Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2  Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;  İş sağlığı ve güvenliği kanunu madde:6

3  a)Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.  Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde,bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.  İş sağlığı ve güvenliği kanunu madde:6

4 İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmemesi veya Hizmet Alınmaması İş sağlığı ve güvenliği kanunu madde:26

5 İşyeri hekimi Görevlendirilmemesi veya Hizmet Alınmaması İş sağlığı ve güvenliği kanunu madde:26

6 Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmemesi İş sağlığı ve güvenliği kanunu madde:26

7 İşveren,iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür İş sağlığı ve güvenliği kanunu madde;10

8 Risk Değerlendirmesi Yapılmaması veya Yaptırılmaması   İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

9 Gaz, Toz, Gürültü, Titreşim, Aydınlatma Ölçümü Yapılmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

10 İşveren, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 11

11 Acil Durum Planlarının Hazırlanmaması, Ekiplerin Oluşturulmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

12 Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 12

13 Tahliye ve Acil Müdahale Önlemlerinin Alınmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

14 İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 14

15 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İncelenmemesi ve Raporlamasının Yapılmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

16 İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 14

17 İş Kazası Bildiriminin Yapılmaması www.sgk.gov.tr İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

18 İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 15

19 İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporlarının Olmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

20 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir.  İŞYERİNDEKİ RİSKLER  ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  İLK YARDIM, ACİL DURUM  YANGINLA MÜCADELE İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 16

21 Çalışan ve Çalışan Temsilcilerinin Bilgilendirilmemesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

22 İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 17 tekrarlanır.

23 Çalışan ve Çalışan Temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Yapılmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

24 İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması imkanı yaratır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 18

25 Çalışanların Görüşünün Alınmaması, Katılımlarının Sağlanmaması. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

26 İşveren, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 20

27 Sağlık Güvenlik Çalışan Temsilcisinin Görevlendirilmemesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

28 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 22

29 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturulmaması, Çalıştırılmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

30 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 23

31 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Koordinasyonun Sağlanmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

32 Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 24

33 Bakanlığın Kontrol ve Denetimlerine Engel Olunması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

34 İşyerindeki bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 25

35 Durdurma kararına uymayarak durdurulan işi, yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

36 İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 29

37 Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

38 Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 29

39 Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açmak veya durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26

40 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 30

41 Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md: 26


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları