Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ D.Ü. Bologna Uzmanı DÜADEK Danışmanı “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 12 Mayıs.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ D.Ü. Bologna Uzmanı DÜADEK Danışmanı “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 12 Mayıs."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ D.Ü. Bologna Uzmanı DÜADEK Danışmanı “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 12 Mayıs 2009, DİYARBAKIR

2 2 LİSBON VE BOLONYA SÜREÇLERİ Avrupa Yükseköğretim Alanını yeniden yapılandırmaktadır.

3 3 LİSBON SÜRECİ: AMAÇ:Dünyanın en güçlü, bilgiye dayalı ekonomisini oluşturmak. Bunun için Avrupa Bilgi Toplumunun ve bunu gerçekleştirecek Avrupa Yükseköğretim Sisteminin oluşturulması. İTİCİ GÜÇ: Ekonomik Rekabet ARAÇLAR:Daha fazla rekabet, yüksek kalitede araştırma, mükemmellik, gelişmiş teknoloji, yenilik BOLOGNA SÜRECİ: AMAÇ:Avrupa Toplumunun ihtiyaçlarına uygun Avrupa Yükseköğretim Sisteminin oluşturulması İTİCİ GÜÇ: Ekonomik ve sosyal ortak hedefler ARAÇLAR: Daha fazla işbirliği, farklılık, esneklik, yaratıcılık, ve ortak referans noktaları

4 4 LİSBON VE BOLOGNA SÜREÇLERİ HER İKİ SÜRECİN DE ORTAK REFERANS NOKTASI: Süreçleri hedeflerine ulaştıracak Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)’nın oluşturulmasıdır. Bu nedenle her iki süreçte de Bilginin kaynağı olan Yükseköğretim Kurumları’na önemli sorumluluklar ve görevler yüklenmiş ve Yükseköğretimde Kalite ve Kalite Güvencesi her iki sürecinde en önemli unsurlarından biri durumuna gelmiştir.

5 5 BOLOGNA SÜRECİ: Avrupa Yükseköğretim Reformu Süreç: Bologna Deklarasyonu,1999-İtalya (29 ülke) Prag Bildirgesi, 2001-Çek C. (32 ülke, Türkiye’nin girişi) Berlin Bildirgesi, 2003-Almanya Bergen Bildirgesi, 2005- (Yüksek Öğretimde Yeterlilikler Çerçevesi) Londra Bildirgesi, 2007-İngiltere (47 ülke) Leuven Bildirgesi, Nisan 2009 (46 ülke) Sonraki Toplantılar, Nisan 2010- Bükreş, 2015, 2018 ve 2020, Yer sonra belirlenecek

6 6 Bologna Süreci Çalışma Konuları 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal yeterlilikler Çerçevesi 2. Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3.Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4.Yaşam Boyu Öğrenme Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması 5.Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

7 7 BOLOGNA SÜRECİ Türkiye Bologna Sürecine 2001 yılında dahil olmuş ve o tarihten itibaren bu süreç içersindeki çalışmalarda aktif olarak yer almaktadır.

8 8 YÖK’teki Yapılanma YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ – 20 EYLÜL 2005 YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU (YÖDEK) – 30 EYLÜL 2005

9 9 Bologna sürecinin Yüseköğrenimdeki üç ayağı 1.Yeterlilikler ve öğrenme çıktıları 2.AKTS/DE ve tanınma çalışmaları çalıştayı 3.Kalite güvencesi

10 10 BOLOGNA SÜRECİ 2010 yılına kadar ABD ile yarışabilir ve onu geçebilecek bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: –öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek, –ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, –evrensel eğitim boyutlarını dikkate alan, –eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve –tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmaktır. Süreç; 47 ülkeyi kapsıyor.

11 11 BOLOGNA SÜRECİ Süreç; uluslar arası düzey (2 yılda bir bakanlar düzeyinde toplantı), ulusal (YÖK, ulusal ajans ve Bologna Türkiye ulusal takımı) ve kurumsal (yükseköğrenim kurumları) düzeyde işliyor. BOLOGNA REHBERLERİ TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI AB komisyonu desteği ile ulusal ajans tarafından kurulmuştur. Ulusal ajans ve YÖK desteği ile bologna sürecindeki hedeflerin ülke içindeki paydaşlara tanıtımı ve yaygınlaştırılması için çalışır.

12 12  Yeterlilik bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır.  Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır.  Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun yöntemlerle “öğrenme çıktıları” (yetkinlik ve beceri seti) olarak ölçülür. Yükseköğretim Kademeleri: Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora YETERLİLİKLER VE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

13 13  Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık)  Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma)  Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik) AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

14 14 Ortak Kredi Sistemi Not Sistemi ECTS (AKTS) Ortak Format DS (DE) AKADEMİK TANINMA ortak bir lisan ın geliştirilmesi ile mümkündür

15 15 YETERLİLİK AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER?  Üniversitelerin, oluşturulacak Ulusal Yeterlilikler çerçevesi ve Sektörel Yeterliliklere göre tüm programları için “program çıktıları”nı tanımlamaları gerekmektedir.  Bunun için her bir ders için “öğrenim çıktıları” belirlenmelidir.  Yeterlilik, kalite kontrol sistemi ile denetlenmelidir. Yani x anabilimdalı mezunu bir öğrencinin Avrupanın aynı /benzer anabilimdalındaki bir başka mezun ile program açısından uyuşumu nasıl? Yeterlilikleri (bilgi ve becerileri) aynı mı? gibi sorulara cevap verebilmeliyiz.

16 16 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES)  Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü  Amaç: Bu programdan mezun olan öğrencilerin 1.Ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda, 2.Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun, 3.Sürekli iyileştirme için ölçülüp değerlendirilebilen hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması bekleniyor?  Nasıl bir mezun

17 17 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES) Nasıl bir program  Program eğitim amaçlarının belirlenmesi  Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu)  İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler)  Bölüm vizyonu ve misyonu (Üniversite vizyonu ve misyonu dikkate alınarak)

18 18 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES) Örnek: A Üniversitesi B Mühendislik Bölümü Program Çıktıları (PÇ1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi (PÇ2) B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi (PÇ3) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi

19 19 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES) PÇ4) Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularının göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi (PÇ5) Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi (PÇ6) Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi

20 20 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES) PÇ7) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi (PÇ8) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve üretkenlik becerisi (PÇ9) Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma (PÇ10) Sözlü ve yazılı iletişim becerileri ÖRNEK DERS ÇIKTI YENİ.doc

21 21 DERS TANIMLAMA FORMU Dersin adı, kodu, yarıyılı, kredisi Dersin Türü (zorunlu/seçmeli) Dersin İçeriği Önkoşul / Önerilen Dersin Amacı Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar Öğretme Biçimi Ölçme/Değerlendirme Biçimi Öğretim Dili Öğretim Elemanı

22 22 Dersin AdıKoduYarıyılıKredisi Ders 3 Uygulama - Stratejik Management for Engineers VI3+0 Labaratuar (saat/hafta) - Dersin AmacıBu dersin amacı, stratejik yönetim süreci ile ilgili yöntem ve bilgileri bilimsel temelleri ile tartışmaktır. Dersin Kazandıracağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler ● İşletme Mühendisliği eğitiminin odaklandığı üretim, yönetim, pazarlama, finansman, ekonomi, hukuk gibi değişik disiplinlerde edindikleri bilgi birikimini bütünleştirerek şirket stratejilerini inceleyebilmek ● Strateji seçeneklerini karşılaştırarak en uygun olanı seçebilmek ● Kuruluşların varlıkları açısından yaşamsal önemde olan stratejik kararları alabilmeleri için gerekli araçları kullanarak etkin bir stratejik plan geliştirebilmek. DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ (Kesit) - İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD-

23 23 Ön Koşul Dersleri3. sınıf öğrencisi olmak Ödev ve Projeler● Proje: (İşletme Analizi): Seçilecek bir işletmenin stratejik yönetim sürecinin ayrıntılı incelenmesi ve geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması (grup ödevi) ● Ödev: (Örnek Olay Tasarlama): Proje kapsamında incelenen işletmenin stratejik yönetim sürecindeki sorunlara yönelik bir örnek olay tasarlama ve çözümünü sunma (grup ödevi) DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ (Kesit) - İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD-

24 24 Diğer UygulamalarÖrnek olay çözümlemeleri Başarı Değerlendirme Sistemi AdediEtki Oranı (%) Ara Sınavlar120 Kısa Sınavlar105 Ödevler Projeler (İşletme Analizi)125 Dönem Ödevi (Örnek Olay Tasarlama) 110 Labaratuar Diğer (Belirtiniz) Yarıyıl Sonu Sınavı140 DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ (Kesit) - İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD-

25 25 İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler LMH AMatematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini işletme mühendisliği alanında uygulama becerisi (10.haftada açıklanan stratejik alternatiflerin analiz edilmesi sürecinde kullanılan mühendislik teknikleri) * Bİşletme mühendisliği alanında deney tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi C Amaca yönelik sistem, bileşen ve süreç tasarlama becerisi (Dersin geneline ilişkin yaklaşım, özellikle 4. ve 10. haftalar arasında tartışılan konular, ayıca stratejik yönetim süreci ile ilgili olarak örnek olay tasarlanması ödevi ile) * DÇok disiplinli takımlarda çalışma yetisi (Proje gruplarının oluşturulması, proje hazırlanması ve sunumu) * DERSİN İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI VE PROFESYONEL GELİŞİM İLE İLİŞKİSİ Dersin Katkısı: L: Düşük M: Orta H: Yüksek

26 26 Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve BecerilerLMH Eİşletme mühendisliği alanında probleme tanımlama, modelleme ve çözme becerisi (Özellikle 4. haftada anlatılan strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz konusunun tartışılması ve 10. haftada stratejik alternatiflerin analiz edilmesi sürecinde tartışılan teknikler, aynı zamanda işletme analizi projesi sürecinde kazanılan birikim – Seçilecek bir işletmenin stratejik yönetim sürecinin ayrıntılı incelenmesi ve geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması) * FMesleki ve etik sorumlulukların doğru algılanması (3. haftada stratejik yönetim ile ilgili kavramlar açıklanırken tartışılan sosyal sorumluluk çerçevesindeki amaçlar kısmında ve 5. ve 6. haftalarda tartışılan sektör ve rekabet analizi kısmında vurgulanmaktadır) * DERSİN İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI VE PROFESYONEL GELİŞİM İLE İLİŞKİSİ Dersin Katkısı: L: Düşük M: Orta H: Yüksek İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD

27 27 Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve BecerilerLMH GEtkin iletişim kurma becerisi (Proje hazırlanması sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle ve proje sorumlusu öğretim üyesi yardımcılarıyla iletişimi ve proje sunumları – 13. ve 14. haftalar) * Hİşletme mühendisliği uygulamalarının küresel/toplumsal düzeyde etkilerinin doğru algılanması için gerekli genel eğitim (Özellikle 1. haftada stratejik yönetimin temel felsefesinin anlatılması sürecinde) * IYaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi JÇağcıl sorunlar konusunda bilinç DERSİN İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI VE PROFESYONEL GELİŞİM İLE İLİŞKİSİ Dersin Katkısı: L: Düşük M: Orta H: Yüksek İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD

28 28 Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler LMH Kİşletme mühendisliği uygulamalarının gerektirdiği yöntem ve yetiler ile modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi (10. haftada tartışılan mühendislik teknikleri) * DERSİN İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI VE PROFESYONEL GELİŞİM İLE İLİŞKİSİ Dersin Katkısı: L: Düşük M: Orta H: Yüksek İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD

29 29 AKTS (ECTS) NEDİR?  Öğrencinin bir eğitim programındaki her ders veya modül için tek tek ne kadar emek (zaman) harcadığını veya bir öğretim programı için toplam ne kadar emek (zaman) harcadığını bu emek/zamana denk düşen kredileri gösteren bir değerlendirme sistemidir.  Öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin iş yükü (student workload) denir.  Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından hesaplanır. Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.

30 30 AKTS BİZE NE EMPOZE EDİYOR? Bakış açımızı ve tarzımızı değiştirmeye zorluyor. Öğretmen Merkezli Eğitim  Öğrenci Merkezli Eğitim

31 31 Sessiz olun ve söylediğim her şeyi yazın AKTS BİZE NE EMPOZE EDİYOR?

32 32 İŞ YÜKÜ NEDİR? Öğrenci iş yükü: Bir derece programında bir dersin/modülün başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm faaliyetlerin süresini içerir. Bu faaliyetler; derslere katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, sınava hazırlanma, tüm bireysel çalışmalar ve stajdır.

33 33 AKTS KREDİSİ NASIL ELDE EDİLİR? AKTS kredisinin elde edilmesi için istenilen çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması ve öğrenme çıktılarının yeterli bulunması gerekir. Öğrenme çıktıları, bir dersin veya bir programın tamamlanmasının ardından, öğrencinin öğrenmesi, bilmesi ve yapabilmesi beklentilerinin bütünüdür.

34 34 AKTS KREDİSİ NEDİR? 1 ECTS = 25-30 çalışma saati 1 Yarıyıl = 30 AKTS 1 Yıl = 60 AKTS 4 Yıl = 240 AKTS

35 35 AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ Herhangibir    (dersler veya modüller) Öğrencinin ne kadarlık çalışmasını gerektirir (Student Workload) Kredinin belirlenmesi

36 36 SeviyeDerece ProgramıAKTS Kredisi 5Short Cycle (Kısa Kademe)120 ECTS 6First Cycle (Birinci Kademe) (Lisans) 180-240 ECTS 7Second Cycle (İkinci Kademe) (Yüksek Lisans) 90-120 ECTS 8Third Cycle (Üçüncü Kademe)(Doktora) 180-240 ECTS ? KADEMELER VE AKTS/ECTS

37 37 AKTS (ECTS) AVANTAJLARI?  İş yükü ve öğrenme çıktıları açısından karşılaştırılabilir öğrencilerin hareketliliği artar. Örneğin bu öğrenciler Erasmus değişim programına katılabilirler.  Mezunların ulusal ve küresel iş pazarlarında tanınırlığı ve hareketliliği artar. Bu onların iş bulmasını kolaylaştırır, istihdam edilebilirliğine katkı sağlar.

38 38 ÖRNEK DERS Öğrenme Etkinlikleri: Ders anlatma, sınıfta problem çözdürme ve derste aktif katılımı ödüllendirme, haftalık ödev problemler vererek öğrencilerin yalnız başlarına veya grup halinde bu problemleri çözmeleri, bir adet dönem projesi, açık kitap ara sınav (1) ve yarıyıl sonu sınavı Ölçme ve Değerlendirme: 1- Açık kitap yazılı sınavlar (bir ara sınav ve yarı yıl sonu sınavı) 2- Bir dönem projesi 3- 4 quiz Tahmin Edilen Çalışma Süresi: 203 saat / yarıyıl

39 Öğrenme Etkinliği Tahmin Edilen Süre (saat) Değerlendirme Teorik ders4x14=56Derse Katılım Rehberli problem çözme Bireysel çalışma 1x14=14 2x14=28 Aktif Katılım Haftalık ödev problemlerinin çözülmesi 2x14=28Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi Dönem Projesi15Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi Ara SınavSınav için 3 Bireysel çalışma 18 Açık kitap, yazılı sınav Yarıyıl Sonu SınavıSınav için 3 Bireysel çalışma 26 Açık kitap, yazılı sınav Quiz (4 adet)Sınav için 4 Bireysel çalışma 8 Kapalı kitap, yazılı sınav Toplam: 203

40 40 DİPLOMA EKİ  Alınan derecenin rahatça anlaşılabilmesi için diplomaya ek olarak verilen bir belgedir  Özgeçmiş değil  Sadece Transcript değil

41 41 DE NEDİR?  Bir öğretim programı çerçevesinde öğrencinin aldığı dersler, notlar ve AKTS kredileri; program içeriğine ve yükseköğretim sistemine ilişkin diğer bilgilerle birlikte mezun olduğunda öğrenciye verilen İngilizce Diploma Eki içinde ifade edilir.  Böylece mezun, kendisini AKTS sistemi ile değerlendirilmiş diğer mezunlarla karşılaştıran bir tanınırlık belgesi elde etmiş olur.

42 42 DE’nin 8 Ana bölümü vardır: 1. Diplomaya Sahip Kişi ile İlgili Bilgiler 2. Alınan Derece ile İlgili Bilgiler 3. Alınan Derecenin Düzeyi ile İlgili Bilgiler 4. Programın İçeriği ile İlgili Bilgiler 5. Elde Edilen Derecenin Kullanım Alanları 6. Ek bilgi 7. Diploma Ekinin Onaylanması 8. Ulusal Yüksek Öğretim Sistemi Hakkında Bilgi EkonomiLisansDiplomaEki-1.doc

43 43 AKTS İÇİN NE YAPILMALI? Öğrenme Çıktılarına dayanan (Öğrenci Merkezli Eğitim) için;  Eğitim-Öğretim Programlarının gözden geçirilmesi,  Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması.

44 44 SORUNLAR NEDİR?  Ülkemizde Üniversitelerimizin yarıdan fazlasında AKTS çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen uygulama yüzeysel kalmaktadır.  Diploma Eki bazı üniversitelerde mezunlara hala otomatik olarak verilmemektedir.

45 45 KALİTE GÜVENCESİ NEDİR VE NASIL SAĞLANIR?  Bir yükseköğretim kurumunun, kendi öğretim programlarının, ürün veya hizmetlerinin İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri’ne uygun olarak her türlü kalite unsurunu tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yaptığı tüm planlı ve sistematik işlemlerdir.  Kalite Güvencesi kurum/birim için yapılan özdeğerlendirme sonucunda şekillenen ve stratejik planlarda belirginleştirilen kalite / performans göstergeleri veya iyileştirme alanları izlenerek, ölçülerek ve sürekli iyileştirilerek sağlanır.

46 46 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun/bölümün fotoğrafını çekmektir. Hedef belirlemedir, yol haritasıdır. Yöntem, araç ve kaynak seçimi ve teminidir. Başarı ve başarısızlıkları takip etme ve değerlendirmedir.

47 47 ÖZETLE KALİTE GÜVENCESİ KARŞILAŞTIRILABİLİR KRİTERLER VE YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ DEMEKTİR. Diğer bir bakışla; Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi

48 48 KALİTE GÜVENCESİ NASIL PLANLANIR ? Kurum ve bölüm için Stratejik Planlar hazırlayarak. STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun/bölümün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

49 49 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Neredeyiz? –Durum Analizi Plan ve Programlar Tüm birimler ve kurum için SWOT analizleri Yükseköğrenim alanı ve istihdam olanakları analizi Hedef kitle ve ilgili tarafların belirlenmesi Nereye Ulaşmak İstiyoruz? –(Avrupa Yükseköğrenimi ile) Karşılaştırma ve çoklu senaryolar –Vizyon, Misyon ve İlkeler –Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir

50 50 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? –Etkinlik ve Projeler: Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? –İzleme: Raporlama, karşılaştırma –Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi

51 51  Kalite Güvencesi İçin Politika ve Prosedürler  Programların ve Kazanımların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi  Öğrencilerin Değerlendirilmesi  Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi  Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek  İletişim ve Bilgi Sistemleri  Kamunun Bilgilendirilmesi 3 İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN AVRUPA STANDARTLARI VE TEMEL İLKELERİ

52 52 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri Kalite Yönetimine Geçiş Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon Özdeğerlendirme ETKİNLİKLER ZAMAN İÇ KALİTE GÜVENCESİ STANDARTLARI KALİTE GÜVENCESİ Öğretim, Araştırma ve Hizmetlerle İlgili Kalite ve Standartların Saptanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sürekli iyileştirilmesi İçin Kurumsal Strateji İç denetim, iyileştirmeler Dış denetim Akreditasyon?

53 53 KALİTE GÜVENCESİ ÜLKEMİZDEKİ DURUM  4 Üniversitemizde 42 mühendislik programı ABET (Accreditaion Board for Eng. And Tech.) tarafından akredite olmuş durumdadır.  6 Üniversitemizde 27 mühendislik programı MÜDEK (Mühendislik Değerledirme Kurulu) tarafından akredite olmuş durumdadır.  17 Üniversitemiz EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) Kurumsal Değerlendirme Sürecinden geçmiştir.

54 54 KALİTE GÜVENCESİ ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER İlgili yönetmelik çerçevesinde; Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

55 Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi Eğitim Planı Tasarlama Öğrenme Çıktıları Öğrenci iş yükü Tanınma Öğrenme çıktıları Öğrenci iş yükü Derecelerin karşılaştırılabilirliği (I, II, III) Öğrenim dönemleri Ortak dereceler Biriktirme ve transfer için AKTS (ECTS) Özet olarak Bologna Süreci

56 56 BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENENLER Bologna sürecine uyum kararlılığı, Bologna Sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi ve sağlanması Üniversite içinde bir Bologna Süreci birim/çalışma grubu kurulması ve bu gruba yönetsel destek verilmesi, Bu amaçlar doğrultusunda stratejik planlama yapılması, Öğretim Programlarının gözden geçirilmesi, Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması.

57 57 BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENENLER YÖK yapısında toptan bir yenileşme süreci olarak görülmektedir. Bu süreç yükseköğrenimdeki tüm paydaşlara bir takım sorumluluklar (özellikle öğretim üyesi ve öğrenci) getirmektedir.

58 58 BÖLÜMLER NE YAPMALI? Kurum stratejik planı ile uyumlu kendi stratejik planlarını ve akreditasyon el kitaplarını hazırlamalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine akredite olmuş örnek kurumlar seçerek yol haritalarını çizmelidirler.

59 59 BÖLÜMLER NE YAPMALI? Sürekli iyileşme için veri tabanları ve iç denetim mekanizmaları oluşturmalıdırlar. İyileşme süreçlerini somut veri ve göstergelerle ölçmelidirler. Seçtikleri örneğe ulaştıklarında akreditasyon işlemlerini başlatmalıdırlar. Akredite olarak saygınlıklarını arttırmalıdırlar.

60 60 TÜM BU SÜREÇLER BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR ? Kısıtlı kaynaklar daha akılcı ve verimli kullanılır. Kurum/bölüm sürekli iyileşir. Kurum hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk taşıyabilir duruma gelir. Kurum şeffaflaşır, nesnelleşir ve güven verir. Kurumun ulusal ve uluslararası popülaritesi yükselir. Uluslararası hareketlilik ve dış kaynak kullanımı artar. Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir konuma gelir. Mezunlar daha kolay iş bulur.

61 61  YÖK genel kurulu yürütme ve genel kurul üyeleri,  2008-2009 dönemi bologna uzmanları ulusal takımı,  Ulusal yeterlillik çerçevesi komisyonu ve çalışma grubu üyeleri  76 üniversiteden toplam 300 üniversite temsilcisi katılmıştır. Bilgilendirme Çalıştayı 7- 8 Kasım 2008, Sakarya’daki Toplantıya

62 62 Çalıştay bologna sürecinin Yüseköğrenimdeki üç ayağını oluşturan: 1.Bologna sürecinde yeterlilikler ve öğrenme çıktıları çalıştayı 2.Bologna sürecinde AKTS/DE ve tanınma çalışmaları çalıştayı 3.Bologna sürecinde kalite güvencesi çalıştayı -Temel kavramlar – Uygulama süreci – uygulamada ortaya çıkan sorunlar

63 63 BOLOGNA ULUSAL SÜRECİNDE 2009 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 1.Bologna Süreci Ulusal Toplantısı 9-10 Ocak 2009 Bologna Süreci Ulusal Toplantısı 9-10 Ocak 2009 Tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesinde Gerçekleştirilmiştir. 2.Bologna Süreci Ulusal Toplantısı 27 Şubat 2009 Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi'nin (TYUYÇ) Ara Raporu hakkında Tıp ve Güzel Sanatlar Fakülte Dekanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı 27 Şubat 2009'da Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 3.Bologna Dekanlar Toplantısı 10 Nisan 2009 Bologna Ulusal Takımı Projesi kapsamında Fen-Edebiyat Fakülteleri Dekanları Toplantısı 10 Nisan 2009 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde İzmir'de gerçekleştirilmiştir.

64 64 1.BEK Komisyonu Oluşturuldu. 2.YÖK’e BEK komisyonu ve çalışma sistematiği bildirildi. 3.Birim BEK Temsilcileri oluşturuldu. 4.BEK Görev tanımları ve işleyiş yöntemleri belirlendi. 5.http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bolo gna/ oluşturuldu.http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bolo gna/ 6.BEK Komisyonunun her hafta toplanmasına devam ediliyor. 7.Birimler Bazında Bilgilendirme toplantılarının yapılmasına devam ediliyor. 2. BEK Komisyonunca yapılacak alt kurul toplantılarına ilgili elemanların gönderilmesi sağlanacak. BOLOGNA SÜRECİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI ve BİRİMLERDEN BEKLENENLER

65 65 1. Her Birim(Fakülte/YO/MYO) mevcut BEK kurullarını aşağıdaki şekilde görevlendirmeler 2. BEK Komisyonunca yapılacak alt kurul toplantılarına ilgili elemanların gönderilmesi sağlanacak. BİRİMLERDEN BEKLENENLER

66 66

67 67 S.N BİRİMLERDE YETERLİK ALANANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESORUMLUKAYNAK 1Yeterlilik konusunda bilgilendirme eğitimi yapmak 1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Ders Müfredatlarının AB’ye uyum çerçevesinde revize edilmesini sağlamak (Akredite Edilmiş Üniversiteler referans alınacaktır) 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 3Ders İşleyiş Programlarının hazırlanması 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 4Derslerin Öğrenim çıktılarının belirlenmesi 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 5 Derslerin Ana dersler ve seçmeli dersler olarak hazırlanmasına öncülük etmek (%60 Alan Dersleri, %40 Seçmeli) 2 Ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 6Ders Formlarının Türkçe/İngilizce Hazırlanması 2 Ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 7Ders Geçme sisteminin revize edilmesi 7 Ay Tüm birim temsilcileri Senato Kararı 8Hareketliliğin artırılması ve sistematik hale getirilmesi için girişimlerde bulunmak 7 ayTüm birim temsilcileri Erasmus Farabi

68 68 S.N BİRİMLERDE ACTS/DE ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESOR.KAYNAK 1ACTS/DE konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçiş için uygun formatta bir ACTS hesaplama formatı hazırlamak, 1 ay Alt Kurul Üyeleri ACTS Hesap.For. 3Diploma Ekleri (DE) formatı hazırlamak,1 ay Alt Kurul Üyeleri Diploma Eki 4 Diploma ve Not Dökümü (Transkript) belgelerinin yeniden düzenlenmesi (Türkçe-İngilizce), 2 ay Tüm Birim Temsilcileri Diploma Transkript 5ACTS/DE’lerin tamamlanması2 Ay Tüm Birim Temsilcileri Ders Formu Diploma Ek 6Öğrenci Otomasyon sisteminin revize edilmesini sağlamak6 ay Bilgi İşlem Daire Bşk. Öğrenci Otomas. 7WEB sayfasının revizyonu ve güncel tutulması6 ayBilgi İşlem Daire Bşk. Öğrenci Otomas.

69 69 S.N BİRİM LERDE KALİTE GÜVENCESİ ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESORUMLUKAYNAK 1Kalite Güvencesi konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak1 ayAlt Kurul Bşk. Eğitim Toplantılarıı 2Tüm Birimlere Özdeğerlendirme çalışması yaptırmak6 ay Tüm Birim Temsilcileri Özdeğerlen. Formu 3 Tüm Birimlere Stratejik Plan çalışması yaptırmak (Misyon, vizyon, temel değerler, SWOT Analizleri, amaçlar, hedefler, faaliyetler vb…) 1 yıl Tüm Birim Temsilcileri SP uygulama Formları 4Tüm birimlere Kalite/Performans Göstergeleri hazırlatmak1 yıl Tüm Birim Temsilcileri YÖDEK Rehberi Performans Gös. 5Tüm birimlerde iyileştirme alanları belirlemek1 yılAlt kurul Üyeleri Uygulama Formu 6 Tüm birimlerde müşteri memnuniyet anketleri uygulamak (Öğrenci, akademik ve idari personel, Toplum, Öğretim Üy.) 1 yıl Alt kurul Üyeleri Tüm Birim Tem. Anket Formları 7Tüm birimlerde iç denetim yapmak/yaptırmak1 yılAlt kurul Üyeleri İç Denetim Raporu 8Tanınma için tüm birimlerde dış denetim yapmak/yaptırmak1 yılAlt kurul ÜyeleriDış Denetim Raporu

70 70 3. Her birim DERS Formu formatı için görüş ve önerilerini BEK Yeterlilik Alt Kuruluna iletecek. 4. Birimlerin yapacağı tüm işlemler için BEK komisyonunda gönderilecek “Standart formlar kullanılacak”. Birimler Rastgele form tasarlamayacaklar. 5. 29 Mayıs Cuma günü DÜADEK’te olacak şekilde Birim BEK Faaliyet raporları (gönderilecek form doldurularak) gönderilecek. BİRİMLERDEN BEKLENENLER

71 TEŞEKKÜR EDERİM http://bologna.yok.gov.tr http://bologna.yok.gov.tr http://www.ua.gov.tr http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bologna/


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ D.Ü. Bologna Uzmanı DÜADEK Danışmanı “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 12 Mayıs." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları