedia Of Animal Science. Crc Press.926p. 474-476 Non-protein azot Kazein içeri ğ i inek sütünden farklıdır.

19 N ve Kazein Bile ş enleri Keçi Sütü İ nek Sütü Kazein (gr/lt)21,127,0 α s1 (% toplam kazein) 5,638,0 α s2 (% toplam kazein) 19,212,0 β (% toplam kazein) 54,836,0 κ (% toplam kazein) 20,414,0 α -laktalbumin / β - laktoglobulin 0,630,4 Non-protein N (%)6,34,5 Total N (gr/lt)27,232,0 Reneuf and Lenoir, IDF Bull, No. 202:69, 1986 Friesian-Holstein cows Tablo 3 : Keçi ve İ nek Sütünün Protein İ çeri ğ i

20 Esansiyel aminoasitler Keçi sütü İ nek SütüAnne Sütü Triptofan 0.0440.0460.017 Treonin0.1630.1490.046 İ zolösin0.2070.1990.056 Lösin0.3140.3220.095 Lisin0.2900.2610.068 Metionin0.0800.0830.021 Sistein0.0460.0300.019 Fenilalanin0.1550.1590.016 Trozin0.1790.1590.053 Valin0.2400.2200.063 Posati, L.P., Orr, M.L., 1976 Agriculture Handbook No. 8-1.USDA-ARS, Consumer and Food Economics Institute Publishers, Washington, DC, pp. 77–109. Tablo 4 : Keçi, Anne ve İ nek Sütlerinin Esansiyel Aminoasit İ çerikleri

21 Non-esansiyel aminoasitler Keçi sütü İ nek SütüAnne Sütü Arginin0.119 0.043 Histidin0.089 0.023 Alanin0.1180.1130.036 Aspartik asit0.2100.2500.082 Glutamik asit0.6260.6890.168 Glisin0.0500.0700.026 Prolin0.3680.3190.082 Serin0.1810.1790.013 Posati, L.P., Orr, M.L., 1976.Agriculture Handbook No. 8-1.USDA-ARS, Consumer and Food Economics Institute Publishers, Washington, DC, pp. 77–109. Tablo 5 : Keçi, Anne ve İ nek Sütlerinin Non-esansiyel Aminoasit İ çerikleri

22 Keçi sütünün misel yapısı; Ortalama çap Hidratasyon Mineralizasyon bakımından inek sütünden farklıdır. Keçi sütü kazein miselleri; Kalsiyum İ norganik fosfor Santrifüje olmayan kazein bakımından inek sütü kazein misellerine göre zengindir. Yaman H.,Co ş kun H.,2010, Ulusal Keçicilik Kongre Kitabı,370

23 Keçi sütü; Misellerin mineralizasyon miktarı Dü ş ük ısı stabilitesi Rennetle pıhtıla ş ma süresinin daha kısa olması İ nek sütüne göre; YÜKSEK SiNDiRiLEBiLiRLiK Jenness, R., 1980. Dairy Sc. 63: 1605-1630. Park, Y.W., Juarez, M., Ramos, M., Haenlein, G.F.W. 2007. Small Ruminant Research, 68:88–113. St-Gelais D, Ali Ob, Turcot S 2003. In: Agriculture And Agri-Food Canada- Food Research And Development Centre.

24 Keçi ve İ nek Sütündeki Biyoaktif Peptitler Süt proteinlerinin enzimatik hidroliziyle ortaya çıkan spesifik biyolojik aktiviteleri olan bile ş iklerdir. Antimikrobiyal etki Antihipertansif, Antioksidan, Opioid etki Yaman H.,Co ş kun H.,2010, Ulusal Keçicilik Kongre Kitabı,371

25 Bu biyoaktif peptitler ; NükleotitlerNükleositler Serum Proteinleri Serbest Aminoasitler Poliaminler Yaman H.,Co ş kun H.,2010, Ulusal Keçicilik Kongre Kitabı,375

26 Metin, M. 2001 E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33.

27 Keçi ve İ nek Sütü Karbonhidratı Park, Y.W., Juarez, M., Ramos, M., Haenlein, G.F.W. 2006. Physico-chemical Characteristics of Goat and Sheep Milk. Small Ruminant Research. 68: 88-113. Haenlein G.F.W., 2004. Goat milk in human nutrition. Small Ruminant research 51,155-163 İ nek sütü; Minör miktarda monosakkarit ve oligosakkarit içerir. Keçi sütü; Laktoz dı ş ında az miktarda oligosakkarit, glikopeptit, glikoprotein, nükleotit içerir.

28 Keçi sütünde bulunan oligosakkaritlerden biri n- asetil nöraminik asit(sialik asit)tir. İ nek sütünde 60 mg/kg Anne sütünde 120 mg/kg Keçi sütünde 230 mg/kg Puente et al., 1996 Int. Dairy J. 6, 315–322.

29 Sialik asit 9 karbonlu bir ş ekerdir. Beyin ganglionlarının yapısal ve i ş levsel bile ş enidir. Nöron transaminasyonunda, bellek olu ş umunda hücreden hücreye ileti ş iminde önemli rol oynar. Wang B, Brand-Miller J, McVeagh P, and Petocz P, Am J Clin Nutr 2001;74:510–5.

30 Metin, M. 2001 E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33.

31 Keçi Sütü Ya ğ ı Keçi sütü ya ğ tanecikleri küçük oldu ğ u ve kümele ş medi ğ i için keçi sütü do ğ al homojenize süttür. Bunun nedeninin, aglutinin eksikli ğ inden oldu ğ u dü ş ünülmektedir. Bu durum keçi sütüne kolay sindirilebilme özelli ğ i kazandırır. Jenness, R ve Parkash, S. 1971. Lacks of a fat globule clustring agent in goats’milk. J. Dairy Sci. 54, 123-126. Keçi sütü yüksek oranda(total ya ğ ın %36sı kadar) MCT içermektedir. Haenlein G.F.W., 2004. Goat milk in human nutrition. Small Ruminant research 51,155-163

32 SiNDiRiLEBiLiRLiK İ nek sütünün ya ğ globül çapı daha büyüktür. Keçi sütü ya ğ globüllerinin çapı 3,5 μ mden daha azdır ve çok sayıda globülden meydana gelir. Yaman H.,Co ş kun H.,2010, Ulusal Keçicilik Kongre Kitabı,369

33 Ya ğ Asitleri(g)Keçi Sütü İ nek SütüAnne Sütü Kolesterol(mg)1114 Bütirik Asit (C4)0.130.11- Kaproik Asit (C6)0.0190.06- Kaprik Asit (C8)0.100.04- Kaprilik Asit (C10)0.260.080.06 Laurik Asit (C12)0.120.090.26 Palmitik Asit (C16)0.910.880.92 Oleik Asit (C18:1)0.980.841.48 Posati, L.P., Orr, M.L., 1976.Agriculture Handbook No. 8-1.USDA-ARS, Consumer and Food Economics Institute Publishers, Washington, DC, pp. 77–109. Tablo 5: Keçi, İ nek ve Anne Sütünün Ya ğ İ çerikleri

34 Eknæs, M., Havrevoll, Ø., Volden, H., Hove, K. 2009. Fat content, fatty acid profile and off-flavours in goats milk: Effects of feed concentrates with different fat sources during the grazing season. Animal Feed Science and Technology 152:112–122. Keçilerin yemleri zenginle ş tirilerek ya ğ profilleri incelenmi ş tir; Ayçiçek CLA fazla Kanola CLA dü ş ük Soya ya ğ ı Tekli ve çoklu doymamı ş y.a. en fazla, doymu ş y.a. oranı en az.

35 VitaminKeçi İ nekAnne Retinol(mg)0.04 0.06 β -Karoten (mg)0.000.02 D vitamini (µg)0.060.080.06 Tokoferol (mg)0.040.110.23 Tiamin (mg)0.050.040.02 Riboflavin (mg)0.140.170.03 Niasin (mg)0.200.090.16 Pantotenik Asit (mg)0.310.340.18 Pridoksin0.050.040.01 Biotin (µg)2.00 0.70 Folik Asit (µg)1.005.305.20 Kobalamin (µg)0.060.350.04 Askorbik Asit (mg)1.301.004.00 *Jaubert (1997) *Paccard ve Lagriffoul(2006) Tablo 6 : Keçi, İ nek ve Anne Sütünün Vitamin İ çerikleri Keçi sütü yüksek oranda A vitamini içerir. Keçiler sütteki tüm β -karoteni A vitaminine çevirir.Bu yüzden rengi daha beyazdır.

36 Anne SütüKeçi Sütü İ nek Sütü Mineral (g)0.310.730.79 Kalsiyum (mg)32012601200 Fosfor (mg)150970920 Potasyum (mg)55019001500 Sodyum (mg)200380450 Klor (mg)45016001100 Magnezyum (mg)40130110 Kalsiyum/Fosfor (mg)2.11.3 Çinko ( μ g)300034003800 Demir ( μ g)600550460 Bakır ( μ g)360300220 Manganez ( μ g)308060 İ yot ( μ g)80 70 *Data compilation from Guéguen (1997) (per l). Tablo 7 : Keçi, İ nek ve Anne Sütünün Mineral İ çerikleri

37 Keçi Sütünün Hastalıklarla İ li ş kisi K.V.H Besin Alerjileri Deri Hastalıkları G İ S Hastalıkları Di ğ er…

38 Kardiyovasküler Hastalıklar Sı ğ ır sütlerine uygulanan mekanik pastörizasyon i ş lemi ksantin oksidaz enzimini serbest hale geçirmektedir. Keçi sütü ise sı ğ ır sütüne göre çok daha az ksantin oksidaz enzimi içermektedir. Keçi sütünün safra salgısını artıran mekanizması kolesterol ve trigliserit oranını dü ş üren bir etkiye sahiptir. Jarasch ED, Bruder G, Heid HW, Acta Physiologica Scandinavica Supplementum [1986, 548:39-46] Ksantin Oksidaz; Mitokondri üzerinde serbest radikallerin zararlı etkisini artırmaktadır. Kan dola ş ımına girdi ğ inde vücut cevap olarak kolesterol üretimini artırmakta bu da damar tıkanıklı ğ ına ve kalp dokusunda problemlere neden olabilmektedir. McCord JM.: Oxygen-derived free radicals in postischemic tissue injury. N Engl J Med., 312, 159-163 (1985). Safra yapısında oleik asit bulunur. Keçi sütünün oleik asit miktarının yüksek olması safra salgısını artırır. Keçi Sütü İ nek SütüAnne Sütü Oleik Asit (C18:1) 0.980.841.48

39 Besin Alerjileri Sindirime kar ş ı direnç, bir proteinin alerjik özelli ğ inin belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Keçi sütünün daha az alerjenik özellik göstermesi keçi sütünde β - laktoglobulinin daha etkin sindiriminden kaynaklanmaktadır. Prosser, C., et al., 2003. 11 th Asian Congress of Pediatrics, Bangkok, Thailand, November. Astwood, J.D., et al., 1996. Nature Biotechnology,14.1269-1273. Kolay sindirilebilen β - laktoglobulin Dü ş ük α s1 kazein seviyesi

40 Keçi sütü nükleotidler, nükleosidler ve poliaminler gibi birçok biyoaktif madde içerir. Bu, alerjenlere kar ş ı olan ba ğ ı ş ıklık yanıtını azaltma olasılı ğ ının keçi sütünde daha yüksek oldu ğ unu gösterilmi ş tir. Ba ğ ı ş ıklık sistemini düzenledi ğ i Besinsel alerjenlere kar ş ı yanıtı baskıladı ğ ı Nükleotidler Besinsel alerjenlere kar ş ı duyarlılı ğ ı azalttı ğ ı kanıtlanmı ş tır. Poliaminler Dandrifosse G., et al., 2000. Proc Nutr Soc.Feb;59(1):81-6.

41 Gürsoy, O., I ş ık, F., Kınık, Ö., 2003. Fonksiyonel gıda bile ş eni olarak süt ve süt ürünlerinde konjuge linoleik asit (CLA) ve izomerleri. Gıda Teknolojisi 7(5): 40-48. İ nek sütü alerjisi 1 aydan küçük çocuklarda, Besin alerjileri İ nek sütü alerjisi % 12.6 Bu alerjilerin genel popülasyonda görülme sıklı ğ ı %0,3 ile %7,5 arasındadır.

42 Çocukların %2,5inde ilk ya ş ta, %12-30’unda ilk 3 ayda alerji probleminin görüldü ğ ü belirlenmi ş tir. ABD Sa ğ lık Bakanlı ğ ı raporlarına göre bebeklerdeki ölüm nedenlerinin 1/5inin ani ölümler oldu ğ u ve uykuda görülen ani ölüm olaylarının 1/3üne inek sütü alerjisinin neden oldu ğ u belirtilmektedir. Businco, L., Bellanti, J. 1993. Clin. Exp. Allergy 23, 481-483.

43 İ ngiltere’de her yıl 40.000 bebekten yakla ş ık 4.000inin inek sütüne alerjiden dolayı öldü ğ ü belirtilmektedir. İ talya’da yapılan bir çalı ş mada 2 ya ş ın altındaki bebeklerde %3 inek sütü alerjisi oldu ğ u ve bu bebeklerde inek sütü yerine keçi sütü verildi ğ inde ş ikayetlerin %40- 50 oranında azaldı ğ ı tespit edilmi ş tir. Proceedings de Colloque Interets Nutritionnel et Ditetique du Lait de Chevre, vol.81. Inst. Natl. Reach. Argon. Publ., Paris, Frane, pp. 123-126. Bevilacqua, C. Et al., 2000. Gruner, L., Chabert, Y. (Eds.), Proceedings of the Seventh International Conference on Goats, vol. II. Institute de I’Elevage, Tours, France, p. 874

44 Fransa’da yapılan bir çalı ş mada inek sütüne alerjisi olan çocuklarda, keçi sütü kullanıldı ğ ında sindirimin daha kolay ve alerjik etkisinin daha dü ş ük oldu ğ u görülmü ş ve %93 ba ş arı elde edilmi ş tir. Fabre A Perspectives actuelles d’utilisation du lait de chevre dans I’alimentation infantile.1997. In: Proceedings de Colloque Interets Nutritionnel et Dietetique du Lait de Chevre, vol. 81. Inst. Natl. Rech. Agron. Publ., Paris, France, pp. 123-126.

45 Deri Hastalıkları Keçi sütü içerdi ğ i alfa hidroksit sayesinde deriyi güçlendirici ve gençle ş tirici bir etkiye sahiptir. Keçi sütünden yapılmı ş ya ğ lar özellikle derilerde yanık tedavisinde ve saçlara parlaklık kazandırmada kullanılmaktadır. Yamamato Y., Uede K., Yonei N., Kishioka A., Ohtani T., Furukawa F., The Journal of Dermatology, January 2006, 16–22 Kollojen üretimini uyarır.

46 2-24 haftalık bebeklerde ani ölümlerin 1/3ünün nedeni olan, kusma, ishal, burun akıntısı, hırıltılı nefes alma ve deride kızarma-kabarma, egzamaya benzer durumlar gösteren ve bu nedenlerle te ş histe yanıltıcı olan bazı geli ş melerin, bebeklerin inek sütüne alerjik olu ş ları ile ilgili oldukları belirlenmi ş tir. Bu durumdaki bebeklere inek sütü yerine keçi sütü verildi ğ inde ş ikayetlerin azaldı ğ ı gözlenmi ş tir. Lothe, L.et al., 1982. Pediatrics, 70, 7-10.

47 GiS Hastalıkları Yüksek tampon özelli ğ i sebebiyle gastrit ve ülser hastalarının beslenmesinde idealdir. α s1-kazein içeri ğ i dü ş ük oldu ğ u için yumu ş ak pıhtı olu ş turur bu durum GiS sa ğ lı ğ ını korur. Prosser, C., et al., 2003. 11 th Asian Congress of Pediatrics, Bangkok, Thailand, November. Hachelaf, W., et al. 1993. Comparaison avec le lait de vache, Lait, 73: 593-599. Keçi sütünün misel yapısına katılan kalsiyum ve fosfat daha fazladır. Tamponlama kapasitesinde minerallerin önemli yeri oldu ğ u için keçi sütünde bu özellik ön plandadır.

48 Park Y.W., Haenlein F.W., 2008, Blackwell Publishing Professional, Ames, Iowa, USA. doi: 10.1002/9780470999738.ch6 %7 daha az laktoz Ba ğ ırsaklarda daha kolay absorbe edilerek az kalıntı bırakır. Laktoz intoleransı bulunan ki ş ilerde de keçi sütü kullanılabilmektedirler.

49 Di ğ er… Keçi sütünün alkali özelli ğ e sahip olması, kanda ve ba ğ ırsaklarda asit üretimini azaltmaktadır. G.F.W. Haenlein, 2004, Small Ruminant Research, 155-163

50 Selenyum ba ğ ı ş ıklık sistemi için ve antioksidan özelli ğ i açısından gerekli bir mineraldir. Baysal A., 2009, Beslenme, 245 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12882742

51 Keçi Sütü Ürünleri Bebek Maması Dondur ma KefirSabunPeynir Peynir Helvası Tereya ğ ıYo ğ urt

52 Bebek Maması Tercih Edilme Nedenleri; Anne sütüne benzer olması, Sindiriminin kolay olması, Alerji riskini azaltması, Midede tamponlayıcı özellik göstermesi, Do ğ al bir CLA kayna ğ ı olması, Biyoaktif bile ş enler içermesi ve daha az alerjenik olması, Kolay emilebilme özelli ğ inde olan MCTleri yüksek seviyede içermesi. İ nek sütüne göre daha az patojen, saprofit mikroorganizma ve pestisit kalıntısı içermesi, Prosser, C., et al., 2003. 11 th Asian Congress of Pediatrics, Bangkok, Thailand, November. Hachelaf, W., et al., 1993. Comparaison avec le lait de vache, Lait, 73: 593-599. Veral, S., 2005. Keçi sütünün de ğ erlendirilmesi keçi sütünden beyaz peynir üretim teknolojisi. Süt Keçicili ğ i Ulusal Kongresi 26-27 Mayıs 2005, İ zmir.

53 Darragh, A., et al, Perinatal Society of Australia and Nwe Zealand Conference, Adelaide, Australa, March 2005. Desinova, S.N., et al.2006. Clinical evaluation of goat Formula in atopic dermatitis. Dairy Goat Co-operative (N.Z.) L.td. Issue 3. September. Modifiye olmu ş inek sütünden üretilmi ş bebek maması ve keçi sütünden üretilmi ş bebek mamalarının amino asit içeriklerinin nitelik ve miktar yönünden anne sütüne yakın oldu ğ unu belirlemi ş lerdir. Bebek beslenmesinde alerji gibi durumların olu ş maması için, keçi sütünden üretilmi ş mama tercihinin do ğ ru bir seçim olaca ğ ı kanıtlanmı ş tır.

54 Keçi sütünden üretilmi ş bebek mamaları ülkemizde de satılmakta ancak üretilmemektedir. Mamaların tamamı ithal edilmektedir. Ayı ş ı ğ ı-Varol K., Ko ş um N. 2010. Keçi Sütünden Bebek Maması Olarak Yararlanma Olanakları., Ulusal Keçicilik Kongresi Kitapçı ğ ı., 377

55 http://www.who.int/hac/crises/international/middle_east/Lebanon_guidelines_for_breast_milk_substitutes.pdf

56 Keçi sütüne olan talep artı ş ı nedeniyle yakın gelecekte, Kahramanmara ş ’ın keçi sütü üretim merkezi haline gelece ğ i tahmin edilmektedir. Ata, M. 2007. Kahramanmara ş Sütçü İ mam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni A.B.D., Kahramanmara ş, 43 s. Dondurma

57 Kefir %100 keçi sütünden yapılan kefir örneklerinin en dü ş ük viskoziteye sahip oldu ğ u saptanmı ş tır. Bu durum keçi sütünün α- s1 kazein miktarının dü ş ük olmasına ve keçi sütü protein misellerinin daha yumu ş ak ve kırılgan bir jel olu ş turmasına ba ğ lanmaktadır. Tratnik, L et al. 2006. I. Dairy Technology (59) 1:40-46.

58 Haenlein G.F.W., 2004. Small Ruminant research 51, 155-163 Park, et al. 2007. Small Ruminant Research 68; 88-113 Biyofonksiyonel kısa ve orta zincirli ya ğ asitlerini içermesi Sindirilebilirli ğ i nin yüksek olması Antiallerjik özellikte olması Fermente süt ürünlerinde kullanılması insan sa ğ lı ğ ı açısından avantajlar sa ğ lamaktadır.

59 F.X. Milani, W.L. Wendorff, November 2011, Small Ruminant Research, 134-139 Peynir ve Peynir Helvası ABD’de keçi sütünün %75’i peynir üretiminde kullanılmaktadır.

60 Savran S., Aktürk D., ve Ark. 2011, Kafkas Univ Vet Fak Derg.17 (2): 251-256

61 Sabun İ çerdi ğ i α -hidroksit sayesinde besin olarak tüketiminin yanı sıra Amerika’da bulunan süt keçisi yeti ş tiricileri kozmetik amaçlı kullanımına da yönelmi ş lerdir. Koyuncu, M. 2005. Keçi sütü için yeni bir kullanım alanı “Keçi sütlü sabun” Ulusal Kongresi, İ zmir, 306-309.

62 Sonuç ve Öneriler Ülkemizde; Projelere yer verilerek üretim desteklenmeli, Ara ş tırmalar artırılamalı, Keçi sütünün istenmeyen duyusal özelliklerinin giderilmesi için teknolojik çalı ş malar yapılmalı, Keçi sütü bazlı bebek maması üretimi için çalı ş malar yapılmalı

63 Keçi sütü inek sütüne göre daha dü ş ük düzeyde Na, daha yüksek miktarda K ve Mg içerdi ğ inden kan basıncını olumlu etkileyebilir, bu da yüksek tansiyon hastaları için önemli olacaktır. Laktoz içeri ğ i kısmen dü ş ük olması ve sindirilebilirli ğ inin yüksek olmasından dolayı laktoz intoleransı olan bireylerde kullanılabilir. MCT içeri ğ i sayesinde malabsorbsiyonlarda ve kısa ba ğ ırsak sendromu gibi ba ğ ırsak hastalıklarında önerilebilir. Sonuç ve Öneriler

64


"Prof. Dr. Neriman İ NANÇ Sezgül Ş AH İ N Merve KAYA Elanur ERTEK İ N M.Fatıma Şİ M Ş EK Keçi Sütü www.gencdiyetisyenler.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları